Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Vb cần đình chỉ, sửa đổi, bổ sung

  Vb cần đình chỉ, sửa đổi, bổ sung

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ

  hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

   

   
    1/01/clip_image001.gif" width="198" />

   

   

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

  Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

  Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

  Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

  KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  1.          

  Quyết định

  17/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017

  Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

  Sửa đổi, bổ sung

  - Sửa đổi Khoản 2 Điều 4

  - Bổ sung Khoản 1; sửa đổi điểm d Khoản 4 và điểm c Khoản 5 Điều 19

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Năm 2019

  LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  2.          

  Quyết định

  17/2015/QĐ-UBND ngày 28/9/2015

  Ban hành quy định Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

  Thay thế

  Các văn bản làm căn cứ ban hành đã được sửa đổi bổ sung; một số mức kinh phí không còn phù hợp tình hình thực tế nên đề nghị ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế Quyết định này

  Chi cục PCTNXH, Sở Lao động – TBvà XH Hải Dương

  Năm 2019

  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  3.          

  Quyết định

  08/2008/QĐ-UBND ngày 06/3/2008

  Quyết định về việc ban hành quy định quản lý một số hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bãi bỏ

  Nội dung của văn bản chỉ dừng lại ở việc là dẫn chiếu thực hiện hoặc chép lại các quy định của VBQPPL cấp trên mà không có quy định nào về quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp tại tỉnh, mặt khác các văn bản QPPL được Quyết định này dẫn chiếu hầu hết đã được thay thế, sửa đổi bổ sung do đó Quyết định không còn phù hợp.

  Sở Khoa học và Công nghệ

  Trước quý III năm 2019

  4.          

  Chỉ thị

  19/2004/CT-UBND Ngày 20/8/2004

  Về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa sản xuất và lưu thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bãi bỏ

  - Theo quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “Chỉ thị không thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

  - Chỉ thị này không còn phù hợp với thực tế hiện nay. Qua rà soát cho thấy nội dung của văn bản thể hiện việc chỉ đạo rất chung chung, không chỉ rõ đối tượng cụ thể áp dụng.

  Sở Khoa học và Công nghệ

  Trước quý III năm 2019

  GIAO THÔNG VẬN TẢI

  5.          

  Quyết định

  13/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010

  Ban hành quy định về hoạt động vận tải đường bộ bằng ô tô trong đô thị và phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Sửa đổi, bổ sung

  Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô” bị thay thế  bằng Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/9/2014, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô” 

  Sở Giao thông Vận tải

  Năm 2019

  6.          

  Quyết định

  24/2010/QĐ-UBND ngày 26/11/2010

  Ban hành Quy định quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Sửa đổi, bổ sung

  Bổ sung căn cứ pháp lý “Thông tư số 46/2014/TT-BGTVT ngày 06/10/2014 của Bộ GTVT, sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa

  Sở Giao thông Vận tải

  Năm 2019

  7.          

  Quyết định

  07/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013

  Bổ sung quy định điều kiện, phạm vi hoạt động của người điều khiển và phương tiện giao thông thô sơ đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 05/5/2010 của UBND

  Sửa đổi, bổ sung

  Bổ sung căn cứ pháp lý “Thông tư số 46/2014/TT-BGTVT ngày 06/10/2014 của Bộ GTVT, sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa”

  Sở Giao thông Vận tải

  Năm 2019

  8.          

  Quyết định

  03/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016

  Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Sửa đổi, bổ sung

  Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 là Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải; đã bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT, - Ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ GTVT

  Sở Giao thông Vận tải

  Năm 2019

  XÂY DỰNG

  9.          

  Quyết định

  2829/2007/QĐ-UBND ngày 06/08/2007

  Quyết định ban hành đơn giá nhà cửa, công kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng

  Ban hành mới

  Để phù hợp với đơn giá, định mức Bộ Xây dựng mới ban hành

  Sở  Xây dựng

  Quý III/2019

  10.      

  Quyết định

  31/2008/QĐ-UBND

  ngày 12/05/2008

  V.v quy định một số điều về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Ban hành mới

   Để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới

  Sở Xây dựng

  Quý III/2019

  11.      

  Quyết định

  05/2009/QĐ-UBND   ngày 23/3/2009

  Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng công trình trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bãi bỏ

  Các văn bản QPPL là căn cứ ban hành đã hết hiệu lực và được thay thế bằng các văn bản khác đã được hướng dẫn các nội dung quy định chi tiết;

  Nội dung quy định của văn bản không còn phù hợp với các quy định mới;

  Việc ban hành văn bản mới thay thế không cần thiết

  Sở Xây dựng

  Quý III/2019

  12.      

  Chỉ thị

  11/2014/CT-UBND ngày 25/5/2014

  V/v tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

  Bãi bỏ

   Nguồn cung cấp vật liệu không nung trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đảm bảo; việc tuân thủ quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình có yêu cầu bắt buộc sử dụng VL xây không nung đã đi vào nề nếp; Thông tư quy định về tỉ lệ sử dụng VL xây không nung trong các công trình xây dựng đã có sự thay đổi; không cần thiết phải ban hành văn bản mới thay thế

  Sở Xây dựng

   

  13.      

  Quyết định

  20/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016

  Ban hành Quy định xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

  - Bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 và Khoản 2 Điều 3

  - Sửa đổi tên Quyết định và tên Quy định

  - Sửa đổi Điều 1 Quyết định:

  - Để đảm bảo tính ổn định, lâu dài của văn bản và theo kiến nghị của Sở Tư pháp

  Sở Xây dựng

   

  14.      

  Quyết định

  25/2017/QĐ-UBND

  Ngày 20/9/2017

  Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

  - Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Khoản 2 Điều 4; Điểm a, Khoản 1, Điều 5: Bãi bỏ nội dung về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh

  - Bãi bỏ các nội dung về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh tại các điều của Quy định

  - Bãi bỏ Điểm h Khoản 2 Điều 5

  - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung chi tiết khác liên quan đến lĩnh vực  quy hoạch…

  - Để phù hợp với  quy định của Luật Quy hoạch 2017; Luật  Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

  Sở Xây dựng

  Quý III/2019

  VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  15.      

  Quyết định

  1987/2004/QĐ-UBND ngày 19/5/2004

  Về việc ban hành Quy chế xếp hạng của Quản lý di tích lịch sử văn hóa – danh lam thắng cảnh cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Đề nghị bãi bỏ

  Do quy chế đã có những nội dung không phù hợp, các căn cứ ban hành của văn bản đã có sửa đổi hoặc thay thế

  Sở VHTTDL tham mưu

  Năm 2019

  NỘI VỤ

  16.      

  Quyết định

  2115/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006

  Ban hành quy định về quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh

  Bãi bỏ

  Do quyết định đã có những nội dung không phù hợp, các căn cứ ban hành của văn bản đã có sửa đổi hoặc thay thế

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  17.      

  Quyết định

  3107/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007

  Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 2115/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh

  Bãi bỏ

  Do quyết định đã có những nội dung không phù hợp, các căn cứ ban hành của văn bản đã có sửa đổi hoặc thay thế

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  18.      

  Quyết định

  1789/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007

  Quy định về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

  Sửa đổi, bổ sung

  Do quyết định đã có những nội dung không phù hợp, các căn cứ ban hành của văn bản đã có sửa đổi hoặc thay thế

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  19.      

  Quyết định

  743/2005/QĐ-UBND ngày 03/3/2005

  Về việc ban hành chế độ thu hút, ưu đãi và sử dụng nhân tài

  Bãi bỏ

  Do quyết định đã có những nội dung không phù hợp, các căn cứ ban hành của văn bản đã có sửa đổi hoặc thay thế

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  20.      

  Quyết định

  1466/2007/QĐ-UBND ngày 13/4/2007

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều thuộc quy định về chế độ thu hút, ưu đãi và sử dụng nhân tài

  Bãi bỏ

  Do quyết định đã có những nội dung không phù hợp, các căn cứ ban hành của văn bản đã có sửa đổi hoặc thay thế

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  21.      

  Quyết định

  1304/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007

  Về việc ban hành Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

  Bãi bỏ

  Do quyết định đã có những nội dung không phù hợp, các căn cứ ban hành của văn bản đã có sửa đổi hoặc thay thế

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  22.      

  Quyết định

  16/2009/QĐ-UBND ngày 04/6/2009

  Về sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

  Bãi bỏ

  Do quyết định đã có những nội dung không phù hợp, các căn cứ ban hành của văn bản đã có sửa đổi hoặc thay thế

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  23.      

  Quyết định

  14/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015

  Quy đinh một số nội dung quản lý điểm truy nhập Interrnet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thay thế Quyết định

  Sửa đổi, bổ sung

  Phân cấp cho UBND cấp huyện cấp phép  sửa đổi, bổ sung, thu hồi, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

  Sở Thông tin và Truyền thông

  Năm 2019

  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  24.      

  Quyết định

  01/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012

  Quy định về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Thay thế

  - Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực. Nhiều nội dung của Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND đến nay không còn phù hợp;

  - Nghị định 73/2017/NĐ-CP có nội dung giao UBND tỉnh quy

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Năm 2019

  25.      

  Quyết định

  37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

  Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

  Sửa đổi, bổ sung

  Chính phủ ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017; Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 trong đó đã sửa đổi một số quy định về bồi thường, hỗ trợ. Do đó cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Quyết định của UBND tỉnh cho phù hợp.

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Năm 2019

  26.      

  Quyết định

  33/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014

  Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Thay thế

  Theo quy định tại Điều 114 Luật Đất đai 2013 (UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất 05 năm 01 lần)

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Năm 2019

  27.      

  Quyết định

  06/2016/QĐ-UBND ngày 14/04/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất đối với từng loại đất cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 và Quyết định 16/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015.

  Thay thế

  Theo quy định tại Điều 114 Luật Đất đai 2013 (UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất 05 năm 01 lần)

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Năm 2019

  28.      

  Quyết định

  35/2017/QĐ-UBND ngày 23/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND

  Thay thế

  Theo quy định tại Điều 114 Luật Đất đai 2013 (UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất 05 năm 01 lần)

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Năm 2019

  CÔNG THƯƠNG

  29.      

  Quyết định

  5777/2004/QĐ-UBND ngày 31/12/2004

  Ban hành quy định quản lý sử dụng Quỹ hỗ trợ xúc tiến thương mại đẩy mạnh xuất nhập khẩu tỉnh Hải Dương

  Bãi bỏ

  Do quyết định đã có những nội dung không phù hợp, các căn cứ ban hành của văn bản đã có sửa đổi hoặc thay thế

  Sở Công thương

  Năm 2019

  NGÂN HÀNG

  30.      

  Chỉ thị

  23/2005/CT-UB ngày 26/12/2005

  về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân

  Bãi bỏ

  Do hoạt động ngân hàng đã có nhiều thay đổi; ngành Ngân hàng đang thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020” theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh nên Chỉ thị số 23/2005/CT-UB ngày 26/12/2005 không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

   

  Ngân hàng Nhà nước

  Năm 2019

  NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  31.      

  Quyết định

  18/2011/QĐ-UBND ngày 22/7/2011

  Ban hành Quy định bảo vệ và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bãi bỏ Điều 6

   Theo quy định tại Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Năm 2019

  32.      

  Quyết định

  25/2013/QĐ-UBND ngày 21/11/2013

  Quyết định mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bãi bỏ

  Theo quy định tại Nghị định 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 của Chính phủ Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích; Thông tư số 280/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Năm 2019

  TƯ PHÁP

  33.      

  Chỉ thị

  11/2010/CT-UBND ngày 09/6/2010

  Về việc tăng cường chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bãi bỏ

  Đề phù hợp với tình hình thực tiễn và các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  34.      

  Chỉ thị

  07/2015/CT-UBND ngày 15/04/2015

  Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Bãi bỏ

  Đề phù hợp với tình hình thực tiễn và các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  TỔNG SỐ: 34 VĂN BẢN

   

  Tài liệu đính kèm: