• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2021
HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 01/2021/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 2 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế

 thuộc quần thể di tích Cố đô Huế

_______________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 14

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 1502/TTr-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị cho phép kéo dài thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

                                                            QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế nhằm mục tiêu kích cầu du lịch, với các nội dung như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Các điểm tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

2. Đối tượng áp dụng: Tổ chức (đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành) đưa khách đến tham quan, tìm hiểu tại các khu di sản văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

3. Mức giảm:

Giảm 50% phí tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

4. Thời hạn giảm: Từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021.

Tùy thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid – 19 và khả năng khôi phục của thị trường khách du lịch, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc tiếp tục thực hiện giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế cho các tháng còn lại trong năm 2021 sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Khi kết thúc thời hạn giảm phí tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế theo Nghị quyết này, mức thu phí và các chính sách giảm phí tham quan được thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di sản Quần thể di tích Cố đô Huế; sớm nghiên cứu, phát hành vé tham quan điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách có nhu cầu mua vé.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 thông qua ngày 26 tháng 2 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Trường Lưu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.