Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Phụ lục III

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH, HẾT HIỆU LỰC,

  NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

  (Kèm theo Quyết định số 470 /QĐ-UBND ngày 01 tháng 3  năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương)

   

  STT

  Hình thức; số, ký hiệu văn bản

  Ngày tháng năm ban hành văn bản

  Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  1. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
  1. LĨNH VỰC AN NINH QUỐC GIA VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA CÔNG AN TỈNH)

  1.  

  Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND

  24/3/2006

  Điểm c, Khoản 2, Điều 1

  Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 01/10/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 24/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về ban hành số lượng đội viên và kinh phí hoạt động của Đội Dân phòng.

  10/10/2008

  1.  

  Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND

  12/6/2009

  Khoản1, Khoản 2, Điều 20

  Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 về việc sửa đổi khoản 1, 2 Điều 20 trong Quy định cơ cấu tổ chức, chế độ trang phục, phương tiện hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn thuộc tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  03/10/2009

  1. LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT; HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP; BỔ TRỢ TƯ PHÁP

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP)

  1.  

  Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND8

  24/7/2014

  Khoản 3, Phụ lục

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND8 ngày 24/7/2014 về Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và mức chi hỗ trợ cho hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  27/4/2015

  1.  

  Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND

  20/6/2013

  Khoản 3, Điều 1

  Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 30/09/2015 sửa đổi, bổ sung Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đã được bổ sung bởi Quyết định 36/2013/QĐ-UBND.

  10/10/2015

  1.  

  Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND

  25/7/2014

  Khoản 3, Phụ lục

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  07/5/2015

  1. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; DÂN TỘC, TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG; TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC; TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, HỘI; THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ)

  1.  

  Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND

  31/5/2007

  Các quy định áp dụng đối với công chức cấp xã

  Được thay thế bởi Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 về Quy định tiêu chuẩn, chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  27/6/2013

  1.  

  Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND

  20/12/2011

  Khoản 3, Điều 12

   Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 69/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 về Quy định bổ sung chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/01/2016

  1.  

  Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND

  17/6/2013

  Điểm b, Khoản 3, Điều 3

   Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương .

  01/01/2019

  1.  

  Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND

  25/9/2013

  Điểm a, Khoản 2, Điều 4; Điểm a, Khoản 2, Điều 5; Điểm a, Khoản 3, Điều 4; Điểm a, Khoản 3, Điều 5

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương Chi cục, Ban thuộc Sở, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 27/2013/QĐ-UBND.

  01/12/2017

  1. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH; KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN; TÀI SẢN CÔNG, NỢ CÔNG

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH)

  1.  

  Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND

  28/9/2009

  Khoản 11, Điều 3;

  Điểm a, Khoản 2, Điều 4

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 69/2009/QĐ-UBND.

  29/6/2012

  1.  

  Quyết định số 77/2009/QĐ-UBND

  08/12/2009

  Điều 5

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 sửa đổi Quyết định 77/2009/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tài chính doanh nghiệp tỉnh Bình Dương.

  17/11/2011

  1.  

  Quyết định Số 25/2015/QĐ-UBND

   

  22/7/2015

  Khoản 2 Điều 2 ; Khoản 5 Điều 2; Điểm c Khoản 1 Điều 3; Điểm d Khoản 1 Điều 3; Khoản 4 Điều 3; Khoản 2 Điều 6; Khoản 4 Điều 6; Điều 8; Điều 11;

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  01/3/2018

  1. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, NHÀ Ở, ĐÔ THỊ

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG)

  1.  

  Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND

  29/9/2009

  Điều 2, Quy chế

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số  09/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011sửa đổi "Quy chế thưởng, phạt tiến độ thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương" ban hành theo Quyết định 70/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  23/4/2011

  1. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG)

  1.  

  Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND

  05/8/2016

  Điều 1; Khoản 7 Điều 3; Khoản 23 Điều 3;

  Khoản 7 và Khoản 8 Điều 4; Khoản 2 Điều 10;

  Khoản 1 Điều 15;

  Điều 16; Điều 22

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 sửa đổi Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND.

   01/01/2018

  1.  

  Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND

  30/9/2016

  Khoản 3, Điều 12

  Được bãi bỏ nội dung tại Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 25/09/2017 bãi bỏ Khoản 3 Điều 12 Quy địnhvề quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương được kèm theo Quyết định 37/2016/QĐ-UBND

  10/10/2017

  1.  

  Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND

  01/11/2016

  Điều 2, Điểm a Khoản 1 Điều 3 và Điều 5

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điểm a Khoản 1 Điều 3 và Điều 5 của Quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  01/7/2018

  1.  

  Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND

  30/8/2017

  Điểm b Khoản 2 Điều 3; Khoản 3 Điều 3; Khoản 2 Điều 5; Điểm q Khoản 1 Điều 6; Điểm a Khoản 3 Điều 6; Khoản 3; Khoản 4 Điều 7; Sửa đổi Khoản 3 và Khoản 4 Điều 8 ; Điều 9; Điểm b Khoản 3 Điều 10; Điểm b Khoản 3 Điều 11; Điểm c Khoản 3 Điều 14 ; Điểm b Khoản 3 Điều 15; Điểm a Khoản 3 Điều 16; Điểm c Khoản 3 Điều 17; Khoản 1 Điều 22; Điểm b Khoản 3 Điều 22; Điểm b Khoản 3 Điều 25; Sửa đổi nội dung “kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ cơ quan tiếp nhận hồ sơ”.

   

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 19/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  01/8/2018

  1. LĨNH VỰC GIAO THÔNG, VẬN TẢI

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI)

  1.  

  Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND8

  20/4/2015

  Khoản 1, Điều 1

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND8 ngày 19/9/2016 về bãi bỏ quy định liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

   22/8/2016

   

  1.  

  Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND

  05/9/2011

  Khoản 4, Khoản 5 Điều 3 và Điều 4

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định 69/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 Quy chế quản lý và điều hành hoạt động vận tải khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.

  30/12/2011

  1.  

  Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND

  11/6/2012

  Khoản 7, Điều 1

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013sửa đổi quy định về trình tự triển khai công tác bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn sự nghiệp giao thông đối với công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND.

  22/4/2013

  1.  

  Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND

  22/5/2015

  Khoản 1, Điều 1 

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 về việc bãi bỏ quy định có liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/9/2016

  1.  

  Quyết định 05/2016/QĐ-UBND

  29/02/2016

  Khoản 2, Điều 4

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  01/5/2018

  1. LĨNH VỰC KHU CÔNG NGHIỆP

  Thuộc chức năng quản lý của Ban quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore

  1.  

  Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND

  08/3/2010

  Khoản 1, Điều 1

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 60/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/201 về việc bãi bỏ Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam- Singapore thực hiện một số nhiệm vụ thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh xây dựng và bảo vệ môi trường.


  01/01/2012

   

  1. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH)

  1.  

  Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND

  14/8/2009

  Khoản 7, Điều 1

   Được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 sửa đổi khoản 7 Điều 1 của Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 về chế độ hỗ trợ đối với diễn viên, huấn luyện viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương.

  01/11/2016

  1. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

  1.  

  Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND8

  08/8/2011

  Điểm b, Khoản 1, Điều 1

   Được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND8 ngày 18/7/2012 sửa đổi, bổ sung định mức biên chế giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu học ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2012-2013.

   21/7/2012

  1.  

  Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND8

  18/7/2012

   Phần VI Phụ lục

  Được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016 về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công, viên chức, học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương.

  22/8/2016

  1.  

  Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND

  15/8/2011

  Điểm b, Khoản 1, Điều 1

  Được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 26/07/2012 sửa đổi định mức biên chế giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu học ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2012-2013.

  05/8/2012

  1.  

  Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND

  26/7/2012

  Khoản VI, Điều 1

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công, viên chức, học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương.

  01/9/2016

  1.  

  Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND

  08/10/2012

   Khoản 1 Điều 1.

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/08/2016 về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công, viên chức, học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương.

  01/9/2016

  1.  

  Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND

  19/8/2016

  Điểm a, Khoản 4, Điều 1 

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 22/8/2017bãi bỏ Điểm a, Khoản 4, Điều 1 Quyết định 28/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

   

  01/9/2017

  1. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ THÔNG TIN, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG)

  1.  

  Quyết định số

  30/2013/QĐ-UBND

  08/10/2013

  Khoản 2 Điều 11

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

  01/01/2019

  1. LĨNH VỰC Y TẾ, DƯỢC VÀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

  (THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ)

  1.  

  Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND

  25/8/2014

  Khoản 2 Điều 1

  Được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số  42/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 32/2014/QĐ-UBND về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  01/11/2016

   

   

   

  1. LĨNH VỰC KHÁC

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  1.  

  Nghị quyết số 

  60/2016/NQ-HĐND9

  16/12/2016

  Điều 5 và Khoản 2 Điều 5; Khoản 6 Điều 6 và Khoản 7 Điều 6; Điều 7; bổ sung Điểm d vào Khoản 1 Điều 7; Khoản 3 Điều 7; Khoản 4 Điều 7; Khoản 3 Điều 8; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14

  Được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 về sửa đổi Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND9 về chế độ chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Dương.

  01/01/2018

  QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

  1.  

  Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND

  09/7/2014

  Khoản 4, Điều 14; Điều 16

  Được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 sửa đổi Quy định bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Quyết định 24/2014/QĐ-UBND.

  11/02/2016

  1. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

  Tổng số: 34 văn bản

               

   

   

  Tài liệu đính kèm: