• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2017
UBND TỈNH TIỀN GIANG
Số: 22/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 21 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 57/2003/QĐ.UB ngày 12 tháng 11 năm 2003

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

 ________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1496/TTr-SGTVT ngày 13 tháng 7 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 57/2003/QĐ.UB ngày 12 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành quy định tạm thời về lộ trình, điểm dừng, điểm đỗ cho các loại xe tải, xe khách du lịch trong thành phố Mỹ Tho.

Lý do: Nội dung không còn phù hợp với quy định của Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Anh Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.