• Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang

  18/09/2020

  01/10/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

  05/09/2020

  15/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  05/09/2020

  15/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

  Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  05/09/2020

  15/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai; Phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang

  27/08/2020

  10/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang" ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 05/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

  11/08/2020

  21/08/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  03/08/2020

  15/08/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

  Quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  30/07/2020

  10/08/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

  Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang

  27/07/2020

  10/08/2020

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.