Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 31/12/2013 - CÔNG BỐ BỔ SUNG THEO ĐIỂM B KHOẢN 2 ĐIỀU 167 NGHỊ ĐỊNH SÔ 34/2016/NĐ-CP

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 31/12/2013 - CÔNG BỐ BỔ SUNG THEO ĐIỂM B KHOẢN 2 ĐIỀU 167 NGHỊ ĐỊNH SÔ 34/2016/NĐ-CP

  DANH MỤC

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ

   CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  CHƯA ĐƯỢC TẬP HỢP, RÀ SOÁT CÔNG BỐ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 31/12/2013

  CÔNG BỐ BỔ SUNG THEO ĐIỂM B KHOẢN 2 ĐIỀU 167 NGHỊ ĐỊNH SÔ 34/2016/NĐ-CP

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

  Trích yếu nội dung văn bản

  Thời điểm

  có hiệu lực

  GHI CHÚ/NỘI DUNG ĐỀ XUẤT XỬ LÝ/CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

  NĂM 2002

  1.  

  Quyết định

  52/2002/QĐ-UB

  21/5/2002

  Về việc đổi tên và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Đăng ký Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh

  21/5/2002

  Văn bản do Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tập hợp, bổ sung (tại Công văn số 12389/STNTM ngày 27/12/2018).

  Văn bản đã được Sở Tư pháp rà soát theo chuyên đề về Luật Tiếp cận thông tin (Báo cáo 6854/BC-STP-KTrVB 23/7/2018)

  Bãi bỏ/Sở Tài nguyên và Môi trường.

  1.  

  Quyết định

  79/2002/QĐ-UB

  08/7/2002

  Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi thành phố

  08/7/2002

  Đơn vị có chức năng quản lý nhà nước do đó, nội dung quy định về quy chế tổ chức hoạt động của đơn vị là văn bản QPPL (bắt buộc thực hiện) cần công bố bổ sung.

  Giữ nguyên

  1.  

  Quyết định

  135/2002/QĐ-UB

  21/11/2002

  Về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

  01/12/2002

  Hết hiệu lực một phần

  (HHL một phần)

  Văn bản có chứa quy phạm pháp luật co thể thức là văn bản QPPL, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đối tượng điều chỉnh tại văn bản. Cần rà soát, công bố bổ sung.

  Giữ nguyên

  NĂM 2003

  1.  

  Nghị quyết

  42/2003/NQ-HĐ

  25/7/2003

  Về việc chia tách, điều chỉnh đơn vị hành chính quận Tân Bình

  04/8/2003

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Văn bản quy định về địa giới hành chính, có chứa QPPL, là căn cứ pháp lý quan trọng về địa giới hành chính các quận-huyện trên địa bàn Thành phố.

  Giữ nguyên

  1.  

  Quyết định

  122/2003/QĐ-UB

  18/7/2003

  Về chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về nhà ở từ Sở Địa chính - Nhà đất sang Sở Xây dựng.

  02/8/2003

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để phân định nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, cần phải rà soát, công bố.

  Giữ nguyên

  1.  

  Quyết định

  302/2003/QĐ-UB

  23/12/2003

  Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Công tác người Hoa thành phố.

  23/12/2003

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để phân định nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan thuộc UBND Thành phố, cần phải rà soát, công bố.

  Bãi bỏ/Sở Nội vụ

  NĂM 2004

  1.  

  Quyết định

  58/2004/QĐ-UB

  15/3/2004

  Về ban hành “71 biểu mẫu về thủ tục hành chánh trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở”

  01/4/2004

  HHL một phần

  Văn bản quy định về biểu mẫu thủ tục hành chính, liên quan đến quyền, lợi ích của đối tượng thụ hưởng thủ tục hành chính, cần thiết phải rà soát, công bố hiệu lực.

  Giữ nguyên

  1.  

  Quyết định

  59/2004/QĐ-UB

  16/3/2004

  Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố.

  16/3/2004

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Giữ nguyên

  1.  

  Quyết định

  90/2004/QĐ-UB

  09/4/2004

  Về sửa đổi, bổ sung bản "Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh" ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố

  09/4/2004

  Sở Tư pháp rà soát, đề xuất bổ sung

  Văn bản có chứa QPPL (quy định về trình tự, thủ tục hành chính) liên quan trực tiếp đến đối tượng thụ hưởng thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố, do đó, cần thiết phải rà soát, công bố hiệu lực văn bản.

  Giữ nguyên

  NĂM 2005

  1.  

  Quyết định

  89/2005/QĐ-UB

  30/5/2005

  Về ban hành quy chế tổ chức và họat động của Ban Quản lý khu nông nghiệp-công nghệ cao thành phố

  30/5/2005

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Giữ nguyên

  NĂM 2006

  1.  

  Nghị quyết

  47/2006/nq-hđnd

  13/7/2006

  Về thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người sau cai nghiện ma túy tại cơ sở chữa bệnh của thành phố.

   

  23/7/2006

  Văn bản về chính sách xã hội (Nghị quyết chỉ có nội dung về chấp thuận Tờ trình của UBND.TP).

  Hiện nay, Quyết định số 126/2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 ban hành căn cứ vào Nghị quyết số 47/2006/nq-hđnd đã hết hiệu lực (bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 23/4/2015) do đó, Nghị quyết không còn nội dung để thực hiện.

  Bãi bỏ/Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  1.  

  Quyết định

  52/2006/Qđ-ubnd

  07/4/2006

  Về chia tách ấp 3 của xã Xuân Thới Thượng-huyện Hóc Môn.

  07/4/2006

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Giữ nguyên

  1.  

  Quyết định

  123/2006/Qđ-ubnd

  16/8/2006

  Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 135/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 và Quy định kèm theo về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

  26/8/2006

  HHL một phần

  Văn bản có chứa quy phạm pháp luật (ban hành quy định). Lý do đưa vào tương tự STT3.

  Giữ nguyên

  1.  

  Quyết định

  175/2006/QĐ-UBND

  Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố.

  15/12/2006

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Giữ nguyên

  NĂM 2007

  1.  

  Nghị quyết

  03/2007/NQ-HĐND
  05/7/2007

  Về điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách xã hội của thành phố.

  15/7/2007

  Văn bản quy định về chính sách của Thành phố, xác định quyền, lợi ích của các đối tượng chính sách trên địa bàn Thành phố.

  Giữ nguyên

  1.  

  Quyết định

  79/2008/QĐ-UBND

  31/10/2008

  Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố

  10/11/2008

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Văn bản cũng đã được rà soát theo chuyên đề về Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Báo cáo số 496 /BC-STP-KTrVB ngày 13/01/2017)

  Sửa đổi bổ sung/Ban Quản lý Khu Nam

  1.  

  Quyết định

  97/2008/QĐ-UBND

  30/12/2008

  Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.

  09/01/2009

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Giữ nguyên

  1.  

  Quyết định

  100/2008/QĐ-UBND

  31/12/2008

  Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc.

  10/01/2009

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Văn bản đã được rà soát theo chuyên đề về Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Báo cáo số 496 /BC-STP-KTrVB ngày 13/01/2017)

  Giữ nguyên

  NĂM 2009

  1.  

  Nghị quyết

  05/2009/nq-hđnd

  09/7/2009

  Về việc miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

  19/7/2009

  Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp, Sở Tư pháp bổ sung vào Danh mục.

  Văn bản đã được rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí và lệ phí do Sở Tư pháp đang thu, quản lý và sử dụng (Báo cáo số 4203/BC-STP ngày 08/06/2016)

  Giữ nguyên

  1.  

  Nghị quyết

  06/2009/nq-hđnd

  09/7/2009

  Về điều chỉnh trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội và tiền ăn cho đối tượng xã hội bị ốm đau nằm điều trị tại cơ sở y tế của các đơn vị sự nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong và Sở Y tế thành phố quản lý.

  19/7/2009

  Văn bản có quy định về chế độ, chính sách xã hội cho các đối tượng đã ban hành từ năm 2009 đến nay không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố. Các căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực. Do đó, cần rà soát, thay thế phù hợp với tình hình mới.

  Sửa đổi bổ sung/Sở Lao động Thương binh Xã hội – Sở Y tế

  1.  

  Nghị quyết

  07/2009/nq-hđnd

  09/7/2009

  Về điều chỉnh chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường - xã, thị trấn.

  19/7/2009

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Văn bản liên quan: Quyết định số 65/2009/QĐ-UBND ngày 08/8/2009 của UBND Thành phố về điều chỉnh chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường - xã, thị trấn.

  Giữ nguyên

  1.  

  Nghị quyết

  10/2009/nq-hđnd

  09/7/2009

  Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

  19/7/2009

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Giữ nguyên

  1.  

  Quyết định

  06/2009/QĐ-UBND
   21/01/2009

  Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 135/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 và Quyết định số 123/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2.

  31/01/2009

  HHL một phần

  Văn bản có chứa QPPL (sửa đổi quy định). Lý do đề xuất bổ sung theo STT3.

  Giữ nguyên

   

  1.  

  Quyết định

  33/2009/QĐ-UBND

  29/4/2009

  Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh.

  09/5/2009

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Văn bản đã được rà soát theo chuyên đề về Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Báo cáo số 496/BC-STP-KTrVB ngày 13/01/2017).

  Giữ nguyên

  1.  

  Quyết định

  91/2009/QĐ-UBND
  30/11/2009

  Về bổ sung thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức của Bệnh viện Nhân Ái.

  10/12/2009

  Văn bản có nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

  Giữ nguyên

  NĂM 2010

  1.  

  Nghị quyết

  03/2010/NQ-HĐND

  07/7/2010

  Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

  17/7/2010

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Thay thế sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh./Sở Nội vụ  

  1.  

  Quyết định

  05/2010/QĐ-UBND
  20/01/2010

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

  30/01/2010

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Văn bản được Sở Xây dựng rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 741/SXD-PC ngày 15/01/2019)

  Thay thế/Sở Xây dựng

  1.  

  Quyết định

  70/2010/qđ-ubnd

  17/9/2010

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

  27/9/2010

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018)

  Văn bản được Sở Giao thông Vận tải rà soát, bổ sung (Văn bản số 14163/BC-SGTVT ngày 28/12/2018)

  Thay thế/Sở Giao thộng Vận tải

  NĂM 2011

  1.  

  Quyết định

  42/2011/QĐ-UBND
  17/6/2011

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

  27/6/2011

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Văn bản đã được rà soát theo chuyên đề về Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Báo cáo số 496/BC-STP-KTrVB ngày 13/01/2017)

  Sửa đổi, bổ sung/Ban Quản lý ĐTXD KĐT mới Thủ Thiêm

  1.  

  Quyết định

  51/2011/QĐ-UBND
  12/7/2011

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố Hồ Chí Minh.

  22/7/2011

  Văn bản do Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tập hợp, bổ sung (tại Công văn số 12389/STNTM ngày 27/12/2018).

  Thay thế/Sở Tài nguyên và Môi trường

  1.  

  Quyết định

  53/2011/QĐ-UBND
  29/7/2011

  Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

  08/8/2011

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Văn bản đã được rà soát theo chuyên đề về Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Báo cáo số 496/BC-STP-KTrVB ngày 13/01/2017)

  Giữ nguyên

  1.  

  Quyết định

  61/2011/qđ-ubnd

  03/10/2011

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

  13/10/2011

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Văn bản đã được rà soát theo chuyên đề về Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Báo cáo số 496/BC-STP-KTrVB ngày 13/01/2017)

  Giữ nguyên

  NĂM 2012

  1.  

  Nghị quyết

  02/2012/nq-hđnd

  01/3/2012

  Về kiến nghị thí điểm áp dụng biện pháp xử phạt tịch thu xe đối với một số hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông gây tác hại nghiêm trọng cho xã hội trên địa bàn thành phố.

  11/3/2012

  Văn bản được Sở Giao thông vận tải rà soát, tập hợp đề xuất bổ sung tại Công văn số 14163/BC-SGTVT ngày 28/12/2018

  Bãi bỏ/Sở Tư pháp

  1.  

  Quyết định

  35/2012/QĐ-UBND
  08/8/2012

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh.

  18/8/2012

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Văn bản đã được rà soát theo chuyên đề về Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Báo cáo số 496/BC-STP-KTrVB ngày 13/01/2017)

  Giữ nguyên

  1.  

  Quyết định

  47/2012/QĐ-UBND
  08/10/2012

  Về phân loại đơn vị hành chính phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012.

  18/10/2012

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Giữ nguyên

  NĂM 2013

  1.  

  Nghị quyết

  31/2013/NQ-HĐND

  10/12/2013

  Về điều chỉnh một số chế độ, chính sách hỗ trợ cho đối tượng người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, đối tượng bảo trợ xã hội và trại viên Khu điều trị phong Bến Sắn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý.

  20/12/2013

  Văn bản được Sở Lao động rà soát, tập hợp, bổ sung tại Công văn số 35307/SLĐTBXH-VP ngày 28/12/2018. Phần lớn nội dung văn bản đã không còn phù hợp, các căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực.

  Thay thế/Sở Lao động Thương binh Xã hội

  1.  

  Nghị quyết

  34/2013/NQ-HĐND

  10/12/2013

  Về mức chuấn hộ nghèo và hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2014-2015.

  20/12/2013

  Văn bản có chứa quy phạm pháp luật, nội dung quy định mức chuấn hộ nghèo và hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2014-2015. Tuy nhiên, các chính sách có liên quan đến Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2014-2015 vẫn còn được thực hiện (các nội dung tại Tờ trình số 6329/TTr-UBND ngày 28/11/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố vẫn còn được áp dụng).

  Giữ nguyên

  1.  

  Quyết định

  09/2013/qđ-ubnd

  07/3/2013

  Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp công dân thành phố.

  17/3/2013

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Sở Tư pháp đề nghị bãi bỏ văn bản do đã được thay thế bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND.

  Văn bản đã được rà soát theo chuyên đề về Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Báo cáo số 496/BC-STP-KTrVB ngày 13/01/2017)

  Bãi bỏ/Sở Nội vụ

  1.  

  Quyết định

  51/2013/QĐ-UBND

  22/11/2013

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

  02/12/2013

  Văn bản được Sở Nội vụ rà soát, tập hợp, bổ sung (Công văn số 5001/SVN-VP ngày 28/12/2018).

  Văn bản đã được rà soát theo chuyên đề về Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Báo cáo số 496 /BC-STP-KTrVB ngày 13/01/2017)

  Giữ nguyên

   
  Tổng số: 39 văn bản

   

  Tài liệu đính kèm: