Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: VB hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần

  VB hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần

  của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

   

  (Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

   

  A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

  Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của văn bản

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  1.           

  Quyết định

  33/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014; Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  - Khoản 1 và 2 Điều 4

  - Khoản 2 mục Ghi chú taị Phụ lục I Bảng giá đất nông, lâm nghiệp

  - Khoản 2 mục Ghi chú tại Bảng 2, Phụ lục II Bảng giá đất ở tại nông thôn

  - Bảng 1 Phụ lục II, IV, VI

  - Giá đất tại một số tuyến đường Phụ lục
  III, V, VII

  Bị sửa đổi bằng Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 23/12/2017 Bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2015-2019

  01/01/2018

  2.           

  Quyết định

  24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  - Sửa đổi Điều 2;

  - Bãi bỏ Điều 7, 9, 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ- UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh.

  Bị sửa đổi, bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh  sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  26/12/2016

  3.           

  Quyết định

  09/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh

  Bị sửa đổi bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Hải Dương sửa đổi Điều 6 Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh

  01/01/2017

  TÀI CHÍNH

  4.           

  Nghị quyết

  Số 99/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn

  Mục 1.1. Điều chỉnh bổ sung tỷ lệ (%) phân chia số thu tiền sử dụng đất

  Điều chỉnh bởi Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐND

  01/01/2019

  5.           

  Nghị quyết

  17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  Khoản thu phí tại số thứ tự 13 Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết

  Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  21/7/2018

  6.           

  Nghị quyết

  Số 24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán cấp huyện, cấp xã.

  Điều 4 và Mục 9.1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị Quyết

  Điều chỉnh bởi Nghị quyết 20/2018/QĐ-UBND/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 Sửa đổ, bổ sung nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND

  01/01/2019

  7.           

  Quyết định

  09/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 Quy định cụ thể một số định mức, chế độ, tiêu chuẩn trong chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản đối với các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  - Các nội dung quy định tại Mục I và Mục II Chương II

  Bị sửa đổi bới Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  01/01/2018

  8.           

  Quyết định

  Số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 về việc hủy bỏ quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành "Đơn giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất có thời hạn (đất mượn thi công) trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Điều 2

  Điều chỉnh bởi Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016

  12/12/2016

  9.           

  Quyết định

  Số 32/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn

  Mục 1.1. Điều chỉnh bổ sung tỷ lệ (%) phân chia số thu tiền sử dụng đất

  Điều chỉnh bởi Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014

  01/01/2019

  10.      

  Quyết định

  32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Hải Dương

  - Khoản thu phí tại số thứ tự 13 Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định

  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh Điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  01/8/2018

  11.      

  Quyết định

  Số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 sửa đổi một số điều của Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 và Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13/01/2014

  Điều 1

  Điều chỉnh bởi Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018

  21/7/2018

  12.      

  Quyết định

  Số 35/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

  Điều 4 và Mục 9.1 tại Phụ lục ban hành kèm theo quyết định

  Điều chỉnh bởi Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

  01/01/2019

  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  13.      

  Quyết định

  18/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ủy quyền Quyết định chủ trương đầu tư cho ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  Khoản 2 Điều 1

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh V/v bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 09/tháng 8 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  15/11/2018

  NỘI VỤ

  14.      

  Quyết định

  16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư

  Sửa đổi Điều 2

  Bãi bỏ Điều 4

   

  Bị sửa đổi, bãi bỏ bằng Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  25/12/2018

  15.      

  Quyết định

  24/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương

  - Sửa cụm từ “Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 645/TTr- SNV ngày 13 tháng 11 năm 2013” thành “Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ”.

  - Sửa cụm từ “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký” thành “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013”.

  - Sửa đổi một số nội dung tại điểm 2 khoản III Điều 1 của Quyết định

  Bị sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 24/2013/QĐ ngày 20 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương

  20/12/2018

  16.      

  Quyết định

  13/2016/QĐ- UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính

  Bổ sung Điều 22a

  Điều 22

  Điều 23

  Khoản 1 Điều 24

   

  Bị sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 13/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính

  10/12/2018

  XÂY DỰNG

  17.      

  Quyết định

  25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  - Điểm a, Khoản 3, Điều 6

  - Bãi bỏ Khoản 2, Điều 31

  Được sử đổi, bổ sung bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trìnhxây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Hải Dương

  01/10/2018

  CÔNG THƯƠNG

  18.      

  Quyết định

  04/2013/QĐ- UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  - Sửa cụm từ "Xét đề nghị" thành cụm từ "Theo đề nghị" tại phần căn cứ;

  - Sửa cụm từ "Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký" thành cụm từ "Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2013"

  - Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 5 và bãi bỏ điểm c khoản 4 Điều 9 của Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương được ban hành tại Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND

  Bị sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung 04/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh

  15/12/2018

  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  19.      

  Quyết định

  30/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tổ chức hội nghị trên hệ thống truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  - Sửa cụm từ "Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký" thành cụm từ "Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàỵ 21 tháng 12 năm 2013"

  - Bãi bỏ Điều 4 của Quy chế tổ chức hội nghị trên hệ thống truyền hình trực tuyến ữên địa bàn tỉnh Hải Dương được ban hành tại Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh

  Bị sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh v/v sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh

  15/12/2018

  20.      

  Quyết định

  18/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương

  Khoản 3 Điều 6

  Bị sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh V/v sửa đổi nội dung của Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh

  15/12/2018

  NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  21.      

  Quyết định

  940/2006/QĐ-UBND ngày 16/3/2006 của UBND tỉnh Hải Dương

  Điểm 2.8 Khoản 2 Điều 1: “Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền cấp, gia hạn và thu hồi giấy phép các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực bảo vệ đê điều, bảo vệ hành lang thoát lũ theo quy định của pháp luật…”

  Điều 5 -10 Quyết định số 08/2018/ QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh Hải Dương

  10/6/2018

  TỔNG SỐ: 21 VĂN BẢN

  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

  Không có văn bản

   

  B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của văn bản

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

  Không có văn bản

  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

  Không có văn bản

   

   

  Tài liệu đính kèm: