• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/03/2008
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 324/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 26 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

________________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (Tờ trình số 2578/UBND ngày 21/12/2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 258/TTr-BTĐKT ngày 05 tháng 03 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

Ông Nguyễn Duy Viên, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất thuộc xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2001 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.