• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/11/2018
UBND TỈNH TUYÊN QUANG
Số: 09/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 5 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý

cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND

ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

____________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang:

1. Bổ sung Khoản 8 vào Điều 3 như sau:

“8. Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm”.

2. Khoản 3, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Giám đốc bệnh viện tuyến tỉnh; Giám đốc trung tâm thuộc Sở Y tế; Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh.”.

3. Khoản 4, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Chi cục trưởng, Trưởng ban thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh.”.

4. Khoản 10, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“10. Công chức có trình độ tiến sĩ.”.

5. Khoản 14, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“14. Công chức ngạch cán sự và tương đương.”.

6. Bổ sung Khoản 15 vào Điều 4 như sau:

“15. Công chức ngạch nhân viên và tương đương.”.

7. Điểm a, Khoản 5, Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Điều động công chức quy định tại khoản 10 Điều 4 Quy định này ra ngoài tỉnh hoặc đến các cơ quan, đơn vị không thuộc tỉnh giao biên chế, số lượng người làm việc;”.

8. Bổ sung Khoản 6 vào Điều 5 như sau:

“6. Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính theo danh mục đã được Bộ Nội vụ phê duyệt.”.

9. Tên Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh”.

10. Điểm b, khoản 2, Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Quyết định sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung quy định tại khoản 5, Điều 5 Quy định này;”.

11. Bổ sung điểm đ vào khoản 2, Điều 7 như sau:

“đ) Biệt phái công chức, sau khi đã thống thất với cơ quan tiếp nhận công chức biệt phái.”.

12. Điểm b, khoản 2, Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Quyết định sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung quy định tại khoản 5, Điều 5 Quy định này;”.

13. Bổ sung điểm đ vào khoản 2, Điều 8 như sau:

“đ) Biệt phái công chức, sau khi đã thống thất với cơ quan tiếp nhận công chức biệt phái.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2018.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Minh Huấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.