Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Phụ lục II

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH,

  HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

   (Kèm theo Quyết định số  470/QĐ-UBND ngày  01  tháng 3  năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương)

   

  Stt

  Hình thức; số, ký hiệu văn bản

  Ngày tháng năm ban hành văn bản

  Tên gọi văn bản

  Lý do hết hiệu lực,

  ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  1. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
  1. LĨNH VỰC AN NINH QUỐC GIA VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA CÔNG AN TỈNH)

  1.  

  Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND7

  22/7/2008

  Về mức thu, nộp và quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết 74/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND7

  07/4/2009

  Về mức phụ cấp và kinh phí hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2019

  1.  

  Quyết định số 209/1999/QĐ-UB

  18/11/1999

  Về việc ban hành qui định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức hoạt động của tổ nhân dân tự quản.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 về Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2019

  1.  

  Quyết định số 40/2003/QĐ-UB

  25/02/2003

  Về việc bổ sung định suất Công an viên ở xã và ấp, khu phố.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013 không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.

  06/9/2014

  1.  

  Quyết định số 210/2003/QĐ-UB

  20/8/2003

  Về việc ban hành Quy định bảo vệ bí mật Nhà nước.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 về Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/10/2016

  1.  

  Quyết định số 221/2006/QĐ-UBND

  18/9/2006

  Về việc Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 về Quy định khu vực bảo vệ, cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  12/6/2016

  1.  

  Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND

  18/8/2008

  Về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND

  16/4/2009

  Về việc Quy định mức phụ cấp, kinh phí hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn thụôc tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Chỉ thị số 02/1998/CT-UB

  19/02/1998

  Về đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 47/2005/CT-UBND

  04/11/2005

  Về việc tăng cường công tác bảo vệ, đấu tranh nhân quyền trong tình hình mới.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 50/2005/CT-UBND

  05/12/2005

  Về việc thực hiện một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 30/2006/CT-UBND

  08/9/2006

  Về việc nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với công tác phòng cháy và chữa cháy.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 45/2006/CT-UBND

  29/12/2006

  Về việc tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy năm 2007 và triển khai thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị  số 04/2013/CT-UBND

  12/7/2013

  Về việc tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1. LĨNH VỰC QUÂN SỰ QUỐC PHÒNG

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH)

  1.  

  Nghị quyết số 63/2011/NQ-HĐND8

  09/12/2011

  Về việc Quy định đối tượng đóng góp, mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016  về việc bãi bỏ quy định đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND

  21/12/2011

  Ban hành Quy định việc đóng góp, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định 55/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc bãi bỏ quy định đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2017

  1.  

  Chỉ thị số 42/2005/CT-UBND

  12/9/2005

  Về việc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

   

   

  1. LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT; HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP; BỔ TRỢ TƯ PHÁP

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP)

  1.  

  Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND7

  22/7/2008

  Về mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 73/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 về chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND7

  07/4/2009

  Về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 về việc bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số 43/2010/NQ-HĐND7

  10/12/2010

  Quy định một số mức chi thực hiện  nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND8 ngày 24/7/2014 về một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  28/7/2014

  1.  

  Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND8

  18/7/2012

  Về việc Quy định mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số  04/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 về việc quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/9/2017

  1.  

  Quyết định số 21/1999/QĐ-UB

  05/3/1999

  Về việc ban hành Quy định về “Quản lý nhà nước và định hướng nội dung Quy ước khu phố, ấp của tỉnh Bình Dương”.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND

  15/8/2008

  Ban hành mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết Định số 06/2009/QĐ-UBND

  10/02/2009

  Về việc uỷ quyền Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư do tỉnh Bình Dương ban hành.

  02/10/2015

  1.  

  Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND

  16/4/2009

  Quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND

  27/8/2009

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

   02/4/2015

  1.  

  Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND

  22/12/2010

  Ban hành Quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 về quy định mức chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   04/8/2014

  1.  

  Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND

  28/7/2011

  Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.

  01/7/2016

  1.  

  Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND

  30/11/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát và công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  15/02/2015

  1.  

  Quyết định số 52/2011QĐ-UBND

  30/11/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND ngày 30/11/2014 về Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  15/02/2015

  1.  

  Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND

  20/12/2011

  Ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 21/06/2016 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.

  01/7/2016

  1.  

  Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND

  30/7/2012

  Quy định nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 21/08/2017 về việc thực hiện một số nội dung về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/9/2017

  1.  

  Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND

  26/7/2013

  Ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 21/06/2016 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.

  01/7/2016

  1.  

  Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND

  26/7/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 21/06/2016 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.

  01/7/2016

  1.  

  Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND

  31/12/2014

  Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND

  30/11/2014

  Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Chỉ thị số 14/2003/CT-CT

  11/7/2003

  Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác hòa giải cơ sở.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Chỉ thị số 06/2014/CT-UBND ngày 03/10/2014 về tăng cường công tác phổ biện giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  13/10/2014

  1.  

  Chỉ thị số 17/2005/CT-UB

  13/4/2005

  Về việc triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND ngày 22/8/2014 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/9/2014

  1.  

  Chỉ thị số 25/2005/CT-UB

  19/5/2005

  Về việc xây dựng và củng cố tổ chức pháp chế trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp, pháp chế.

  29/6/2015

  1.  

  Chỉ thị số 33/2005/CT-UBND

  04/7/2005

  Về việc thực hiện thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quản lý nhà nước áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND ngày 22/8/2014 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/9/2014

  1.  

  Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND

  07/4/2006

  Về việc triển khai thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính Phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND

  29/5/2006

  Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND ngày 22/8/2014 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/9/2014

  1.  

  Chỉ thị số 37/2007/CT-UBND

  06/11/2007

  Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND

  11/9/2008

  Về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND ngày 20/7/2015 về tiếp tục tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   30/7/2015

  1.  

  Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND

  01/4/2009

  Về việc đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Chỉ thị số 06/2014/CT-UBND ngày 03/10/2014 về tăng cường công tác phổ biện giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  03/10/2014

  1.  

  Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND

  18/11/2009

  Về việc tăng cường công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp, pháp chế.

  29/6/2015

  1.  

  Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND

  28/12/2010

  Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp, pháp chế.

  29/6/2015

  1.  

  Chỉ thị 05/2014/CT-UBND

  22/8/2014

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.

  01/7/2016

  1.  

  Chỉ thị 02/2015/CT-UBND

  20/7/2015

  Về tiếp tục tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 5/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH)

  1.  

  Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND8

  09/12/2013

  Quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với cơ quan Thanh tra nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 13/6/2018 quy định về mức trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/8/2018

  1.  

  Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND8

  09/12/2013

  Về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 về quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2018

  1.  

  Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND

  20/8/2009

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Dương.

  06/02/2016

  1.  

  Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND

  02/8/2010

  Ban hành Quy định trình tự, thủ tục tiếp công dân, tiếp nhận đơn và giải quyết đơn tranh chấp đất đai, đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai và đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 về việc ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 về việc ban hành quy định về quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  13/4/2015

  1.  

  Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND

  20/12/2013

  Về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 02/5/2018  bãi bỏ Quyết định 49/2013/QĐ-UBND về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  02/5/2018

  1.  

  Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND

  20/12/2013

  Quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với cơ quan Thanh tra nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND

  31/3/2006

  Về việc tăng cường chỉ đạo về chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp và giải quyết tình hình khiếu kiện đông người trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 11/2009/CT-UBND

  05/6/2009

  Về việc thực hiện Quy chế tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND

  26/5/2010

  Về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong công tác phòng, chống tham nhũng.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND

  7/7/2011

  Về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; DÂN TỘC, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG; TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC; TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, HỘI; THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ)

  1.  

  Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND7

  17/10/2008

  Về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND8 ngày 24/7/2014 về mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

  03/8/2014

  1.  

  Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND8

  26/4/2014

  Về việc thay đổi giờ làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND8 ngày 10/12/2014 về việc thay đổi giờ làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2015

  1.  

  Quyết định số 112/2003/QĐ-UB

  09/4/2003

   Về việc Ban hành bản Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ phát thanh truyền hình tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 241/2003/QĐ-UB

  29/9/2003

  Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  07/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 Về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  21/3/3014

  1.  

  Quyết định số 194/2006/QĐ-UBND

  08/8/2006

   

  Về việc ban hành Quy định tổ chức chia cụm, khối thi đua và việc thực hiện chấm điểm xếp hạng thi đua khen thưởng.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  437/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 về việc ban hành Quy định về tổ chức phân chia Cụm, Khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua.

  27/02/2014

  1.  

  Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND

  15/3/2007

  Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán truởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tình Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 112/2007/QĐ-UBND

  22/10/2007

  Về việc ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 về việc ban hành quy định về quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  10/10/2018

  1.  

  Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND

  14/3/2008

  Về việc Quy định tổ chức và chức năng của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 25/06/2014 về việc quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  05/7/2014

  1.  

  Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND

  29/4/2008

  Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  09/2014/QĐ-UBND ngày 31/03/2014 về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  10/4/2014

  1.  

  Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND

  15/5/2008

  Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 về việc quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công, viên chức và người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2015

  1.  

  Quyết định 25/2008/QĐ-UBND

  07/7/2008

  Về việc ban hành Quy định về quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  21/3/2014

  1.  

  Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

  13/01/2009

  Về việc phụ cấp cho cán bộ, công chức làm tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 25/07/2014 về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả do tỉnh Bình Dương ban hành.

  04/8/2014

  1.  

  Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND

  18/9/2009

  Ban hành Quy định về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND  ngày 20/11/2014 về quy định công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  30/11/2014

  1.  

  Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND

  13/9/2010

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 5/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND

  11/10/2010

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND

  25/4/2011

  Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND  23/3/2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

  11/4/2015

  1.  

  Quyết định số

  23/2011 QĐ-UBND

  15/8/2011

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND

  18/10/2011

  Về việc Quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 về quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  31/12/2015

  1.  

  Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND

  01/8/2012

  Về việc Quy định chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  20/9/2014

  1.  

  Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND

  20/3/2013

  Ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  01/01/2019

  1.  

  Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND

  30/5/2013

  Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 về ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  11/6/2015

  1.  

  Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND

  28/9/2018

  Về sửa đổi Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 05/2013/QĐ-UBND.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  01/01/2019

  1.  

  Chỉ thị số 08/2005/CT-UB

  27/01/2005

  Về việc thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP đối với cơ quan hành chính cấp xã, phường, thị trấn.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND ngày 05/3/2015 Về triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  15/3/2015

  1.  

  Chỉ thị số 34/2006/CT-UBND

  16/10/2006

  Về việc giảm văn bản, giấy tờ và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 37/2006/CT-UBND

  21/11/2006

  Về việc tăng cường công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND

  07/7/2008

  Về việc tăng cường thực hiện Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND ngày 05/3/2015 Về triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  15/3/2015

  1.  

  Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND

  03/12/2008

  Về việc chấn chỉnh lề lối làm việc.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND

  08/7/2013

  Về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  LĨNH VỰC NGOẠI VỤ
   (
   THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NGOẠI VỤ)
  1.  

  Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND

  14/8/2009

  Ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND

  15/11/2010

  Ban hành quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 về Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương.

  10/10/2014

  1.  

  Quyết định 36/2014/QĐ-UBND

  01/10/2014

   Ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 về Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương.

  25/11/2017

  1.  

  Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND

  08/4/2016

  Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 về Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương.

  25/11/2017

  1. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG)

  1.  

  Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND7

  20/7/2007

  Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND8 ngày 29/9/2015 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  09/10/2015

  1.  

  Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND7

  20/7/2007

  Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND8 ngày 21/7/2015 về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  21/5/2015

  1.  

  Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND8

  21/7/2015

  Về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND8

  29/9/2015

  Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND

  20/8/2007

  Về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  29/8/2015

  1.  

  Quyết định số 91/2007/QĐ-UBND

  20/8/2007

  Về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  09/11/2015

  1.  

  Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND

  21/01/2009

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở công thương tỉnh Bình Dương.

  25/10/2015

  1.  

  Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND

  20/11/2009

  Ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014  về ban hành quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  03/8/2014

  1.  

  Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND

  17/6/2010

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 18/6/2018  về việc bãi bỏ quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 17/6/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  30/6/2018

  1.  

  Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND

  09/8/2011

  Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12 của Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014  về ban hành quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  03/8/2014

  1.  

  Quyết định số 42/2011/QĐ-UB

  06/10/2011

  Về việc điều chỉnh Điều 10 của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND

   

  11/4/2012

  Về việc ban hành Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 về ban hành quy định trách nhiệm quản lý công trình lưới điện và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  23/5/2015

  1.  

  Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND

  27/6/2012

  Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 7/9/2015 về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương

  17/9/2015

  1.  

  Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND

  31/12/2013

  Về việc ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 7/9/2015 về ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  17/9/2015

  1.  

  Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND

  29/8/2012

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  10/01/2016

  1.  

  Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND

  26/8/2015

  Về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015

  30/10/2015

  Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND

  14/3/2011

  Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND

  17/3/2011

  Về việc tăng cường biện pháp xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 04/7/2014 về việc tăng cường biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm về an toàn điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  14/07/2014

  1.  

  Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND

  04/7/2014

  Về việc tăng cường biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm về an toàn điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ)

  1.  

  Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND7

  10/12/2010

  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương 5 năm 2011 – 2015.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  1.  

  Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND7

  10/12/2010

  Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2011 – 2015.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  1.  

  Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND8

  09/12/2013

  Về Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2014

  1.  

  Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND8

  09/12/2013

  Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2014.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  1.  

  Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND8

  09/12/2013

  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  1.  

  Quyết định số 67/2005/QĐ-UB

  13/5/2005

  Về việc ban hành Quy định ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND

  22/12/2010

  Về việc phê duyệt nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2011-2015.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  1.  

  Quyết định Số 50/2012/QĐ-UBND

  14/11/2012

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định 38/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

  15/10/2016

  1.  

  Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND

  19/11/2013

  Về việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 về việc bãi bỏ quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.

  14/4/2015

  1.  

  Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND

  13/12/2013

  Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2014

  1.  

  Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND

  20/12/2013

  Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  1.  

  Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND

  20/12/2013

  Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  1.  

  Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND

  21/6/2016

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

  10/5/2018

  1.  

  Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND

  19/12/2017

  Ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  01/01/2019

  1.  

  Chỉ thị số

  03/2002/CT-CT

  15/3/2002

  Về việc chấn chỉnh một số công tác liên quan đến quản lý đầu tư và xây dựng.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND

  24/3/2008

  Về việc thực hiện Quyết định 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số
  11/CT-UBND

  26/6/2013

  Về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN; TÀI SẢN CÔNG, NỢ CÔNG

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH)

  1.  

  Nghị quyết số 53/2003/NQ-HĐND6

  30/7/2003

  Về việc thu phí vận chuyển đường bộ đầu tư để kinh doanh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND7

  20/7/2007

  Về điều chỉnh sắp xếp lại trạm thu phí và mức thu phí của dự án B.O.T Quốc lộ 13.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND7

  22/7/2008

  Mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 44/2014/NQ-HĐND8 ngày 10/12/2014 về mức thu phí trông giữ xe đạp, xe đạp máy, xe máy điện, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  20/12/2014

  1.  

  Nghị quyết số 42/2009/NQ-HĐND7

  16/12/2009

  Về việc quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức.

   Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương.

  01/8/2018

  1.  

  Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND7

  10/12/2010

  Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn năm 2017–2020 do tỉnh Bình Dương ban hành.

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND7

  10/12/2010

  Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối ngân sách từng huyện, thị xã năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách 2011 – 2015.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND7

  10/12/2010

  Chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/8/2018

  1.  

  Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND8

  08/8/2011

  Về việc thu phí sử dụng đường bộ của dự án B.O.T đường ĐT741 (đoạn từ Km0+000 đến Km49+670,4).

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016 về mức thu phí sử dụng đường bộ của Dự án B.O.T đường ĐT741 (đoạn từ Km 0+000 đến Km 49+670,4) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND8

  10/12/2012

  Về mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND8

  10/12/2012

  Về mức trần phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND8

  09/12/2013

  Về Tổng quyết toán ngân sách năm 2012.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2014

  1.  

  Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND8

  09/12/2013

  Về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  1.  

  Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND8

   

  10/12/2014

   

  Về Tổng quyết toán ngân sách năm 2013.

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được công bố tại Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 05/02/2018

  01/01/2018

  1.  

  Nghị quyết số 29/2014/NQ-HĐND8

   

  10/12/2014

   

  Về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015.

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được công bố tại Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 05/02/2018

  01/01/2018

  1.  

  Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND8

  10/12/2014

  Chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về phí, lệ phí

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết 44/2014/NQ-HĐND8

  10/12/2014

   Về mức thu phí trông giữ xe đạp, xe đạp máy, xe máy điện, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về phí, lệ phí

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số 37/2015/NQ-HĐND8

   

  11/12/2015

   

  Về Tổng quyết toán ngân sách năm 2014

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được công bố tại Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 05/02/2018

  01/01/2018

  1.  

  Nghị quyết số 39/2015/NQ-HĐND8

   

  11/12/2015

   

  Về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016.

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được công bố tại Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 05/02/2018

  01/01/2018

  1.  

  Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND9

  12/8/2016

  Về mức thu phí sử dụng đường bộ của Dự án B.O.T đường ĐT741 (đoạn từ Km 0+000 đến Km 49+670,4) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về phí, lệ phí

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 220/2003/Q-UB

  28/8/2003

  Về thu phí vận chuyển đường bộ đầu tư để kinh doanh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 183/2005/QĐ-UBND

  01/9/2005

  Về việc ban hành văn bản quy định trình tự, thủ tục bảo lãnh vốn vay cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng trong Khu liên hợp công nghiệp- dịch vụ- đô thị Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND

  14/9/2007

  Về việc điều chỉnh sắp xếp lại trạm thu phí và mức thu phí của dự án B.O.T Quốc lộ 13.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND

  08/8/2008

  Về việc quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định 57/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về mức thu phí tối đa trông giữ xe đạp, xe đạp máy, xe máy điện, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  01/01/2015

  1.  

  Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND

  18/01/2010

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND

  11/11/2010

  Về việc Quy định mức lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  53/2015/QĐ-UBND  ngày 04/12/2015 về quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  14/12/2015  

  1.  

  Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND

  22/12/2010

  Ban hành Quy định chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND

  22/12/2010

  Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối ngân sách từng huyện, thị xã năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách năm 2011-2015.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND

  22/12/2010

  Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.

   Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bình Dương năm 2017 và giai đoạn năm 2017-2020.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND

  18/02/2011

  Về việc quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 Quy định mức tỷ lệ phần trăm để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/8/2014

  1.  

  Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND

  03/6/2011

  Ban hành bảng đơn giá đo đạc bản đồ và dịch vụ kỹ thuật về đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 về Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   15/3/2015  

  1.  

  Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND

  15/8/2011

  Về thu phí sử dụng đường bộ của dự án B.O.T đường ĐT 741 (đoạn từ Km0+000 đến Km49+670,4).

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 về mức thu phí sử dụng đườngbộ của Dự án B.O.T đường ĐT741 (đoạn từ Km0+000 đến Km49+670,4) do tỉnh Bình Dương ban hành.

     01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND

  19/12/2011

  Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND  ngày 22/7/2015 quy định về Đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/8/2015

   

  1.  

  Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND

  06/4/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 58/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân tỉnh Bình Dương.

   Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND  ngày 22/7/2015 quy định về Đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/8/2015

   

  1.  

  Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND

  12/11/2012

  Quy định thực hiện việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

  04/01/2013

  Quy định định mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và tỷ lệ phần trăm để lại trên số tiền thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá thu được cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND

  22/3/2013

  Quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  03/01/2015  

  1.  

  Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND

  08/4/2013

  Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn các huyện, thị xã,thành phố thuộc tỉnh

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương.

  02/01/2016

  1.  

  Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND

  18/9/2013

  Về việc quy định bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 về quy định bảng giá tài sản tínhlệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  29/10/2015  

  1.  

  Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND

  23/9/2013

  Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  10/01/2016  

  1.  

  Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND

  20/12/2013

  Về Tổng quyết toán ngân sách năm 2012

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2014

  1.  

  Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND

  20/12/2013

  Về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được công bố tại Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 05/02/2018.

  01/01/2018

  1.  

  Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND

  20/12/2013

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 về quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2015

  1.  

  Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND

  31/12/2013

  Phân chia tỷ lệ phần trăm các khoản thu ngân sách nhà nước giữa các cấp ngân sách địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách năm 2014-2015.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020 .

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND

  14/5/2014

  Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách nhà nước giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2014-2015 cho thị xã Tân Uyên.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020 .

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND

  14/5/2014

  Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách nhà nước giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2014-2015 cho huyện Bắc Tân Uyên.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND

  14/5/2014

  Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách nhà nước giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2014-2015 cho thị xã Bến Cát.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND

  14/5/2014

  Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách nhà nước giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2014-2015 cho huyện Bàu Bàng.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND

  08/12/2014

  Về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2014  cho huyện Bắc Tân Uyên.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  1.  

  Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND

  08/12/2014

  Về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2014 cho thị xã Tân Uyên.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  1.  

  Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND

  08/12/2014

  Về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2014 cho thị xã Bến Cát.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  1.  

  Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND

  08/12/2014

  Về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2014 cho huyện Bàu Bàng.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  1.  

  Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND

  22/12/2014

  Về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015.

   

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được công bố tại Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 05/02/2018.

  01/01/2018

  1.  

  Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND

  22/12/2014

  Về Tổng quyết toán ngân sách năm 2013.

   

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được công bố tại Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 05/02/2018.

  01/01/2018

  1.  

  Quyết định số  57/2014/QĐ-UBND

  22/12/2014

   Về mức thu phí tối đa trông giữ xe đạp, xe đạp máy, xe máy điện, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND

  22/12/2014

  Chế  độ thu nộp quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND

  23/12/2014

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2016

  1.  

  Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND

  24/12/2014

   Quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018  về quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dươngtừ năm 2018 đến năm 2022.

   05/3/2018

  1.  

  Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND

  04/9/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 2, Điểm c, Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm  2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND

  19/10/2015

   Về quy định bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND

  22/12/2015

  Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ theoQuyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

   

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND

  23/12/2015

  Về Tổng quyết toán ngân sách năm 2014.

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được công bố tại Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 05/02/2018.

  01/01/2018

  1.  

  Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND

  23/12/2015

  Về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016.

   

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được công bố tại Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 05/02/2018.

  01/01/2018

  1.  

  Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND

  23/12/2015

  Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND

  23/12/2015

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  03/3/2017

  1.  

  Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND

  19/8/2016

   Về mức thu phí sử dụng đường bộ của Dự án B.O.T đường ĐT741 (đoạn từ Km0+000 đến Km49+670,4) do tỉnh Bình Dương ban hành

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND

  17/02/2017

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 về  quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/4/2018

  1.  

  Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND

  19/3/2018

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018  quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2019

  1.  

  Chỉ thị số 02/1999/CT-CT

  14/01/1999

  Về việc xử lý thanh toán nợ giai đoạn II.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013 không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.

  06/9/2014

  1. LĨNH VỰC THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA CỤC THUẾ TỈNH)

  1.  

  Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND7

  07/4/2009

  Về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe).

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 236/2006/QĐ-UBND

  31/10/2006

  Về việc ban hành quy trình cưỡng chế về thuế bằng hình thức kê biên tài sản.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND

  20/4/2009

  Về việc mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe).

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND

  25/9/2009

  Ban hành Quy định về việc giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 về quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  02/4/2015

  1.  

  Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND

  19/11/2010

  Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 về bảng giá tính thuế tài nguyên, tính tiền cấp quyền khai thác nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  14/12/2014

  1.  

  Chỉ thị số 09/2000/CT-CT

  15/5/2000

  Về việc đẩy mạnh triển khai chế độ kế toán trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND

  07/6/2006

  Về việc tăng cường chỉ đạo phối hợp trong công tác chống thất thu thuế và khai thác nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, NHÀ Ở, ĐÔ THỊ

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG)

  1.  

  Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND7

  07/4/2009

  Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 bãi bỏ Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về phí, lệ phí

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số 57/2011/NQ-HĐND8

  09/12/2011

  Về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND9 ngày   16/12/2016 về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 1567/QĐ-UB

  27/5/1997

  Về việc quy định giá cho thuê nhà ở và giá cho thuê nhà để sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 3573/QĐ-UB

  12/11/1997

  Về quy định hệ số vị trí xét theo các khu vực K2 cho các trục đường chính để tính giá cho thuê nhà ở và nhà để sản xuất kinh doanh dịch vụ trong huyện Thuận An.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 52/1998/QĐ-UB

  20/4/1998

  Về điều chỉnh kích thước chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng tầm nhìn giao thông các trục đường trong thị xã Thủ Dầu Một.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 về phân loại đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

   26/9/2014  

  1.  

  Quyết định số 49/1998/QĐ-UB

  16/4/1998

  Về việc tổ chức lại hoạt động của Ban quản lý dự án phát triển các khu dân cư tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013 không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.

  06/9/2014

  1.  

  Quyết định số 66/1998/QĐ-UB

  13/5/1998

  Về việc ban hành Quy chế bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo giá thị trường trên các trụ đường trong trung tâm thị xã Thủ Dầu Một và các thị trấn trong tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 91/2001/QĐ-UB

  22/6/2001

   Về việc qui định trình tự thủ tục sửa chữa các công trình dân dụng thuộc trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính sự nghiệp bằng nguồn vốn ngân sách có tính chất đầu tư.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 02/2002/QĐ-CT

  03/01/2002

   Về quy định hệ số vị trí xét theo các khu vực K2 cho các trục đường chính để tính giá cho thuê nhà ở và nhà để sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong huyện Bến Cát.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 25/2002/QĐ-UBND

  13/3/2002

  Về việc ban hành quy định cấp số nhà và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 148/2004/QĐ-UB

  02/11/2004

  Về việc ban hành đơn giá chuyển quyền sử dụng đất khi thực hiện việc bán nhà ở theo giá thị trường trong các Trung tâm đô thị thuộc tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND

  28/02/2006

  Về Quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng cho một số tuyến đường trên địa bàn Thị xã Thủ Dầu Một.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 về phân loại đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  26/9/2014

  1.  

  Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND

  20/3/2006

  Về việc Quy định bổ sung đơn giá chuyển quyền sử dụng đất khi thực hiện việc bán nhà theo giá thị trường trong các khu trung tâm đô thị thuộc tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND

  12/8/2008

  Về việc ban hành Quy định Quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 về Quy định quản lý công trình giao thông, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương

   03/02/2014

  1.  

  Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

  11/3/2009

  Về việc quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 08/6/2015  về bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  18/6/2015

  1.  

  Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND

  17/4/2009

  Về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND

  13/5/2009

  Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục, điều kiện và thứ tự ưu tiên trong việc xét duyệt đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND

  14/9/2009

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2016.

    15/8/2016

  1.  

  Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND

  18/8/2010

  Ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  17/4/2014  

  1.  

  Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND

  08/9/2010

  Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014  về Quy định quản lý công trình giao thông, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  03/02/2014

  1.  

  Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND

  19/9/2011

  Về viêc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014  về Quy định quản lý công trình giao thông, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  03/02/2014

  1.  

  Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND

  04/10/2011

  Ban hành quy định việc chuyển giao, tiếp nhận hạ tầng kỹ thuật các dự án Khu đô thị, Khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 quy định việc chuyển giao, tiếp nhận dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/8/2018

  1.  

  Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND

  09/11/2011

  Ban hành Quy định về quản lý xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  10/02/2019  

  1.  

  Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND

  19/12/2011

  Ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở xã hội thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND

  19/12/2011

  Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   01/01/2017  

  1.  

  Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND

  03/5/2012

  Về việc ban hành Quy định việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương  được đầu tư bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND

  07/5/2012

  Về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND

  21/02/2013

  Về việc điều chỉnh Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND

  16/5/2013

  Về việc Ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/6/2018

  1.  

  Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND

  21/8/2013

  Ban hành Quy định bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 quy định về phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/6/2018

  1.  

  Quyết định 10/2014/QĐ-UBND

  07/4/2014

  Về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 quy định về phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/6/2018

  1.  

  Chỉ thị số
  04/2002/CT-CT

  15/3/2002

  Về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số

  33/2002/CT-CT

  15/10/2002

  Về việc tăng cường quản lý xây dựng và sửa chữa nhà ở dọc theo các trục đường đang thi công.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013 không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.

  06/9/2014

  1.  

  Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND

  19/01/2007

  Về việc tổ chức cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của Luật sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013 không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.

  06/9/2014

  1.  

  Chỉ thị số 34/2007/CT-UBND

  29/10/2007

  Về việc  sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị Số 04/2009/CT-UBND

  23/01/2009

  Về việc tăng cường công các lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND

  11/3/2009

  Về việc tổ chức thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND

  09/9/2011

  Về việc tổ chức thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 26/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND

  07/11/2011

  Về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND

  29/8/2013

  Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG)

  1.  

  Nghị quyết số

  07/2007/ND-HĐND7

  20/7/2007

  Về chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND8 ngày 10/12/2014 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  10/12/2014

  1.  

  Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND7

  22/7/2008

  Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 41/2014/NQ-HĐND8 ngày 10/12/2014 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  20/12/2014

  1.  

  Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND7

  22/7/2008

  Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 39/2014/NQ-HĐND8  ngày 10/12/2014 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  20/12/2014

  1.  

  Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND7

  10/12/2010

  Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  1.  

  Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND7

  10/12/2010

  Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 42/2014/NQ-HĐND8 ngày 10/12/2014 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  20/12/2014
   

  1.  

  Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND7

  10/12/2010

  Chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 50/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 bãi bỏ Nghị quyết36/2010/NQ-HĐND7 về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  10/12/2015

  1.  

  Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND8

  08/8/2011

  Về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 38/2014/NQ-HĐND8 ngày 10/12/2014 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  20/12/2014

  1.  

  Nghị quyết số 56/2011/NQ-HĐND8

  09/12/2011

  Về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số

  12/2012/NQ-HĐND8

  18/7/2012

  Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


  22/8/2016

  1.  

  Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND8

  03/10/2012

  Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 về Ban hành quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/9/2017

  1.  

  Nghị quyết số

  16/2013/NQ-HĐND8

  09/12/2013

  Về bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2015

  1.  

  Nghị quyết số 38/2014/NQ-HĐND8

  10/12/2014

   Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2017  

  1.  

  Nghị quyết số 39/2014/NQ-HĐND8

   10/12/2014

  Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 70/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016  về chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND8

  10/12/2014

   Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 về chế độ thu, nộp và quản lý phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số 41/2014/NQ-HĐND8

  10/12/2014

  Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016  về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số 42/2014/NQ-HĐND8

  10/12/2014


  Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND9 ngày  16/12/2016 về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND9

  12/8/2016

  Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

    01/9/2017

  1.  

  Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND9

  16/12/2016

   Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/9/2018

   

  1.  

  Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND

  21/8/2007

  Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  61/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2015

  1.  

  Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND

  04/8/2008

  Ban hành quy định hướng dẫn hồ sơ giao đất, thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số   49/2015/QĐ-UBND ngày  02/11/2015 quy định về thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  12/11/2015

  1.  

  Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND

  05/8/2008

  Về quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số   62/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014  quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2015  

  1.  

  Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND

  05/8/2008

  Về quy định chế độ thu, nộp và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  60/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2015  

  1.  

  Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND

  23/10/2008

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  16/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.

  07/5/2015

  1.  

  Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND

  07/11/2008

  Về việc ban hành quy định hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  37/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014  quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  19/10/2014  

  1.  

  Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND

  22/5/2009

  Về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  44/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014  về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  14/12/2014

  1.  

  Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND

  02/6/2009

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương. 

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  1338/QĐ-UBND ngày  01/6/2015 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

  01/6/2015  

  1.  

  Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND

  21/12/2009

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số   49/2015/QĐ-UBND ngày  02/11/2015 Quy định về thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  12/11/2015

  1.  

  Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND

  25/01/2010

  Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số   23/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  15/8/2016

  1.  

  Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND

  18/6/2010

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  1338/QĐ-UBND ngày  01/6/2015 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

  01/6/2015  

  1.  

  Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND

  22/12/2010

  Về việc ban hành mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số   59/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2015

  1.  

  Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND

  22/12/2010

  Ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  44/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 Quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  15/11/2016

  1.  

  Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND

  27/01/2011

  Về việc ban hành tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  05/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 về quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương.

  01/4/2018

  1.  

  Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND

  27/6/2011

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  05/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 về quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương.

  01/4/2018

  1.  

  Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND

  20/7/2011

  Quy định trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuân viên nhà, đất và tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2015

  1.  

  Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND

  15/8/2011

  Về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  63/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2015

  1.  

  Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND

  12/9/2011

  Về việc Quy định hạn mức giao đất ở và công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn ao trong khu dân cư cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  37/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   

  19/10/2014  

  1.  

  Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND

  16/11/2011

  Về việc sửa đổi bổ sung “Quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương” ban hành kèm theo Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số   49/2015/QĐ-UBND ngày  02/11/2015 Quy định về thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   12/11/2015

  1.  

  Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND

  19/12/2011

  Về việc ban hành mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  60/2016/QĐ-UBND  ngày 20/12/2016  quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 71/2011/QĐ-UBND

  20/12/2011

  Ban hành Quy định về một số vấn đề liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 Quy định vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  24/4/2015

  1.  

  Quyết định số

  06/2012/QĐ-UBND

  21/02/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm quyết định 33/2009/QĐ-UBND ngày 22/05/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  44/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  14/12/2014

  1.  

  Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND

  18/7/2012

  Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 quy định về trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số   49/2015/QĐ-UBND ngày  02/11/2015 Quy định về thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  12/11/2015

  1.  

  Quyết định số

  25/2012/QĐ-UBND

  23/7/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về một số vấn đề liên quan đến thủ tục cáp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở kèm theo Quyết định số 71/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 Quy định vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  24/4/2015

  1.  

  Quyết định số

  32/2012/QĐ-UBND

  01/8/2012

  Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số   25/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/9/2016

  1.  

  Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND

  18/10/2012

  Ban hành Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số   20/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   01/9/2017

  1.  

  Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND

  18/12/2012

   Về Đơn giá thực hiện công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính ba cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 về đơn giá công tác đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   04/02/2014

  1.  

  Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND

  18/12/2012

  Ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số   13/2016/QĐ-UBND ngày 16/06/2016 Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương

   26/6/2016

  1.  

  Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND

  14/5/2013

  Ban hành Quy định Giải thưởng môi trường cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND

  27/9/2013

  Về việc quy định diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   01/11/2014

  1.  

  Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND

  26/12/2013

  Ban hành Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số   51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2015

  1.  

  Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND

  26/12/2013

  Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số   64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2015  

  1.  

  Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND

  27/12/2013

  Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  67/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2015

  1.  

  Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND

  22/10/2014

  Quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND  ngày 27/09/2017 về quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

    10/10/2017

  1.  

  Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND

  04/12/2014

  Bảng giá tính thuế tài nguyên, tính tiền cấp quyền khai thác nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018  về quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  31/01/2018

  1.  

  Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND

  22/12/2014

  Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016  về quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND

  22/12/2014

  Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND

  22/12/2014

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND

  22/12/2014

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về quy định mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND

  22/12/2014

  Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND

  22/12/2014

   Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ​ ngày 23/12/2015 ​Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

    01/01/2016

  1.  

  Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND

  23/12/2014

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015  quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

     01/01/2016

  1.  

  Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND

  05/3/2015

  Về việc ban hành Bảng đơn gia đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/02/2018

  1.  

  Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND

  14/4/2015

   Quy định vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017  Quy định về vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  11/9/2017  

  1.  

  Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND

  21/5/2015

  Sửa đổi Quyết định 38/2014/QĐ-UBND về quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  08/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016  về việc bãi bỏ quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điều 5 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  29/5/2016

  1.  

  Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND

  31/8/2015

  Ban hành quy định về Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 ban hành quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/9/2018

  1.  

  Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND

  09/10/2015

  Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND

   02/11/2015

   Quy định về thẩm định chủ trương đầu tư; nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 quy định về trình tự thực hiện thủ tục thẩm định quyết định chủ trương đầu tư kết hợp thẩm địnhnhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   10/10/2017  

  1.  

  Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND

  23/12/2015

  Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 quy định Bảng giá đất trên địa bàntỉnh Bình Dương.

  03/3/2017

  1.  

  Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND

  23/12/2015

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 về quy định hệ số điều chỉnh giá đất (k) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  03/3/2017  

  1.  

  Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND

  31/12/2015

  Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/11/2018

  1.  

  Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND

  19/08/2016

  Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 19/2017/QĐ- UBND ngày 21/8/2017 quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/9/2017

  1.  

  Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND

  20/12/2016

  Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND

  17/02/2017

  Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định 32/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2019

  1.  

  Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND

  17/02/2017

  Về quy định hệ số điều chỉnh giá đất (k) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/4/2018

  1.  

  Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND

  19/03/2018

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định 33/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018  quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2019

  1.  

  Chỉ thị số 28/2005/CT-CT

  01/6/2005

  Về việc quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ và cột mốc địa giới hành chính các cấp.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 56/2005/CT-UBND

  26/12/2005

  Về việc quản lí, sử dụng đất trong hành lang bảo vệ công trình công cộng.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 22/2006/CT-UBND

  27/6/2006

  Về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về nhà đất, công sở và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND

  16/5/2007

  Về việc tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND

  06/6/2007

  Về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND

  02/4/2008

  Về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013 không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.

   06/9/2014

  1.  

  Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND

  24/7/2008

  Về việc tăng cường công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND

  22/01/2009

  Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND

  07/4/2009

  Về việc tăng cường hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 11/2012/CT-UBND

  13/8/2012

  Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN)

  1.  

  Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND8

  03/10/2012

  Về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp kỹ thuật cao - nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012 – 2015.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 43/2015/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020.

  20/12/2015

  1.  

  Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND8

  03/10/2012

  Về một số chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2016.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 về chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số
  11/2000/QĐ-UB

  17/01/2000

  Về việc bàn giao nhiệm vụ thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giết mổ gia súc.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1997 đến năm 2013 không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.

  30/01/2015

  1.  

  Quyết định số 23/2000/QĐ-UB

  02/02/2000

  Về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho các huyện thị.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1997 đến năm 2013 không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.

  30/01/2015

  1.  

  Quyết định số 139/2002/QĐ-UB

  27/11/2002

  Về việc giao nhiệm vụ quản lý đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh nông thôn cho sở Nông nghiệp -  phát trển nông thôn, Chi cục quản lý nước phòng chống lụt bão  - nước sạch và vệ sinh  môi trường Nông thôn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 116/2003/QĐ-UB

  23/4/2003

   Về việc điều chỉnh mức thu phí tiêm phòng cho chó và mèo.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1997 đến năm 2013 không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.

  30/01/2015

  1.  

  Quyết định số 34/2005/QĐ-UB

  01/3/2005

  Về việc ban hành Quy định tạm thời về kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm; xử lý thịt, phủ tạng các loại sản phẩm động vật không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y trên địa phương tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1997 đến năm 2013 không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.

  30/01/2015

  1.  

  Quyết định số 261/2005/QĐ-UBND

  01/12/2005

  Về việc cấm nuôi gia cầm, chim cảnh trong các khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND

  11/6/2009

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương.

   Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Chi cục Thú Y tỉnh Bình Dương.

  10/01/2014

  1.  

  Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND

  11/6/2009

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND  ngày 23/12/2015 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương.

  02/01/2016

  1.  

  Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND

  11/6/2009

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND  ngày 23/12/2015 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương.

  02/01/2016

  1.  

  Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND

  12/6/2009

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND  ngày 23/12/2015 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương.

  02/01/2016

  1.  

  Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND

  11/8/2009

  Về việc ban hành Quy định tạm thời trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013 không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.

  06/9/2014

  1.  

  Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND

  22/12/2010

  Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND  ngày 23/12/2015 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương.

  02/01/2016

  1.  

  Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND

  18/01/2011

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND  ngày 23/12/2015 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương.

  02/01/2016

  1.  

  Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND

  09/8/2011

  Ban hành Quy định tạm thời định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 Ban hành quy định định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  11/11/2016

  1.  

  Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND

  17/8/2011

  Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 ban hành Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/6/2018

   

  1.  

  Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND

  10/11/2011

  Về việc ban hành Quy định về quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND

  29/8/2012

  Phê duyệt đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 phê duyệt đơn giá bán nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/3/2015

  1.  

  Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND

  16/10/2012

  Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013-2016.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 quy định về chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND

  17/10/2012

  Ban hành Quy định về những giải pháp chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị-nông nghiệp kỹ thuật cao-nông nghiệp sinh thái gắn kết với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 về Ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020.

  27/02/2016

  1.  

  Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND

  16/8/2013

  Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định ban hành theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh.

  Được thay thế bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 ban hành Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/6/2018

   

  1.  

  Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND

  04/11/2013

  Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy đinh về những giải pháp chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp kỹ thuật cao - nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo QĐ 46/2012/QĐ-UBND ngày 17/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 về Ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020.

  27/02/2016

  1.  

  Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND

  11/11/2013

  Ban hành quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND

  31/12/2013

  Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Chi cục Thú Y tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND  ngày 23/12/2015 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương.

  02/01/2016

  1.  

  Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND

  04/3/2014

  Quy chế quản lý, sử dụng đất trồng lúa và hỗ trợ kinh phí để phát triển các vùng sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND

  15/01/2015

  Về việc phê duyệt đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 20/2/2017 về việc phê duyệt đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  03/3/2017

  1.  

  Chỉ thị số 03/1998/CT-UB

  19/02/1998

  Về việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 13/2001/CT-CT

  05/6/2001

  Về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số

   15/2002/CT-CT

  09/5/2002

   Về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1997 đến năm 2013 không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.

  30/01/2015

  1.  

  Chỉ thị số

   24/2002/CT-CT

  29/7/2002

  Về việc tăng cường biện pháp quản lý việc sử dụng thuốc kháng sinh, hoá chất trong sản xuất kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc động vật.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 12/2003/CT-CT

  26/6/2003

  Về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 15/2003/CT-CT

  17/7/2003

  Về việc tăng cường công tác phòng trừ chuột và ốc bươu vàng bảo vệ cây trồng.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1997 đến năm 2013 không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.

  30/01/2015

  1.  

  Chỉ thị số 10/2004/CT-CT

  01/3/2004

  Thực hiện một số biện pháp kỹ thuật vệ sinh thú y trong quá trình vận chuyển, tiêu thụ thức ăn chăn nuôi.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1997 đến năm 2013 không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.

  30/01/2015

  1.  

  Chỉ thị số 44/2004/CT-CT

  02/11/2004

  Về việc tăng cường công tác bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và lưu thông thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 46/2004/CT-CT

  10/11/2004

  Về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 08/9/2008 về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  08/9/2008

  1.  

  Chỉ thị số 12/2005/CT-UB

  22/3/2005

  Về việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý sản xuất và tiêu thụ rau an toàn.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND

  01/9/2006

  Về việc tăng cường công tác quản lý giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND

  18/9/2006

  Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND

  09/01/2007

  Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND

  02/4/2013

  Về việc phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

   

  15/5/2017

  1. LĨNH VỰC GIAO THÔNG, VẬN TẢI

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI)

  1.  

  Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND7

  20/7/2007

  Về mức thu phí sử dụng cầu Phú Cường.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 về việc bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND8

  09/12/2013

  Về phân cấp sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND8 ngày 20/4/2015 về phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương.

  27/4/2015  

  1.  

  Quyết định số 177/2005/QĐ-UBND

  17/8/2005

  Về việc phân loại đường để tính giá.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND

  17/8/2007

  Về mức thu phí sử dụng cầu Phú Cường.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND

  18/01/2010

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương.

   Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương.

  10/3/2016

  1.  

  Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND

  05/11/2010

  Ban hành quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 về quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2018

  1.  

  Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND

  28/02/2012

   về việc phân cấp quản lý và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 về Quy định quản lý công trình giao thông, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  03/02/2014

  1.  

  Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND

  22/3/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phân cấp quản lý và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 về Quy định quản lý công trình giao thông, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  03/02/2014

  1.  

  Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND

  19/9/2013

  Về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 bãi bỏ quy định có liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/9/2016

  1.  

  Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND

  20/12/2013

  Về phân cấp sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 về phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương.

  04/6/2015

  1.  

  Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND

  27/12/2013

  Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về việc bãi bỏ một số quyết định quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND

  10/6/2014

  Về chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 Quy chế quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương.

   02/01/2016

  1.  

  Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND

  23/12/2015

   Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 về Quy chế quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương.

  20/9/2018

  1.  

  Chỉ thị số 01/2003/CT-CT

  13/01/2003

  Tổ chức thực hiện Nghị quyết 13/2003/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND

  20/4/2012

  Về việc đẩy mạnh triệt phá tệ nạn rải đinh và tăng cường quản lý dịch vụ sửa chữa, vá xe ô tô, mô tô, xe đạp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1. LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
   (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH)
  1.  

  Quyết định số 200/2005/QĐ-UBND

  16/9/2005

  Về việc công nhận Ban Chấp hành và phê duyệt điều lệ Hội đồng liên minh các Hợp tác xã tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 246/2005/QĐ-UBND

  18/11/2005

  Về việc ban hành Qui định cho vay vốn ưu đãi với thành phần kinh tế Hợp tác xã của Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 277/2005/QĐ-UBND

  22/12/2005

  Về việc phê duyệt các lĩnh vực, ngành nghề của Hợp tác xã được vay vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND

  31/10/2008

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cho vay vốn ưu đãi đối với thành phần kinh tế Hợp tác xã của Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 246/2005/QĐ-UBND ngày 18/11/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND

  15/5/2009

  Về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 về quy định chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020.

  01/01/2018

  1.  

  Quyết định 51/2012/QĐ-UBND

  26/11/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương” ban hành kèm theo Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 về quy định chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020.

  01/01/2018

  1. LĨNH VỰC KHU CÔNG NGHIỆP

  Thuộc chức năng quản lý của Ban quản lý các Khu Công nghiệp Bình Dương

  1.  

  Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND

  12/6/2008

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bình Dương.

  10/11/2014

  1.  

  Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND

  10/11/2014

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 về Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.

  29/6/2016

  Thuộc chức năng quản lý của Ban quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore

  1.  

  Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND

  01/12/2009

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 về Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

  01/01/2017

  1. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH)

  1.  

  Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND8

  18/7/2012

   Về mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở ấp, khu phố” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về mức kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  20/7/2018

  1.  

  Quyết định số 21/1999/QĐ-UB

  05/3/1999

  Về việc ban hành quy định về “Quản lý nhà nước và định hướng nội dung Quy ước khu phố, ấp của tỉnh Bình Dương”.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 247/2006/QĐ-UBND

  24/11/2006

  Về việc ban hành quy định tạm thời về phòng, chống các tệ nạn xã hội trong kinh doanh cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống trên địa bàn tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND

  29/9/2008

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.

   Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016  Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  01/11/2016

  1.  

  Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND

  31/8/2010

  Ban hành Quy định hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 về Quy định hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  19/10/2015

  1.  

  Quyết định 07/2012/QĐ-UBND

  27/02/2012

  Quy định hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 Quy định về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  20/10/2016  

  1.  

  Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND

  26/7/2012

   Về việc Quy định mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở ấp, khu phố” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND

  17/9/2012

  Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  01/01/2019

  1.  

  Quyết định 43/2012/QĐ-UBND

  10/10/2012

  Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa”; “Khu nhà trọ văn hóa”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 về Quy chế công nhận danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  10/8/2016

  1.  

  Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND

  25/10/2013

  Ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 về Quy chế công nhận danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  10/8/2016

  1.  

  Chỉ thị số 23/2003/CT-UB

  31/10/2003

  Về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 29/2003/CT-CT

  26/12/2003

  Về việc triển khai thi hành Pháp lệnh thư viện và Nghị định số 72/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư viện.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

   

  1. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

  1.  

  Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND7

  16/7/2010

  Về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016 của HĐND tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương.

  22/8/2016

  1.  

  Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND7

  16/7/2010

  Về chính sách, chế độ đối với học sinh, sinh viên ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016 của HĐND tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương

  22/8/2016

  1.  

  Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND7

  16/7/2010

  Về chính sách, chế độ đối với các hoạt động của ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016 của HĐND tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương

  22/8/2016

  1.  

  Nghị quyết số 37/2010/NQ-HĐND7

  10/12/2010

  Miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  1.  

  Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND7

  10/12/2010

  Mức thu học phí đối với các cơ sở thực hiện giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  1.  

  Quyết định số 137/2006/QĐ-UBND

  24/5/2006

  Về việc ban hành hướng dẫn đánh giá, xếp loại công chức, viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 213/2006/QĐ-UBND

  28/8/2006

  Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức trợ cấp cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức trợ cấp cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

  29/5/2014

  1.  

  Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND

  29/7/2010

  Về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 của UBND tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên ngành Giáo dục-Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương.

  01/9/2016

  1.  

  Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND

  29/7/2010

  Về chính sách, chế độ đối với học sinh, sinh viên ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 của UBND tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên ngành Giáo dục-Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương.

  01/9/2016

  1.  

  Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND

  30/7/2010

  Về chính sách, chế độ đối với các hoạt động của ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 của UBND tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên ngành Giáo dục-Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương.

  01/9/2016

  1.  

  Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND

  22/12/2010

  Về việc quy định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  1.  

  Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND

  06/4/2012

  Về việc bann hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.

  10/12/2015

  1.  

  Chỉ thị số
  23/2001/CT-CT

  13/11/2001

  Về việc thực hiện công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số
  34/2004/CT-CT

  15/7/2004

  Về việc quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức giáo dục không chính quy trên địa bàn toàn tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 33/2006/CT-UBND

  21/9/2006

  Về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

  15/5/2017

  1. LĨNH VỰC Y TẾ, DƯỢC VÀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ)

  1.  

  Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND8

  08/8/2011

  Về việc hỗ trợ cộng tác viên phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng giai đoạn năm 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  1.  

  Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND8

  08/8/2011

  Về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  1.  

  Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND8

  03/10/2012

  Về việc Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2018

  1.  

  Quyết định số 83/2005/QĐ-CT

  27/5/2005

  Về việc phê duyệt phương án khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 5/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND

  16/9/2008

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND

   

  23/9/2008

  Về việc ban hành mức phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013 không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.

  06/9/2014

  1.  

  Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND

   

  12/5/2009

  Về việc ban hành Quy định về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014  về chính sách hỗ trợ đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  04/9/2014

  1.  

  Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND

  16/6/2009

  Ban hành chính sách khen thưởng về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014  về chính sách hỗ trợ đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  04/9/2014

  1.  

  Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND

  14/7/2009

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực thẩm tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND

  15/6/2010

  Ban hành Quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND

  09/8/2011

  Về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  1.  

  Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND

  09/8/2011

  Về việc hỗ trợ cộng tác viên phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2016

  1.  

  Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND

  09/10/2012

  Về việc ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND

  26/4/2013

  Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND

  26/4/2013

  Ban hành Quy chế cấp thẻ kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 13/2004/CT-CT

  16/3/2004

  Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân số.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 35/2005/CT-UBND

  19/7/2005

  Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra vệ sinh an toàn thức ăn đường phố.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND

  21/7/2010

  Về việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số

  12/2012/CT-UBND

  13/8/2012

  Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với quán ăn và thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI)

  1.  

  Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND7

  22/7/2008

  Về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND8 ngày 21/07/2015 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  26/7/2015

  1.  

  Nghị quyết số 64/2011/NQ-HĐND8

  09/12/2011

  Về việc hỗ trợ chi phí tang lễ đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 20/07/2018 về chính sách hỗ trợ việc tang đối với đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   01/01/2019

  1.  

  Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND8

  09/12/2013

  Về việc Quy định chuẩn nghèo, hộ cận nghèo và chính sách bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014-2015.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 47/2015/NQ-HĐND8 ngày 11/12/2015 về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách bảo lưu đối với hộ mới thoát nghèo.

  01/01/2016

  1.  

  Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND8

  21/7/2015

  Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định số 135/2002/QĐ-CT

  21/11/2002

  Về việc Quy định mức thu, chi phí dịch vụ cho đối tượng cai nghiện tự nguyện tại cơ sở chữa bệnh (Trung tâm giáo dục lao động - tạo việc làm tỉnh).

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 về việc quy định mức đóng góp đối với các đối tượng tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động – Tạo việc làm.

  05/6/2016

  1.  

  Quyết định số 108/2005/QĐ-UB

  16/6/2005

  Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  21/2016/QĐ-UBND ngày 01/08/2016 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2016.

  15/8/2016

  1.  

  Quyết định số 187/2006/QĐ-UBND

  03/8/2006

  Về việc ban hành Quy chế trình tự thủ tục, chế độ đối với người tự nguyện xin vào cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục lao động  - Tạo việc làm tỉnh Bình Dương

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 233/2006/QĐ-UBND

  12/10/2006

  Về việc ban hành Quy chế mẫu Quy định tổ chức và hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 242/2006/QĐ-UBND

  08/11/2006

  Về việc ban hành Quy chế và sử dụng Qũy việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND

  02/4/2007

  Ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND

  07/8/2008

  Về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  22/8/2015

  1.  

  Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND

  30/9/2008

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động –TB&XH tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội tỉnh Bình Dương.

  31/12/2015

  1.  

  Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND

  10/8/2009

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 về Quy chế phối hợp công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  05/5/2014

  1.  

  Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND

  19/12/2011

  Ban hành Quy định mức chi hỗ trợ việc lễ tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND

  27/12/2013

  Quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2014-2015.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 Quy định về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020 và chính sách bảo lưu đối với các hộ mới thoát nghèo.

  01/01/2016

  1.  

  Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND

  25/4/2014

  Quy chế phối hợp công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2016  Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/8/2017

  1.  

  Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND 

  30/3/2015

  Quy định trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; trợ cấp xã hội tại cộng đồng; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 Quy định trợ cấp nuôi dưỡngtrong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; trợ cấp xã hội tại cộng đồng; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/7/2017

  1.  

  Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND

  12/8/2015

  Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2017

  1.  

  Chỉ thị số 08/2002/CT-UB

  15/4/2002

  Về việc củng cố, phát triển Hội Từ thiện và Bảo trợ Người tàn tật - Trẻ mồ côi trong tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  21/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016  bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2016.

  15/8/2016

  1.  

  Chỉ thị số 38/2004/CT-UB

  17/8/2004

  Về việc tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 38/2005/CT-UBND

  08/8/2005

   

  Về việc điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý và báo tin mộ liệt sĩ.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND

  21/8/2006

  Về việc thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  21/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016  bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2016

  15/8/2016

  1.  

  Chỉ thị số 38/2006/CT-UBND

  28/11/2006

  Về việc thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  21/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016  bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2016

  15/8/2016

  1.  

  Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND

  09/10/2008

  Về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

  15/5/2017

  1. LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ)

  1.  

  Quyết định số 89/2005/QĐ-UB

  30/5/2005

  Về việc ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 về Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  25/9/2015

  1.  

  Quyết định số 90/2005/QĐ-UB

  31/5/2005

  Về việc Quy định tạm thời quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013 không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.

  06/9/2014

  1.  

  Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND

  10/02/2006

  Về việc ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 về Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  25/9/2015

  1.  

  Quyết định số 

  96/2006/QĐ-UBND

  11/04/2006

  Về việc sửa đổi, bổ sung điều 12, chương VI của Quy định tạm thời quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được ban hành kèm theo Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 31/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013 không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.

  06/9/2014

  1.  

  Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND

  10/3/2008

  Về việc ban hành quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  17/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   22/5/2015

  1.  

  Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND

  20/10/2008

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  51/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương.

  20/11/2015

  1.  

  Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND

  24/11/2009

  Về việc thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư trong giai đoạn xem xét cấp phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND

  02/02/2010

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  51/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

  20/11/2015

  1.  

  Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND

  10/5/2012

  Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triền công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  15/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015  Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  07/5/2015

  1.  

  Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND

  08/11/2006

  Về việc tăng cường hoạt động sở hữu công nghiệp.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số  02/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 bãi bỏ Chỉ thị 35/2006/CT-UBND về tăng cường hoạt động sở hữu công nghiệp do tỉnh Bình Dươngban hành

     01/3/2017

  1.  

  Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND

  14/3/2007

  Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND

  04/5/2007

  Về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với các phần mềm máy tính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND

  15/4/2009

   Về việc đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

  15/5/2017

  1. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG)

  1.  

  Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND7

  22/7/2008

  Về quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông tỉnh Bình Dương đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết 06/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND7 ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về  Quy hoạch phát triển Bưu chính,Viễn thông tỉnh Bình Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

  15/12/2017

  1.  

  Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND

  03/11/2008

  Ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND

  19/12/2008

  Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định  40/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  20/11/2014

  1.  

  Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND

  28/7/2009

  Về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định  31/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  22/8/2014

  1.  

  Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND

  03/12/2012

  Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định  16/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016  Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với Cổng/Trang thông tin điện tử, Bản tin của các cơ quan, đơn vị và hệ thống Đài Truyền thanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  03/7/2016

  1.  

  Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND

  10/11/2014

  Về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND

  30/12/2014

  Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định 12/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017  Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương.

  15/6/2017

  1.  

  Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND

  04/5/2007

  Về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với các phần mềm máy tính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1.  

  Chỉ thị số 29/2007/CT-UBND

  29/8/2007

  Về việc quản lý quy hoạch và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông tại thị xã, các thị trấn, thị tứ và khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1. LĨNH VỰC KHÁC

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  1.  

  Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND7

  16/4/2010

  Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016  chế độ chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Dương.

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND8

  08/8/2011

  Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dântỉnh Bình Dương ban hành đã hết hiệu lực năm 2016.

  01/01/2017

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN

  1.  

  Quyết định số 90/2000/QĐ-UB

  01/6/2000

  Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng tiếp dân tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND

  05/01/2012

  Ban hành Quy định chức năg, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  09/6/2016

  1.  

  Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND

  31/12/2014

  Ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND

  31/12/2014

  Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Quyết định số 03/2015QĐ-UBND

  05/02/2015

  Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  1.  

  Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND

  03/3/2006

  Về việc chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  21/9/2018

  MẶT TRẬN TỔ QUỐC

  1.  

  Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND8

  18/7/2012

   Về mức kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở ấp, khu phố” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về mức kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/8/2018

  BẢO HIỂM XÃ HỘI

  1.  

  Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND

  31/8/2012

  Về việc tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  TÍN DỤNG - NGÂN HÀNG

  1.  

  Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND

  14/8/2012

  Về việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  HẢI QUAN

  1.  

  Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND

  5/11/2008

  Về việc thực hiện kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá ngành Hải quan Bình Dương giai đoạn 2008-2010 định hướng đến năm 2020.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  THỐNG KÊ

  1.  

  Chỉ thị số 17/2004/CT-CT

  22/4/2004

  Triển khai thi hành Luật Thống kê và Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.

  Hết hiệu lực toàn bộ bởi Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017  bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  15/5/2017

  1. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

  Tổng số: 496 văn bản

               

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: