• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
HĐND TỈNH TIỀN GIANG
Số: 29/2017/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 8 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

 Quy định một số nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát,
phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

_________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 5  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;

Xét Tờ trình số 290/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Báo cáo thẩm tra số 107/BC-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:  

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định một số nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Đối tượng áp dụng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Nội dung chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội

1. Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, khảo sát những vấn đề có liên quan phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

2. Chi tổ chức các hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết, tổ chức tọa đàm, hội thảo về công tác giám sát, phản biện xã hội.

3. Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập trong trường hợp nội dung giám sát, phản biện xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn phức tạp.

4. Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội.

5. Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội.

6. Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Điều 3. Mức chi

Mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, cụ thể một số mức chi như sau:

1. Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, khảo sát và chi tổ chức hội nghị thực hiện theo quy định hiện hành;

2. Ngoài các khoản chi hội nghị theo quy định nêu trên, đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo được chi thêm một số khoản chi như sau:

a) Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh:

- Chủ trì cuộc họp: 150.000 đồng/người/cuộc họp;

- Thành viên tham dự cuộc họp: 100.000 đồng/người/cuộc họp;

- Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng của đơn vị chủ trì đối với các hội thảo, hội nghị có tham luận chuyên sâu: 500.000 đồng/bài viết.

b) Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở các huyện, thành phố, thị xã: bằng 60% mức chi của cấp tỉnh;

c) Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở các xã, phường, thị trấn: bằng 40% mức chi của cấp tỉnh.

3. Ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định nêu trên, thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội được chi thêm tiền bồi dưỡng, cụ thể như sau:

a) Thành viên chính thức của đoàn cấp tỉnh: 100.000 đồng/người/ngày; các thành viên khác của đoàn cấp tỉnh: 70.000 đồng/người/ngày;

b) Đối với đoàn cấp huyện áp dụng bằng 60% mức chi của cấp tỉnh;

c) Đối với đoàn cấp xã áp dụng bằng 40% mức chi của cấp tỉnh.

4. Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập

Trường hợp thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nội dung phức tạp, thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu, cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia độc lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quyết định việc thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập nhưng phải có hợp đồng công việc, có sản phẩm chất lượng được thủ trưởng đơn vị phê duyệt. Số lượng chuyên gia do cơ quan chủ trì quyết định, nhưng tối đa không quá 05 chuyên gia cho nội dung cần thẩm định hoặc tư vấn trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Tùy theo chất lượng của từng báo cáo, thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi cụ thể, nhưng không quá 1.000.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn theo đơn đặt hàng.

5. Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội theo mức chi cụ thể như sau:

a) Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh:

Báo cáo kết quả giám sát là 1.500.000 đồng/báo cáo (tính cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý,…); báo cáo kết quả phản biện xã hội là 2.000.000 đồng/báo cáo (tính cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý,…);

b) Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện: bằng 60% mức chi của cấp tỉnh;

c) Đối với các Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã: bằng 40% mức chi của cấp tỉnh.

6. Các khoản chi khác: trong phạm vi kinh phí phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, thủ trưởng các đơn vị quyết định việc chi tiêu cho các nội dung công việc thực tế phát sinh, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội của cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Danh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.