• Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  15/01/2020

  26/01/2020

 • Quyết định 46/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  26/12/2019

  05/01/2019

 • Quyết định 39/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  20/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 45/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  20/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 43/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

  20/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 41/2019/QĐ-UBND

  Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước; đơn giá thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  20/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung quy định về chế độ báo cáo tại các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

  20/12/2019

  15/01/2019

 • Quyết định 40/2019/QĐ-UBND

  Về việc ban hành quy định phân loại đường phố, phân khu vực, phân vị trí đất và Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  20/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 38/2019/QĐ-UBND

  Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  19/12/2019

  29/12/2019

 • Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND

  Quy định một số nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mức hỗ trợ đối với lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  12/12/2019

  01/01/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.