Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

  Phụ lục 2

  DANH MỤC

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

   

  A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ HỐNG HÓA 2014-2018

   

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực

  I

  VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

  1.  

  Nghị quyết

  08/2009/NQ-HĐND

  Ngày 10/7/2009

  Về việc thông qua đề án chuẩn hoá và hỗ trợ nghỉ việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND Ngày 10/7/2018 bãi bỏ

  20/7/2018

  1.  

  Nghị quyết

  03/2010/NQ-HĐND

   Ngày 09/7/2010

  Về quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 thay thế

  20/7/2018

  1.  

  Nghị quyết

  11/2010/NQ-HĐND

  Ngày 10/12/2010

  Về phân cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2011-2015.

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  17/03/2017

  1.  

  Nghị quyết

  12/2010/NQ-HĐND

  Ngày 10/12/2010

  Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng gian đoạn ổn định 2011-2015.

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  21/12/2016

  1.  

  Nghị quyết

  21/2010/NQ-HĐND

  Ngày 10/12/2010

  Về thông qua báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2006-2010.

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  26/2010/NQ-HĐND

  Ngày 10/12/2010

  Về kế hoạch dạy nghề giai đoạn 2011-2015 tỉnh Sóc Trăng.

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  19/07/2015

  1.  

  Nghị quyết

  28/2011/NQ-HĐND

  Ngày 09/12/2011

  Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về phân cấp ngân sách và tỷ lệ phần (%) phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2011-2015

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  17/03/2017

  1.  

  Nghị quyết

  30/2011/NQ-HĐND

  Ngày 09/12/2011

  Về việc bổ sung Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2011-2015

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  21/12/2016

  1.  

  Nghị quyết

  31/2011/NQ-HĐND

  Ngày 09/12/2011

  Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 bãi bỏ

  20/7/2018

  1.  

  Nghị quyết

  03/2012/NQ-HĐND

  Ngày 06/7/2012

  Về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 thay thế

  17/12/2018

  1.  

  Nghị quyết

  10/2012/NQ-HĐND

  Ngày 06 /7/2012

  Về chế độ quản lý đặc thù (định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn) đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 bãi bỏ

  20/7/2018

  1.  

   

  Nghị quyết

  22/2012/NQ-HĐND

  Ngày 07/12/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về phân cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2011 - 2015

   

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  17/03/2017

  1.  

  Nghị quyết

  23/2012/NQ-HĐND

  Ngày 07/12/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2011 - 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  21/12/2016

  1.  

  Nghị quyết

  27/2012/NQ-HĐND

  Ngày 07/12/2012

  Về việc thông qua Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường nước mặt lục địa năm 2012, tỉnh Sóc Trăng

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

   

  1.  

  Nghị quyết

  05/2013/NQ-HĐND

  Ngày 10/7/2013

  Về việc quy định số lượng và chế độ, chính sách đối với Phó trưởng Công an xã, Công an viên ở xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 thay thế

  17/12/2018

  1.  

  Nghị quyết

  20/2013/NQ-HĐND

  Ngày 10/12/2013

  Về việc quy định mức thu phí và lộ trình thu phí thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

  Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 bãi bỏ

  17/12/2018

  1.  

  Nghị quyết

  12/2014/NQ-HĐND Ngày15/7/2014

  Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  17/03/2017

  1.  

  Nghị quyết

  15/2014/NQ-HĐND Ngày15/7/2014

  Về việc hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thị xã đầu tư xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  01/01/2016

  1.  

  Nghị quyết

  25/2014/NQ-HĐND

  Ngày 10/12/2014

  Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  Hết hiệu lực theo năm ngân sách

  1.  

  Nghị quyết

  26/2014/NQ-HĐND

   Ngày 10/12/2014

  Về Kế hoạch dạy nghề năm 2015 tỉnh Sóc Trăng

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  02/2015/NQ-HĐND

  Ngày 09/7/ 2015

  Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  Hết hiệu lực theo năm ngân sách

  1.  

  Nghị quyết

  14/2015/NQ-HĐND

  Ngày 10/12/2015

  Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2016

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  Hết hiệu lực theo năm ngân sách

  1.  

  Nghị quyết

  69/2016/NQ-HĐND

  Ngày 16/8/2016

  Về việc hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại chưa có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2016

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  31/12/2016

  1.  

  Nghị quyết

  75/2016/NQ-HĐND

  Ngày 09/12/2016

  Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  31/12/2017

  1.  

  Nghị quyết

  87/2016/NQ-HĐND

  Ngày 09/12/2016

  V/v quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2017

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  31/12/2017

  1.  

  Nghị quyết

  91/2016/NQ-HĐND

  Ngày 09/12/2016

  V/v phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  Hết hiệu lực theo năm ngân sách

  1.  

  Nghị quyết

  06/2017/NQ-HĐND

  Ngày 07/7/2017

  Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  31/12/2017

  1.  

  Nghị quyết

  08/2017/NQ-HĐND Ngày 07/7/2017

  Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2017 – 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND thay thế

  20/07/2018

  1.  

  Nghị quyết

  25/2017/NQ-HĐND

  Ngày 08/12/2017

  Về việc quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  31/12/2018

  1.  

  Nghị quyết

  26/2017/NQ-HĐND

  Ngày 08/12/2017

  Về việc sửa đổi Điều 6 Mục II Chương II của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017-2020

  Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 bãi bỏ

  20/7/2018

  1.  

  Quyết định

   

  05/2004/QĐ.UBNDT

  02/02/2004

  V/v triển khai thực hiện báo cáo thống kê định kỳ về lao động, thu nhập áp dụng đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội thuộc nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Hết hiệu lực theo khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

   

  1.  

  Quyết định

   

  49/2006/QÐ-UBND

  Ngày 22/12/2006

  V/v ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

  Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

   

  1.  

  Quyết định

  20/2007/QĐ-UBND

  Ngày 21/8/2007

   

   

  Về Quy định mức thu, sử dụng học phí, phí dự thi, dự tuyển tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh

  Hết hiệu lực theo khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  20/12/2014

  1.  

  Quyết định

  11/2008/QĐ-UBND

  Ngày 14/4/2008

  Về việc ban hành Quy định về đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất trong phạm vi gia đình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 thay thế

  01/01/2019

  1.  

  Quyết định

  15/2009/QĐ-UBND

  Ngày 02/7/2009

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế, tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018

  15/02/2018

  1.  

  Quyết định

  28/2009/QĐ-UBND

  Ngày 18/8/2009

  Về việc ban hành Đề án chuẩn hoá và hỗ trợ nghỉ việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 bãi bỏ

  10/9/2018

  1.  

  Quyết định

  15/2010/QĐ-UBND

  Ngày 20/8/2010

  Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  Hết hiệu lực theo khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  17/07/2017

  1.  

  Quyết định

  23/2010/QĐ-UBND

  Ngày 13/10/2010

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 bãi bỏ

  10/10/2018

  1.  

  Quyết định

  32/2010/QĐ-UBND

  Ngày 13/12/2010

  Sửa đổi Điều 4, Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 bãi bỏ

  10/10/2018

  1.  

  Quyết định

  21/2011/QĐ-UBND

  Ngày 22/6/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 thay thế

  25/12/2018

  1.  

  Quyết định

  24/2011/QĐ-UBND

  Ngày 01/7/2011

  Về việc quy định khoảng cách tối thiểu giữa các trạm xăng dầu liền kề trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 thay thế

  14/02/2018

  1.  

  Quyết định

  37/2011/QĐ-UBND Ngày 07/12/2011

  V/v quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 thay thế

  09/01/2015

  1.  

  Quyết định

  40/2011/QĐ-UBND

  Ngày 19/12/2011

  Về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 bãi bỏ

  26/12/2018

  1.  

  Quyết định

  01/2012/QĐ-UBND

  Ngày 10/01/2012

  Về việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và nước mặt lục địa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 thay thế

  09/4/2018

  1.  

  Quyết định

  05/2012/QĐ-UBND Ngày 20/02/2012

  Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Hết hiệu lực theo khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  10/7/2013 

  1.  

  Quyết định

  07/2012/QĐ-UBND

  Ngày 24/02/2012

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 bãi bỏ

  31/8/2018

  1.  

  Quyết định

  11/2012/QĐ-UBND Ngày 02/3/2012

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND thay thế

  21/6/2015

  1.  

  Quyết định

  24/2012/QĐ-UBND Ngày 24/4/2012

  V/v ban hành mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

  Hết hiệu lực theo khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

  20/12/2014

  1.  

  Quyết định

  54/2012/QĐ-UBND

  Ngày 27/12/2012

  Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 bãi bỏ

  29/6/2018

  1.  

  Quyết định

  20/2013/QĐ-UBND

  Ngày 24/6/2013

  Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định 04/2019/QĐ-UBND 16/01/2019 bãi bỏ

  30/01/2019

  1.  

  Quyết định

  50/2013/QĐ-UBND

  Ngày 19/12/2013

  Ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 thay thế

  09/4/2018

  1.  

  Quyết định

  02/2014/QĐ-UBND

  Ngày /01/2014

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND

  Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

  31/01/2018

  1.  

  Quyết định

  10/2014/QĐ-UBND

  Ngày 06/8/2014

  Về việc ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 thay thế

  14/02/2018

  1.  

  Quyết định

  07/2015/QĐ-UBND

  Ngày 24/02/2015

  Ban hành Bảng đơn giá đo đạc địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 thay thế

  30/7/2018

  1.  

  Quyết định

  12/2015/QĐ-UBND

  Ngày 25/3/2015

  Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 thay thế

  03/12/2018

  1.  

  Quyết định

  18/2015/QĐ-UBND

  Ngày 23/04/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 bãi bỏ

  18/01/2019

  1.  

  Quyết định

  39/2015/QĐ-UBND

  Ngày 23/11/2015

  Về việc quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 thay thế

  01/11/2018

  1.  

  Quyết định

  41/2015/QĐ-UBND

  Ngày 21/12/2015

  Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với một số tài nguyên thông thường khai thác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 thay thế

  12/02/2018

  1.  

  Quyết định

  46/2015/QĐ-UBND

  Ngày 31/12/2015

  Về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định 24/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018  thay thế

   

  31/10/2018

  1.  

  Quyết định

  14/2016/QĐ-UBND

  Ngày 16/6/2016

  Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 thay thế

  01/02/2018

  1.  

  Quyết định

  21/2016/QĐ-UBND

  Ngày 20/8/2016

  Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định tại văn bản

  17/07/2017

  1.  

  Quyết định

  07/2017/QĐ-UBND

  Ngày 14/02/2017

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 thay thế

  01/11/2018

  1.  

  Quyết định

  08/2017/QĐ-UBND

   Ngày 15/02/2017

  Về việc ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 bãi bỏ

  29/5/2018

  1.  

  Quyết định

  34/2017/QĐ-UBND

  Ngày 19/10/2017

  Về việc phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 thay thế

  29/10/2018

  1.  

  Quyết định

  03/2018/QĐ-UBND

   Ngày 18/01/2018

  Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 thay thế

  17/10/2018

   

  Tổng số (I): 65 văn bản

  II

  VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: KHÔNG CÓ

   

  B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

   

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

  ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: