Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  STT

  Tên loại

  văn bản

  Số ký hiệu, ngày/tháng/năm

  ban hành văn bản

  Trích yếu nội dung văn bản

  Ngày có

  hiệu lực

  Ghi chú

  I. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

  I.1. LĨNH VỰC LUẬT SƯ

  1

  Luật

  Số 65/2006/QH11

  ngày 29/6/2006

  Luật sư

  01/01/2007

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư.

  2

  Luật

  Số 20/2012/QH13

  ngày 20/11/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư

  01/7/2013

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Bộ luật tố tụng hình sự  số 101/2015/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc hội.

  3

  Nghị quyết

  Số 65/2006/NQ-QH11

  ngày 29/6/2006

  Về việc thi hành Luật luật sư

  12/7/2006

  (Kể từ ngày

  Chủ tịch nước

  ký lệnh công bố)

   

  4

  Thông tư

  liên tịch

  Số 191/2014/TTLT-

  BTC-BTP

  ngày 12/12/2014

  Hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

  01/02/2015

   

  5

  Thông tư

  Số 17/2011/TT-BTP

  ngày 14/10/2011

  Hướng dẫn một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

  01/12/2011

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần:

  + Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư;

  + Thông tư số 04/2017/TT-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản QPPL.

  6

  Nghị định

  Số 123/2013/NĐ-CP

  ngày 14/10/2013

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư

  28/11/2013

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

  7

  Nghị định

  Số 137/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018

  Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư

  25/11/2018

   

  8

  Thông tư

  Số 10/2014/TT-BTP

   ngày 07/4/2014

  Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

  21/5/2014

   

  9

  Thông tư

  Số 19/2013/TT-BTP

  ngày 28/11/2013

  Hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư

  15/01/2014

   

   

  10

  Thông tư

  Số 02/2015/TT-BTP

  ngày 16/01/2015

  Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư

  05/3/2015

   

  I.2. LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT

  11

  Nghị định

  Số 77/2008/NĐ-CP

  ngày 16/7/2008

  Về tư vấn pháp luật

  11/8/2008

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 77/2008/NĐ-CP đăng Công báo)

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật.

  12

  Nghị định

  Số 05/2012/NĐ-CP

  ngày 02/02/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

  01/4/2012

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần:

  - Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư có hiệu lực;

  - Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

  - Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý.

  13

  Thông tư

  Số 01/2010/TT-BTP

  ngày 09/02/2010

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

  26/3/2010

  (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư số 01/2010/TT-BTP

  được ký ban hành)

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày  31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

  14

  Thông tư

  Số 19/2011/TT-BTP[1]

  ngày 31/10/2011

   

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

  14/12/2011

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

  - Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

  I.3. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

  15

  Luật

  Số 53/2014/QH13

  ngày 20/6/2014

   Công chứng

  01/01/2015

   

  16

  Nghị định

  Số 29/2015/NĐ-CP

  ngày 15/3/2015

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

  01/5/2015

   

  17

  Quyết định

  của Thủ tướng Chính phủ

  Số 27/2012/QĐ-TTg[2]

  ngày  11/6/2012

  Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án

  01/8/2012

   

  18

  Thông tư

  liên tịch

  Số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA[3]

  ngày 05/11/2013

  Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản

  25/02/2014

   

  19

  Thông tư

  Số 11/2012/TT-BTP

  ngày 30/10/2012

  Ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

  20/12/2012

   

  20

  Thông tư

  Số 04/2015/TT-BTP

  ngày 15/4/2015

  Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

  01/6/2015

   

  21

  Thông tư

  Số 06/2015/TT-BTP

   ngày 15/6/2015

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

  01/8/2015

   

  I.4. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

  22

  Luật

  Số 13/2012/QH13

   ngày 20/6/2012

  Giám định tư pháp

  01/01/2013

   

  23

  Nghị định

  Số 85/2013/NĐ-CP

  ngày 29/7/2013

  Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp

  15/9/2013

   

  24

  Thông tư

  Số 02/2009/TT-BTP

  ngày 17/9/2009

  Quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp

  01/11/2009

  (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư số 02/2009/TT-BTP

  được ký ban hành)

   

  I.5. LĨNH VỰC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  25

  Luật

  Số 01/2016/QH14

  ngày 17/11/2016

  Đấu giá tài sản

  01/7/2017

   

  26

  Nghị định

  Số 62/2017/NĐ-CP

  ngày 16/5/2017

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản

  01/7/2017

   

  27

  Thông tư

  liên tịch

  Số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC

  ngày 28/3/2014

  Hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản

  01/6/2014

   

  28

  Thông tư

  liên tịch

  Số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP

  ngày 04/4/2015

  Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

  20/5/2015

   

  29

  Thông tư

  Số 18/2014/TT-BTP

  ngày 08/9/2014

  Hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

  10/11/2014

   

  31

  Thông tư

  Số 06/2017/TT-BTP

   ngày 15/6/2017

  Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra tập sự, kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản

  01/7/2017

   

  31

  Thông tư

  Số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018

  Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

  12/12/2018

   

  I.6. LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

  32

  Luật

  Số 54/2010/QH12

  ngày 17/6/2010

  Trọng tài thương mại

   

  01/01/2011

   

  33

  Nghị định

  Số 63/2011/NĐ-CP

  ngày 28/7/2011

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại

  20/9/2011

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại.

  34

  Nghị định

  Số 124/2018/NĐ-CP

  ngày 19/9/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại

  19/9/2018

   

  35

  Thông tư

  Số 12/2012/TT-BTP

  ngày 07/11/2012

  Ban hành một số biếu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

  25/12/2012

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.

  I.7. LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

  36

  Nghị định

  Số 22/2017/NĐ-CP

  ngày 24/2/2017

  Về hòa giải thương mại

  15/4/2017

   

  37

  Thông tư

  Số 02/2018/TT-BTP

  ngày 26/02/2018

  Ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

  20/4/2018

   

  I.8. LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

  38

  Nghị định

  Số 22/2015/NĐ-CP[4]

  ngày 16/02/2015

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

  06/4/2015

   

  39

  Thông tư

  liên tịch

  Số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC[5]

  ngày 12/6/2018

  Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

  01/8/2018

   

  I.9. LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI

  40

  Nghị quyết

  Số 36/2012/QH13

  ngày 23/11/2012

  Về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

  Không được quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực

   

  41

  Nghị quyết

   Số 107/2015/QH13

  ngày 26/11/2015

  Về thực hiện chế định thừa phát lại

  26/11/2015

   

  42

  Nghị định

  Số 61/2009/NĐ-CP

  ngày 24/7/2009

  Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

  09/9/2009

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  43

  Nghị định

  Số 135/2013/NĐ-CP

  ngày 18/10/2013

  Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

  05/12/2013

   

  44

  Thông tư

  liên tịch

  Số 03/2014/TTLT-
  BTP-NHNNVN

  ngày 17/01/2014 

  Hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng

  05/3/2014

   

  45

  Thông tư

  liên tịch

  Số 09/2014/TTLT-

  BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC

  ngày 28/02/2014

  Hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

  20/4/2014

   

  46

  Thông tư

  Số 12/2014/TT-BTP

  ngày 26/4/2014

  Quy định về mẫu, nguyên tắc sử dụng trang phục, nguyên tắc cấp phát, sử dụng thẻ Thừa phát lại

  10/6/2014

   

  II. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

  47

  Luật

  Số 10/2017/QH14

  ngày 20/6/2017

  Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

  01/7/2018

   

  48

  Nghị định

  Số 68/2018/NĐ-CP

  ngày 15/5/2018

  Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

  01/7/2018

   

  49

  Thông tư

  liên tịch

  Số 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

  ngày 18/9/2012

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

  12/11/2012

   

  50

  Thông tư

  liên tịch

  Số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT

  ngày 02/11/2012

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

  17/12/2012

  (Sau 45 ngày,

  kể từ ngày

  Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT

  được ký ban hành)

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư liên tịch số 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 20/6/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  51

  Thông tư

  liên tịch

  Số 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

   ngày 06/11/2013

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự

  21/12/2013

   

  52

  Thông tư

  liên tịch

  Số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2014

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

  08/3/2014

  - Hết hiệu lực kể từ ngày 12/01/2019[u1] .

  - Văn bản bãi bỏ: Thông tư liên tịch số 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2014 bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 /01 /2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ.

  53

  Thông tư

  liên tịch

  Số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT

   ngày 21/11/2014

  Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng

  05/01/2015

  - Hết hiệu lực kể từ ngày 04/02/2019[u2] .

  - Văn bản bãi bỏ: Thông tư liên tịch số 17/2018/TTLT-BTP -TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 20/12/2018 bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21/11/2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng.

  54

  Thông tư

  liên tịch

  Số 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT

  ngày 20/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 02/11/2012 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

  03/8/2016

   

  55

  Thông tư

  Số 04/2018/TT-BTP

  ngày 17/5/2018

  Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước

  01/7/2018

   

  56

  Thông tư

  Số 11/2018/TT-BTP

  ngày 30/7/2018

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  14/9/2018

   

  57

  Thông tư

  liên tịch

  Số 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2014

  Bãi bỏ Thông tư liên tịch số  HYPERLINK "http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0" \t "_blank" 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2014

  giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

  12/01/2019

   

  58

  Thông tư

   liên tịch

  Số 17/2018/TTLT-

  BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 20/12/2018

  Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21/11/2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng

  04/02/2019

  Chưa có hiệu lực

  III. LĨNH VỰC DÂN SỰ - KINH TẾ

  59

  Luật

  Số 52/2014/QH13

  ngày 19/06/2014

  Hôn nhân và gia đình

  01/01/2015

   

  60

  Bộ luật

  Số 91/2015/QH13

  ngày 24/11/2015

  Dân sự

  01/01/2017

   

  61

  Nghị quyết

  Số 35/2000/

  NQ-QH10[6]

  ngày 09/6/2000

  Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình

  Kể từ ngày

  Chủ tịch nước

  ký lệnh công bố

   

  62

  Nghị định

  Số 144/2006/NĐ-CP

  ngày 27/11/2006

  Về họ, hụi, biêu, phường

  22/12/2006

  (Sau 15 ngày,

  kể từ ngày

  Nghị định số 144/2006/NĐ-CP đăng Công báo)

   

  63

  Nghị định

  Số 66/2008/NĐ-CP

  ngày 28/5/2008

  Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

  20/5/2008

   

  64

  Nghị định

  Số 126/2014/NĐ-CP[7]

  ngày 31/12/2014

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình

  15/02/2015

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

  65

  Thông tư

  liên tịch

  Số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP[8]

  ngày 03/01/2001

  Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 9 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội “Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình”

  18/01/2001

   

  66

  Thông tư

  liên tịch

  Số 157/2010/TTLT-BTC-BTP

   ngày 12/10/2010

  Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

  26/11/2010

   

  67

  Thông tư

  liên tịch

  Số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

  ngày 06/01/2016

  Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình

  01/3/2016

   

  IV. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

  68

  Nghị định

  Số 163/2006/NĐ-CP

  ngày 29/12/2006

  Giao dịch bảo đảm

  27/01/2007

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần:

  + Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

  + Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP  ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

  69

  Nghị định

  Số 11/2012/NĐ-CP

  ngày 22/02/2012

  Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

  10/4/2012

   

  70

  Nghị định

  Số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017

  Về đăng ký biện pháp bảo đảm

  15/10/2017

   

  71

  Quyết định

  của Thủ tướng Chính phủ

  Số 104/2001/QĐ-TTg

  ngày 10/7/2001

  Về việc thành lập Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  25/7/2001

  (Sau 15 ngày,

   kể từ ngày

  Quyết định số 104/2001/QĐ-TTg được ký ban hành)

   

  72

  Thông tư

  liên tịch

  Số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP

  ngày 11/07/2007

  Hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

  10/8/2007

  (Sau 15 ngày,

  kể từ ngày

   Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP đăng Công báo)

   

  73

  Thông tư

  liên tịch

  Số 02/2012/TTLT-

  BTP-BGTVT

  ngày 30/3/2012

  Hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển

  15/5/2012

   

  74

  Thông tư

  liên tịch

  Số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA[9]

  ngày 05/11/2013

  Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản

  25/02/2014

   

  75

  Thông tư

  liên tịch

  Số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN

  ngày 06/6/2014

  Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm

  22/7/2014

   

  76

  Thông tư

  liên tịch

  Số 09/2016/TTLT-

  BTP-BTNMT

  ngày 23/6/2016

  Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  08/8/2016

   

  77

  Thông tư

  Số 08/2018/TT-BTP

  ngày 20/6/2018

  Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  04/8/2018

   

  78

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 172/2005/QĐ-BTP

  ngày 24/3/2005

  Về việc thành lập Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tại thành phố Hà Nội

  15/4/2005

  (Sau 15 ngày,

  kể từ ngày

  Quyết định số 172/2005/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

  79

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 173/2005/QĐ-BTP

  ngày 24/3/2005

  Về việc thành lập Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tại thành phố Hồ Chí Minh

  15/4/2005

  (Sau 15 ngày,

  kể từ ngày

  Quyết định số 173/2005/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

  80

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 174/2005/QĐ-BTP

  ngày 24/3/2005

  Về việc thành lập Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tại thành phố Đà Nẵng

  15/4/2005

  (Sau 15 ngày,

  kể từ ngày

   Quyết định số 174/2005/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

  V. LĨNH VỰC HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH

  81

  Bộ luật

  Số 100/2015/QH13

  ngày 27/11/2015

  Hình sự

  01/01/2018

  - Văn bản đính chính: Công văn số 3613/UBPL13 ngày 11/01/2016 của Ủy ban Pháp luật, Quốc hội Khóa XIII về việcđính chính Luật số 100/2015/QH13.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung: Luật số 12/2017/QH13 ngày 20/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

  82

  Luật

  Số 12/2017/QH13

  ngày 20/6/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

  01/01/2018

   

  83

  Nghị quyết

  Số 32/1999/NQ-QH10

  ngày 21/12/1999

  Về việc thi hành Bộ luật hình sự

  Kể từ ngày

   Chủ tịch nước ký lệnh công bố

   

  84

  Nghị quyết

  Số 41/2017/QH14

  ngày 20/6/2017

  Về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

  05/7/2017

   

  85

  Nghị định

  Số 37/2018/NĐ-CP

  ngày 10/3/2018

  Quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

  10/3/2018

   

  86

  Thông tư

  liên tịch

  Số 06/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTC-BTP

  ngày 24/10/1998

  Hướng dẫn một số vấn đề về bảo quản và xử lý tài sản là vật chứng, tài sản bị kê biên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự

  10/11/1998

   

  87

  Thông tư

  liên tịch

  Số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA

  ngày 05/7/2000

  Hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Quốc hội

  20/7/2000

   

  88

  Thông tư

  liên tịch

  Số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC

  ngày 25/9/2001

  Hướng dẫn áp dụng các quy định tại chương XV “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình” của Bộ luật hình sự năm 1999

  10/10/2001

   

  89

  Thông tư

  liên tịch

  Số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP

  ngày 11/8/2003

  Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XXIII "Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân" của Bộ luật hình sự năm 1999

  21/9/2003

  (Sau 15 ngày,

   kể từ ngày

  Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP

  đăng Công báo)

   

  90

  Thông tư

  liên tịch

  Số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP

  ngày 10/8/2005

  Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

  10/9/2005

  (Sau 15 ngày,

   kể từ ngày

  Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP

  đăng Công báo)

   

  91

  Thông tư

  liên tịch

  Số 19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC

  ngày 08/3/2007

  Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  02/5/2007

  (Sau 15 ngày,

   kể từ ngày

   Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC

   đăng Công báo)

  Văn bản đính chính: Quyết định số 2486/QĐ-BNN ngày 14/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  92

  Thông tư

  liên tịch

  Số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP

  ngày 24/12/2007

  Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999

  18/01/2008

  (Sau 15 ngày,

   kể từ ngày

  Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP đăng Công báo)

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 14/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP của Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999.

  93

  Thông tư

  liên tịch

  Số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP

  ngày 29/02/2008

  Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

  02/4/2004

  (Sau 15 ngày,

   kể từ ngày

   Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-

  BCA-BTP

  đăng Công báo)

   

  94

  Thông tư

  liên tịch

  Số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH

  ngày 12/7/2011

  Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên

  26/10/2011

  (Sau 45 ngày,

  kể từ ngàyThông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH đăng Công báo)

  - Hết hiệu lực kể từ ngày 05/02/2019.

  - Văn bản thay thế, bãi bỏ: Thông tư

  liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Lao động,  Thương binh và Xã hội ngày 21/12/2018 về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về các thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi.

  95

  Thông tư

  liên tịch

  Số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC[10]

  ngày 22/02/2013

  Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù

  15/4/2013

   

  96

  Thông tư

  liên tịch

  Số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG[11]

  ngày 16/8/2013

  Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự của người phạm tội

  01/11/2013

   

  97

  Thông tư

  liên tịch

  Số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC

  ngày 26/6/2013

  Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán

  15/8/2013

   

  98

  Thông tư

  liên tịch

  Số 09/2013/TTLT-

  BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

  ngày 28/8/2013

  Hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông

  06/11/2013

   

  99

  Thông tư

  liên tịch

  Số 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC

  ngày 14/11/2013

  Hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật tố tụng hình sự

  15/01/2014

   

  100

  Thông tư

  liên tịch

  Số 08/2015/TTLT-

  BCA-VKSNDTC-

  TANDTC-BTP

  ngày 14/11/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999

  30/12/2015

   

  101

  Thông tư

  liên tịch

   Số 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP ngày 13/12/2017

  Quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế

  01/02/2018

   

  102

  Thông tư

  liên tịch

  Số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018

  Về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về các thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

  05/02/2019

  Chưa có hiệu lực

  VI. LĨNH VỰC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC

  VI.1. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

  103

  Luật

  Số 60/2014/QH13

  ngày 20/11/2014

  Hộ tịch

  01/01/2016

   

  104

  Nghị quyết

  Số 35/2000/NQ-QH10[12]

  ngày 09/6/2000

  Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình

  Kể từ ngày

  Chủ tịch nước

  ký lệnh công bố

   

  105

  Nghị định

  Số 126/2014/NĐ-CP[13]

  ngày 31/12/2014

  Hướng dẫn thi hành Luật hôn nhân và gia đình

  15/02/2015

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

  106

  Nghị định

  Số 123/2015/NĐ-CP

  ngày 15/11/2015

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

  01/01/2016

   

  107

  Thông tư

  liên tịch

  Số 01/2001/TTLT-TANDTC-

  VKSNDTC-BTP[14]

  ngày 03/01/2001

  Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 9 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội “Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình”

  18/01/2001

   

  108

  Thông tư

  liên tịch

  Số 05/2015/TTLT-

  BTP-BCA-BYT

  ngày 15/5/2015

  Hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

  01/7/2015

   

  109

  Thông tư

  liên tịch

  Số 02/2016/TTLT-

  BNG-BTP

  ngày 30/6/2016

  Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

  15/8/2016

   

  110

  Thông tư

  Số 15/2015/TT-BTP

  ngày 16/11/2015

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

  02/01/2016

   

  VI.2. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

  111

  Luật

  Số 24/2008/QH12

  ngày 13/11/2008

  Quốc tịch Việt Nam

  01/7/2009

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Luật số 56/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam.

  112

  Luật

  Số 56/2014/QH13

  ngày 24/6/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam

  26/6/2014

   

  113

  Nghị định

  Số 78/2009/NĐ-CP

  ngày 22/9/2009

  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam

  10/11/2009

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch Việt Nam.

  114

  Nghị định

  Số 97/2014/NĐ-CP

  ngày 17/10/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch Việt Nam

  01/12/2014

   

  115

  Thông tư

  liên tịch

  Số 09/1998/TTLT-BGDĐT-BTP

  ngày 31/12/1998

  Hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam

  01/01/1999

   

  116

  Thông tư

  liên tịch

  Số 05/2010/TTLT-

  BTP-BNG-BCA

  ngày 01/3/2010

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam

  15/4/2010

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần:

  + Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an  sửa đổi, bổ sung điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam;

  + Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.

  117

  Thông tư

  liên tịch

  Số 05/2013/TTLT-

  BTP-BNG-BCA

   ngày 31/01/2013

  Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam

  16/3/2013

   

  118

  Thông tư

  Số 08/2010/TT-BTP

  ngày 25/3/2010

  Hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch

  10/5/2010

   

  119

  Thông tư

  Số 03/2015/TT-BTP

  ngày 01/4/2015

  Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào

  16/5/2015

   

  VI.3. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

  120

  Nghị định

  Số 23/2015/NĐ-CP

  ngày 16/02/2015

  Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

  10/4/2015

   

  121

  Thông tư

  Số 20/2015/TT-BTP

  ngày 29/12/2015

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

  15/02/2016

   

  VII. LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ

  122

  Nghị định

  Số 113/2014/NĐ-CP

  ngày 26/11/2014

  Về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

  01/3/2015

   

  123

  Thông tư

  Số 07/2015/TT-BTP

  ngày 15/6/2015

  Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

  01/8/2015

   

  VIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

  124

  Thông tư

  Số 03/2011/TT-BTP

  ngày 17/01/2011

  Phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

  08/3/2011

  Những quy định trước đây của Bộ trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

  125

  Thông tư

  Số 16/2011/TT-BTP

  ngày 28/9/2011

  Quy định về phân cấp và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

  15/11/2011

   

  126

  Thông tư

  Số 04/2016/TT-BTP

  ngày 03/3/2016

  Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

  01/7/2016

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.

  127

  Thông tư

  Số 10/2017/TT-BTP ngày 26/12/2017

  Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp

  15/02/2018

   

  IX. LĨNH VỰC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA, HỢP NHẤT VĂN BẢN QPPL, PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QPPL

  128

  Luật

  Số 80/2015/QH13[15]

  ngày 22/6/2015

  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  01/7/2016

   

  129

  Pháp lệnh

  Số 01/2012/

  UBTVQH13 ngày 22/3/2012

  Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

  01/7/2012

   

  130

  Pháp lệnh

  Số 03/2012/

  UBTVQH13

  ngày 16/4/2012

  Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

  01/7/2013

   

  131

  Nghị định

  Số 63/2013/NĐ-CP

  ngày 27/6/2013

  Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

  15/8/2013

   

  132

  Nghị định

  Số 34/2016/NĐ-CP[16]

  ngày 14/5/2016

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  01/7/2016

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

  133

  Thông tư

  liên tịch

  Số 122/2011/TTLT-

  BTC-BTP

  ngày 17/8/2011

  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

  15/10/2011

   

  134

  Thông tư

  liên tịch

  Số 192/2013/TTLT-

  BTC-BTP

  ngày 13/12/2013

  Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

  30/01/2014

   

  135

  Thông tư

  Số 13/2014/TT-BTP

  ngày 29/4/2014

  Hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

  15/6/2014

   

  136

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 336/2003/QĐ-BTP

  ngày 05/8/2003

  Về việc thành lập Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp

  05/8/2003

   

   

  X. LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

  137

  Luật

  Số 28/2009/QH12

  ngày 17/6/2009

  Lý lịch tư pháp

  01/7/2010

   

  138

  Nghị định

  Số 111/2010/NĐ-CP

  ngày 23/11/2010

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật lý lịch tư pháp

  10/01/2011

   

  139

  Thông tư

  liên tịch

  Số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP

  ngày 10/5/2012

  Hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

  28/6/2012

   

  140

  Thông tư

  Số 13/2011/TT-BTP

  ngày  27/6/2011

   

  Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

  12/8/2011

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 26/7/2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

  141

  Thông tư

  Số 06/2013/TT-BTP

  ngày 06/02/2013

  Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

  01/4/2013

   

  142

  Thông tư

  Số 16/2013/TT-BTP

  ngày 11/11/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 26/7/2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

  10/01/2014

   

  XI. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

  143

  Luật

  Số 52/2010/QH12

  ngày 17/6/2010

  Nuôi con nuôi

  01/01/2011

   

  144

  Nghị định

  Số 19/2011/NĐ-CP

  ngày 21/3/2011

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

  08/5/2011

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài.

  145

  Thông tư

  liên tịch

  Số 146/2012/TTLT-

  BTC-BTP

  ngày 07/9/2012

  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài

  25/10/2012

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

  146

  Thông tư

  liên tịch

  Số 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH

  ngày 22/02/2016

   Hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần thiết

  06/4/2016

   

  147

  Thông tư

  Số 12/2011/TT-BTP

  ngày 27/6/2011

  Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

  15/8/2011

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

  148

  Thông tư

  Số 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011

  Về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

  05/01/2012

   

  149

  Thông tư

  Số 15/2014/TT-BTP

  ngày 20/5/2014

  Hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế

  05/7/2014

   

  150

  Thông tư

  Số 24/2014/TT-BTP

  ngày 29/12/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

  11/02/2015

   

  XII. LĨNH VỰC PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

  151

  Luật

  Số 08/2007/QH12

  ngày 21/11/2007

  Tương trợ tư pháp

  01/7/2008

   

  152

  Nghị định

  Số 92/2008/NĐ-CP

  ngày 22/8/2008

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tương trợ tư pháp

  23/9/2008

  (Sau 15 ngày,

  kể từ ngày

  Nghị định số 92/2008/NĐ-CP đăng Công báo)

   

  153

  Nghị định

  Số 51/2015/NĐ-CP

  ngày 26/5/2015

  Về cấp ý kiến pháp lý

  15/7/2015

   

   

  154

  Quyết định

  của Thủ tướng Chính phủ

  Số 04/2014/QĐ-TTg

  ngày 14/01/2014

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

  03/3/2014

   

  155

  Thông tư

  liên tịch

  Số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC[17]

  ngày 22/02/2013

  Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù

  15/4/2013

   

  156

  Thông tư

  liên tịch

  Số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG[18]

  ngày 16/8/2013

  Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự của người phạm tội

  01/11/2013

   

  157

  Thông tư

  liên tịch

  Số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TAND

  ngày 19/10/2016

  Quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự

  06/12/2016

   

  158

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 06/2006/QĐ-BTP

  ngày 24/7/2006

  Về việc ban hành Quy chế thẩm định điều ước quốc tế

   

  15/8/2006

  (Sau 15 ngày,

  kể từ ngày

  Quyết định số 06/2006/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

  XIII. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC, TIẾP CẬN PHÁP LUẬT[19]

  159

  Luật

  Số 14/2012/QH13

  ngày 20/6/2012

  Phổ biến, giáo dục pháp luật

  01/01/2013

   

  160

  Luật

  Số 35/2013/QH13

  ngày 20/6/2013

  Về hòa giải ở cơ sở

  01/01/2014

   

  161

  Nghị định

  Số 28/2013/NĐ-CP

  ngày 04/4/2013

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

  27/5/2013

   

  162

  Nghị định

  Số 15/2014/NĐ-CP

  ngày 27/02/2014

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở

  25/4/2014

   

  163

  Nghị định

  Số 52/2015/NĐ-CP

  ngày 28/5/2015

  Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

  20/7/2015

   

  164

  Nghị quyết

  Số 61/2007/NQ-CP

  ngày 07/12/2007

  Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

  29/12/2007

  (Sau 15 ngày,

  kể từ ngày

  Nghị quyết

   số 61/2007/NQ-CP  đăng Công báo)

   

  165

  Nghị quyết liên tịch của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận

  Tổ quốc

  Việt Nam

   

  Số 01/2014/NQLT/

  CP-UBTƯMTTQVN

   ngày 18/11/2014

  Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở

  10/01/2015

   

  166

  Quyết định

  của Thủ tướng Chính phủ

  Số 37/2008/QĐ-TTg

  ngày 12/3/2008

  Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012

  02/4/2008

  (Sau 15 ngày,

  kể từ ngày

  Quyết định số  37/2008/QĐ-TTg đăng Công báo)

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Các quy định tại Quyết định đã hết hiệu lực do đã hết thời gian thực hiện Chương trình. Riêng quy định về 02 Đề án (Đề án thứ ba và Đề án thứ tư quy định tại Mục 6 Phần B thuộc Chương trình và các quy định liên quan đến nội dung này) vẫn được tiếp tục triển khai đến năm 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

  167

  Quyết định

  của Thủ tướng Chính phủ

  Số 06/2010/QĐ-TTg

  ngày 25/01/2010

  Về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật 

  02/4/2010

   

  168

  Quyết định

  của Thủ tướng Chính phủ

  Số 27/2013/QĐ-TTg

  ngày 19/5/2013

  Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

  05/7/2013

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017            củ Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

  169

  Quyết định

  của Thủ tướng Chính phủ

  Số 14/2017/QĐ-TTg

  ngày 08/5/2017

  Về bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

  08/5/2017

   

  170

  Quyết định

  của Thủ tướng Chính phủ

  Quyết định 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

  04/11/2017

   

  171

  Quyết định

  của Thủ tướng Chính phủ

  Số 22/2018/QĐ-TTg

  ngày 08/5/2018

  Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

  01/7/2018

  Lĩnh vực này hiện đã được chuyển giao từ Bộ Tư pháp sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  172

  Thông tư

  liên tịch 

  Số 03/2000/TTLT-

  BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN

  ngày 31/3/2000

  Hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư

  15/4/2000

  (Văn bản không quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực. Việc xác định thời điểm có hiệu lực được thực hiện theo quy định tại Điều 75 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996)

  Lĩnh vực này hiện đã được chuyển giao từ Bộ Tư pháp sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  173

  Thông tư

  liên tịch

  Số 04/2001/TTLT-

  BTP-BVHTT-BTTUBMTTQVN-UBQGDS

  ngày 09/7/2001

  Hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

  15/4/2000

  (Văn bản không quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực. Việc xác định thời điểm có hiệu lực được thực hiện theo quy định tại Điều 75 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996)

   

  174

  Thông tư

  liên tịch 

  Số 02/2008/TTLT-

  BTP-TWHCCBVN[20]

  ngày 09/6/2008

  Hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với cựu chiến binh

  09/7/2008

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN đăng Công báo)

   

  175

  Thông tư

  liên tịch

  Số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP

  ngày 16/11/2010

  Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

  31/12/2010

   

  176

  Thông tư

  liên tịch

  Số 02/2012/TTLT-

  BCA-BQP-BTP-BGDĐT

  ngày 06/02/2012

  Hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân

  26/3/2012

   

  177

  Thông tư

  Số 12/2013/TT-BTP

  ngày 07/8/2013

  Quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

  23/9/2013

   

  178

  Thông tư

  liên tịch

  Số 14/2014/TTLT-

  BTC-BTP

  ngày 27/01/2014

  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

  14/3/2014

   

  179

  Thông tư

  liên tịch

  Số 100/2014/TTLT-BTC-BTP

  ngày 30/07/2014

  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

  15/9/2014

   

  180

  Thông tư

  Số 10/2016/TT-BTP

  ngày 22/7/2016

  Quy định về báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật

  10/9/2016

   

  181

  Thông tư

  Số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017

  Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

  15/9/2017

   

  182

  Thông tư

  Số 03/2018/TT-BTP

  ngày 10/3/2018

  Quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

  01/7/2018

   

  183

  Nghị quyết liên tịch của Bộ Tư pháp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  Số 04/1985/NQLT-

  BTP-TNCSHCM

  ngày 16/11/1985

   

  Về phổ biến giáo dục cho thanh thiếu niên

  16/11/1985

   

  184

  Nghị quyết liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban Dân tộc và Hội Nông dân Việt Nam

  Số 01/1999/NQLT/

  TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND

   ngày 07/9/1999

  Về phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người

  22/9/1999

   

  XIV. LĨNH VỰC THANH TRA

  185

  Nghị định

  Số 54/2014/NĐ-CP

  ngày 29/5/2014  

  Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp

  20/7/2014

   

  186

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT

  ngày 05/4/2018

   Quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

  20/05/2018

   

  XV. LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

  187

  Thông tư

  Số 05/2018/TT-BTP

  ngày 07/6/2018

  Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

  21/7/2018

   

  188

  Thông tư

  Số 06/2018/TT-BTP

  ngày 07/6/2018

  Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”

  21/8/2018

   

  XVI. LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH

  189

  Luật

  Số 26/2008/QH12

  ngày 14/11/2008

  Thi hành án dân sự

  01/7/2009

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Luật số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự; Luật Cạnh tranh số số 23/2018/QH14 ngày 12/6/2018

  190

  Luật

  Số 64/2014/QH13

  ngày 25/11/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

  01/7/2015

   

  191

  Nghị quyết

  Số 24/2008/QH12

  ngày 14/11/2008

  Về thi hành Luật thi hành án dân sự

  Không được quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Luật thi hành án dân sự năm 2008 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2009. Theo đó, tính đến ngày 01/7/2014 là đủ 05 năm Luật thi hành án dân sự năm 2008 có hiệu lực thi hành. Vì vậy, quy định tại mục 3 Nghị quyết số 24/2008/QH12 đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014 theo quy định tại mục 3 Nghị quyết số 24/2008/QH12.

  192

  Nghị định

  Số 22/2015/NĐ-CP[21]

  ngày 16/02/2015

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

  06/4/2015

   

  193

  Nghị định

  Số 62/2015/NĐ-CP

  ngày 18/7/2015

   

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự

  01/9/2015

   

  194

  Nghị định

  Số 71/2016/NĐ-CP

  ngày 01/7/2016

   

  Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án

  01/7/2016

   

  195

  Nghị định

  Số 115/2017/NĐ-CP

  ngày 16/10/2017

   

  Quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

  01/01/2018

   

  196

  Quyết định

  của Thủ tướng Chính phủ

  Số 27/2012/QĐ-TTg[22]

  ngày 11/6/2012

  Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án

  01/8/2012

   

  197

  Quyết định

  của Thủ tướng Chính phủ

  Số 61/2014/QĐ-TTg

  ngày 30/10/2014

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp

  15/12/2014

   

  198

  Thông tư

  liên tịch

  Số 02/2011/TTLT-

  BNV-BTP

  ngày 15/4/2011

  Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự

  01/6/2011

   

  199

  Thông tư

  liên tịch

  Số 03/2012/TTLT-

  BTP-BCA

  ngày 30/3/2012

  Quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự

  15/5/2012

   

  200

  Thông tư

  liên tịch

  Số 07/2013/TTLT-

  BTP-BCA-BTC

  ngày 06/02/2013

  Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân

  01/4/2013

   

  201

  Thông tư

  liên tịch

  Số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA[23]

  ngày 05/11/2013

  Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản

  25/02/2014

   

  202

  Thông tư

  liên tịch

  Số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN

  ngày 14/01/2014

  Hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự

  01/3/2014

   

  203

  Thông tư

  liên tịch

  Số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC[24]

   ngày 23/01/2014

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

  08/3/2014

   

  204

  Thông tư

  liên tịch

  Số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC

  ngày 15/9/2015

  Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

  01/11/2015

   

  205

  Thông tư

  liên tịch

  Số 05/2016/TTLT/BTP

  -BCA-BTC

  ngày 19/5/2016

  Quy định hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự

  05/7/2016

   

  206

  Thông tư

  liên tịch

  Số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC

  ngày 31/5/2016

  Hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự

  01/8/2016

   

  207

  Thông tư

  liên tịch

  Số 07/2016/TTLT-

  BTP-BTC

  ngày 10/6/2016

  Hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án

  25/7/2016

   

  208

  Thông tư

  liên tịch

  Số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

  ngày 01/8/2016

  Quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

  30/9/2016

   

  209

  Thông tư

  liên tịch

  Số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC[25]

  ngày 12/6/2018

  Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

  01/8/2018

   

  210

  Thông tư

  Số 03/2011/TT-BTP

  ngày 17/01/2011

  Phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

  08/3/2011

   

  211

  Thông tư

  Số 13/2012/TT-BTP

  ngày 26/11/2012

  Quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

  15/01/2013

   

   

  212

  Thông tư

  Số 01/2013/TT-BTP

  ngày 03/01/2013

  Hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

  16/3/2013

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

  213

  Thông tư

  Số 08/2015/TT-BTP

  ngày 26/6/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

  01/10/2015

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 16/2015/TTLT-BTP-BQP  ngày 19/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự.

  214

  Thông tư

  Số 09/2015/TT-BTP

  ngày 26/6/2015

  Quy định việc phân cấp quản lý, công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự

  10/8/2015

   

  215

  Thông tư

  Số 01/2016/TT-BTP

  ngày 01/02/2016

  Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

  16/3/2016

   

  216

  Thông tư

  Số 02/2016/TT-BTP

  ngày 01/02/2016

  Quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

  16/3/2016

   

  217

  Thông tư

  Số 01/2017/TT-BTP

  ngày 23/01/2017

  Quy định quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự

  15/3/2017

   

  218

  Thông tư

  Số 02/2017/TT-BTP

  ngày 23/3/2017

  Hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

  07/5/2017

   

  219

  Thông tư

  Số 03/2017/TT-BTP

  ngày 05/4/2017

  Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự

  22/5/2017

   

  XVII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

  220

  Nghị định

  Số 55/2011/NĐ-CP[26]

  ngày 04/7/2011

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

  25/8/2011

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần[u3] : Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

  221

  Nghị định

  Số 96/2017/NĐ-CP

  ngày 16/8/2017

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

  16/8/2017

   

  222

  Thông tư

  liên tịch

  Số 02/2010/TTLT-

  BTP-BNV

  ngày 11/02/2010

  Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Tư pháp

  28/3/2010

  (Sau 45 ngày

  kể từ ngày

  Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV

  được ký ban hành)

   

  223

  Thông tư

  liên tịch

  Số 23/2014/TTLT-

  BTP-BNV

  ngày 22/12/2014

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  15/02/2015

   

  224

  Thông tư

  Số 1611/TT

  ngày 27/11/1996

  Hướng dẫn thực việc chia tách tỉnh đối với các cơ quan tư pháp địa phương

  12/12/1996

   

  225

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 07/2006/QĐ-BTP

  ngày 01/8/2006

  Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp

  23/8/2006

  (Sau 15 ngày

  kể từ ngày

  Quyết định số  07/2006/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

  XVIII. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

  226

  Luật

  Số 11/2017/QH14

  ngày 20/6/2017

  Trợ giúp pháp lý

  01/01/2018

   

  227

  Nghị định

  Số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017

  Quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

  01/01/2018

   

  228

  Quyết định

  của Thủ tướng Chính phủ

  Số 734/TTg

  ngày 06/9/1997

  Về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách

  21/9/1997

  (Sau 15 ngày

  kể từ ngày

  Quyết định số 734/TTg được ký ban hành)

   

  229

  Quyết định

  của Thủ tướng Chính phủ

  Số 84/2008/QĐ-TTg

  ngày 30/6/2008

  Về việc thành lập Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam

  26/7/2008

  (Sau 15 ngày,

  kể từ ngày

  Quyết định số 84/2008/QĐ-TTg

  đăng Công báo)

   

  230

  Quyết định

  của Thủ tướng Chính phủ

  Số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016

   

  Ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình

   

  22/9/2016

   

  231

  Chỉ thị

  của Thủ tướng Chính phủ

  Số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006

   

  Về việc triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý

  11/11/2006

  (Sau 15 ngày,

  kể từ ngày

  Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg

  đăng Công báo)

   

  232

  Thông tư

  liên tịch

  Số 02/2008/TTLT-

  BTP-TWHCCBVN

  ngày 09/6/2008

  Hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với cựu chiến binh

  09/7/2008

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN đăng Công báo)

   

  233

  Thông tư

  liên tịch

  Số 08/2008/TTLT-

  BTP-BNV

  ngày 07/11/2008

  Hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

  13/12/2008

  (Sau 15 ngày,

  kể từ ngày

  Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BTP-BNV

  đăng Công báo)

   

  234

  Thông tư

  liên tịch

  Số 10/2011/TTLT-

  BTP-TTCP

  ngày 06/6/2011

  Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

  01/8/2011

   

  235

  Thông tư

  liên tịch

  Số 01/2012/TTLT-

  BTP-UBDT

  ngày 17/01/2012

  Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số

  10/3/2012

   

  236

  Thông tư

  liên tịch

  Số 209/2012/TTLT-BTC-BTP

  ngày 30/11/2012

  Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước

  15/01/2013

   

  237

  Thông tư

  Số 18/2013/TT-BTP

  ngày 20/11/2013

  Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

   

  10/01/2014

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần:

  + Thông tư số 05/2017/TT-BTP ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý;

  + Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tết một số điều của Luật trợ

  giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

  238

  Thông tư

  Số 11/2014/TT-BTP

  ngày 17/4/2014

  Quy định về bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý

  01/7/2014

   

  239

  Thông tư

  liên tịch

  Số 58/2014/TTLT-

  BTC-BTP

  ngày 08/5/2014

  Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý

  01/7/2014

   

  240

  Thông tư

  Số 21/2014/TT-BTP

  ngày 07/11/2014

  Quy định mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý

  25/12/2014

   

  241

  Thông tư

  liên tịch

  Số 08/2016/TTLT-BTP-BNV

   ngày 23/6/2016

  Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý

  08/8/2016

  [u4]

  242

  Thông tư

  Số 05/2017/TT-BTP

  ngày 20/4/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

  01/7/2017

   

  243

  Thông tư

  Số 08/2017/TT-BTP 

  ngày 15/11/2017

  Quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý

  01/01/2018

   

  244

  Thông tư

  Số 09/2018/TT-BTP

  ngày 21/6/2018

  Quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình

  21/8/2018

   

  245

  Thông tư

  Số 12/2018/TT-BTP

  ngày 28/8/2018

  Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

  12/10/2018

   

  246

  Thông tư

  Số 13/2018/TT-BTP

  ngày 26/9/2018

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

  15/11/2018

   

  247

  Thông tư

   liên tịch

  Số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018

  Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

  01/9/2018

   

  248

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 09/2008/QĐ-BTP

  ngày 08/12/2008

  Ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý

  13/01/2009

  (Sau 15 ngày,

  kể từ ngày

  Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP

  đăng Công báo)

   

  XIX. LĨNH VỰC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ

  249

  Luật

  Số 80/2015/QH13[27]

  ngày 22/6/2015

  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  01/7/2016

   

   

  250

  Nghị định

  Số 55/2011/NĐ-CP[28]

  ngày 04/7/2011

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

  25/8/2011

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

  251

  Nghị định

  Số 48/2013/NĐ-CP

  ngày 14/5/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

  01/7/2013

   

  252

  Nghị định

  Số 34/2016/NĐ-CP[29]

  ngày 14/5/2016

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  01/7/2016

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

  253

  Thông tư

  Số 07/2014/TT-BTP

  ngày 24/02/2014

  Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

  15/4/2014

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.

  254

  Thông tư

  Số 17/2014/TT-BTP

  ngày 13/8/2014

  Quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

  01/10/2014

   

  255

  Thông tư

  Số 01/2015/TT-BTP

  ngày 15/01/2015

  Hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế

  28/02/2015

   

  XX. LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

  256

  Luật

  Số 15/2012/QH13

  ngày 20/6/2012

  Xử lý vi phạm hành chính

  01/7/2013

  (Các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014)

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Luật hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội.

   

   

  257

  Nghị định

  Số 59/2012/NĐ-CP

  ngày 23/7/2012

  Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  01/10/2012

   

  258

  Nghị định

  Số 81/2013/NĐ-CP

  ngày 19/7/2013

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

  19/7/2013

  Văn bản đính chính: Công văn số 1500/TTg-PL ngày 25/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung: Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

  259

  Nghị định

  Số 110/2013/NĐ-CP

  ngày 24/9/2013

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

  11/11/2013

  - Hết hiệu  lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

  260

  Nghị định

  Số 111/2013/NĐ-CP

  ngày 30/9/2013

   

  Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

  15/11/2013

  - Hết hiệu  lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

  261

  Nghị định

  Số 65/2015/NĐ-CP

  ngày 07/8/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

  01/10/2015

   

   

  262

  Nghị định

  Số 67/2015/NĐ-CP

  ngày 14/8/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

  01/10/2015

   

  263

  Nghị định

  Số 20/2016/NĐ-CP

  ngày 30/3/2016

  Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

  15/5/2016

   

  264

  Nghị định

  Số 56/2016/NĐ-CP

  ngày 29/6/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

  15/8/2016

   

  265

  Nghị định

  Số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính           

  05/10/2017

   

  266

  Thông tư

  Số 14/2014/TT-BTP

  ngày 15/5/2014

  Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  01/7/2014

   

  267

  Thông tư

  Số 10/2015/TT-BTP

  ngày 31/8/2015

  Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  15/10/2015

  - Hết hiệu lực kể từ ngày 01/02/2019.

  - Văn bản thay thế, bãi bỏ: Thông tư            số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

  268

  Thông tư

  Số 19/2015/TT-BTP

  ngày 28/12/2015

  Quy định việc kiểm tra tính pháp lý  của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  15/02/2016

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 09/2017/TT-BTP ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2015/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  269

  Thông tư

  Số 13/2016/TT-BTP

  ngày 30/12/2016

  Quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

  15/02/2017

   

  270

  Thông tư

  Số 09/2017/TT-BTP ngày 18/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2015/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  01/02/2018

   

  271

  Thông tư

  Số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018

   Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

  01/02/2019

  Chưa có hiệu lực

  XXI. LĨNH VỰC KHÁC

  272

  Luật

  Số 25/2012/QH13

  ngày 21/11/2012

  Thủ đô

  01/7/2013

   

  273

  Luật

  Số 104/2016/QH13

  ngày 06/4/2016

  Tiếp cận thông tin

  01/7/2018

   

  274

  Nghị định

  Số 13/2018/NĐ-CP

  ngày 23/1/2018

  Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

  01/7/2018

   

  275

  Nghị định

  Số 129/2018/NĐ-CP

  ngày 24/9/2018

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng

  10/11/2018

   

  276

  Thông tư

  liên tịch

  Số 01/2014/TTLT-TANDTC-

  VKSNDTC-BTP

  ngày 06/01/2014

  Hướng dẫn thi hành Điều 32a của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

  03/3/2014

   

  277

  Thông tư

  Số 04/2017/TT-BTP

  ngày 12/4/2017

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  28/5/2017

   

  278

  Thông tư

  Số 01/2018/TT-BTP

  ngày 02/02/2018

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

   

  279

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 03/2006/QĐ-BTP

  ngày 29/5/2006

  Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  25/6/2006

   

  Tổng số: 262 văn bản

               

   

  * Ghi chú: Các văn bản có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực:  [1] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp; Trợ giúp pháp lý.

  [2] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Công chứng; Thi hành án dân sự.

  [3] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Công chứng; Đăng ký giao dịch bảo đảm; Thi hành án dân sự.

  [4] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Thi hành án dân sự.

  [5] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Thi hành án dân sự.

  [6] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vưc: Dân sự - Kinh tế; Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

  [7] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Dân sự - Kinh tế; Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

  [8] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Dân sự - Kinh tế; Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

  [9] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Công chứng; Đăng ký giao dịch bảo đảm; Thi hành án dân sự.

  [10] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Hình sự- hành chính; Pháp luật quốc tế.

  [11] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Hình sự- hành chính; Pháp luật quốc tế.

  [12] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Dân sự - Kinh tế; Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

  [13] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Dân sự - Kinh tế; Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

  [14] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Dân sự - Kinh tế; Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

  [15] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Xây dựng pháp luật.

  [16] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Xây dựng pháp luật.

  [17] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Hình sự - hành chính; Pháp luật quốc tế.

  [18] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Hình sự- hành chính; Pháp luật quốc tế.

  [19] Ngày 27/6/2018, Bộ Tư pháp đã bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

  [20] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật; Trợ giúp pháp lý.

  [21] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Thi hành án dân sự.

  [22] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Công chứng; Thi hành án dân sự.

  [23] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Công chứng; Đăng ký giao dịch bảo đảm; Thi hành án dân sự.

  [24] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Bồi thường nhà nước; Thi hành án dân sự.

  [25] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Thi hành án dân sự.

  [26] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; Xây dựng pháp luật, pháp chế.

  [27] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Xây dựng pháp luật, pháp chế.

  [28] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; Xây dựng pháp luật, pháp chế.

  [29] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Xây dựng pháp luật.


   [u1]Lưu ý ngày công bố

   [u2]Lưu ý ngày công bố

   [u3]Đang được đề xuất thay thế Nghị định

   [u4]Văn bản đang được đè xuất thay thế, lưu ý

   

  Tài liệu đính kèm: