Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ HỐNG HÓA 2014-2018

   

  STT

  Tên loại

  văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng,

  năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực,

  ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

  I.1. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

  1

  Luật

  Số 82/2006/QH11

  ngày 29/11/2006

   Công chứng

  Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 80 của Luật công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014 của Quốc hội 

  01/01/2015

  2

  Nghị định

  Số 75/2000/NĐ-CP[1]

  ngày 08/12/2000

  Về công chứng, chứng thực

  Hết hiệu lực do bị thay thế, bãi bỏ từng phần bởi các văn bản quy phạm pháp luật sau:

  - Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (Thay thế các quy định về chứng thực bản sao, chữ ký kể từ ngày 03/6/2007);

  - Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng (Các quy định về tổ chức và hoạt động công chứng hết hiệu lực kể từ ngày 25/02/2013);

  - Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (các quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch hết hiệu lực kể từ ngày 10/4/2015)

  10/4/2015

   

   

   

   

  3

  Nghị định

  Số 17/2010/NĐ-CP

  ngày 04/3/2010

  Về bán đấu giá tài sản

  Được thay thế bằng Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản

  01/7/2017

  4

  Nghị định

  Số 04/2013/NĐ-CP

  ngày 07/01/2013

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

  01/5/2015

  5

  Quyết định của TTgCP

  Số 74/2009/QĐ-TTg

  ngày 07/5/2009

  Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

  15/3/2014

  6

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC[2]

  ngày 23/5/2006

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  7

  Thông tư liên tịch

  Số 04/2006/TTLT-

  BTP-BTNMT

  ngày 13/6/2006

  Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2017/TT-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  28/5/2017

  8

  Thông tư liên tịch

  Số 66/2007/TTLT-

  BTC-BTP

  ngày 19/6/2007

  Hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 191/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

  01/02/2015

   

   

   

   

   

  9

  Thông tư liên tịch

  Số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV

  ngày 04/5/2010

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  10

  Thông tư liên tịch

  Số 12/2010/TTLT-BTP-BTC-TANDTC

  ngày 24/6/2010

  Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại và chế độ tài chính đối với văn phòng Thừa phát lại

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/02/2014 của  Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

  20/4/2014

   

   

   

   

  11

  Thông tư liên tịch

  Số 13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

  ngày 07/7/2010

  Hướng dẫn thủ tục thực hiện một số công việc của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/02/2014 của  Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

  20/4/2014

   

   

   

   

  12

  Thông tư liên tịch

  Số 08/2012/TTLT-

  BTC-BTP

  ngày 19/01/2012

  Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

  Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

  01/01/2017

  13

  Thông tư liên tịch

  Số 115/2015/TTLT-

  BTC-BTP

  ngày 11/8/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

  Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

  01/01/2017

  14

  Thông tư

  Số 21/2010/TT-BTP

  ngày  01/12/2010

  Ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư

  Được thay thế bằng Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ  trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư

  15/01/2014

  15

  Thông tư

  Số 23/2010/TT-BTP

  ngày 06/12/2010

  Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

  Được thay thế bằng Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản

  01/7/2017

  16

  Thông tư

  Số 11/2011/TT-BTP

  ngày 27/6/2011

  Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 30 của Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

  01/8/2015

   

  17

  Thông tư

  Số 01/2014/TT-BTP

  ngày 03/01/2014

  Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

  Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 35 Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

  01/6/2015

  18

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 01/2008/QĐ-BTP

  ngày 20/02/2008

  Về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 30 của Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

  01/8/2015

  I.2. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

  19

  Luật

  Số 35/2009/QH12

  ngày 18/6/2009

  Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật bồi thường nhà nước số 10/2017/QH14  ngày 20/6/2017 của Quốc hội

  01/7/2018

  20

  Nghị định

  Số 16/2010/NĐ-CP

  ngày 03/3/2010

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số  68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

  01/7/2018

  21

  Thông tư liên tịch

  Số 19/2010/TTLT-

  BTP-BTC-TTCP

  ngày 26/11/2010

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

  22/01/2016

  22

  Thông tư

  liên tịch

  Số 18/2011/TTLT-

  BTP-BNV[3]

  ngày 19/10/2011

  Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về bồi thường nhà nước

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  15/02/2015

  23

  Thông tư liên tịch

  Số 24/2011/TTLT-

  BTP-BQP[4]

  ngày 15/12/2011

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

  21/01/2016

  24

  Thông tư

  liên tịch

  Số  71/2012/TTLT-

  BTC-BTP

  ngày 09/5/2012

  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (do văn bản được quy định chi tiết của văn bản này là Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ đã hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số  68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước)

  01/7/2018

  (Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành   Quyết định số 1479/QĐ-BTC ngày 22/8/2018 về việc công bố văn bản QPPL thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ tài chính hết hiệu lực toàn bộ theo Luậ trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017)

  25

  Thông tư

  liên tịch

  Số 04/2013/TTLT-

  BTP-BQP[5]

  ngày 01/02/2013

  Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  14/9/2018

  26

  Thông tư liên tịch

  Số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP

  ngày 27/02/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010

  hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

  22/01/2016

  27

  Thông tư

  liên tịch

  Số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP[6]

   ngày 14/02/2014

  Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  14/9/2018

  28

   

  Thông tư

  liên tịch

  Số 16/2015/TTLT-

  BTP-BQP[7]

  ngày 19/11/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  14/9/2018

  29

  Thông tư

  liên tịch

  Số 17/2015/TTLT-

  BTP-BQP[8]

  ngày 7/12/2015

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  14/9/2018

  30

  Thông tư

  Số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP

  ngày 14/12/2015

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  14/9/2018

  31

  Thông tư

  Số 03/2013/TT-BTP

  ngày 31/01/2013

  Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  14/9/2018

  32

  Thông tư

   

  Số 13/2015/TT-BTP

  ngày 29/09/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  14/9/2018

  I.3. LĨNH VỰC DÂN SỰ - KINH TẾ

  33

  Bộ luật

  Số 33/2005/QH11

  ngày 14/6/2005

  Dân sự

  Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 689 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội

  01/01/2017

  34

  Luật

  Số 22/2000/QH10

  ngày 09/6/2000

  Hôn nhân và gia đình

  Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 132 của Luật hôn nhân và gia đình số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014 của Quốc hội 

  01/01/2015

  35

  Nghị định

  Số 70/2001/NĐ-CP

  ngày 03/10/2001

  Quy định chi tiết thi hành Luật hôn nhân và gia đình

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình

  15/02/2015

  36

  Nghị định

  Số 32/2002/NĐ-CP

  ngày 27/3/2002

  Quy định việc áp dụng Luật hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình

  15/02/2015

  37

  Nghị định

  Số 24/2013/NĐ-CP[9]

  ngày 28/3/2013

   

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

  Bị bãi bỏ từng phần bởi các văn bản:

  - Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình (Các quy định tại Nghị định  số 24/2013/NĐ-CP  bị bãi bỏ kể từ ngày 15/02/2015, trừ các quy định tại Điều 3, Điều 5 và Điều 44 của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP  về hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực chữ ký người dịch, chứng thực bản sao giấy tờ, giấy tờ đối với người không quốc tịch, người có nhiều quốc tịch nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài và lệ phí được tiếp tục áp dụng đến khi Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật hộ tịch có hiệu lực);

  -  Nghị định 123/2015/NĐ-CP  ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch (Điều 3, Điều 5, Điều 44 của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP  bị bãi bỏ kể từ ngày 01/01/2016).

  01/01/2016

  38

  Thông tư

  Số  07/2002/TT-BTP

  ngày 16/12/ 2002 

  Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  I.4. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

  39

  Nghị định

  Số 83/2010/NĐ-CP
   ngày 23/7/2010

  Đăng ký giao dịch bảo đảm 

  Được thay thế bằng Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

  15/10/2017

  40

  Thông tư liên tịch

  Số 05/2007/TTLT/BTP-BXD-BTNMT-NHNN

  ngày 21/5/2007

  Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/4/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số  71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở

  16/6/2014

  41

  Thông tư liên tịch

  Số 20/2011/TTLT-

  BTP-BTNMT

  ngày 18/11/2011

  Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  08/8/2016

  42

  Thông tư liên tịch

  Số 69/2011/TTLT-

  BTC-BTP

  ngày 18/5/2011

  Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên

  Được thay thế bằng Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

  01/01/2017

  43

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT

  ngày 25/4/2014

  Hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại khoản 2 Điều 61 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  08/8/2016

  44

  Thông tư

  Số 22/2010/TT-BTP[10]

  ngày 06/12/2010

  Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

  Được thay thế bằng Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  04/8/2018

  45

  Thông tư

  Số 05/2011/TT-BTP[11]

  ngày 16/02/2011

  Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  Được thay thế bằng Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  04/8/2018

  46

  Thông tư

  Số 08/2014/TT-BTP[12]

  ngày 26/02/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc bộ tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

  Được thay thế bằng Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  04/8/2018

  47

  Thông tư

  Số 11/2015/TT-BTP[13]

  ngày 01/9/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án.

  Được thay thế bằng Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  04/8/2018

  I.5. LĨNH VỰC HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH

  48

  Bộ luật

  Số 15/1999/QH10

  ngày 21/12/1999

  Hình sự

  Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 426 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội

  01/01/2018

  49

  Luật

  Số 37/2009/QH12

  ngày 19/6/2009

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự

  Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 426 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội

  01/01/2018

  50

  Nghị quyết

  Số 144/2016/QH13

  ngày 29/6/2016

  Về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

  Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

  05/7/2017

  51

  Nghị quyết

  Số 109/2015/QH13

  ngày 27/11/2015

  Về việc thi hành Bộ luật hình sự

  Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

  05/7/2017

  I.6. LĨNH VỰC HỘ TỊCH, CHỨNG THỰC

  52

  Nghị định

  Số 75/2000/NĐ-CP[14]

  ngày 08/12/2000

  Về công chứng, chứng thực

  Hết hiệu lực do bị thay thế, bãi bỏ từng phần bởi các văn bản quy phạm pháp luật sau:

  - Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (Thay thế các quy định về chứng thực bản sao, chữ ký kể từ ngày 03/6/2007);

  - Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng (Các quy định về tổ chức và hoạt động công chứng hết hiệu lực kể từ ngày 25/02/2013);

  - Nghị định số 23/2015/NĐ-CP

  ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (Các quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch hết hiệu lực kể từ ngày 10/4/2015).

  10/4/2015

   

   

   

   

   

   

   

   

  53

  Nghị định

  Số 77/2001/NĐ-CP

  ngày 22/10/2001

  Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định 123/2015/NĐ-CP  ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

  01/01/2016

  54

  Nghị định

  Số 158/2005/NĐ-CP

  ngày 27/12/2005

  Về đăng ký và quản lý hộ tịch

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định 123/2015/NĐ-CP  ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

  01/01/2016

  55

  Nghị định

  Số 79/2007/NĐ-CP

  ngày 18/5/2007

  Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

  Được thay thế bằng Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

  10/4/2015

   

   

  56

  Nghị định

  Số 04/2012/NĐ-CP

  ngày 20/01/2012

  Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

  Được thay thế bằng Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

  10/4/2015

   

   

   

   

  57

  Nghị định

  Số 24/2013/NĐ-CP[15]

  ngày 28/3/2013

   

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

  Bị bãi bỏ từng phần bởi các văn bản:

  - Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình (Các quy định tại Nghị định  số 24/2013/NĐ-CP  bị bãi bỏ kể từ ngày 15/02/2015, trừ các quy định tại Điều 3, Điều 5 và Điều 44 của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP  về hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực chữ ký người dịch, chứng thực bản sao giấy tờ, giấy tờ đối với người không quốc tịch, người có nhiều quốc tịch nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài và lệ phí được tiếp tục áp dụng đến khi Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật hộ tịch có hiệu lực);

  -  Nghị định 123/2015/NĐ-CP  ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch (Điều 3, Điều 5, Điều 44 của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP  bị bãi bỏ kể từ ngày 01/01/2016).

  01/01/2016

  58

  Thông tư

  liên tịch

  Số 11/2008/TTLT-BTP-BNG

  ngày 31/12/2008

  Hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

  15/8/2016

  59

  Thông tư liên tịch

  Số 92/2008/TTLT-BTC-BTP

  ngày 17/10/2008

  Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch

  30/11/2015

  60

  Thông tư liên tịch

  Số 06/2012/TTLT-BTP-BNG

  ngày 19/6/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

  15/8/2016

  61

  Thông tư liên tịch

  Số 62/2013/TTLT-BTC-BTP

  ngày 13/5/2013

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch

  30/11/2015

  62

  Thông tư liên tịch

  Số 158/2015/TTLT-

  BTC-BTP ngày 12/10/2015

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch

  Được thay thế bằng Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực

  01/01/2017

  63

  Thông tư

  Số 03/2001/TP-CC

  ngày 14/3/2001

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

  Được thay thế bằng Thông tư 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

  15/02/2016

  64

  Thông tư

  Số 07/2001/TT-BTP

  ngày 10/12/2001

  Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội

  Bị bãi bỏ bằng Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

  02/01/2016

  65

  Thông tư

  Số 01/2008/TT-BTP

  ngày 02/6/2008

  Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

  Bị bãi bỏ bằng Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

  02/01/2016

  66

  Thông tư

  Số 03/2008/TT-BTP

  ngày 25/8/2008

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

  Được thay thế bằng Thông tư 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

  15/02/2016

  67

  Thông tư

  Số 08.a/2010/TT-BTP

  ngày 25/03/2010

  Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

  Bị bãi bỏ bằng Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

  02/01/2016

  68

  Thông tư

  Số 16.a/2010/TT-BTP

  ngày 08/10/2010

  Về việc sửa đổi biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP

  Bị bãi bỏ bằng Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

  02/01/2016

  69

  Thông tư

  Số 16/2010/TT-BTP

  ngày 08/10/2010

  Hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

  10/4/2015

  70

  Thông tư

  Số 05/2012/TT-BTP

  ngày 23/5/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

  Bị bãi bỏ bằng Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

  02/01/2016

  71

  Thông tư

  Số 09b/2013/TT-BTP

  ngày 20/5/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP

  Bị bãi bỏ bằng Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

  02/01/2016

  72

  Thông tư

  Số 22/2013/TT-BTP

  ngày 31/12/2013

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

  10/4/2015

  73

  Thông tư

  Số 02a/2015/TT-BTP

  ngày 23/02/2015

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

  Bị bãi bỏ bằng Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

  02/01/2016

  I.7. LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ

  74

  Nghị định

  Số 78/2008/NĐ-CP

  ngày 17/7/2008

  Về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

  Được thay thế bằng Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế pháp luật

  01/3/2015

  75

  Thông tư

  Số 10/2008/TT-BTP

  ngày 31/12/2008

  Huớng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

  Được thay thế bằng Thông tư số 07/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật

  01/8/2015

   

   

  I.8. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

  76

  Thông tư liên tịch

  Số 73/2010/TTLT-BTC-BTP

  ngày 14/5/2010

  Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

  Bị thay thế, bãi bỏ từng phần bởi 02 (hai) văn bản:

  - Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (Thay thế các quy định về lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kể từ ngày 14/3/2014);

  - Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở (Bãi bỏ các quy định về nội dung chi, mức chi phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kể từ ngày 15/9/2014).

  15/9/2014

   

   

   

  77

  Thông tư liên tịch

  Số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP

  ngày 02/12/2010

  Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014 Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

  01/9/2014

   

   

  78

  Thông tư

  Số 02/2011/TT-BTP

  ngày 13/01/2011

  Hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý

  Được thay thế bằng Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp

  16/01/2014

  79

  Thông tư

  Số 08/2011/TT-BTP

  ngày 05/4/2011

  Hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp

  Được thay thế bằng Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

  16/01/2014

  80

  Thông tư

  Số 20/2013/TT-BTP

  ngày 03/12/2013

  Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

  Được thay thế bằng Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

  01/7/2016

  I.9. LĨNH VỰC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA, HỢP NHẤT VĂN BẢN QPPL, PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QPPL

  81

  Nghị định

  Số 40/2010/NĐ-CP

  ngày 12/4/2010

  Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

  Hết hiệu lực theo khoản 2 Điều 189 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  01/7/2016

  82

  Nghị định

  Số 16/2013/NĐ-CP

  ngày 06/02/2013

  Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

  Hết hiệu lực theo khoản 2 Điều 189 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  01/7/2016

  83

  Thông tư

  Số 20/2010/TT-BTP

  ngày 30/11/2010

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Thông tư này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016)

  01/7/2016

  84

  Thông tư

  Số 09/2013/TT-BTP

  ngày 15/6/2013

  Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Thông tư này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016)

  01/7/2016

  85

  Quyết định của

  Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 1523/2005/QĐ-BTP

  ngày 15/8/2005

  Ban hành “Quy chế tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành”

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số      1994/QĐ-BTP ngày 23/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp

  23/9/2016

  I.10. LĨNH VỰC PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

  86

  Thông tư liên tịch

  Số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC

  ngày 15/9/2011

  Hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật tương trợ tư pháp

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự

  06/12/2016

  I.11. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC, TIẾP CẬN PHÁP LUẬT [16]

  87

  Pháp lệnh

  Số 09/1998/PL-UBTVQH10

  ngày 25/12/1998

  Về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20/6/2013 của Quốc hội

  01/01/2014

  88

  Nghị định

  Số 160/1999/NĐ-CP

  ngày 18/10/1999

  Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở

  Được thay thế bằng Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở

  25/4/2014

  89

  Quyết định của TTgCP

  Số 09/2013/QĐ-TTg

  ngày 24/01/2013

  Ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

  08/05/2017

   

   

   

   

   

   

  90

  Chỉ thị của

  Thủ tướng Chính phủ

  Số 24/1998/CT-TTg

  ngày 19/6/1998

  Về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

  01/7/2018

  91

  Thông tư

  Số 339/1998/TT-BTP

  ngày 19/3/1998

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2017/TT-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  28/5/2017

  92

  Thông tư

  Số 21/2013/TT-BTP

  ngày 18/12/2013

  Quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

  Được thay thế bằng Thông tư 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

  10/9/2016

  I.12. LĨNH VỰC THANH TRA

  93

  Nghị định

  Số 74/2006/NĐ-CP

  ngày 01/8/2006

  Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp

  Được thay thế bằng Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014  của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp

  20/7/2014

  I.13. LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

  94

  Thông tư

  Số 06/2011/TT-BTP

  ngày 07/3/2011

  Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp

  Được thay thế bằng Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

  27/11/2015

  95

  Thông tư

  Số 14/2015/TT-BTP

  ngày 14/10/2015

  Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp

  Được thay thế bằng Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

  21/7/2018

  96

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 101/2005/QĐ-BTP

  ngày 02/3/2005

  Về việc ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”,

  21/7/2018

  97

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 04/2008/QĐ-BTP

  ngày 19/3/2008

  Về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”,

  21/7/2018

  I.14. LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

  98

  Nghị định

  Số 58/2009/NĐ-CP

  ngày 13/7/2009

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

  Được thay thế bằng Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự

  01/9/2015

  99

  Nghị định

  Số 74/2009/NĐ-CP

  ngày 09/9/2009

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

  Được thay thế bằng Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự

  01/9/2015

  100

  Nghị định

  Số 125/2013/NĐ-CP

  ngày 14/10/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

  Được thay thế bằng Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự

  01/9/2015

  101

  Thông tư

   liên tịch

  Số 08/2005/TTLT-BTP-BTC

  ngày 16/9/2005

  Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý, cấp phát thẻ chấp hành viên, trang phục, phù hiệu của công chức làm công tác thi hành án dân sự

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  102

  Thông tư

   liên tịch

  Số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC[17]

  ngày 23/5/2006

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  103

  Thông tư

   liên tịch

  Số 05/2006/TTLT-BTP-BCA

  ngày 29/8/2006

  Hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  104

  Thông tư

   liên tịch

  Số 01/2007/TTLT-BTP-BNV

  ngày 29/3/2007

  Hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  105

  Thông tư

   liên tịch

  Số 09/2008/TTLT-

  BTP-BNV-BTC 

  ngày 27/11/2008

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  106

  Thông tư liên tịch

  Số 04/2009/TTLT-BTP-BTC

  ngày 15/10/2009

  Hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC ngày 10/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án

  25/7/2016

  107

  Thông tư liên tịch

  Số 07/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

  ngày 25/3/2010

  Hướng dẫn thủ tục miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng

  Bị bãi bỏ theo Quyết định số 1288/QĐ-BTP ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

  06/7/2015

   

   

   

  108

  Thông tư liên tịch

  Số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC

  ngày 25/5/2010

  Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

  01/11/2015

  109

  Thông tư liên tịch

  Số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

  ngày 26/7/2010

  Hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

  30/9/2016

   

  110

  Thông tư liên tịch

  Số 144/2010/TTLT-

  BTC-BTP

  ngày 22/9/2010

  Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

   Được thay thế bằng Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

   

   

  01/01/2017

  111

  Thông tư liên tịch

  Số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC

  ngày 11/7/2011

  Hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

  05/7/2016

  112

  Thông tư liên tịch

  Số 24/2011/TTLT-

  BTP-BQP[18]

  Ngày 15/12/2011

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

  21/01/2016

  113

  Thông tư

  Số 09/2011/TT-BTP

  ngày 30/5/2011

  Về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

  Được thay thế bằng Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

  16/3/2016

  114

  Thông tư

  Số 22/2011/TT-BTP

  ngày 02/12/2011

  Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự

  Được thay thế bằng Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

  16/3/2016

  115

  Thông tư liên tịch

  Số 184/2011/TTLT-

  BTC-BTP

  ngày 19/12/2011

  Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

   Được thay thế bằng Thông tư số 200/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án

   

  01/01/2017

  116

  Thông tư liên tịch

  Số 136/2012/TTLT-

  BTC-BTP

  ngày 16/8/2012

  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

   Được thay thế bằng Thông tư số 200/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án

   

  01/01/2017

  117

  Thông tư

  liên tịch

  Số 04/2013/TTLT-

  BTP-BQP[19]

  ngày 01/02/2013

  Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  14/9/2018

  118

  Thông tư

  liên tịch

  Số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP[20]

   ngày 14/02/2014

  Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  14/9/2018

  119

   

  Thông tư

  liên tịch

  Số 16/2015/TTLT-

  BTP-BQP[21]

  ngày 19/11/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  14/9/2018

  120

  Thông tư

  liên tịch

  Số 17/2015/TTLT-

  BTP-BQP[22]

  ngày 7/12/2015

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  14/9/2018

  121

  Thông tư

  Số 04/1999/TT-BTP

  ngày 11/01/1999

  Về chế độ sử dụng máy điện thoại trong các tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự địa phương

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  122

  Thông tư

  Số 06/2005/TT-BTP

  ngày 24/6/2005

  Hướng dẫn tuyển chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh chấp hành viên

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  123

  Thông tư

  Số 03/2009/TT-BTP

  ngày 30/9/2009

  Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/02/2014 của  Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

  20/4/2014

   

   

  124

  Thông tư

  Số 17/2010/TT-BTP

  ngày 11/10/2010

  Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

  Được thay thế bằng Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự

  10/8/2015

  125

  Thông tư

  Số 22/2010/TT-BTP[23]

  ngày 06/12/2010

  Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

  Được thay thế bằng Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  04/8/2018

  126

  Thông tư

  Số 01/2011/TT-BTP

  ngày 10/01/2011

  Quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

  07/5/2017

  127

  Thông tư

  Số 05/2011/TT-BTP[24]

  ngày 16/02/2011

  Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  Được thay thế bằng Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  04/8/2018

  128

  Thông tư

  Số 09/2012/TT-BTP

  ngày 01/9/2012

  Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức công chức lãnh đạo cấp Vụ thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn hoặc tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

  07/5/2017

  129

  Thông tư

  Số 10/2012/TT-BTP

  ngày 15/10/2012

  Quy định về tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

  07/5/2017

  130

  Thông tư

  Số 13/2013/TT-BTP

  ngày 13/9/2013

  Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

  07/5/2017

  131

  Thông tư

  Số 11/2015/TT-BTP[25]

  ngày 01/9/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án.

  Được thay thế bằng Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  04/8/2018

  132

  Thông tư

  Số 08/2014/TT-BTP[26]

  ngày 26/02/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc bộ tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

    Được thay thế bằng Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  04/8/2018

  133

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 1145/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005

  Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  I.15. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

  134

  Nghị định

  Số 22/2013/NĐ-CP

  ngày 13/3/2013

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

  Được thay thế bằng Nghị định số  96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

  16/8/2017

  135

  Thông tư

  liên tịch

  Số 01/2009/TTLT-BTP-BNV

  ngày 28/4/2009

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Uy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện và Công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  15/02/2015

  136

  Thông tư

  liên tịch

  Số 11/2010/TTLT-

  BTP-BNV 

  ngày 17/6/2010

  Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Tư pháp

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  137

  Thông tư

  liên tịch

  Số 18/2011/TTLT-BTP-BNV[27]

  ngày 19/10/2011

  Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về bồi thường nhà nước

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  15/02/2015

  138

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 483/TCCB-QĐ

  ngày 26/7/1993

  Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức hành chính trong ngành Tư pháp

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2017/TT-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  28/5/2017

  I.16. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

  139

  Luật

  Số 69/2006/QH11

  ngày 29/6/2006

  Trợ giúp pháp lý

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội

  01/01/2018

  140

  Nghị định

  Số 07/2007/NĐ-CP

  ngày 12/01/2007

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

  Được thay thế bằng Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

  01/01/2018

  141

  Nghị định

  Số 14/2013/NĐ-CP

  ngày 05/02/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

  Được thay thế bằng Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

  01/01/2018

  142

  Nghị định

  Số 80/2015/NĐ-CP

  ngày 17/9/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý 

  Được thay thế bằng Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

  01/01/2018

  143

  Quyết định của TTg

  Số 52/2010/QĐ-TTg

  ngày 18/8/2010

  Về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011-2020

  Được thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.

  22/9/2016

  144

  Quyết định của TTg

  Số 59/2012/QĐ-TTg

  ngày 24/12/2012

  Về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020

  Được thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.

  22/9/2016

  145

  Thông tư liên tịch

  Số 23/2011/TTLT-

  BTP-BNV

  ngày 08/12/2011

  Hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý

  08/8/2016

  146

  Thông tư

  liên tịch

  Số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC

  ngày 04/7/2013

  Hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ  Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

  01/9/2018

  147

  Thông tư liên tịch

  Số 24/2014/TTLT-

  BTC-BTP

  ngày 17/02/2014

  Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Thông tư liên tịch này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020 đã hết hiệu lực kể từ ngày 22/9/2016)

  22/9/2016

  148

  Thông tư

  Số 05/2008/TT-BTP

  ngày 23/9/2008

  Hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý

  Được thay thế bằng Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

  12/10/2018

  149

  Thông tư

  Số 15/2010/TT-BTP

  ngày 04/10/2010

  Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý

  08/8/2016

  150

  Thông tư

  Số 07/2011/TT-BTP

  ngày 31/3/2011

  Hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý

  Được thay thế bằng Thông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 17/4/2014  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý

  01/7/2014

  151

  Thông tư

  Số 07/2012/TT-BTP

  ngày 30/7/2012

  Hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

   

  Được thay thế bằng Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý

  01/01/2018

  152

  Thông tư

  Số 02/2013/TT-BTP

  ngày 05/01/2013

  Ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

  Được thay thế bằng Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

  12/10/2018

  153

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 08/2006/QĐ-BTP

  ngày 15/11/2006

  Ban hành Kế hoạch của ngành Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2018/TT-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

  15/11/2018

  154

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 03/2007/QĐ-BTP

  ngày 01/6/2007

  Về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý

  Được thay thế bằng Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý

  01/01/2018

  155

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 02/2008/QĐ-BTP

  ngày 28/02/2008

  Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2018/TT-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

  15/11/2018

  156

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 03/2008/QĐ-BTP

  ngày 28/02/2008

  Ban hành điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2018/TT-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

  15/11/2018

  157

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 07/2008/QĐ-BTP

  ngày 05/12/2008

  Ban hành Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2018/TT-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

  15/11/2018

  158

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 08/2008/QĐ-BTP

  ngày 08/12/2008

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2018/TT-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

  15/11/2018

  159

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 10/2008/QĐ-BTP

  ngày 10/12/2008

  Về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015”

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2018/TT-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

  15/11/2018

  I.17. LĨNH VỰC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ

  160

  Luật

  Số 31/2004/QH11

  ngày 03/12/2004

  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 172 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  01/7/2016

  161

  Luật

  Số 17/2008/QH12

  ngày 03/6/2008

  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 172 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  01/7/2016

  162

  Nghị định

  Số 91/2006/NĐ-CP

  ngày 06/9/2006

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 189 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  01/7/2016

  163

  Nghị định

  Số 24/2009/NĐ-CP

  ngày 05/3/2009

  Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 189 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  01/7/2016

  164

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2005/TTLT-

  BTP-BNV

  ngày 24/01/2005

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2017/TT-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  28/5/2017

  165

  Thông tư liên tịch

  Số 47/2012/TTLT-

  BTC-BTP

  ngày 16/3/2012

  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

  Được thay thế bằng Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

  15/02/2017

  166

  Thông tư liên tịch

  Số 92/2014/TTLT-

  BTC-BTP-VPCP

  ngày 14/7/2014

  Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

  Được thay thế bằng Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

  15/02/2017

  167

  Thông tư

  Số 07/2005/TT-BTP

  ngày 31/8/2005

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2017/TT-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  28/5/2017

  168

  Thông tư

  Số 25/2011/TT-BTP

  ngày 27/12/2011

  Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch

  Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Thông tư này là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016)

  01/7/2016

  169

  Thông tư

  Số 05/2014/TT-BTP

  ngày 07/02/2014

  Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  170

  Thông tư

  Số 19/2014/TT-BTP

  ngày 15/9/2014

  Quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  171

  Thông tư

  Số 25/2014/TT-BTP

  ngày 31/12/2014

  Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  I.18. LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

  172

  Thông tư

  Số 03/2010/TT-BTP

  ngày 03/3/2010

  Hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  Được thay thế bằng Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  01/7/2014

  173

  Thông tư

  Số 20/2014/TT-BTP

  ngày 25/9/2014

  Ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên theo quy định của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2017/TT-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  28/5/2017

  I.19. LĨNH VỰC KHÁC

  174

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 10/2007/QĐ-BTP

  ngày 07/12/2007

  Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp

  Bị thay thế bởi Quyết định số 1431/QĐ-BTP ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống thi hành án dân sự

  05/7/2016

  Tổng số (I): 161 văn bản

  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

               

   

  * Ghi chú: Các văn bản có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực:

  - Nghị định số 75/2000/NĐ-CP (02 lĩnh vực);

  - Nghị định số 24/2013/NĐ-CP (02 lĩnh vực);

  - Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC (02  lĩnh vực);

  - Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV (02  lĩnh vực);

  - Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP (02 lĩnh vực);

  - Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP (02 lĩnh vực);

  - Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP (02 lĩnh vực);

  - Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTP-BQP (02 lĩnh vực);

  - Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP (02 lĩnh vực);

  - Thông tư số 22/2010/TT-BTP (02 lĩnh vực);

  - Thông tư số 05/2011/TT-BTP (02 lĩnh vực);

  - Thông tư số 08/2014/TT-BTP (02 lĩnh vực);

  - Thông tư số 11/2015/TT-BTP (02 lĩnh vực).

   

  B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014[28]

   

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

  ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

   

   


  [1] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp; Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

   

  [2] Văn bản này có nội dung liên quan đến lĩnh vực Bổ trợ tư pháp; Thi hành án dân sự, .

  [3] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Bồi thường nhà nước; Tổ chức cán bộ.

  [4] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Bồi thường nhà nước; Thi hành án dân sự.

  [5] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Bồi thường nhà nước; Thi hành án dân sự.

  [6] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Bồi thường nhà nước; Thi hành án dân sự.

  [7] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Bồi thường nhà nước; Thi hành án dân sự.

  [8] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Bồi thường nhà nước; Thi hành án dân sự.

  [9] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Dân sự - kinh tế; Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

  [10] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Đăng ký giao dịch bảo đảm; Thi hành án dân sự.

  [11] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Đăng ký giao dịch bảo đảm; Thi hành án dân sự.

  [12] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Đăng ký giao dịch bảo đảm; Thi hành án dân sự.

  [13] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Đăng ký giao dịch bảo đảm; Thi hành án dân sự.

  [14] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp; Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

  [15] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Dân sự - kinh tế; Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

  [16] Ngày 27/6/2018, Bộ Tư pháp đã bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

  [17] Văn bản này có nội dung liên quan đến lĩnh vực Thi hành án dân sự, Bổ trợ tư pháp.

  [18] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Bồi thường nhà nước; Thi hành án dân sự.

  [19] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Bồi thường nhà nước; Thi hành án dân sự.

  [20] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Bồi thường nhà nước; Thi hành án dân sự.

  [21] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Bồi thường nhà nước; Thi hành án dân sự.

  [22] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Bồi thường nhà nước; Thi hành án dân sự.

  [23] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Đăng ký giao dịch bảo đảm; Thi hành án dân sự.

  [24] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Đăng ký giao dịch bảo đảm; Thi hành án dân sự.

  [25] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Đăng ký giao dịch bảo đảm; Thi hành án dân sự.

  [26] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Đăng ký giao dịch bảo đảm; Thi hành án dân sự.

  [27] Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Bồi thường nhà nước; Tổ chức cán bộ.

  [28] Bao gồm các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố

   

   

  Tài liệu đính kèm: