• Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

  bãi bỏ Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định nhiệm vụ, tiêu chuẩn, bố trí và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  30/06/2020

  10/07/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

  Quy định tài sản khác có giá trị lớn tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê

  25/06/2020

  05/07/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

  Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  05/05/2020

  15/05/2020

 • Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 26/10/2013 và Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

  05/05/2020

  20/05/2020

 • Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

  Phê duyệt danh mục, quy mô các ngành hàng, sản phẩm khuyên khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  05/05/2020

  15/05/2020

 • Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND

  Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  28/04/2020

  28/04/2020

 • Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

  Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  20/04/2020

  01/05/2020

 • Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  15/01/2020

  26/01/2020

 • Quyết định 46/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  26/12/2019

  05/01/2019

 • Quyết định 39/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  20/12/2019

  01/01/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.