Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018

  (Kèm theo Quyết định số 345 /QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

   

  A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực

  I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  1

  Quyết định

  65/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012

  Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh

  20/8/2018

  2

  Quyết định

  18/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016

  Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh

  02/4/2018

  3

  Quyết định

  26/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016

  Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh

  02/4/2018

  4

  Quyết định

  44/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016

  Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh

  25/10/2018

   II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  1

  Nghị quyết

  173/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010

  Về việc phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh

  16/7/2018

  2

  Quyết định

  65/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011

  Về việc ban hành bảng giá tối thiểu để tính thuế đối với các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh

  01/11/2018

  3

  Quyết định

  34/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh

  09/4/2018

  4

  Quyết định

  24/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tối thiểu để tính thuế đối với các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh

  01/11/2018

  5

  Quyết định

  41/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014

  Ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh

  01/5/2018

  6

  Quyết định

  53/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

  Ban hành Quy định về trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018

  15/3/2018

  7

  Quyết định

  54/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

  Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh

  15/3/2018

  8

  Quyết định

  21/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

  Về việc quy định phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh

  01/5/2018

  9

  Quyết định

  27/2015/QĐ-UBND ngày 24/9/2015

  Về việc bổ sung bảng giá tối thiểu để tính thuế đối với các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh

  01/11/2018

  10

  Quyết định

  54/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

  Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh

  15/11/2018

  11

  Quyết định

  60/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

  Ban hành đơn giá cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại, cấp biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh

  01/5/2018

  12

  Quyết định

  04/2016/QĐ-UBND ngày 01/2/2016

  Ban hành quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệm phối hợp xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh

  15/02/2018

  13

  Quyết định

  25/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016

  Về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  Được thay thế bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của UBND tỉnh

  01/3/2018

  III. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  1

  Quyết định

  04/2005/QĐ-UBND ngày 03/02/2005

  Ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và xã hội nhân văn

  Được thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh

  25/6/2018

  2

  Quyết định

  07/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008

  Ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh

  25/6/2018

  3

  Quyết định

  35/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011

  Ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp huyện/ ngành

  Được thay thế bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh

  15/6/2018

  4

  Quyết định

  66/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014

   Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

  Được thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh

  25/6/2018

  IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

  1

  Nghị quyết

  157/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

  Về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh

  16/7/2018

  2

  Nghị quyết

  193/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

  Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  01/1/2018

  3

  Quyết định

  20/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008

  Về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh

  15/01/2018

  4

  Quyết định

  92/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009

  Ban hành Quy định thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 157/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 hết hiệu lực thi hành, theo đó Quyết định quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  16/7/2018

  5

  Quyết định

  08/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

  Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh

  08/5/2018

  6

  Quyết định

  28/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013

  Ban hành Quy định về việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh

  31/12/2018

  7

  Quyết định

  63/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014

  Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh

  01/3/2018

  8

  Quyết định

  53/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh

  03/01/2018

  9

  Quyết định

  55/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

  Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018

  15/3/2018

  10

  Quyết định

  17/2017/QĐ-UBND ngày 15/5/2017

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh

  04/10/2018

   V. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

  1

  Quyết định

  29/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  Được thay thế bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh

  16/7/2018

  2

  Quyết định

  44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014

  Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh

  25/12/2018

  VI. LĨNH VỰC NỘI VỤ

  1

  Nghị quyết

  83/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

  Về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 121/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh

  01/8/2018

  2

  Quyết định

  81/2006/QĐ-UBND ngày 08/11/2006

  Ban hành Quy định chế độ hội họp trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh  Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  25/12/2018

  3

  Quyết định

  69/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010

  Về việc ban hành bản Quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) và mức khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh

  01/5/2018

  4

  Quyết định

  29/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014

  Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh

  15/7/2018

  5

  Quyết định

  76/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

  Ban hành quy định khen thưởng thành tích đột xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh

  10/10/2018

  6

  Quyết định

  77/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

  Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh

  10/10/2018

  7

  Quyết định

  44/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015

  Ban hành Quy định khen thưởng thành tích đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương và xã hội

  Được thay thế bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh

  10/10/2018

  8

  Quyết định

  61/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

  Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  21/6/2018

   VII. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

  1

  Quyết định

  41/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013

  Ban hành Quy chế đón tiếp các Đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh

  25/10/2018

  2

  Quyết định

  67/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế đón tiếp đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh

  25/10/2018

  3

  Quyết định

  19/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016

  Ban hành Quy chế về xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh

  01/10/2018

   VIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

  1

  Quyết định

  50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015

  Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh

  20/7/2018

   IX. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  1

  Nghị quyết

  30/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của tỉnh Đồng Nai

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2018

  2

  Nghị quyết

  37/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2018

  3

  Nghị quyết

  54/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

  Về bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Đồng Nai

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2018

  4

  Quyết định

  26/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013

  Ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh

  20/8/2018

  5

  Quyết định

  21/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017

  Ban hành Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh

  20/8/2018

   X. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

  1

  Quyết định

  32/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013

  Về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hoá bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018

  15/8/2018

  XI. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  1

  Quyết định

  64/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/2009

  Về việc phê duyệt Đề án Phân cấp quản lý di tích - danh thắng xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh

  15/10/2018

  XII. LĨNH VỰC Y TẾ

  1

  Quyết định

  20/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009

  Về việc quy định mức thu một phần viện phí áp dụng cho người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú kể cả người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/01/2018

  XIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  1

  Nghị quyết

  126/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014

  Về chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo và chính sách hỗ trợ đối với hộ mới thoát nghèo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh

  16/7/2018

  XIV. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  1

  Quyết định

  70/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011

  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh

  01/12/2018

  2

  Quyết định

  46/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014

  Ban hành Quy định về quản lý điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh

  01/12/2018

  XV. LĨNH VỰC THANH TRA

  1

  Nghị quyết

  65/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

   Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  01/01/2018

  2

  Nghị quyết

  66/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

  Về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 96/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  01/01/2018

  3

  Quyết định

  20/2013/QĐ-UBND ngày 21/3/2013

  Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị quyết số 65/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 hết hiệu lực thi hành, theo đó Quyết định quy định chi tiết cũng đồng thời hết hiệu lực thi hành

  01/01/2018

  XV. LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

  1

  Nghị quyết

  52/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2018

  2

  Nghị quyết

  53/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

  Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2017

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2018

  Tổng số: 61 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, trong đó gồm  12  nghị quyết và 49 quyết định

  B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2018

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực

  I. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  1

  Quyết định

  18/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008

  Ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực.

  01/7/2016

  2

  Quyết định

  61/2009/QĐ-UBND ngày 03/9/2009

   Về việc thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực.

  07/10/2016

  II. LĨNH VỰC NỘI VỤ

  1

  Quyết định

  34/2008/QĐ-UBND ngày 28/4/2008

  Về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  20/6/2014

  2

  Quyết định

  19/2012/QĐ-UBND ngày 14/3/2012

  Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Được thay thế bởi Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 09/3/2013 của UBND tỉnh

  19/01/2013

  III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

  1

  Nghị quyết

  48/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

  Điều chỉnh Nghị quyết số 191/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh đối với tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách thành phố Biên Hòa và tỷ lệ phân chia nguồn thu từ tiền sử dụng đất cho cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013 giai đoạn năm 2013 - 2015 

  Hết hiệu lực
  theo thời gian

  01/01/2016

  IV. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  1

  Quyết định

  07/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009

  Ban hành Quy định quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/01/2017

  V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  1

  Quyết định

  34/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012

  Ban hành Quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  12/02/2017

  VI. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN NINH

  1

  Nghị quyết

  64/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

  Về việc vận động đóng góp quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số Điều Luật Dân quân tự vệ không quy định việc vận động đóng góp quỹ Quốc phòng - an ninh. Nghị định này thay thế Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ (Nghị định số 58/2010/NĐ-CP là căn cứ ban hành Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND)

  20/02/2016

  VII. LĨNH VỰC KHÁC

  1

  Quyết định

  82/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hủy phế liệu, phế phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Các văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành, theo đó văn bản quy định chi tiết thi hành cũng đồng thời hết hiệu lực

  01/7/2016

  Tổng số: 09 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, trong đó gồm: 02 nghị quyết và 07 quyết định

  Tổng số: 70 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, trong đó gồm: 14 nghị quyết và 56 quyết định.

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: