• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/05/2015
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Số ký hiệu 30/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 17/03/2015
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 05/05/2015
Nguồn thu thập Công báo số 401 + 402 Ngày đăng công báo 02/04/2015
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
  • Đấu thầu
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Quy định chuyển tiếp 1. Dự án đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì không phải tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư theo Nghị định này. 2. Đối với hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án căn cứ theo quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009, Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2011, Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2010 và các Thông tư hướng dẫn thực hiện liên quan. 3. Đối với hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009, Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2011, Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2010 và các Thông tư hướng dẫn thực hiện liên quan nhưng bảo đảm không trái với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.