• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2013
Quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
Số ký hiệu 13/2012/TT-BTP Ngày ban hành 26/11/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/01/2013
Nguồn thu thập Công báo số 751+752, năm 2012 Ngày đăng công báo 17/12/2012
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Thi hành án dân sự
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Điều 2 của Thông tư này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.