Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2018

  Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2018

  A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực,

  ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

  I.1. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV ngày 04/5/2010

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 7/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  I.2. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

  1.  

  Luật

  Số 35/2009/QH12

  ngày 18/6/2009

  Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

  Bị bãi bỏ bởi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội

  01/7/2018

  1.  

  Nghị định

  Số 16/2010/NĐ-CP

  ngày 03/3/2010

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước

  01/7/2018

  1.  

  Thông tư

  Số 03/2013/TTBTP

  ngày 31/01/2013

  Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  14/9/2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 04/2013/TTLT-BTP-BQP  ngày 01/02/2013

  Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  14/9/2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014

  Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  14/9/2018

  1.  

  Thông tư

  Số 13/2015/TT-BTP

  ngày 29/9/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  14/9/2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 16/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 19/11/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  14/9/2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  14/9/2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BTP ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

  14/9/2018

  I.3. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

  1.  

  Thông tư

  Số 22/2010/TT-BTP

  ngày 06/12/2010

  Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

  Được thay thế bằng Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  04/8/2018

  1.  

  Thông tư

  Số 05/2011/TT-BTP

  ngày 16/02/2011

  Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  Được thay thế bằng Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  04/8/2018

  1.  

  Thông tư

  Số 08/2014/TT-BTP

  ngày 26/02/2014

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

  Được thay thế bằng Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  04/8/2018

  1.  

  Thông tư

  Số 11/2015/TT-BTP

  ngày 01/9/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

  Được thay thế bằng Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  04/8/2018

  I.4. LĨNH VỰC HỘ TỊCH, CHỨNG THỰC

  1.  

  Thông tư

  Số 07/2002/TT-BTP

  ngày 16/12/2002

   Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

  20/3/2018

  I.5. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  1.  

  Chỉ thị của TTgCP

  Số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998

  Về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

  01/7/2018

   

  I.6. LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

  1.  

  Thông tư

  Số 04/1999/TT-BTP

  ngày 11/01/1999

  Về chế độ sử dụng máy điện thoại trong các tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự địa phương

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày

  2/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

   

  20/3/2018

  1.  

  Quyết định

  Số 1145/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005

  Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

   

  20/3/2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 06/2005/TT-BTP

  ngày 24/6/2005

  Hướng dẫn tuyển chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh chấp hành viên

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

   

  20/3/2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 08/2005/TTLT-BTP-BTC ngày 16/9/2005

  Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý, cấp phát thẻ chấp hành viên, trang phục, phù hiệu của công chức làm công tác thi hành án dân sự

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

   

  20/3/2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 23/5/2006

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

   

  20/3/2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 05/2006/TTLT-BTP-BCA ngày 29/8/2006

  Hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

   

  20/3/2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2007/TTLT-BTP-BNV ngày 29/3/2007

  Hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

   

  20/3/2018

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 27/11/2008

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

   

  20/3/2018

  I.7. LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

  1.  

  Quyết định

  Số 101/2005/QĐ-BTP

  ngày 02/3/2005

  Về việc ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

  21/7/2018

  1.  

  Quyết định

  Số 04/2008/QĐ-BTP

  ngày 19/3/2008

  Về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” 

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2018/TT-BTP  ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

  21/7/2018

  I.8. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 11/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 17/6/2010

  Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Tư pháp

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

   

  20/3/2018

  I.9. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

  1.  

  Luật

  Số  69/2006/QH11 ngày 29/06/2006

  Trợ giúp pháp lý

  Được thay thế bởi Luật trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội

  01/01/2018

  1.  

  Nghị định

  Số 07/2007/NĐ-CP

  ngày 12/01/2007

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

  Được thay thế bằng Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

  01/01/2018

  1.  

  Nghị định

  Số 14/2013/NĐ-CP

  ngày 05/02/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

  Được thay thế bằng Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

  01/01/2018

  1.  

  Nghị định

  Số 80/2015/NĐ-CP

  ngày 17/9/2015

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý 

  Được thay thế bằng Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý

  01/01/2018

  1.  

  Thông tư

  liên tịch

  Số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC

  ngày 04/7/2013

  Hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

  Được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ  Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

  01/9/2018

  1.  

  Thông tư

  Số 05/2008/TT-BTP

  ngày 23/ 9/ 2008

  Hướng dẫn về nghiệp vụ và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý

  Được thay thế bởi Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

  12/10/2018

  1.  

  Thông tư

  Số 07/2012/TT-BTP

  ngày 30/7/2012

  Hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

   

  Được thay thế bằng Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý

  01/01/2018

  1.  

  Thông tư

  Số 02/2013/TT-BTP

  ngày 05/01/2013

  Ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

  Được thay thế bởi Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

  12/10/2018

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Số 03/2007/QĐ-BTP

  ngày 01/6/2007

  Về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý

  Được thay thế bằng Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý

  01/01/2018

  1.  

  Quyết định

  Số 02/2008/QĐ-BTP

  ngày 28/02/2008

  Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2018/TT-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

  15/11/2018

  1.  

  Quyết định

  Số 03/2008/QĐ-BTP

  ngày 28/02/2008

  Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2018/TT-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp    bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

  15/11/2018

  1.  

  Quyết định

  Số 07/2008/QĐ-BTP

  ngày 05/12/2008

  Ban hành Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2018/TT-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

  15/11/2018

  1.  

  Quyết định

  Số 08/2008/QĐ-BTP

  ngày 08/12/2008

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2018/TT-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

  15/11/2018

  1.  

  Quyết định

  Số 10/2008/QĐ-BTP ngày 10/12/2008

  Về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2015

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2018/TT-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

  15/11/2018

  1.  

  Quyết định

  Số 08/2006/QĐ-BTP

  ngày 15/11/2006

   Ban hành Kế hoạch của ngành Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2018/TT-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

  15/11/2018

  I.10. LĨNH VỰC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ

  1.  

  Thông tư

  Số 05/2014/TT-BTP

  ngày 07/02/2014

  Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

   

  20/3/2018

  1.  

  Thông tư

  Số 19/2014/TT-BTP

  ngày 15/9/2014

  Quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

   

  20/3/2018

  1.  

  Thông tư

  Số 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014

  Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

   Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

   

  20/3/2018

  Tổng số (I): 45 văn bản

  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

   

  B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2018[1]

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

  ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

   

   


  [1] Bao gồm các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố

   

   

  Tài liệu đính kèm: