• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 26/05/2013
UBND TỈNH TUYÊN QUANG
Số: 97/2003/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 1 tháng 8 năm 2003

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/2003/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 8 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN, HỌC SINH ĐOẠT GIẢI TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA, CẤP TỈNH VÀ KHU VỰC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ Quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; cụ thể hóa tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, tại Tờ trình số: 832/TTr-GD&ĐT ngày 16 tháng 10 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng khen thưởng:

1/ Học sinh, sinh viên đang học ở các trường Trung học phổ thông, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề đoạt các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

2/ Học sinh đang học ở các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đoạt các giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và khu vực (do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức).

3/ Học sinh đỗ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Điều 2. Mức tiền thưởng:

1/ Học sinh, sinh viên đang học ở các trường Trung học phổ thông, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề đoạt các giải: nhất, nhì, ba, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ngoài mức thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số: 158/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ "Quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế" được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thưởng tiền là:

- Giải nhất: 1.000.000, đồng.

- Giải nhì: 700.000, đồng.

- Giải ba: 400.000, đồng.

Riêng học sinh đang học ở các trường Trung học phổ thông đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen và kèm theo tiền thưởng là: 300.000, đồng.

2/ Học sinh đang học ở các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đoạt các giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và khu vực (do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức) được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen và kèm theo tiền thưởng như sau:

- Giải nhất: 400.000, đồng.

- Giải nhì: 300.000, đồng.

- Giải ba: 200.000, đồng.

3/ Học sinh đỗ thủ khoa tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong phạm vi toàn tỉnh, nhưng phải có học lực khá hoặc giỏi liên tục 3 năm và hạnh kiểm tốt, thì được được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen và kèm theo tiền thưởng là: 300.000, đồng.

Điều 3. Kinh phí khen thưởng:

1/ Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ khen thưởng theo quy định tại Quyết định này được phân bổ trong dự toán Ngân sách địa phương hằng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2/ Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khen thưởng theo quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Hà Phúc Mịch

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

(Đã ký)

 

Hà Phúc Mịch

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.