• Quyết định 25/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

  05/08/2022

  15/08/2022

 • Quyết định 24/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  05/08/2022

  16/08/2022

 • Quyết định 23/2022/QĐ-UBND

  Ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  21/07/2022

  01/08/2022

 • Quyết định 22/2022/QĐ-UBND

  Quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội; mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  10/07/2022

  20/07/2022

 • Quyết định 21/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  05/07/2022

  15/07/2022

 • Quyết định 20/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng và quy định lộ trình thực hiện đánh giá an toàn công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  05/07/2022

  15/07/2022

 • Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND

  Quy định đối tượng, mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  03/07/2022

  15/07/2022

 • Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trƣờng công lập có cấp tiểu học; quy định mức chi trả cho đối tƣợng miễn, giảm học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục dân lập, tƣ thục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2022-2023

  03/07/2022

  12/07/2022

 • Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND

  Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  03/07/2022

  12/07/2022

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.