• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/07/2019
HĐND TỈNH TIỀN GIANG
Số: 10/2019/NQ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

___________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 9

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Báo cáo thẩm tra số 33/BC-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi;

b) Người cao tuổi là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, có tuổi thọ ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi.

Điều 2. Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

1. Người cao tuổi thọ ở tuổi 70, 75 tuổi: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt.

2. Người cao tuổi thọ ở tuổi 80, 85 tuổi: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt.

3. Người cao tuổi thọ ở tuổi 90, 95 tuổi: Hiện vật trị giá 300.000 đồng và 800.000 đồng tiền mặt.

4. Người cao tuổi thọ ở tuổi 100 tuổi: Hiện vật trị giá 300.000 đồng, 1.000.000 đồng tiền mặt và 5 mét vải lụa.

5. Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi: Hiện vật trị giá 500.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Danh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.