• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/2017
HĐND TỈNH TIỀN GIANG
Số: 33/2017/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 8 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc đặt tên 07 tuyến đường mới

trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

   ____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 5

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 299/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Báo cáo thẩm tra số 83/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

          Nghị quyết này quy định về việc đặt tên 07 tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Cụ thể như sau:

STT

Tên thường gọi

Tên mới

1

Đường vào Ủy ban nhân dân phường 6

Đường Trần Văn Dược

2

Đường vào trường Công nhân kỹ thuật Giao thông (phường 9)

Đường Trương Thành Công

3

Đường vào Khu Hành chính phường 9

Đường Âu Dương Lân

4

Đường tỉnh 864 (xã Trung An)

Đường Ngô Gia Tự

5

Đường vào Cảng cá (phường 2)

Đường Mỹ Chánh

6

Đường vào Hãng nước mắm Nam Phát (phường 9)

Đường Trần Thị Sanh

7

Đường Khu dân cư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phường 10)

 Đường Đỗ Văn Thống

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 17 Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khoá IX, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 12 năm 2017./.   

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Danh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.