Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý của HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý của HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý của HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản3

  Tên gọi của văn bản

  Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

  Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

  Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

  Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

  1. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

  01

  Quyết

  định

  47/2015/QĐ- UBND ngày 31/12/2015

  Ban hành Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế

  Nội dung không còn phù hợp với Nghị đĩnh số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

  Sở Công Thương

  Tháng

  6/2019

  2. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  02

  Quyết

  định

  115/2004/QĐ- UBND ngày 30/12/2004

  Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế/bãi bỏ

  Nội dung không còn phù hợp với Quyết định số 89/2005/QĐ- bNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ

   

   

   

   

   

   

   

  thôn về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực (Luật Tổ chức HĐND, UBnD năm 1994 và 2003 đã được thay thế bằng Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015...)

   

  thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

  03

  Quyết

  định

  78/2005/QĐ- UBND ngày 25/11/2005

  Về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Sửa đổi, bổ sung

  Một số nội dung không còn phù hợp với Luật Thủy sản năm 2017, có hiệu lực ngày 01/01/2019

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

  04

  Quyết

  định

  47/2007/QĐ- UBND ngày 17/10/2007

  Ban hành Quy chế quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế

  Căn cứ ban hành, văn bản dẫn chiếu trong nội dung Quyết định đã hết hiệu lực

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

  05

  Quyết

  định

  13/2012/QĐ- UBND ngày 25/6/2012

  Sửa đổi, bổ sung Quyết

  định số 20/2010/QĐ-

  UBND ngày 08/9/2010 về phê duyệt Đề án hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu thuyền đánh bắt xa bờ

  Thay thế

  Nội dung này được quy định tại Quyết định số 20/2010/QĐ- UbND ngày 08/9/2010; 13/2012/QĐ-UBND ngày 25/6/2012; Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014. Hiện nay một số nội dung không còn phù hợp với quy

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

  định pháp luật hiện hành (Luật Thủy sản năm 2017); nội dung hỗ trợ kết thúc vào ngày 31/12/2015

   

   

  06

  Quyết

  định

  19/2012/QĐ- UBND ngày 02/7/2012

  Về quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương

  Thay thế

  Luật Tổ chức HĐND, UBND năm 2003 được thay thế bởi Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định 02/2010/NĐ-Cp ngày ' 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông được thay thế bằng Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông (có hiệu lực từ

  10/7/2018)

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Khi có Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ- CP ngày 24/5/2018

  07

  Quyết

  định

  28/2014/QĐ- UBND ngày 20/10/2014

  Ban hành quy chế quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh quảng nam

  Sửa đổi, bổ sung

  Một số nội dung không còn phù hợp với Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

  08

  Quyết

  định

  19/2015/QĐ- UBND ngày 09/7/2015

  Ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh

  Sửa đổi, bổ sung

  Một số nội dung không còn phù hợp với Nghị định 52/2018/NĐ- CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

   

   

   


   

   

  09

  Chỉ thị

  07/1997/CT-UB ngày 19/3/1997

  Về việc tăng cường công tác quản lý và thu thuế đối với hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản

  Bãi bỏ

  Chỉ thị này triển khai các Luật: Luật Thuế doanh thu năm 1990 hết hiệu lực được thay thế bằng Luật thuế giá trị gia tăng năm 1997. Hiện nay đã có Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008 (có hiệu lực ngày 01/01/2009)

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

  10

  Chỉ thị

  13/1999/CT-UB ngày 16/4/1999

  Về việc gieo ươm, trồng quế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ

  Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

  11

  Chỉ thị

  18/2002/CT- UBND ngày 24/6/2002

  Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

  bãi bỏ

  Nội dung không còn phù hợp với pháp luật hiện hành

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

  12

  Chỉ thị

  14/2003/CT-UB ngày 16/6/2003

  Về việc nghiêm cấm đánh bắt, chế biến, mua bán và tiêu thụ cá nóc trên địa bàn tỉnh

  Thay thế/bãi bỏ

  Một số nội dung đã thực hiện xong như: tuyên truyền, đợt kiểm tra cao điểm cho đến hết tháng 9/2003;

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

   

   

   


   

   

  13

  Chỉ thị

  04/2008/CT- UBND ngày 21/01/2008

  Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng

  Bãi bỏ

  Ngày 05/3/2014 Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng; hiện nay đã có Luật Lâm nghiệp năm 2017

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

  3. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

  14

  Quyết

  định

  39/2011/QĐ- UBND ngày 26/12/2011

  Về việc sửa đổi tỷ lệ (%) sử dụng nguồn thu phí tham quan khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tại Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND

  ngày 14/8/2007 của

  UBND tỉnh

  Bãi bỏ

  Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực

  Sở Tài chính

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

  15

  Quyết

  định

  11/2012/QĐ- UBND ngày 14/6/2012

  Sửa đổi Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh

  Bãi bỏ

  Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực

  Sở Tài chính

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

  16

  Chỉ thị

  26/2000/CT-UB ngày 26/9/2000

  Về tăng cường công tác quản lý giá và quản lý

  Bãi bỏ

  Nội dung không còn phù hợp. Công tác quản lý nhà nước về

  Sở Tài chính

  Sau khi Chủ tịch UBND

   

   

   


   

   

   

   

   

  thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe máy

   

  giá trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết định số 17/2017/QĐ- UBnD ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh

   

  tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

  4. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  17

  Quyết

  định

  53/2003/QĐ- UBND ngày 09/6/2003

  Về việc ban hành Đề án đổi mới công tác quản lý đất đai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH TW Đảng khóa IX

  Bãi bỏ

  Nội dung văn bản trước đây thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 1993. Hiện nay, Luật Đất đai năm 1993 đã hết hiệu lực thi hành và điều chỉnh bởi Luật Đất đai năm 2013. Nội dung không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

  18

  Quyết

  định

  05/2009/QĐ- UBND ngày

  Về việc phê duyệt khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

  Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực. Một số nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

  19

  Quyết

  định

  131/2003/QĐ- UBND ngày 30/12/2003

  Về việc ban hành Quy định bảo vệ, khai thác, sử dụng lưới địa chính cơ sở

  Bãi bỏ

  Luật Đất đai năm 2003 đã hết hiệu lực thi hành và điều chỉnh bởi Luật Đất đai năm 2013

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

   

   

   


   

   

  20

  Quyết

  định

  31/2012/QĐ- UBND ngày 20/11/2012

  Về việc ban hành Quy trình phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế

  Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Các văn bản làm căn cứ ban hành hết hiệu lực

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kýết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

  21

  Quyết

  định

  26/2013/QĐ- UBND ngày 30/8/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung quy trình phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh

  Thay thế

  Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

  22

  Quyết

  định

  37/2014/QĐ- UBND ngày 03/11/2014

  Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Sửa đổi,bổ sung

  Điều 47 của Quyết định viện dẫn thực hiện văn bản đến nay đã hết hiệu lực

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

   

   

   


   

   

  5.LĨNH VỰC XÂY DỰNG

  23

  Quyết

  định

  41/2002/QĐUBND ngày 06/8/2002

  về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn

  Thay thế

  Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực do được thay thế bằng văn bản khác: Luật Tổ chức HĐND, UBND năm 1994 hết hiệu lực bởi Luật Tổ chức HĐND, UBND năm 2003, nay là Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 được thay thế bằng Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006, nay là Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Thông tư số 25/2002/TT- BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính được công bố hết hiệu lực bởi Quyết định số 82/2007/QĐ- BtC ngày 15/10/2007 của Bộ Tài chính. Hiện nay thực hiện theo Thông tư số 145/2017/TT- BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-

  Sở Xây dựng

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

  CP. Điều 7 của Quy chế kèm theo Quyết định 41/2002/QĐ- UBND viện dẫn thực hiện văn bản hết hiệu lực: Nghị định 25/CP ngày 23/5/1999 của Chính phủ, nay là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, Nghị định số 117/2016/Nđ-CP ngày 21/7/2016 của Chính phủ

   

   

  24

  Quyết

  định

  16/2014/QĐ - UBND ngày 3/7/2014

  Ban hành giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

  Điều 3 của Quyết định viện dẫn Điều 29 Thông tư số 14/2013/TT-bXd ngày 19/9/2013 đã hết hiệu lưc, được thay thế bởi Thông tư số 19/2016/TT-BxD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

  Sở Xây dựng

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

  6.LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH

  25

  Nghị

  quyết

  161/2015/NQ- HĐND ngày 07/7/2015

  Về đầu tư, tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

  Sửa đổi, bổ sung

  Phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn tại địa phương

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Tháng

  4/2019

  26

  Nghị

  quyết

  26/2011/NQ- HĐND ngày 09/12/2011

  Về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa giai đoạn 2016-2020

  Ban hành mới

  Phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn tại địa phương

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Đã trình HĐND nhưng chưa được thông qua

   

   

   

   


   

   

  7. LĨNH VỰC THANH TRA

  27

  Quyết

  định

  12/2008/QĐ- UBND ngày 21/4/2008

  Ban hành Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế

  Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực. Nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phát sinh quan hệ xã hội mới cần điều chỉnh

  Thanh tra tỉnh

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

  8. LĨNH VỰC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP

  28

  Quyết

  định

  50/2008/QĐ- UBND ngày 16/12/2008

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn khu kinh tế mở Chu Lai

  Bãi bỏ

  Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực. Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

  BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018.

  Ban hành Quy chế bằng văn bản hành chính

  9. LĨNH VỰC Y TẾ

  29

  Chỉ thị

  25/2003/CT- UBND ngày 18/9/2003

  Về việc đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân hiến máu tình nguyện

  Bãi bỏ

  Nội dung này thực hiện trong một thời gian nhất định. Hình thức văn bản không còn phù hợp với Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

  Sở Y tế

  Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ

  2014-2018

   

   

   

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: