Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Tập Hệ thống hóa 2014-2018

  Tập Hệ thống hóa 2014-2018

  1/01/clip_image001.gif" width="70" />      ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

   

   

   

   

   

  TẬP HỆ THỐNG HÓA

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC

  CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

   TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /    /2019

  của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hải Dương, năm 2019

   

   

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản/

  Trích yếu nội dung của văn bản

  Thời điểm có hiệu lực

  Ghi chú, chỉ đẫn đến nội dung của văn bản

  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  1.          

  Quyết định

  08/2008/QĐ-UBND ngày 10/6/2008

  Về việc ban hành quy định quản lý một số hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  16/3/2008

   

  2.          

  Quyết định

  17/2009/QĐ-UBND ngày 12/6/2009

  Ban hành quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các cấp trong quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  22/6/2009

   

  3.          

  Quyết định

  20/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015

  Ban hành quy định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  29/11/2015

   

  4.          

  Quyết định

  14/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016

  Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương

  01/7/2016

   

  5.          

  Chỉ thị

  19/2004/CT-UBND ngày 20/8/2004

  Về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa sản xuất và lưu thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  30/8/2004

   

  TÀI CHÍNH

  6.          

  Nghị quyết

  21/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Về điều chỉnh bổ sung phân cấp nguồn thu, tỷ lệ ( %) phân chia một số nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh

  Sau 10 ngày kể từ ngày ký

   

  7.          

  Nghị quyết

  88/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014

  Về việc điều chỉnh bổ sung tỷ lệ (%) phân chia một số nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2015

   

  8.          

  Nghị quyết

  Số 92/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014

  Về cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao các xã, thị trấn và sân thể thao thôn trên địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015-2020 và điều chỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà văn hóa thôn, khu dân cư; xây dựng phòng học kiên cố và hỗ trợ các xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế, giai đoạn 2011-2020

  01/01/2015

   

  9.          

  Nghị quyết

  Số 95/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Quy định nội dung và mức chi đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2015

   

  10.     

  Nghị quyết

  Số 96/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2015

   

  11.     

  Nghị quyết

  Số 99/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn

  01/01/2015

   

  12.     

  Nghị quyết

  17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

  Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01/01/2017

   

  13.     

  Nghị quyết

  Số 18/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

  Quy định một số nội dung về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  5/10/2016

   

  14.     

  Nghị quyết

  19/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

  Quy định mức hỗ trợ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/11/2016

   

  15.     

  Nghị quyết

  22/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

  Quy định một số chế độ chi tiêu đặc thù phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021

  01/11/2016

   

  16.     

  Nghị quyết

  24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã

  01/01/2017

   

  17.     

  Nghị quyết

  25/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Ban hành Quy định Hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên  ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

  01/01/2017

   

  18.     

  Nghị quyết

  27/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Hải Dương

  Sau 10 ngày kể từ ngày ký

   

  19.     

  Nghị quyết

  28/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Hải Dương

  01/01/2017

   

  20.     

  Nghị quyết

  34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2017

   

  21.     

  Nghị quyết

  39/2017/NQ-HĐND ngày 11/7/2017

  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/8/2017

   

  22.     

  Nghị quyết

  Số 41/2017/NQ-HĐND ngày 11/7/2017

  Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  08/01/2017

   

  23.     

  Nghị quyết

  42/2017/NQ-HĐND ngày 11/7/2017

  Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý nằm học 2017- 2018, lộ trình đến năm học 2020-2021

  01/8/2017

   

  24.     

  Nghị quyết

  49/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

  Về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2018

   

  25.     

  Nghị quyết

  51/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

  Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2018

   

  26.     

  Nghị quyết

  53/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

  Về quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2018

   

  27.     

  Nghị quyết

  Số 03/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

  Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương

  21/7/2018

   

  28.     

  Nghị quyết

  04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

  Điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lývà sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  21/7/2018

   

  29.     

  Nghị quyết

  05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

  Quyết định mức hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  21/7/2018

   

  30.     

  Nghị quyết

  07/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

  Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương

  01/9/2018

   

  31.     

  Nghị quyết

  08/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

  Quyết định mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/8/2018

   

  32.     

  Nghị quyết

  09/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

  Quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/8/2018

   

  33.     

  Nghị quyết

  13/2018/NQ-HĐND ngày 29/10/2018

  Về bổ sung vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% thuộc ngân sách tỉnh Hải Dương

  24/12/2018

   

  34.     

  Nghị quyết

  16/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

  Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hải Dương

  24/12/2018

   

  35.     

  Nghị quyết

  17/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

  Về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Hải Dương

   

   

  36.     

  Nghị quyết

  19/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

  Về phân bỗ ngân sách tỉnh năm 2019

  24/12/2018

   

  37.     

  Nghị quyết

  20/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thòi kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã

  01/01/2019

   

  38.     

  Nghị quyết

  21/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐNĐ ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định một sổ cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn

  01/01/2019

   

  39.     

  Nghị quyết

  22/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

  Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2019

   

  40.     

  Nghị quyết

  23/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

  Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người tự nguyện cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tố chửc cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2019

   

  41.     

  Quyết định

  49/2009/QĐ-UBND  ngày 20/12/2009

  Ban hành Quy định hình thức công khai quản lý , sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  01/01/2010

   

  42.     

  Quyết định

  32/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

  V/v Điều chỉnh bổ sung phân cấp nguồn thu, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  20/12/2011

   

  43.     

  Quyết định

  33/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

  Về quy định mức phụ cấp, kinh phí hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2012

   

  44.     

  Quyết định

  09/2012/QĐ-UBND ngày 29/2/2012

  V/v Ban hành quy định cụ thể một số định mức, chế độ, tiêu chuẩn trong chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản đối với các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

  Sau 10 ngày kể từ ngày ký

   

  45.     

  Quyết định

  25/2013/QĐ-UBND ngày 21/11/2013

  Quyết định về việc quy định mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/12/2013

   

  46.     

  Quyết định

  01/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014

  về việc ban hành "Đơn giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất có thời hạn (đất mượn thi công) trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  13/01/2014

   

  47.     

  Quyết định

  09/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014

  V/v Quy định thực hiện một số nội dung trong đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoat động thường xuyên của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  14/4/2014

   

  48.     

  Quyết định

  Số 27/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014

  V/v quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2015

   

  49.     

  Quyết định

  Số 28/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014

  Về việc điều chỉnh tỷ lệ (%) phân chia một số nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn Hải Dương.

  01/01/2015

   

  50.     

  Quyết định

  Số 29/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014

  Về cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao các xã, thị trấn và sân thể thao thôn trên địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015-2020 và điều chỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà văn hóa thôn, khu dân cư; xây dựng phòng học kiên cố và hỗ trợ các xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế, giai đoạn 2011-2020

  01/01/2015

   

  51.     

  Quyết định

  Số 30/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014

  Ban hành quy định về nội dung và mức chi đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2015

   

  52.     

  Quyết định

  Số 32/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014

  Về việc quyết định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn

  01/01/2015

   

  53.     

  Quyết định

  02/2015/QĐ- UBND ngày 11/02/2015

  Quy định tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  21/02/2015

   

  54.     

  Quyết định

  06/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015

  Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh

  02/6/2015

   

  55.     

  Quyết định

  11/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015

  Ban hành mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  06/7/2015

   

  56.     

  Quyết định

  18/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015

  Về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; đơn giá hộ trợ tiền thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương”

  09/11/2015

   

  57.     

  Quyết định

  1503/QĐ- UBND ngày 10/6/2016

  Về việc quy định mức thu, lộ trình thu tiền dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  10/6/2016

   

  58.     

  Quyết định

  02/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016

  Quy định một số nội dung về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở của người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  17/3/2016

   

  59.     

  Quyết định

  20/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016

  Về việc quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/8/2016

   

  60.     

  Quyết định

  21/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

  Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hải Dương

  15/8/2016

   

  61.     

  Quyết định

  25/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016

  Ban hành Quy định quản lý nhà nưởc về giá trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  28/8/2016

   

  62.     

  Quyết định

  28/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016

  Quy định mức hỗ trợ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các Cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/11/2016

   

  63.     

  Quyết định

  29/2016/QĐ-UBND Ngày 01/11/2016

  Về việc quy định một số nội dung về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  15/11/2016

   

  64.     

  Quyết định

  32/2016/QĐ-UBND Ngày 01/11/2016

  Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

   

   

  65.     

  Quyết định

  33/2016/QĐ-UBND Ngày 30/11/2016

  Sửa đổi một số điều của Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 và Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13 ng 01 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  12/12/2016

   

  66.     

  Quyết định

  34/2016/QĐ-UBND Ngày 12/12/2016

  Ban hành Quy định Hệ thống định mức phân bỗ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

  01/01/2017

   

  67.     

  Quyết định

  35/2016/QĐ-UBND Ngày 12/12/2016

  Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chỉ, tỷ ]ệ phan trăm(%) phân chìa nguồn thu gỉữa các cấp ngân sách trcn địa bàn tỉnh Hảỉ Dương năm 2017 và thời kỳ ồn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã

  01/01/2017

   

  68.     

  Quyết định

  20/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017

  Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017 - 2018, lộ trình đến năm học 2020-2021

  01/8/2017

   

  69.     

  Quyết định

  21/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017

  Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/8/2017

   

  70.     

  Quyết định

  22/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017

  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/8/2017

   

  71.     

  Quyết định

  28/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017

  Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2018

   

  72.     

  Quyết định

  29/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017

  Về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2018

   

  73.     

  Quyết định

  30/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  24/12/2017

   

  74.     

  Quyết định

  Số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017

  Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2018

   

  75.     

  Quyết định

  Số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017

  Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2018

   

  76.     

  Quyết định

  Số 33/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/201

  Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu, nại tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2018

   

  77.     

  Quyết định

  04/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018

  Về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  15/4/2018

   

  78.     

  Quyết định

  09/2018/QĐ-UBND ngày 07/6/2018

  Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/7/2018

   

  79.     

  Quyết định

  13/2018/QĐ-UBND ngày 18/7/2018

  Điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/8/2018

   

  80.     

  Quyết định

  14/2018/QĐ-UBND ngày 18/7/2018

  Về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/8/2018

   

  81.     

  Quyết định

  15/2018/QĐ-UBND ngày 18/7/2018

  Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, Thành phố Hải Dương năm học 2018-2019

  01/8/2018

   

  82.     

  Quyết định

  37/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019

  01/01/2019

   

  83.     

  Quyết định

  38/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018

  Về việc quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2019

   

  84.     

  Quyết định

  39/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh HaHải Dương Ban hành quy định phâm cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã

  01/01/2019

   

  85.     

  Quyết định

  40/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh HaHải Dương quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương , thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn

  01/01/2019

   

  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  86.     

  Quyết định

  01/2011/QĐ-UBND ngày 11/01/2011

  Quy định về hoạt động và quản lý nội dung thông tin mang tính báo chí của Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Sau 10 ngày kể từ ngày ký

   

  87.     

  Quyết định

  21/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010

  Quy định đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong cung ứng và sử dụng dịch vụ Bưu chính trên địa bàn tỉnh

  Sau 10 ngày kể từ ngày ký

   

  88.     

  Quyết định

  23/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011

  Quy định về Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các đơn vị

  Sau 10 ngày kể từ ngày ký

   

  89.     

  Quyết định

  29/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

  Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Sau 10 ngày kể từ ngày ký

   

  90.     

  Quyết định

  30/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

  Quy chế tổ chức hội nghị trên hệ thống truyền hình trực tuyến tỉnh Hải Dương

  Sau 10 ngày kể từ ngày ký

   

  91.     

  Quyết định

  10 /2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014

  Quy chế quản lý và kiểm duyệt thông tin trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương

  Sau 10 ngày kể từ ngày ký

   

  92.     

  Quyết định

  14/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015

  Về việc Quy định một số nội dung về quản lý điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  10/8/2017

   

  93.     

  Quyết định

  15/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015

  Về việc Ban hành quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  10/8/2015

   

  94.     

  Quyết định

  18/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

  Ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương

  10/7/2017

   

  95.     

  Quyết định

  10/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018

  về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Hải Dương

  20/6/2018

   

  96.     

  Quyết định

  26/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018

  Về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Duơng

  10/11/2018

   

  97.     

  Quyết định

  27/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018

  Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  10/11/2018

   

  98.     

  Quyết định

  32/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018

  V/v sửa đổi nội dung của Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh

  15/12/2018

   

  99.     

  Quyết định

  33/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018

  V/v sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh

  15/12/2018

   

  100.          

  Chỉ thị

  22/2009/CT-UBND ngày 15/10/2009

  Tăng cường quản lý, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

  25/11/2009

   

  101.          

  Chỉ thị

  10/2011/CT-UBND ngày 23/3/2011

  Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Hải Dương

  03/4/2011

   

  VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  102.          

  Nghị quyết

  76/2013/NQ-HĐND15 ngày 19/12/2013

  Về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

  29/12/2013

   

  103.          

  Quyết định

  2007/2004/QĐ-UBND ngày 20/5/2004

  Về việc đổi tên Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Hải Dương

  01/6/2004

   

  104.          

  Quyết định

  22/2009/QĐ-UBND ngày 06/8/2009

  Ban hành quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hải Dương

  16/8/2009

   

  105.          

  Quyết định

  08/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013

  Ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  06/7/2013

   

  106.          

  Quyết định

  25/2014/QĐ-UBND Ngày 04/12/2014

  Về việc Ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

  14/12/2014

   

  107.          

  Quyết định

  27/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016

  Ban hành Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

  05/10/2016

   

  108.          

  Quyết định

  23/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018

  Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  15/10/2018

   

  109.          

  Quyết định

  24/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018

  Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  15/10/2018

   

  QUÂN SỰ

  110.          

  Chỉ thị

  19/2000/CT-UB ngày

  24/7/2000

  Chỉ thị của UBND tỉnh Hải Dương về đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho Lực lượng thường trực của quân đội.

  Ngay sau khi ban hành

   

  TƯ PHÁP

  111.          

  Quyết định

  39/2009/QĐ-UBND ngày 11/12/2009

  Về việc Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho các tổ chức hành nghề công chứng

  01/01/2010

   

  112.          

  Quyết định

  18/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012

  V/v Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  26/11/2012

   

  113.          

  Quyết định

  04/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014

  Về việc Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/02/2014

   

  114.          

  Quyết định

  23/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014

  Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

  24/11/2014

   

  115.          

  Quyết định

  10/2015/QĐ-UBND ngày 26/06/2015

  Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  06/7/2015

   

  116.          

  Quyết định

  11/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017

  Ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh Hải Dương

  20/6/2017

   

  117.          

  Quyết định

  12/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017

  Ban hành Quy chế phối hợp rà soát, hệ thống hóa, cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

  20/6/2017

   

  118.          

  Quyết định

  13/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017

  Bãi bỏ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh Hải Dương

  01/7/2017

   

  119.          

  Quyết định

  26/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017

  Ban hành Quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  02/10/2017

   

  120.          

  Chỉ thị

  01/2010/CT-UBND ngày 05/1/2010

  Về tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  15/1/2010

   

  121.          

  Chỉ thị

  11/2010/CT-UBND ngày 09/6/2010

  Về việc Tăng cường chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  19/6/2010

   

  122.          

  Chỉ thị

  09/2014/CT-UBND ngày 13/05/2014

  Tăng cường công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Hải Dương

   

   

  123.          

  Chỉ thị

  07/2015/CT-UBND ngày 15/04/2015

  Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Sau 10 ngày kể từ ngày ký

   

  VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  124.          

  Nghị quyết

  54/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006

  V/v ban hành quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  21/7/2006

   

  125.          

  Nghị quyết

  55/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006

  V/v đặt tên đường, phố, quảng trường trên địa bàn thành phố Hải Dương và thị trấn Sao đỏ, huyện Chí Linh

  21/7/2006

   

  126.          

  Nghị quyết

  89/2008/NQ-HĐND ngày 22/2/2008

  Về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin tỉnh Hải Dương đến năm 2015 và định hướng 2020

  22/2/2008

   

  127.          

  Nghị quyết

  90/2008/NQ-HĐND ngày 22/2/2008

  Về quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

  22/2/2008

   

  128.          

  Nghị quyết

  92/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014

  Về cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao xã, thị trấn và sân thể thao thôn trên địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015-2020 và điều chỉnh nâng mức độ hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn, khu dân cư, xây dựng phòng học kiên cố và hỗ trợ các xã đạt tiêu chí quốc gia về Y tế, giai đoạn 2011-2020

  21/12/2014

   

  129.          

  Nghị quyết

  98/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014

  Về việc đặt tên đường, phố, quảng trường trên địa bàn huyện Kinh Môn và huyện Thanh Hà

  21/12/2014

   

  130.          

  Nghị quyết

  120/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015

  Về việc đặt tên quảng trường trên địa bàn thị xã Chí Linh

  19/7/2015

   

  131.          

  Quyết định

  2854/2006/QĐ-UBND ngày 21/8/2006

  V/v đặt tên, đổi tên đường, phố, quảng trường trên địa bàn thành phố Hải Dương

  31/8/2006

   

  132.          

  Quyết định

  2855/2006/QĐ-UBND ngày 21/8/2006

  V/v đặt tên, đổi tên đường phố trên địa bàn thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh

  31/8/2006

   

  133.          

  Quyết định

  4687/2007/QĐ-UBND ngày 26/12/2007

  V/v đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang

  5/1/2008

   

  134.          

  Quyết định

  25/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008

  V/v hợp nhất Sở TDTT với Sở Văn hóa, Thông tin thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  27/3/2008

   

  135.          

  Quyết định

  27/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009

  V/v đặt tên phố trên địa bàn thành phố Hải Dương

  01/10/2009

   

  136.          

  Quyết định

  18/2010/QĐ-UBND ngày 27/8/2010

  V/v đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành

  07/9/2010

   

  137.          

  Quyết định

  20/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011

  V/v đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Dương

  25/8/2011

   

  138.          

  Quyết định

  27/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011

  V/v đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc

  11/11/2011

   

  139.          

  Quyết định

  22/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012

  V/v đặt tên đường phố tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

  03/12/2012

   

  140.          

  Quyết định

  13/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014

  Về việc ban hành Quy định về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  15/6/2014

   

  141.          

  Quyết định

  29/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014

  Về cơ chế hỗ trợ xây dựng sân thể thao xã, thị trấn và sân thể thao thôn trên địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015-2020 và điều chỉnh nâng mức độ hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn, khu dân cư, xây dựng phòng học kiên cố và hỗ trợ các xã đạt tiêu chí quốc gia về Y tế, giai đoạn 2011-2020.

  01/01/2015

   

  142.          

  Quyết định

  19/2018/QĐ-UBND ngày 15/8/2018

  Ban hành quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở  hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  27/8/2018

   

  143.          

  Quyết định

  34/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018

  Bãi bỏ Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014; Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh Hải Dương

  20/12/2018

   

  NGÂN HÀNG

  144.          

  Quyết định

  1489/2003/QĐ-UB  ngày 23/5/2003

  Quyết định về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng và đào tạo cán bộ nhân viên Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

  03/6/2003

   

  145.          

  Chỉ thị

  23/2005/CT-UB ngày 26/12/2005

  Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân

  26/12/2005

   

  GIAO THÔNG VẬN TẢI

  146.          

  Quyết định

  10/2010/QĐ-UBND ngày 05/5/2010

  Ban hành quy định điều kiện, phạm vi hoạt động của người điều khiển và phương tiện giao thông thô sơ đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  15/5/2010

   

  147.          

  Quyết định

  13/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010

  Ban hành quy định về hoạt động vận tải đường bộ bằng ô tô trong đô thị và phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  12/7/2010

   

  148.          

  Quyết định

  23/2010/QĐ-UBND ngày 26/11/2010

  Ban hành quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới một tấn hoặc có sức chở dưới năm người hoặc bè trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  06/12/2010

   

  149.          

  Quyết định

  24/2010/QĐ-UBND ngày 26/11/2010

  Ban hành Quy định quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  06/12/2010

   

  150.          

  Quyết định

  02/2011/QĐ-UBND ngày 13/01/2011

  Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương quy định về quản lý, bảo vệ đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  23/01/2011

   

  151.          

  Quyết định

  06/2013/QĐ-UBND ngày 28/5/2013

  Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương quy định tiêu chuẩn nâng cấp đường bộ trên địa bàn tỉnh

  8/6/2013

   

  152.          

  Quyết định

  07/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013

  Về việc bổ sung quy định điều kiện, phạm vi hoạt động của người điều khiển và phương tiện giao thông thô sơ đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 05/5/2010 của UBND)

  06/7/2013

   

  153.          

  Quyết định

  05/2015/QĐ- UBND ngày 8/4/2015

  Ban hành Quy định sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  18/4/2015

   

  154.          

  Quyết định

  21/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015

  Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong quản lý, bảo trì công trình đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh hải dương

  19/12/2015

   

  155.          

  Quyết định

  03/2016/QĐ- UBND ngày 14/3/2016

  Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tinh Hải Dương

  24/3/2016

   

  156.          

  Quyết định

  40/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2017

   

  157.          

  Quyết định

  16/2017/QĐ-UBND ngày 23/6/2017

  Bãi bỏ Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  03/7/2017

   

  158.          

  Quyết định

  03/2018/QĐ-UBND ngày 22/3/2018

  Ban hành Quy định tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hải Duong

  02/4/2018

   

  159.          

  Chỉ thị

  20/2005/CT-UBND ngày 27/10/2005

  Chỉ thị của UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện Luật giao thông Đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  27/10/2005

   

  160.          

  Chỉ thị

  26/2009/CT-UBND ngày 24/11/2009

  Chỉ thị số của UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai các giải pháp cấp bách làm kiềm chế, giảm tai nạn giao thông các tháng cuối năm 2009 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

  24/11/2009

   

  161.          

  Chỉ thị

  15/2012/CT-UBND ngày 01/6/2012

  Chỉ thị của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường các giải pháp thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

  01/6/2012

   

  NỘI VỤ

  162.          

  Nghị quyết

  25/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  V/v xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo và thu hút bác sỹ, dược sỹ đại học về công tác tại các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã

  19/12/2011

   

  163.          

  Nghị quyết

  97/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014

  Về việc thành lập các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh

   

  11/12/2014

   

  164.          

  Nghị quyết

  34/2016/NQ-HĐND15 ngày 09/12/2016

  Về quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh

  19/12/2016

   

  165.          

  Nghị quyết

  11/2018/NQ-HĐND ngày 29/10/2018

  Về Đề án sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh

  08/11/2018

   

  166.          

  Nghị quyết

  12/2018/NQ-HĐND ngày 29/10/2018

  Về việc thông qua Đề án sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương

  08/11/2018

   

  167.          

  Quyết định

  743/2005/QĐ-UBND ngày 03/3/2005

  Quy định về chế độ thu hút, ưu đãi và sử dụng nhân tài

  03/03/2005

   

  168.          

  Quyết định

  2115/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006

  Ban hành quy định về quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh

  23/06/2006

   

  169.          

  Quyết định

  3107/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007

  Về sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy định về quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh.

  08/09/2007

   

  170.          

  Quyết định

  1789/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007

  V/v ban hành quy định về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước

  24/05/2007

   

  171.          

  Quyết định

  1304/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007

  Ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã

  07/04/2007

   

  172.          

  Quyết định

  1466/2007/QĐ-UBND ngày 13/4/2007

  V/v sửa đổi một số điều thuộc quy định về chế độ thu hút, ưu đãi và sử dụng nhân tài

  23/4/2007

   

  173.          

  Quyết định

  16/2009/QĐ-UBND ngày 04/6/2009

  Về sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

  14/6/2009

   

  174.          

  Quyết định

  50/2009/QĐ-UBND
  31/12/2009

  Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

  10/01/2010

   

  175.          

  Quyết định

  25/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010

  Giao số lượng, bố trí chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường thị trấn (xã loại 1)

  01/01/2011

   

  176.          

  Quyết định

  26/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010

  Giao số lượng, bố trí chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường thị trấn (xã loại 1)

  01/01/2011

   

  177.          

  Quyết định

  27/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010

  Giao số lượng, bố trí chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường thị trấn (xã loại 1)

  01/01/2011

   

  178.          

  Quyết định

  35/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

  V/v ban hành quy định xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo và thu hút bác sỹ, dược sỹ đại học về công tác tại các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã

  10/01/2012

   

  179.          

  Quyết định

  16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư

  17/8/2013

   

  180.          

  Quyết định

  24/2013/QĐ-UBND ngày
  20/11/2013

  Quyết định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và truyền hình Hải Dương

  01/12/2013

   

  181.          

  Quyết định

  20/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014

  Quy định về thẩm quyền tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương

  26/10/2014

   

  182.          

  Quyết định

  01/2015/QĐ- UBND ngày 05/01/2015

  Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh

  15/01/2015

   

  183.          

  Quyết định

  04/2015/QĐ- UBND ngày 30/3/2015

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ

  10/4/2015

   

  184.          

  Quyết định

  08/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015

  Ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh

  04/7/2015

   

  185.          

  Quyết định

  24/2015/QĐ- UBND ngày 30/12/2015

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp

  10/01/2016

   

  186.          

  Quyết định

  01/2016/QĐ- UBND ngày 03/02/2016

  Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

  13/02/2016

   

  187.          

  Quyết định

  05/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016

  Ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn sơn – Hải Dương

  20/4/2016

   

  188.          

  Quyết định

  07/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016

  Ban hành Quy định về tổ chức và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

  15/5/2016

   

  189.          

  Quyết định

  09/2016/QĐ-UBND ngày 23/4/2016

  Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ

  02/6/2016

   

  190.          

  Quyết định

  11/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

  20/6/2016

   

  191.          

  Quyết định

  12/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016

  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải

  20/6/2016

   

  192.          

  Quyết định

  13/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016

  Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính

  01/7/2016

   

  193.          

  Quyết định

  15/2016/QĐ-UBND Ngày 24/6/2016

  Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường

  04/7/2016

   

  194.          

  Quyết định

  16/2016/QĐ-UBND Ngày 24/6/2016

  Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng

  04/7/2016

   

  195.          

  Quyết định

  17/2016/QĐ-UBND Ngày 14/7/2016

  Ban hành Quy định về Xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu" , "Doanh nhân giỏi"

  24/7/2016

   

  196.          

  Quyết định

  18/2016/QĐ-UBND Ngày 18/7/2016

  Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

  28/7/2016

   

  197.          

  Quyết định

  38/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

  Về chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Uy ban nhân dân tỉnh

  03/01/2017

   

  198.          

  Quyết định

  41/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

  Về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh

  01/01/2017

   

  199.          

  Quyết định

  01/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện

  05/3/2017

   

  200.          

  Quyết định

  02/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  20/3/2017

   

  201.          

  Quyết định

  03/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

  20/3/2017

   

  202.          

  Quyết định

  05/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  07/4/2017

   

  203.          

  Quyết định

  06/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

  07/4/2017

   

  204.          

  Quyết định

  07/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  07/4/2017

   

  205.          

  Quyết định

  08/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

  07/4/2017

   

  206.          

  Quyết định

  09/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  10/4/2017

   

  207.          

  Quyết định

  15/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017

  Ban hành Quy định về luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

  01/7/2017

   

  208.          

  Quyết định

  36/2017/QĐ-UBND ngày 23/12/2017

  Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; thôn, khu dân cư

  01/01/2018

   

  209.          

  Quyết định

  28/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018

  Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hải dương

  20/11/2018

   

  210.          

  Quyết định

  29/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 13/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính

  10/12/2018

   

  211.          

  Quyết định

  30/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018

  Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 24/2013/QĐ ngày 20 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương

  20/12/2018

   

  212.          

  Quyết định

  35/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018

  Sửa đổi và bãi bỏ một sế điều của Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  25/12/2018

   

  213.          

  Quyết định

  36/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018

  Ban hành Quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2019

   

  214.          

  Chỉ thị

  24/2009/CT-UBND ngày 11/11/2009

  Tăng cường sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  21/11/2009

   

  KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  215.          

  Nghị quyết

  14/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

  Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020

  15/10/2016

   

  216.          

  Quyết định

  30/2016/QĐ-UBND Ngày 01/11/2016

  Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bồ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020

  15/11/2016

   

  217.          

  Quyết định

  17/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

  15/7/2017

   

  218.          

  Quyết định

  18/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018

  Về việc ủy quyền Quyết định chủ trương đầu tư cho ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/9/2018

   

  219.          

  Quyết định

  25/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018

  V/v bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND Ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  15/11/2018

   

  CÔNG AN

  220.          

  Quyết định

  22/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013

  Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  22/10/2013

   

  221.          

  Quyết định

  13/2015/QĐ-UBND ngày 24/7/2015

  Ban hành quy định về bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn tại trụ sở tiếp công dân của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa ban tỉnh Hải Dương

  01/8/2016

   

  222.          

  Quyết định

  19/2016/QĐ-UBND ngày 20/7/2016

  Ban hành quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấp tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/8/2016

   

  LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  223.          

  Quyết định

  17/2015/QĐ-UBND ngày 28/9/2015

  Ban hành Quy định về Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  08/10/2015

   

  224.          

  Quyết định

  22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016

  Về việc quy định một số nội dung trong áp dụng biện pháp xử lý hành chính sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  15/8/2016

   

  225.          

  Quyết định

  14/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017

  Bãi bỏ Quyết định số 2355/2000/QĐ-UB ngày 28/7/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định về tổ chức giáo dục, chữa trị cai nghiện tại cộng đồng cho người nghiện ma túy

  01/7/2017

   

  226.          

  Quyết định

  24/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017

  Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/9/2017

   

  227.          

  Quyết định

  37/2017/QĐ-UBND ngày 30/13/2017

  Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

  10/01/2018

   

  228.          

  Quyết định

  11/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018

  Quy định một số nội dung về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/7/2018

   

  229.          

  Quyết định

  12/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018

  về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  15/7/2018

   

  230.          

  Quyết định

  17/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018

  Mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  20/8/2018

   

  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  231.          

  Quyết định

  20/2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2013

  Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm chương trình phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  20/9/2013

   

  232.          

  Quyết định

  05/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014

  Về việc sửa đổi Quy định về dạy thêm, học thêm chương trình phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  03/02/2014

   

  XÂY DỰNG

  233.          

  Nghị quyết

  160/2011/NQ-HĐND  ngày 19/04/2011

  Nghị quyết của HĐND về việc thông qua quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

  19/04/2011

   

  234.          

  Nghị quyết

  100/2014/NQ-HĐND5 ngày 11/12/2014

  Về việc công nhận Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

  21/12/2014

   

  235.          

  Nghị quyết

  01/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

  Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương Đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  21/7/2018

   

  236.          

  Nghị quyết

  10/2018/NQ-HĐND ngày 29/10/2018

  Về việc thông qua Đề án Đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương

  08/11/2018

   

  237.          

  Nghị quyết

  15/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

  Về việc thông qua Đề án “Đề nghị công nhận đô thị Kinh Môn, tỉnh Hải Dương  đạt tiêu chí đô thị loại IV

  23/12/2018

   

  238.          

  Quyết định

  2829/2007/QĐ-UBND   Ngày 06/08/2007

  Quyết định ban hành đơn giá nhà cửa, công kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng

  16/08/2007

   

  239.          

  Quyết định

  31/2008/QĐ-UBND ngày 12/05/2008

  V.v quy định một số điều về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  22/5/2008

   

  240.          

  Quyết định

  32/2008/QĐ-UBND   ngày 13/05/2008

  Quyết định v.v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán Ncx1,2;   MTC x 1,08 từ 01/01/2008

  23/5/2008

   

  241.          

  Quyết định

  05/2009/QĐ-UBND   ngày 23/3/2009

  Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng công trình trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/5/2009

   

  242.          

  Quyết định

  25/2009/QĐ-UBND   ngày 10/8/2009

  Quyết định về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

  21/8/2009

   

  243.          

  Quyết định

  19/2010/QĐ-UBND   ngày 25/10/2010

  Quyết định về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

  05/11/2010

   

  244.          

  Quyết định

  19/2013/QĐ-UBND     ngày 07/8/2013

  Quyết định v.v ban hành quy định tạm thời về tiêu chí  lựa chọn triển khai lập quy hoạch, thực hiện dự án ĐTXD các khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  17/8/2013

   

  245.          

  Quyết định

  06/2014/QĐ-UBND ngày 17/2/2014

  V/v điều chỉnh đơn giá nhà cửa, các công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  17/2/2014

   

  246.          

  Quyết định

  23/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016

  Ban hành Quy định về Quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  15/8/2016

   

  247.          

  Quyết định

  26/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

  Ban hành Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng và trình tự xử lý, xác nhận về xây dựng khi chứng nhận quyền sử hữu nhà ờ và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  30/9/2016

   

  248.          

  Quyết định

  19/2017/QĐ-UBND ngày 15/7/2017

  Quy định quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  25/7/2017

   

  249.          

  Quyết định

  25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017

  Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/10//2017

   

  250.          

  Quyết định

  21/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Hải Dương

  01/10/2018

   

  BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

  251.          

  Quyết định

  24/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 3149/2002/QĐ-UB ngày 17/7/2002 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định về ưu đãi khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  18/8/2016

   

  NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  252.          

  Nghị quyết

  18/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

  Về việc sửa đổi, điều chỉnh Nghị quyết số 161/2011/NQ-HĐND ngày 19/4/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV về quy hoạch bảo vệ và phát triến rừng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2020

  24/12/2018

   

  253.          

  Quyết định

  940/2006/QĐ-UBND ngày 16/3/2006

   

  Quyết định v/v đổi tên Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều thành Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

  16/3/2006

   

  254.          

  Quyết định

  18/2011/QĐ-UBND ngày 22/7/2011

   

  Quyết định ban hành quy định bảo vệ và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/8/2011

   

  255.          

  Quyết định

  04/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tinh Hải Dương

  01/4/2016

   

  256.          

  Quyết định

  08/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018

  Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  10/6/2018

   

  257.          

  Quyết định

  20/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018

  Quy định đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/10/2018

   

  Y TẾ

  258.          

  Nghị quyết

  136/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

  Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh HD đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  10/12/2015

   

  259.          

  Nghị quyết

  20/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

  Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020

  15/10/2016

   

  260.          

  Quyết định

  733/2001/QĐ-UBND ngày 27/3/2001

  V/v cho phép thành lập hội nghề nghiệp Y tế tư nhân Hải Dương

  27/3/2001

   

  261.          

  Quyết định

  4118/2004/QĐ-UBND ngày 14/10/2004

  V/v thành lập Hội Y tế công cộng.

   

  14/10/2004

   

  262.          

  Quyết định

  3775/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005

  V/v đổi tên Trung tâm kiểm nghiệm dược mỹ phẩm thành Trung tâm thuốc – mỹ phẩm – Thực phẩm

  23/8/2005

   

  263.          

  Quyết định

  3769/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005

  V/v đổi tên khu điều trị Phong Chí Linh thành bệnh viện Phong Chí Linh

  23/8/2005

   

  CÔNG THƯƠNG

  264.          

  Nghị quyết

  02/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

  Quy hoạch tổng thể phát triên công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

  21/7/2018

   

  265.          

  Quyết định

  5777/2004/QĐ-UBND ngày 31/12/2004

  Ban hành quy định quản lý sử dụng Quỹ hỗ trợ xúc tiến thương mại đẩy mạnh xuất nhập khẩu tỉnh Hải Dương

  31/12/2004

   

  266.          

  Quyết định

  3562/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006

  Quy định một số biện pháp bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh

  26/10/2006

   

  267.          

  Quyết định

  13/2009/QĐ-UBND ngày 13/5/2009

  Quy định về công nhận làng nghề Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương

  24/5/2009

   

  268.          

  Quyết định

  01/2010/QĐ-UBND ngày 13/01/2010

  Ban hành quy định việc sử dụng chung cột điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  23/01/2010

   

  269.          

  Quyết định

  22/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010

  Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công

  19/11/2010

   

  270.          

  Quyết định

  10/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012

  Ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương

  10/7/2012

   

  271.          

  Quyết định

  04/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

  06/05/2013

   

  272.          

  Quyết Định

  14/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2014

  Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp

  20/6/2014

   

  273.          

  Quyết định

  14/2013/QĐ-UBND ngày 31/7/2013

  Quy định về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020

  10/8/2013

   

  274.          

  Quyết định

  25/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

  Ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương

  10/01/2016

   

  275.          

  Quyết định

  06/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2018

  Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dưonng

  21/4/2018

   

  276.          

  Quyết định

  31/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018

  V/v sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung 04/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh

  15/12/2018

   

  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  277.          

  Nghị quyết

  30/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hải Dương

  19/12/2016

   

  278.          

  Nghị quyết

  24/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018

  Về việc chấp thuận thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình năm 2019

  24/12/2018

   

  279.          

  Quyết định

  01/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012

  Quy định về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  27/01/2012

   

  280.          

  Quyết định

  24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014

  Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/12/2014

   

  281.          

  Quyết định

  33/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014

  Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2015

   

  282.          

  Quyết định

  37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

  Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

  01/01/2015

   

  283.          

  Quyết định

  09/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015

  Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh.

  06/7/2015

   

  284.          

  Quyết định

  16/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất đối với từng loại đất cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  16/8/2015

   

  285.          

  Quyết định

  06/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016

  Bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất đối với từng loại đất cụ thể Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 và Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

  03/4/2016

   

  286.          

  Quyết định

  10/2016/QĐ-UBND ngày 02/6/2016

  Quy định về đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  12/6/2016

   

  287.          

  Quyết định

  37/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016

  Bãi bỏ Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2011 và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Hải Dương. 

  26/12/2016

   

  288.          

  Quyết định

  39/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

  Sửa đổi Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Hải Dương.

  01/01/2017

   

  289.          

  Quyết định

  10/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

  Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

  01/5/2017

   

  290.          

  Quyết định

  27/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017

  Ban hành quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/11/2017

   

  291.          

  Quyết định

  01/2018/QĐ-UBND ngày 14/3/2018

  Ban hành Quy định quản lý, vận hành và yêu cầu kỹ thuật đối vói hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/4/2018

   

  292.          

  Quyết định

  22/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018

  Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở Diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  12/10/2018

   

  TỔNG SỐ: 292 VĂN BẢN

   
        

   

  Tài liệu đính kèm: