• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2017
UBND TỈNH TIỀN GIANG
Số: 25/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 5 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quỵ định phân cấp thẩm quyền
và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND
ngày 28 tháng 01 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh

_________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIÈN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định sổ 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chỉnh phủ về tuyên dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 thảng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dân về tuyến dụng, ký kết hợp đông làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 thảng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyến, xét tuyến viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đổi với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

“Điều 6. Thẩm quyền tuyển dụng viên chức

  1. Thẩm quyền tuyển dụng viên chức thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
  2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, mà người đứng đầu đơn vị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm thì người đứng đầu đơn vị đó tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho đơn vị mình; quyết định tuyến dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển.”

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2017./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Văn Hưởng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.