• Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc Phòng, an ninh năm 2011

  27/12/2010

  06/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND

  Về việc quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  27/12/2010

  06/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND

  về cơ chế, chính sách bê tông hoá đường giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  27/12/2010

  06/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND

  Về việc Quy định mức học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình giáo dục đại trà kể từ năm 2011 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  27/12/2010

  06/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND

  Về việc dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh, ngân sách các huyện, thành phố năm 2011

  26/12/2010

  05/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 18/2010/NQ-HĐND

  Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  26/12/2010

  05/01/2011

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND

  về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  21/07/2010

  01/08/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND

  về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  21/07/2010

  01/08/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND

  quy định về định mức phân bổ và định mức chi thường xuyên ngân sách năm 2011 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015

  21/07/2010

  31/07/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND

  về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2011 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015

  21/07/2010

  31/07/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.