Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức

 tài nguyên và môi trường

______________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 01/2008/QĐ-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chức danh và mã ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường; văn bản số 2333/BNV-CCVC ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Bộ Nội vụ thẩm định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

Điều 2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Khôi Nguyên