Lên đầu trang
    • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

    Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

    Tài liệu đính kèm: