Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý của HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý của HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

   

  Mẫu số 03

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý của HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

  STT

   

  Tên loại văn           Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban Tên gọi của

  bản                                    hành văn bản                               văn bản

  Lý do hết hiệu lực, ngưng Ngày hết hiệu lực, hiệu lực ngưng hiệu lực

   

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

  1. LĨNH VỰC NỘI VỤ

  01

  Nghị quyết

  65/2003/NQ-HĐND ngày 22/5/2003

  Về chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý, điều hành các cấp, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ

  Các văn bản pháp lý làm căn cứ ban hành nghị quyết có quy định khác hoặc không còn phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương. Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 145/nQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Quảng Nam về bãi bỏ nội dung một số nghị quyết của HĐND tỉnh.

  11/12/2014

   

  02

  Nghị quyết

  100/2007/NQ-

  HĐND

  ngày 14/12/2007

  Quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2007-2010 và đến năm

  2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

   

   

   


   

   

  03

  Nghị quyết

  100/2013/NQ- HĐND                             ngày

  12/12/2013

  Về quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2014

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2014

   

  04

  Nghị quyết

  101/2013/NQ-

  HĐND

  ngày 12/12/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Điều                1 Nghị quyết số

  100/2007/NQ-HĐND                       ngày

  14/12/2007

  Nghị quyết số 100/2007/NQ- HĐND hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2015

  31/12/2015

   

  05

  Nghị quyết

  195/2015/NQ- HĐND                             ngày

  11/12/2015

  Về quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2016

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2016

   

  06

  Quyết định

  47/2001/QĐ-UBND

  ngày 12/10/2001

  Ban hành danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bởi Quyết định số 2686/QĐ-UBND 31/7/2015 về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp Lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam.

  31/7/2015

   

  07

  Quyết định

  25/2002/QĐ-UBND ngày 09/5/2002

  Ban hành đề án triển khai thực hiện chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương trong hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ theo Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngay 16/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam. Lý do: không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  16/7/2014

   

  08

  Quyết định

  18/2003/QĐ-UBND

  ngày 25/02/2003

  Ban hành danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh

  Được thay thế bởi Quyết định số 2686/QĐ-UBND 31/7/2015 về việc ban hành Danh mục các cơ quan,

  31/7/2015

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  Quảng Nam

  tổ chức thuộc nguồn nộp Lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Nam

   

   

  09

  Quyết định

  06/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007

  Ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thông         tư        liên         tịch         số

  50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 hết hiệu lực bởi Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT- BTC-BNV ngày 15/11/2013. Hiện nay, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 về hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước

  01/01/2014

   

  10

  Quyết định

  07/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bởi Quyết định số 02/2014/QĐ  - UbND ngày

  21/01/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  31/01/2014

   

  11

  Quyết định

  09/2007/QĐ-UBND ngày 23/4/2007

  Điều chỉnh Khoản 2 Điều 7 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị

  Thông          tư        liên tịch                 số

  50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 hết hiệu lực bởi Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT- BTC-BNV ngày 15/11/2013. Hiện nay, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày

  01/01/2014

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  27/3/2018 về hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước

   

   

  12

  Quyết định

  11/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008

  Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ

  Nghị quyết số 100/2007/NQ- hĐnD ngày 14/12/2007 của HĐND tỉnh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2015

  31/12/2015

   

  13

  Quyết định

  24/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

  Được thay thể bởi Quyết định số 29/2015/Qđ-UBND                           ngày

  23/10/2015 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

  01/11/2015

   

  14

  Quyết định

  42/2008/QĐ-UBND ngày 27/10/2008

  Quy định về cơ chế, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài

  Được thay thế bởi Quyết định số 36/2013/Qđ-UBND                          ngày

  30/12/2013 ban hành Quy định chế độ trợ cấp đi học và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài

  08/01/2014

   

  15

  Quyết định

  42/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009

  Ban hành quy định về thực hiện chế độ, chính sách luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam

  Nghị quyết số 146/2009/NQ- hĐnD ngày 22/7/2009 của HĐND tỉnh về Đề án Luân chuyển cán bộ, giáo viên của ngành giáo dục và đào tạo từ đồng bằng lên công tác tại các huyện miền núi và từ miền núi về đồng bằng thuộc tỉnh Quảng

  31/12/2015

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

  Nam chấm dứt hiệu lực kể từ 31/12/2015

   

   

  16

  Quyết định

  01/2010/QĐ-UBND ngày 13/01/2010

  Ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thể bởi Quyết định số

  33/2013/Qđ-UBND                          ngày

  24/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  03/01/2014

   

  17

  Quyết định

  05/2010/QĐ-UBND Ngày 17/3/2010

  Sửa đổi Điều 12 “Quy định thực hiện chế độ, chính sách luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo thuộc tỉnh Quảng Nam" ban hành kèm theo Quyết định 42/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

  Cơ sở pháp lý là Nghị quyết số 146/2009/NQ-HĐND                        ngày

  22/7/2009 của HĐND tỉnh về Đề án Luân chuyển cán bộ, giáo viên của ngành giáo dục và đào tạo từ đồng bằng lên công tác tại các huyện miền núi và từ miền núi về đồng bằng thuộc tỉnh Quảng Nam chấm dứt hiệu lực thi hành kể từ 31/12/2015

  31/12/2015

   

  18

  Quyết định

  07/2010/QĐ-UBND ngày 14/4/2010

  Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi

  1 • /V rri 9               J1 ^ rri A . 9              rri Á

  nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Quyết định số 02/2014/QĐ                           - UBND ngày

  21/01/2014 của UBND tỉnh

  01/02/2014

   

  19

  Quyết định

  13/2010/QĐ-UBND ngày 22/7/2010

  Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Quy định

  ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND                         ngày

  02/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ.

  Nghị quyết số 100/2007/NQ- HĐND hết hiệu lực kể từ ngày 31/12/2015

  31/12/2015

   

   

   

   


   

   

  20

  Quyết định

  16/2010/QĐ-UBND ngày 27/7/2010

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số 29/2015/Qđ-UBnD                           ngày

  23/10/2015 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

  01/11/2015

   

  21

  Quyết định

  17/2010/QĐ-UBND ngày 27/7/2010

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số

  29/2015/Qđ-UBnD                           ngày

  23/10/2015 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

  01/11/2015

   

  22

  Quyết định

  19/2010/QĐ-UBND ngày 12/8/2010

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số

  29/2015/Qđ-UBnD                           ngày

  23/10/2015 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

  01/11/2015

   

  23

  Quyết định

  25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010

  Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2014/Qđ-UBND                          ngày

  31/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng

  10/01/2015

  Nay thực hiện theo Quyết định số 07/2018 /QĐ- UBND ngày 22/6/20 18 của UBND

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

  tỉnh

  24

  Quyết định

  09/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012

  Quy định chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Hết thời gian thực hiện

  01/01/2016

   

  25

  Quyết định

  16/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013

  Quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số

  12/2018/Qđ-UBnD                           ngày

  22/11/2018 ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước và người quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND                                                       ngày

  22/11/2018 ban hành quy định về quản lý viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh Quảng Nam

  10/12/2018

   

  26

  Quyết định

  33/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013

  Ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND                                             ngày

  05/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  15/12/2018

   

  27

  Quyết định

  36/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

  Quy định chế độ trợ cấp đi học và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở

  Nghị quyết số 100/2007/NQ- HĐND hết hiệu lực kể từ ngày 31/12/2015

  31/12/2015

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  nước ngoài

   

   

   

  28

  Quyết định

  37/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

  Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam

  Nghị quyết số 100/2007/NQ- HĐND hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2015

  31/12/2015

   

  29

  Quyết định

  05/2014/QĐ-UBND ngày 07/3/2014

  Quy định về chính sách hỗ trợ đào

  tạo đối với sinh viên đang học bác sỹ, bác sỹ nội trú.

  Theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 101/2013/NQ-HđNd ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh

   

   

  30

  Quyết định

  49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

  Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng

  Được thay thế bằng Quyết đinh số 07/2018/Qđ-UBnD                           ngày

  22/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng

  10/7/2018

   

  31

  Chỉ thị

  07/2006/CT-UBND ngày 28/02/2006

  Về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

  Được thay thế bằng Chỉ thị số

  15/CT-UBND ngày 18/9/2017 về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh và Chỉ số sẵn sàng cho phát triển Công nghệ thông tin-Truyền thông tỉnh giai đoạn 2017-2020

  18/9/2017

   

  2. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

   

  32

  Nghị quyết

  139/2009/NQ-HĐND Igày 22/7/2009

  Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 199/NQ- HĐND ngày 11/12/2015 cua HĐND tỉnh về xử lý kết quả rà soá 72 nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành

  111/12/2015

   

  33

  Nghị quyết

  151/2009/NQ-HĐND Igày 10/12/2009

  Về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp

  Bãi bỏ tại Nghị quyết số 145/NQ- HĐND ngày 11/12/2014 cua HĐND tỉnh về bãi bỏ nội dung mội

  111/12/2014

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

  số Nghị quyết của HĐND tỉnh

   

   

  34

  Quyết định

  12/2011/QĐ-UBND ngày 16/6/2011

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số 23/2015/Qđ-UBND                           ngày

  20/8/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

  30/8/2015

   

  35

  Quyết định

  12/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009

  Về việc chuyển giao thẩm quyền công chức, chứng thực các hợp đồng giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh về chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  05/10/2015

   

  36

  Quyết định

  45/2009/QĐ-UBND ngày 16/12/2009

  Quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực

  11/12/2015

   

  37

  Quyết định

  22/2011/QĐ-UBND ngày 02/8/2011

  Về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh về chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  05/10/2015

   

  38

  Quyết định

  02/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012

  Ban hành Quy trình về xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh

  09/8/2016

  Nay

  thực

  hiện

  theo

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

  Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

  39

  Quyết định

  16/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  30/12/2016

   

  40

  Quyết định

  27/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012

  Về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

  3573/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh về chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  05/10/2015

   

  41

  Quyết định

  19/2014/QĐ-UBND ngày 15/7/2014

  Về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh về chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  05/10/2015

   

  42

  Quyết định

  25/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình xây dựng, kiểm tra, xử

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 09/8/2016

  09/8/2016

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  của UBND tỉnh

   

   

  3. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

   

  43

  Nghị quyết

  166/2010/NQ-HĐND ngày 07/12/2010

  Về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2011-2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  44

  Nghị quyết

  191/2011/NQ-HĐND ngày 20/4/2011

  Về một số cơ chế đối với thành

  phố tỉnh lỵ Tam Kỳ đến năm 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  45

  Nghị quyết

  50/2012/NQ-HĐND

  ngày 19/9/2012

  Về một số cơ chế để huyện Điện Bàn trở thành thị xã vào năm 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  46

  Nghị quyết

  55/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

  Về Chương trình tổng thể phát triển kinh tế, xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2013-2016, định hướng đến năm 2020

  Thay thế bằng Nghị quyết số 12/2017/NQ-hĐnD                                             ngày

  19/4/2017 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội miến núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

  29/4/2017

   

  47

  Nghị quyết

  83/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013

  Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐnD                          ngày

  19/9/2012 của HĐND tỉnh về một số cơ chế để huyện Điện Bàn trở thành thị xã vào năm 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  48

  Nghị quyết

  182/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Một số cơ chế đối với thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ đến năm 2020

  Thay thế bằng Nghị quyết số 36/2016/NQ-hĐnD                                             ngày

  08/12/2016 Một số cơ chế đối với thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành đến năm 2020

  01/01/2017

   

  49

  Quyết định

  31/2010/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định các nguyên

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

   

   

   


   

   

   

   

  Igày 10/12/2010

  tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015

   

   

   

  50

  Quyết đinh

  17/2011/QĐ-UBND Igày 06/7/2011

  Về một số cơ chế đối với thành phố tỉnh lỵ Tam Kỳ đến năm 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  4. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

   

  51

  Nghị quyết

  06/2000/N Q-HĐND ngày 15/02/2000

  Về điều chỉnh mức thu phí tham quan các di tích lịch sử, văn hóa; mức phụ thu giá điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 145/NQ- HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về bãi bỏ nội dung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh

  11/12/2014

   

  52

  Nghị quyết

  88/2004/NQ-HĐND ngày 25/3/2004

  Về thu, quản lý, sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh

  Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 131/2014/Nq-HđNd ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về ban hành mới sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hiện nay các loại phí, lệ phí tại Nghị quyết này bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 32/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về bãi bỏ quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  01/01/2017

   

  53

  Nghị quyết

  80/2007/NQ-HĐND ngày 25/4/2007

  Về việc sửa đổi và ban hành qui định quản lý một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

  Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 131/2014/Nq-HđNd ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về ban hành mới sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn

  01/01/2017

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

  tỉnh Quảng Nam. Hiện nay các loại phí, lệ phí tại Nghị quyết này bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 32/2016/NQ- HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về bãi bỏ quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

   

   

  54

  Nghị quyết

  138/2009/NQ- HĐND                             ngày

  22/7/2009

  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Nghị quyết số 121/2014/NQ-HĐND                        ngày

  11/7/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  21/7/2014

   

  55

  Nghị quyết

  167/2010/NQ- HĐND                             ngày

  07/12/2010

  Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật ngân sách nhà nước

  Ngày 08/12/2016 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 21/2016/NQ- HĐND quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật ngân sách nhà nước

  31/12/2016

   

  56

  Nghị quyết

  24/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Các loại phí, lệ phí điều chỉnh tại

  Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND

  được thay thế bằng Nghị quyết số 32/2016/Nq-HĐnD                          ngày

  08/12/2016 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày

  01/01/2017

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

  08/12/2016; Nghị quyết số 28/2017/NQ-HđNd                                             ngày

  19/7/2017 của HĐND tỉnh

   

   

  57

  Nghị quyết

  190/2011/NQ- HĐND                             ngày

  20/4/2011

  Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 20/2017/Nq-HĐnD                          ngày

  19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

  01/8/2017

   

  58

  Nghị quyết

  192/2011/NQ- HĐND                             ngày

  20/4/2011

  Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND                                            ngày

  08/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

  18/12/2016

   

  59

  Nghị quyết

  39/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐnD                                            ngày

  08/12/2016 của HĐND tỉnh

  01/01/2017

   

  60

  Nghị quyết

  51/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

  Về sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐnD                                            ngày

  08/12/2016 của HĐND tỉnh

  01/01/2017

   

  61

  Nghị quyết

  78/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013

  Về quy định mức chi dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 53/2018/Nq-HĐnD                          ngày

  06/12/2018 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn

  20/12/2018

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

  luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

   

   

  62

  Nghị quyết

  84/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013

  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bến thuyền trên địa bàn tỉnh

  Phí bến thuyền bị bãi bỏ tại Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HđNd tỉnh về bãi bỏ quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  01/01/2017

   

  63

  Nghị quyết

  93/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

  Về sửa đổi, bổ sung Điểm 1 Mục I Điều                1 Nghị quyết số

  167/2010/NQ-HĐND                       ngày

  07/12/2010 của HĐND tỉnh Khóa VII về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

  Thay thế bởi Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND                                            ngày

  08/12/2016 ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

  31/12/2016

   

  64

  Nghị quyết

  94/2013/NQ                  -

  HĐND                  ngày

  12/12/2013

  Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2014

   

  65

  Nghị quyết

  95/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐnD                                             ngày

  08/12/2016 của HĐND tỉnh về bãi bỏ quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  01/01/2017

   

   

   

   


   

   

  66

  Nghị quyết

  121/2014/NQ- HĐND                             ngày

  11/7/2014

  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐnD                                            ngày

  08/12/2016 của HĐND tỉnh về bãi bỏ quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  01/01/2017

   

  67

  Nghị quyết

  123/2014/NQ- HĐND                             ngày

  11/7/2014

  Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Nghị quyết số

  10/2018/Nq-HĐnD                          ngày

  19/7/2018 của HĐND tỉnh quy định mức chi từ ngân sách cấp tỉnh đảm bảo cho công tác thỏa thuận quốc tế của cơ quan cấp tỉnh

  01/8/2018

   

  68

  Nghị quyết

  128/2014/NQ- HĐND                             ngày

  11/12/2014

  Về dự toán thu, chi, ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  69

  Nghị quyết

  131/2014/NQ- HĐND                             ngày

  11/12/2014

  Ban hành mới sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Các loại phí, lệ phí bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày08/12/2016 của HĐND tỉnh về bãi bỏ quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  01/01/2017

   

  70

  Nghị quyết

  160/2015/NQ- HĐND                             ngày

  07/07/2015

  Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND                                            ngày

  08/12/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  01/01/2017

   

  71

  Nghị quyết

  187/2015/NQ- HĐND                             ngày

  Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hè đường, lòng

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND                                            ngày

  01/01/2017

   

   

   

   


   

   

   

   

  11/12/2015

  đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước

  08/12/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

   

   

  72

  Nghị quyết

  188/2015/NQ- HĐND                             ngày

  11/12/2015

  Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND                                            ngày

  08/12/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  01/01/2017

   

  73

  Nghị quyết

  189/2015/NQ- HĐND                             ngày

  11/12/2015

  Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND                                            ngày

  08/12/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  01/01/2017

   

  74

  Nghị quyết

  190/2015/NQ- HĐND                             ngày

  11/12/2015

  Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Cù Lao Chàm - Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND                                            ngày

  08/12/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  01/01/2017

   

  75

  Nghị quyết

  191/2015/NQ- HĐND                             ngày

  11/12/2015

  Về quy định mức thu, nộp phí vệ sinh

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND                                            ngày

  08/12/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

  01/01/2017

   

  76

  Nghị quyết

  14/2016/NQ-HĐND

  về quy định mức thu, nộp, quản lý

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số

  01/01/2017

   

   

   

   


   

   

   

   

  ngày 19/7/2016

  và sử dụng phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh

  32/2016/NQ-HĐND                          ngày

  08/12/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

   

   

  77

  Quyết định

  34/2004/QĐ-UB ngày 04/6/2004

  Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND                                            ngày

  27/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 438/QĐ- UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

  07/5/2015

   

  78

  ^uyết định

  36/2004/QĐ-UB ngày 04/6/2004

  Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy định mức thu nộp, quản lý và sử dụng Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  02/02/2015

   

  79

  Quyết định

  38/2004/QĐ-UBND ngày 04/6/2004

  Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  30/12/2016

   

  80

  Quyết định

  41/2004/QĐ-UB ngày 04/6/2004

  Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

  30/12/2016

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

   

   

  81

  3uyết định

  44/2004/QĐ-UB ngày 04/6/2004

  Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  30/12/2016

   

  82

  Quyết định

  14/2005/QĐ-UB ngày 25/02/2005

  Về việc công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2005

  Căn cứ ban hành văn bản là Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017

  01/01/2017

   

  83

  Quyết định

  24/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007

  Quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, dải phân cách, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND                                            ngày

  04/4/2016 của UBND tỉnh quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, dải phân cách, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  14/4/2016

   

  84

  Quyết định

  26/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007

  Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  30/12/2016

   

   

   

   


   

   

  85

  Quyết định

  28/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007

  Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An

  02/02/2015

   

  86

  Quyết định

  29/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007

  Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  30/12/2016

   

  87

  Quyết định

  35/2007/QĐ-UBND ngày 04/7/2007

  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 133/QĐ- UBND ngày 13/01/2016 về việc thực hiện quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  13/01/2016

   

  88

  Quyết định

  37/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007

  Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  30/12/2016

   

  89

  Quyết định

  54/2007/QĐ-UBND

  Về việc quy định mức thu, nộp,

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

  02/02/2015

   

   

   

   


   

   

   

   

  ngày 17/12/2007

  quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  419/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

   

   

  90

  Quyết định

  55/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007

  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 132/QĐ- UBND ngay 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  13/01/2016

   

  91

  Quyết định

  02/2008/QĐ-UBND ngày 10/01/2008

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2000/QĐ-UB ngày 31/3/2000 và Quyết định số 28/2000/QĐ-UB ngày 01/6/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định cụ thể danh mục và mức thu phí xã, phường, thị trấn

  Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí

  01/01/2017

   

  92

  Quyết định

  38/2009/QĐ-UBND ngày 16/11/2009

  Quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bởi Quyết định số 23/2014/QĐ - UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  26/9/2014

   

  93

  Quyết định

  15/2010/QĐ-UBND ngày 23/7/2010

  Quy định chính sách, chế độ đối với học sinh thuộc khu vực II Chương trình 135 giai đoạn II, học

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh

  09/3/2016

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số

   

   

   

  94

  Quyết định

  32/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

  Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

  Thực hiện theo Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND                          ngày

  08/12/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộcngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung của UBND tỉnh

  01/01/2017

   

  95

  Quyết định

  05/2011/QĐ-UBND ngày 11/02/2011

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2010/QĐ-UbNd                          ngày

  23/7/2010 và Quy định ban hành kèm theo của UBND tỉnh

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh

  09/3/2016

   

  96

  Quyết định

  14/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011

  Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Căn cứ ban hành hết hiệu lực. Hiện nay thực hiện theo Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND                                            ngày

  19/7/2017 quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

  19/9/2017 (xem lại )

   

  97

  Quyết định

  21/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011

  Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBnD                                             ngày

  04/4/2017 của UBND tỉnh Ban

  15/4/2017

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  quản lý của tỉnh Quảng Nam

  hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng

  và khai thác tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

   

   

  98

  Quyết định

  31/2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011

  Ban hành quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND                                            ngày

  19/12/2014 ban hành quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/01/2015

   

  99

  Quyết định

  35/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011

  Về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bởi Quyết định số 27/2014/QĐ-UBnD                                             ngày

  09/10/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  19/10/2014

   

  100

  Quyết định

  36/2011/QĐ                  -

  UBND                     ngày

  09/12/2011               của

  UBND tỉnh

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại quy định kèm theo Quyết định số 32/2010/QĐ - UBnD ngày 10/12/2010 của

  Thực hiện theo Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND                          ngày

  08/12/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộcngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung của UBND tỉnh

  01/01/2017

   

  101

  Quyết định

  12/2012/QĐ-UBND

  Quy định giá tiêu thụ nước sạch

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

  04/3/2015

   

   

   

   


   

   

   

   

  ngày 20/6/2012

  trên địa bàn tỉnh

  746/QĐ-UBND ngày 04/3/2015 của UBND tỉnh và được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

   

   

  102

  Quyết định

  15/2012/QĐ                  -

  UBND                   ngày

  27/6/2012

  Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bởi Quyết định số 17/2014/QĐ  - UbND ngày

  11/7/2014 ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và được công bố tại Quyết định số 335/QĐ-UbNd ngày 28/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

  21/7/2014

   

  103

  Quyết định

  21/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012

  Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất ở đang sử dụng vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số 13/2015/Qđ-UBnD                          ngày

  04/6/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  14/6/2015

   

  104

  Quyết định

  02/2013/QĐ-UBND ngày 07/3/2013

  Về thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy CNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  02/02/2015

   

  105

  Quyết định

  05/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013

  Ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBnD                                             ngày

  04/4/2016 của UBND tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh

  14/4/2016

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

  Quảng Nam

   

   

  106

  Quyết định

  17/2014/QĐ-UBND ngày 11/7/2014

  Về ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

  30/12/2016

   

  107

  Quyết định

  27/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014

  Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số 17/2017/Qđ-UBnD                          ngày

  08/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/9/2017

   

  108

  Quyết định

  34/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 32/2010/QĐ- UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của luật ngân sách nhà nước

  Thực hiện theo Nghị quyết số

  21/2016/NQ-HĐND                          ngày

  08/12/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngay 08/12/2016 của UBND tỉnh Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộcngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung của UBND tỉnh

  01/01/2017

   

  109

  Quyết định

  42/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

  Ban hành quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số

  40/2015/QĐ-UBND                          ngày

  21/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  31/12/2015

   

  110

  Quyết định

  07/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe

  Thực hiện theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND                          ngày

  22/4/2017

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  12/4/2017 của UBND tỉnh

   

   

  111

  Quyết định

  13/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015

  Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND                                            ngày

  22/12/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/01/2016

   

  112

  Quyết định

  25/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 27/2014/QĐ- UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số 17/2017/Qđ-UBnD                          ngày

  08/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/9/2017

   

  113

  Quyết định

  40/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015

  Ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số 25/2017/Qđ-UBnD                          ngày

  25/10/2017 ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  06/11/2017

   

  114

  Quyết định

  42/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

  Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND                                            ngày

  18/8/2017 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/9/2017

   

  115

  Quyết định

  06/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016

  Quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, dải phân cách, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ bởi Quyết định số

  4763/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  30/12/2016

   

  116

  Quyết định

  07/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016

  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn

  Bãi bỏ bởi Quyết định số

  4763/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

  30/12/2016

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  tỉnh Quảng Nam

  của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

   

   

  117

  Quyết định

  25/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân cấp nguồn thu tại Quyết định Số 32/2010/QĐ-UBnD ngày 10/12/2010 và Quyết định số 31/2013/QĐ-UBnD    ngày

  12/12/2013 của UBND tỉnh

  Thực hiện theo Nghị quyết số 21/2016/Nq-HĐND                                            ngày

  08/12/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộcngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung của UBND tỉnh

  01/01/2017

   

  118

  Quyết định

  18/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017

  Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số

  01/2018/Qđ-UBnD                          ngày

  15/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  25/01/2018

   

  5.LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

   

  119

  Nghị quyết t

  70/2013/NQ-HĐND Igày 20/3/2013

  Về cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre lá trên địa bàn nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2016

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2016

   

   

   

   


   

   

  120

  Quyết định

  34/2005/QĐ-UBND ngày 10/5/2005

  Về việc ban hành Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND                                            ngày

  10/6/2014 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  20/6/2014

   

  121

  Quyết định

  76/2004/QĐ-UBND ngày 07/10/2004

  Về việc quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bằng Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND                                            ngày

  09/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  19/11/2015

   

  122

  Quyết định

  24/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010

  Ban hành Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND                                            ngày

  31/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  10/01/2016

   

  123

  Quyết định

  07/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013

  Ban hành Quy định hỗ trợ, khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da dày, mây tre lá trên địa bàn nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2016

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2016

   

  124

  3hỉ thị ■

  43/2007/CT-UBND ngày 26/11/2007

  Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Nội dung quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp không còn phù hợp với Quyết định số 47/2015/QĐ-uBnD              ngày

  31/12/2015 của UBND tỉnh

  Nội dung quản lý về tài nguyên khoáng sản không còn phù hợp với

  10/01/2016

  10/12/2018

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

  Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngay 27/11/2018 của UBND tỉnh

   

   

  6. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

  125

  Nghị quyết

  57/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012

  Về cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2012-2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  126

  Nghị quyết

  66/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

  Về cơ chế hỗ trợ phát triển một số cây trồng gắn với kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2013-2016

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2016

   

  127

  Nghị quyết

  82/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013

  Phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các địa phương thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ

  Chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa thực hiện theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 (Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ hết hiệu lực)

  31/12/2015

   

  128

  Nghị quyết

  96/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

  Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp cho các nội dung trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Nghị quyết số

  37/2016/N Q-HĐnD                        ngày

  08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp cho các nội dung trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  18/12/2016

   

  129

  Nghị quyết

  114/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

  Về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2014-2020

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 41/2017/Nq-HĐnD                          ngày

  07/12/2017 về cơ chế khuyến

  18/12/2017

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

  khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025

   

   

  130

  Nghị quyết

  168/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015

  Quy định về cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Nghị quyết số

  42/2017/N Q-HĐnD                       ngày

  07/12/2017 về quy định cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  18/12/2017

   

  131

  Nghị quyết

  179/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2016-2020

  Hết hiệu lực theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐnD tỉnh

  17/4/2018

   

  132

  Quyết định

  96/2003/QĐ-UB ngày 27/8/2003

  Về việc ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng

  Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND ngay 26/12/2018 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Nam, trong đó đã bao gồm các nội dung theo QĐ 96/2003/QĐ-UB ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh

  26/12/2018

   

  133

  Quyết định

  87/2005/QĐ-UBND ngày 21/11/2005

  Về ban hành Quy chế quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND                        ngày

  20/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  30/10/2014

   

   

   

   


   

   

  134

  Quyết định

  08/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

  Ban hành Đề án “Quản lý nuôi trồng thủy sản nước lợ theo hướng dựa vào cộng đồng tại Quảng Nam đến năm 2015”

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  135

  Quyết định

  09/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

  Ban hành Đề án “Quản lý nghề khai thác hải sản ven bờ dựa vào cộng đồng tỉnh Quảng Nam đến năm 2015”

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  136

  Quyết định

  20/2010/QĐ-UBND ngày 08/9/2010

  về phê duyệt đề án hỗ trợ đóng mới cải hoán tàu thuyền đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Nam

  Hết theo hiệu lực thời gian

  31/12/2015

   

  137

  Quyết định

  08/2011/QĐ - UBND ngày 04/5/2011

  Về quy định mức thu, thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bởi Quyết định số 18/2013/QĐ-UBnD                                           ngày

  03/7/2013 của UBND tỉnh quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  13/7/2013

   

  138

  Quyết định

  23/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011

  Về việc Quy định cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương "dồn điền, đổi thửa" đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011 - 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2018

   

  139

  Quyết định

  33/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011

  Quy định cơ chế hỗ trợ đẩy mạnh cơ giới hóa một số khâu trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011-2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  140

  Quyết định

  13/2012/QĐ-UBND ngày 25/6/2012

  Sửa đổi, bổ sung quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngay 08 tháng 9 năm 2010 về phê duyệt đề án hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu thuyền đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Nam

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

   

   

   


   

   

  141

  Quyết định

  19/2012/QĐ - UBND ngày 02/7/2012

  Về quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương

  Nội dung Quyết định là triển khai thực              hiện Nghị định số

  02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông. Hiện             nay Nghị định số

  02/2010/NĐ-CP hết hiệu lực do được thay thế bằng Nghị định số NĐ             83/2018/NĐ-CP                ngày

  24/5/2018 của Chính phủ

  10/7/2018

   

  142

  Quyết định

  35/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

  Ban hành Quy định thực hiện cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2012-2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  143

  Quyết định

  06/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, Điều 1 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND                                                     ngày

  17/11/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định cơ chế hỗ trợ đẩy mạnh cơ giới hóa một số khâu trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011-2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  144

  Quyết định

  11/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013

  Quy định thực hiện cơ chế hỗ trợ

  khuyến khích phát triển một số cây trồng gắn với kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2016

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2016

   

  145

  Quyết định

  18/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013

  Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBnD                                           ngày

  25/7/2017 của UBND tỉnh về việc

  15/8/2017

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

  quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá nước để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

   

   

  146

  Quyết định

  18/2014/QĐ - UBND ngày 11/7/2014

  Ban hành Quy định một số nội dung , định mức hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014 - 2015 và 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thực hiện theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND                        ngày

  19/7/2018 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh

  07/9/2018

   

  147

  Quyết định

  29/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND                          ngày

  25/6/2012 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2010/QĐ-UBnD ngày 08/9/2010 về phê duyệt đề án hỗ trợ đóng mới cải hoán tàu thuyền đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Nam

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  148

  Quyết định

  33/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014

  Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngay 24/5/2013 quy định thực hiện cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển một số cây trồng gắn với kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2016

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2016

   

  149

  Quyết định

  40/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết

  định số 35/2012/QĐ-UbNd ngay 21/12/2012 ban hành Quy định thực hiện cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi theo

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2012-2015

   

   

   

  150

  Quyết định

  41/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014

  Ban hành Quy định nội dung ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 62/2013/QĐ- TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

  Thực hiện theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã bị bãi bỏ bởi Nghị định 98/2018/NĐ-CP)

  20/8/2018

   

  151

  Quyết định

  45/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

  Ban hành Quy định đơn giá các loại cây trồng, hoa màu, mật độ cây trồng; các loại con vật nuôi; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số

  39/2015/Qđ-UBnD                         ngày

  21/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định đơn giá các loại cây trồng, hoa màu; mật độ cây trồng; các loại con vật nuôi; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  31/12/2015

   

  152

  Quyết định

  47/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

  Quy định về điều kiện sản xuất kinh doanh giống và chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Công bố hết hiệu lực bởi Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của uBnD tỉnh

  27/3/2017

   

  153

  Quyết định

  16/2015/QĐ-UBND ngày 18/6/2015

  Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định 01/2019/QĐ-UBND                         ngày

  05/01/2019 của UBND tỉnh

  15/01/2019

   

   

   

   


   

   

  154

  Quyết định

  34/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015

  Ban hành Quy định về cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Hiện nay thực hiện theo Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 ban hành Quy định cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  28/02/2018

   

  155

  Quyết định

  38/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015

  Về việc điều chỉnh một số nội dung

  Quyết định số 23/2011/QĐ-UBnD ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh về việc quy định cơ chế khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa” đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2018

   

  156

  Quyết định

  12/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

  Ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020

  Căn cứ ban hành là Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND                      ngày

  11/12/2015 Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2016-2020 đã Hết hiệu lực vào ngày 17/4/2018 theo Nghị quyết so 23/NQ-HĐND ngày 19/7/2018

  17/4/2018

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

  của HĐND tỉnh. Hiện nay thực hiện theo Nghị quyết số 45/2018/N Q-HđNd  ngày

  06/12/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 331/Qđ-UBND ngày 30/01/2019 UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018 của HĐND tỉnh

   

   

  157

  Quyết định

  15/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016

  V/v bổ sung Quyết định số 18/2014 QĐ-UBND              ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung, định mức hỗ trợ thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014- 2015 và 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thực hiện theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND                         ngày

  19/7/2018 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh

  07/9/2016

  158

  Quyết định

  29/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 41/2014/qĐ-UBnD     ngày

  04/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định nội dung ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, giai đoạn 2014- 2020 theo Quyết định số

  Thực hiện theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã bị bãi bỏ bởi Nghị định 98/2018/NĐ-CP)

  20/8/2018

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ

   

   

   

  159

  Chỉ thị

  38/2004/CT-UB ngày 04/10/2004

  V/v phòng tránh lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh

  Thực hiện theo Chỉ thị số 08/CT- UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh

  08/8/2018

   

  7. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  160

  Nghị quyết

  143/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009

  Về phát triển Giao thông nông thôn giai đoạn 2010-2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  161

  Nghị quyết

  72/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013

  Về quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô bị bãi bỏ bởi Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ

  05/6/2016

   

  162

  Quyết định

  46/2004/QĐ-UBND ngày 17/6/2004

  Về việc ban hành Quy hoạch hệ thống bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2004-2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  163

  Quyết định

  24/2009/QĐ-UBND ngày 20/8/2009

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

  Thay thế bằng Quyết định số 04/2017/QĐ-uBnD                         ngày

  21/02/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

  03/3/2017

   

  164

  Quyết định

  27/2009/QĐ-UBND ngày 09/9/2009

  Phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  Quảng Nam, giai đoạn 2010-2015

   

   

   

  165

  Quyết định

  29/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009

  Ban hành Quy chế tài chính và quản lý xây dựng các công trình kiên cố hóa mặt đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2010-2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  166

  Quyết định

  25/2011/QĐ-UBND ngày 25/12/2011

  Quy định về quản lý hoạt động bến khách ngang sông, bến dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ theo Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT                                         ngày

  17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về Quản lý cảng, bến thủy nội địa. Trong đó không còn phân cấp địa phương quản lý

  01/01/2015

   

  167

  Quyết định

  17/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012

  Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ bởi Quyết định số

  4763/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  30/12/2016

   

  168

  Quyết định

  36/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012

  Ban hành quy định về đăng ký, quản lý phương tiện thủy nội địa loại nhỏ và điều kiện hoạt động của phương tiện thủy nội địa thô sơ trên địa bàn tỉnh

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh

  07/7/2015

   

  169

  Quyết định

  08/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015

  Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho người đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa quá thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Quyết định số 30/2017/QĐ-uBnD                         ngày

  20/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho người đồng bào dân tộc có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh

  01/01/2018

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

  Quảng Nam

   

   

  8. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

  170

  Nghị quyết

  56/2012/NQ-HĐND ngày 19/10/2012

  Về cơ chế đầu tư cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2012-2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  171

  Quyết định

  05/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006

  Về giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Quyết định số 16/2014/QĐ                           - UBND ngày

  03/7/2014 của UBND tỉnh Ban hành giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  13/7/2014

   

  172

  Quyết định

  06/2009/QĐ-UBND ngày 26/3/2009

  Về việc bổ sung đơn giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân thuê để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bởi Quyết định số 16/2014/QĐ                           - UbND ngày

  03/7/2014 của UBND tỉnh Ban hành giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  13/7/2014

   

  173

  Quyết định

  01/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014

  Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số

  21/2016/Qđ-UBnD                         ngày

  05/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  15/9/2016

   

  174

  Quyết định

  01/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015

  Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số 02/2017/Qđ-UBnD                         ngày

  23/01/2017 của UBND tỉnh về

  02/02/2017

   

   

   

   


   

   

   

   

  việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

   

   

  9. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

  175

  Nghị quyết

  52/2006/NQ- HĐND                          ngày

  04/5/2006

  về thực hiện chính sách tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 167/NQ- HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh

  07/7/2015

   

  176

  Nghị quyết

  54/2012/NQ- HĐND                          ngày

  19/9/2012

  Về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 52/2006/NQ-HĐND ngày 04/5/2006

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 167/NQ- HĐND ngày 07/7/2015 của HĐnD tỉnh

  07/7/2015

   

  177

  Nghị quyết

  135/2014/NQ- HĐND                          ngày

  11/12/2014

  Về việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2014

   

  178

  Nghị quyết

  170/2015/NQ- HĐND                          ngày

  07/7/2015

  Danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh

  Có hiệu lực trong vòng 03 năm đối với danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Danh mục thu hồi đất có hiệu lực trong vòng 01 năm

  17/7/2018

   

  179

  Nghị quyết

  184/2015/NQ- HĐND                          ngày

  11/12/2015

  Về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016

  Có hiệu lực trong vòng 03 năm đối

  với danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Danh mục thu hồi đất có hiệu lực trong vòng 01 năm

  21/12/2018

   

   

   

   


   

   

  180

  Quyết định

  33/2006/QĐ- UBND                          ngày

  20/7/2006

  Ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND                                            ngày

  19/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  29/02/2016

   

  181

  Quyết định

  40/2007/QĐ- UBND                          ngày

  25/9/2007

  Ban hành quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số 45/2015/Qđ-UBnD của UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  08/01/2016

   

  182

  Quyết định

  28/2008/QĐ- UBND                          ngày

  25/8/2008

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số 22/2015/Qđ-UBnD                           ngày

  30/7/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

  10/8/2015

   

  183

  Quyết định

  41/2008/QĐ- UBND                          ngày

  15/10/2008

  Ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bởi Quyết định số 37/2014/QĐ-UBnD                                             ngày

  03/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  13/11/2014

   

  184

  Quyết định

  53/2008/QĐ- UBND                          ngày

  29/12/2008

  Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số 12/2015/Qđ-UBnD                           ngày

  01/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các

  11/6/2015

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

  loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

   

   

  185

  Quyết định

  23/2010/QĐ- UBND                          ngày

  30/9/2010

  Quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số 43/2014/Qđ-UBnD                           ngày

  22/12/2014 của UBND tỉnh quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/01/2015

   

  186

  Quyết định

  23/2012/QĐ- UBND                          ngày

  Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn

  Được thay thế bằng Quyết định số 14/2018/Qđ-UBnD                           ngày

  27/11/2018 ban hành Quy định về

  10/12/2018

   

   

   

  20/8//2012

  tỉnh Quảng Nam

  quản lý tài nguyên khoáng sản trên

   

   

   

   

   

   

  địa bàn tỉnh Quảng Nam

   

   

  187

  Quyết định

  14/2013/QĐ- UBND                          ngày

  26/6/2013

  Về sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ- UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số 43/2014/Qđ-UBnD                           ngày

  22/12/2014 của UBND tỉnh quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/01/2015

   

  188

  Quyết định

  30/2013/QĐ- UBND                          ngày

  22/11/2013

  về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 2, Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam và quy định hệ số trượt giá đối với đơn giá bồi thường là nhà cửa , vật kiến trúc, tài sản khác và các loại cây trồng, hoa màu, con

  Được thay thế bằng Quyết định số 43/2014/Qđ-UBnD                           ngày

  22/12/2014 của UBND tỉnh quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/01/2015

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  vật nuôi

   

   

   

  189

  Quyết định

  20/2014/QĐ- UBND                          ngày

  21/7/2014

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Quy định về giá các loại đất năm 2014 và các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2014

   

  190

  Quyết định

  36/2014/QĐ- UBND                          ngày

  31/10/2014

  về việc sửa đổi giá vàng (quy về 98%) để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND                                            ngày

  22/4/2016. Hiện nay thực hiện theo Quyết định so 31/2017/qĐ-UbND ngày 20/12/2017 của UbNd tỉnh

  02/5/2016

   

  191

  Quyết định

  10/2015/QĐ- UBND                          ngày

  11/5/2015

  Về việc sửa đổi một số giá khoáng sản không kim loại tại Bảng giá kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND                                                 ngày

  16/8/2013 của UBND tỉnh

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày ngày 22/4/2016. Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 31/2017/qĐ-UbND ngày 20/12/2017 của UbNd tỉnh

  02/5/2016

   

  192

  Quyết định

  28/2015/QĐ- UBND                          ngày

  30/9/2015

  Ban hành quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số 24/2017/Qđ-UBnD                           ngày

  11/10/2017 của UBND tỉnh về việc quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/11/2017

   

  193

  Quyết định

  10/2016/QĐ- UBND ngày ngày 22/4/2016

  Về việc bổ sung, điều chỉnh, cập nhật Bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngay 16/8/2013, Quyết định số

  Thay thế bằng Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND                                             ngày

  20/12/2017 của UBND tỉnh

  01/01/2018

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  36/2014/QĐ-UBND                      ngày

  31/10/2014 và Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND                      ngày

  11/5/2015 của UBND tỉnh

   

   

   

  194

  Quyết định

  11/2016/QĐ- UBND                          ngày

  05/5/2016

  Ban hành Quy chế đấu giá quyên sử dụng đất để giao đất có thu tiên sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số 04/2018/Qđ-UBnD                           ngày

  21/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyên sử dụng đất để giao đất có thu tiên sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/6/2018

   

  195

  Quyết định

  14/2017/QĐ- UBND ngày 04/7/2017

  Vê việc quy định giá dịch vu đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế Quyết định số 09/2018/qĐ-UBND                                            ngày

  17/9/2018 vê việc quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai tài sản gắn liên với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/10/2018

   

  196

  Quyết định

  01/2018/QĐ- UBND                           ngày

  15/01/2018

  Ban hành Quy định hệ số điêu chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Hết hiệu lực theo thời gian

  01/01/2019

   

  10. LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

   

   

   

   


   

   

  197

  Quyết định

  30/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008

   

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền

  Thông tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh ban hành

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

   

   

  09/9/2016

   

  198

  Quyết định

  34/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010

  Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND                                             ngày

  12/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp sử dụng Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  22/5/2014

   

  199

  Quyết định

  12/2014/QĐ - UBND ngày 12/5/2014

  Ban hành quy định về quản lý , cung cấp sử dụng Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBnD                                             ngày

  18/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  01/01/2019

   

  11. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  200

  Nghị quyết

  106/2008/NQ-HĐND ngày 29/4/2008

  Về tiếp tục đổi mới và phát triển dạy nghề tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008-2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  201

  Nghị quyết

  138/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009

  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 121/2014/Nq-HĐND                         ngày

  11/7/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ

  21/7/2014

   

                 
   

   

   


   

   

   

   

   

   

  phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

   

   

  202

  Nghị quyết

  31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Về chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 13/2017/Nq-HĐND                           ngày

  19/4/2017 Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017 - 2021

  29/4/2017

   

  203

  Nghị quyết

  119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

  Về thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2018

   

  204

  Quyết định

  1150/1998/QĐ-UB ngày 03/7/1998

  Về ban hành “Bản Qui định thực hiện chính sách hỗ trợ người có công Cách mạng cải thiện nhà ở”

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 1774/QĐ- UBND ngày 07/6/2018 của UbNd tỉnh

  07/6/2018

   

  205

  Quyết định

  22/2000/QĐ-UBND ngày 24/5/2000

  Về ban hành Điều lệ xây dựng và quản lý “Quỹ đến ơn đáp nghĩa” tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bởi Quyết định số 32/2014/QĐ-UBnD                                             ngày

  20/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ đến ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam

  30/10/2014

   

  206

  Quyết định

  17/2008/QĐ-UBND ngày 18/6/2008

  Ban hành Đề án tiếp tục đổi mới và phát triển dạy nghề tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008-2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  207

  Quyết định

  37/2008/QĐ-UBND ngày 23/9/2008

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Quyết định số 16/2016/QĐ-uBnD                                             ngày

  12/7/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

  22/7/2016

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

  của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

   

   

  208

  Quyết định

  38/2009/QĐ-UBND ngày 16/11/2009

  Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bởi Quyết định số 23/2014/Qđ           - UbNd ngày

  16/9/2014 của UBND tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  26/9/2014

   

  209

  Quyết định

  09/2011/QĐ-UBND ngày 09/6/2011

  Quy định mức kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Quyết định số 38/2011/QĐ-uBnD                                              ngày

  03/12/2014 của UBND tỉnh quy định danh mục nghề và định mức kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn có trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  13/12/2014

   

  210

  Quyết định

  01/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013

  Về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-uBnD                                              ngày

  20/01/2017 của UBND tỉnh quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên; người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  30/01/2017

   

   

   

   


   

   

  211

  Quyết định

  10/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014

  Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định vê thành lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ việc làm tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngay 22/12/2009 của UbNd tỉnh

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2015/QĐ-UBnD                                             ngày

  29/6/2015 của UBND tỉnh sửa đôi, bổ sung một số điều của Quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND               ngày

  22/12/2009 của UbND tỉnh

  09/7/2015

   

  212

  Quyết định

  23/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014

  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 4763/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng 25 loại phí và 14 loại lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  30/12/2016

   

  213

  Quyết định

  01/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

  về ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 2734/QĐ- UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

  11/9/2018

   

  12. LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH

   

   

   

   


   

   

  214

  Nghị quyết

  141/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội Nghệ thuật quần chúng của tỉnh và các huyện, thành phố

  Văn bản làm cơ sở ban hành hết hiệu lực (Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch về hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện thay thế Thông             tư liên                   tịch      số 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/12/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

  01/5/2016

   

  215

  Quyết định

  91/2003/QĐ-UB ngày 22/8/2003

  Về việc ban hành đề án phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  13. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   

  216

  Nghị quyết

  58/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006

  Về chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020

  Hiện nay thực hiện theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngay 19/7/2016 của HĐND tỉnh về chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030

  29/7/2016

   

  217

  Quyết định

  52/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006

  Về việc ban hành Chương trình phát triển công nghệ sinh học tỉnh Quảng Nam đến năm 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  218

  Quyết định

  23/2008/QĐ-UBND ngày 17/7/2008

  Ban hành Quy định định mức chi đối với các Đề tài, Dự án khoa học, công nghệ có sử dụng ngân sách

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND                                             ngày

  31/3/2017 của UBND tỉnh ban hành

  10/4/2017

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  nhà nước trên địa bàn tỉnh

  Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

   

   

  219

  Quyết định

  34/2008/QĐ-UBND ngày 12/9/2008

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND                                             ngày

  13/7/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

  23/7/2015

   

  220

  Quyết định

  46/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008

  Ban hành quy định đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thực hiện theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND                                             ngày

  03/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  13/12/2015

   

  221

  Quyết định

  21/2010/QĐ-UBND ngày 15/9/2010

  Ban hành Quy định về đánh giá, nghiệm thu Đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

  Thay thế bằng Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND                                             ngày

  24/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có sử dụng ngân sách nhà nước

  03/6/2017

   

  222

  Quyết định

  22/2012/QĐ- UBND ngày

  31/7/2012

  Quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

  Thay thế bằng Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND                                             ngày

  24/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn

  03/6/2017

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

  tỉnh Quảng Nam có sử dụng ngân sách nhà nước

   

   

  223

  Quyết định

  26/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

  Vê sửa đôi, bô sung một số điêu của Quy định đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 46/2008/QĐ- UBND^ ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam

  Thực hiện theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND                                             ngày

  03/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  13/12/2015

   

   

  14. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  224

  Nghị quyết

  Khóa V, kỳ họp thứ 4 ban              hành         ngày

  07/8/1998

  Về việc thu học phí, lệ phí thi các cấp

  Bãi bỏ tại Nghị quyết số 145/NQ- HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về bãi bỏ nội dung một số nghị quyết của HĐND tỉnh

  11/12/2014

   

  225

  Nghị quyết

  21/2001/NQ-HĐND ngày 08/3/2001

  Về một số giải pháp tăng cường xã hội hóa, đầu tư giáo dục, phát triển giáo dục miền núi, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm

  bãi bỏ bởi Nghị quyết số 199/NQ- HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh

  11/12/2015

   

  226

  Nghị quyết

  30/2001/NQ-HĐND ngày 16/8/2001

  Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số

  21/2001/NQ-HĐnD                          ngày

  08/3/2001 của HĐND tỉnh

  Bị bãi bỏ bởi NQ số 145/NQ- HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

  11/12/2015

   

  227

  Nghị quyết

  28/2005/NQ-HĐND ngày 06/5/2005

  Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục miền núi và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 199/NQ- HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về xử lý 72 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành

  11/12/2015

   

  228

  Nghị quyết

  146/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009

  Về luân chuyển cán bộ, giáo viên của ngành giáo dục và đào tạo từ đồng bằng lên công tác tại các huyện miền núi và từ miền núi về

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 199/NQ- HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về xử lý 72 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành

  11/12/2015

   

   

   

   


   

   

   

   

   

  đồng bằng

   

   

   

  229

  Nghị quyết

  163/2010/NQ- HĐND ngày 07/8/2010

  về quy định các mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bằng Nghị quyết số 13/2016/N Q-HĐND                                            ngày

  19/7/2016 của HĐND tỉnh Về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  29/7/2016

   

  230

  Nghị quyết

  138/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Quy định mức chi hỗ trợ và phụ cấp cho người làm công tác phổ cấp giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  231

  Nghị quyết

  12/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011

  Về một số chính sách đối với học sinh và giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND                                             ngày

  08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách đối với học sinh và giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

  18/12/2016

   

  232

  Nghị quyết

  41/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

  Quy định mức thu học phí đối với các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2012-2013 đến năm học 2013-2014.

  Thay thế bằng Nghị quyết số 13/2016/N Q-HĐND                                            ngày

  19/7/2016 của HĐND tỉnh Về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 -

  2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  29/7/2016

   

   

   

   


   

   

  233

  Quyết định

  47/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008

  Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bởi Quyết định số 09/2014/QĐ-UBnD                                             ngày

  26/4/2014 ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  06/5/2014

   

  234

  Quyết định

  24/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011

  Quy định tiêu chí xét duyệt công nhận học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Ngày 08/12/2016, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số

  39/2016/Nq-HđNd quy định

  khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP; trên cơ sở đó, ngày 18/01/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 256/QĐ-UBND quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP

  18/01/2017

   

  235

  Quyết định

  07/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012

  Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2011/QĐ-UBnD                          ngày

  05/8/2011 của UBND tỉnh

  Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh hết hiệu lực

  18/01/2017

   

  236

  Quyết định

  07/2014/QĐ - UBND ngày 15/4/2014

  Quy định về điều kiện học sinh trung học phổ thông không thể đi đến trường và về nhà trong ngày đối với địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn theo QĐ số 12/20l3/QĐ             - TTg ngày

  24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Ngày 08/12/2016, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số

  39/2016/Nq-HđND quy định

  khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP; trên cơ sở đó, ngày 18/01/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số

  18/01/2017

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

  256/QĐ-UBND quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP

   

   

  15. LĨNH VỰC Y TẾ

   

  237

  Nghị quyết

  43/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

  Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 29/2017/N Q-HĐND                                            ngày

  19/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

  01/8/2017

   

  238

  Nghị quyết

  118/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 43/2012/NQ-HđNd                           ngày

  12/7/2012 quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 29/2017/N Q-HĐND                                            ngày

  19/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

  01/8/2017

   

  239

  Quyết định

  52/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND                                            ngày

  30/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

  09/9/2016

   

  240

  Quyết định

  04/2014/QĐ-UBND ngày 04/3/2014

  Ban hành Quy định về chính sách thu hút bác sỹ, bác sỹ có trình độ sau đại học về làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2013-2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

   

   

   

   

   


   

   

  16. THANH TRA TỈNH

   

  241

  Nghị quyết

  67/2003/NQ-HĐND ngày 22/5/2003

  Về biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả của công tác thanh tra, góp phần phát triển kinh tế xã hội, ngăn ngừa sớm những sai sót trong quản lý

  Bãi bỏ tại Nghị quyết số 145/NQ- HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về bãi bỏ nội dung một số nghị quyết của HĐND tỉnh

  11/12/2014

   

  242

  Nghị quyết

  68/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

  Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

  Thay thế bằng Nghị quyết số 04/2017/N Q-HĐND                                            ngày

  19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam

  29/4/2017

   

  243

  Nghị quyết

  69/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

  Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

  Thay thế bằng Nghị quyết số 05/2017/N Q-HĐND                                             ngày

  19/4/2017 của HĐND tỉnh

  29/4/2017

   

  244

  Quyết định

  30/2009/QĐ-UBND ngày 07/10/2009

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

  Thay thế bằng Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND                                            ngày

  20/01/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

  30/01/2015

   

  245

  Chỉ thị

  02/2011/CT-UBND ngày 07/01/2011

  Về tăng cường hiệu lực, hiệu quả xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND                                             ngày

  13/02/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  23/02/2014

   

  17. VĂN PHÒNG UBND TỈNH

  246

  Quyết định

  27/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

  Thay thế bằng Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND                                             ngày

  13/7/2016 của UBND tỉnh ban hành

  23/7/2016

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

   

   

  247

  Quyết định

  28/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011

  Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

  Thay thế bằng Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND                                             ngày

  09/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

  19/12/2016

   

  18. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

   

  248

  Quyết định

  04/2008/QĐ-UBND ngày 10/01/2008

  Ban hành Quy định việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2015/QĐ-UBnD                                             ngày

  29/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  09/10/2015

   

  249

  Quyết định

  13/2008/QĐ-UBND ngày 25/4/2008

  Về việc ban hành Quy định về đón tiếp khách quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND                                             ngày

  23/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc, tham dự các hoạt động tại tỉnh Quảng Nam

  15/02/2017

   

  250

  Quyết định

  48/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

  Thay thế bằng Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND                                             ngày

  28/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét, cho phép đi lại của doanh nhân đến các nước và vùng lãnh thổ là

  07/01/2016

   

                 
   

   

   


   

   

   

   

   

   

  thành viên của diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại tỉnh Quảng Nam

   

   

  251

  Quyết đinh

  33/2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2009

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND                                             ngày

  13/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

  23/4/2016

   

  252

  Quyết định

  15/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011

  Về sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 6 Quy định trình tự, thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của UBND tỉnh

  Thay thế bằng Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND                                             ngày

  28/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét, cho phép đi lại của doanh nhân đến các nước và vùng lãnh thổ là thành viên của diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại tỉnh Quảng Nam

  07/01/2016

   

  253

  Quyết định

  29/2012/QĐ - UBND ngày 19/11/2012

  Ban hành quy định về tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Căn cứ ban hành là Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã hết hiệu lực ngày 31/10/2016. Hiện nay Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết định số 289-QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam

  31/10/2016

   

  19. LĨNH VỰC DÂN TỘC

  254

  Quyết định

  29/2011/QĐ-UBND

  Ban hành quy định mối quan hệ

  Quyết định số 4230/QĐ-UBND

  01/12/2017

   

   

   

   


   

   

   

   

  ngày 20/9/2011

  công tác giữa Ban Dân tộc với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  ngày ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh về Quy định quan hệ, phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

   

   

  255

  Quyết định

  06/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014

  Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2014 theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ

  Thực hiện theo Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2014 theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg                                                 ngày

  18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ

  20/6/2014

   

  20. LĨNH VỰC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP

   

  256

  Quyết định

  14/2006/QĐ-UBND ngày 22/3/2006

  Về việc giao nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh trong công tác quản lý, cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh

  16/7/2014

   

  257

  Quyết định

  12/2007/QĐ-UBND ngày 15/5/2007

  Về việc ban hành cơ chế khuyến khích đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ tại Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND                                             ngày

  21/4/2014 của UBND tỉnh về ban hành chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

  01/5/2014

   

   

   

   


   

   

  258

  Quyết định

  08/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

  Được thay thế bằng Quyết định số 24/2016/Qđ-UBnD                           ngày

  18/10/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

  28/10/2016

   

  21. VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

  259

  Nghị quyết

  11/2000/NQ-HĐND ngày 31/7/2000

  Về nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng

  cuối năm 2000: Về tỷ lệ chi học phí cho công tác quản lý và điều tiết chung thuộc ngành giáo dục và đào tạo; chủ trương khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Bãi bỏ tại Nghị quyết số 145/NQ- HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về bãi bỏ nội dung một số nghị quyết của HĐND tỉnh

  11/12/2014

   

  260

  Nghị quyết

  185/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về nhiệm vụ 05 năm 2011-2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  261

  Nghị quyết

  91/2013/NQ-HĐND

  ngày 12/12/2013

  Về nhiệm vụ năm 2014

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2014

   

  262

  Nghị quyết

  102/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

  Về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Nghị quyết số 24/2018/N Q-HĐND                                            ngày

  19/7/2018 của HĐND tỉnh quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Nam

  01/8/2018

   

  263

  Nghị quyết

  113/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

  Về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh 06 tháng cuối năm 2014

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2014

   

   

   

   


   

   

  264

  Nghị quyết

  127/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  265

  Nghị quyết

  156/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015

  Về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp

  phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2015

   

  266

  Nghị quyết

  166/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015

  Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số

  102/2013/NQ-HđNd                         ngày

  12/12/2013 về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Nghị quyết số 24/2018/N Q-HĐND                                            ngày

  19/7/2018 của HĐND tỉnh quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Nam

  01/8/2018

   

  267

  Nghị quyết

  178/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã

  hội năm 2016

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2016

   

  268

  Nghị quyết

  196/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016

  Hết hiệu lực theo thời gian

  31/12/2016

   

  269

  Nghị quyết

  34/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung chi tại Phụ lục ban hành kèm theo 102/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 Về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam

  Thay thế bằng Nghị quyết số 24/2018/N Q-HĐND                                            ngày

  19/7/2018 của HĐND tỉnh quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Nam

  01/8/2018

   

  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

   

   

   

   


   

   

  B. VĂN BẢN HÉT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC

  NGÀY 01/01/2014

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

  1.

   

   

   

   

   

  2.

   

   

   

   

   

  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

  1.

   

   

   

   

   

  2.

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: