Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đến hết ngày 21/12/2013

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đến hết ngày 21/12/2013

  STT

  Tên loại

  văn bản

  Số, ký hiệu;

  ngày, tháng, năm

   ban hành

  văn bản

  Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

  Kiến nghị

  (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

  Nội dung kiến nghị/

  Lý do kiến nghị

  Cơ quan/

  đơn vị chủ trì soạn thảo

  Thời hạn xử lý/

  kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

  I. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP[1]

  1.  

  Luật

  Số 82/2006/QH11

  ngày 29/11/2006

   Công chứng

  Sửa đổi,

  bổ sung

  - Một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai Luật Công chứng mà chưa được quy định trong Luật Công chứng;

  - Trong quá trình triển khai Luật Công chứng còn gặp một số khó khăn cần tháo gỡ;

  - Bổ sung một số nội dung để phù hợp với hoạt động công chứng của khu vực và thế giới.

  Bộ Tư pháp

  (Cục Bổ trợ

  tư pháp)

  Dự án Luật Công chứng (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2013. Dự án Luật Công chứng (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua vào Kỳ họp tháng 05/2014.

  1.  

  Luật

   

  Bán đấu giá tài sản

  Ban hành mới

  - Nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn và hoàn thiện thể chế về bán đấu giá tài sản trong bối cảnh các vấn đề liên quan đến bán đấu giá tài sản đều được điều chỉnh bởi Bộ luật, Luật, Pháp lệnh.

  - Phục vụ nhu cầu hội nhập với khu vực và thế giới vì đây là một nghề dịch vụ.

   Bộ Tư pháp

  (Cục Bổ trợ

  tư pháp)

  Hiện nay, Bộ Tư pháp đã báo cáo Chính phủ đề xuất việc đưa Luật Bán đấu giá tài sản vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 (đã có trong chương trình chuẩn bị của Quốc hội khóa XIII)

  1.  

  Nghị định

   

  Về hòa giải thương mại

  Ban hành mới

  - Theo Chương trình xây dựng văn bản, đề án của Bộ Tư pháp năm 2013;

  - Nội dung Nghị định: Quy định về hòa giải thương mại.

  Bộ Tư pháp

  (Cục Bổ trợ tư pháp)

  Dự kiến hoàn thành năm 2014. Trong năm 2013, Bộ Tư pháp đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định này, đã tổ chức 01 cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập để cho ý kiến định hướng xây dựng Dự thảo Nghị định.

  1.  

  Nghị định

  Số 04/2013/NĐ-CP

  ngày 07/01/2013

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

   

  Sửa đổi,

  bổ sung

  Bảo đảm hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành các quy định của Luật Công chứng năm 2006 và Luật Công chứng sửa đổi (dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua vào Kỳ họp tháng 5/2014)

  Bộ Tư pháp

  (Cục Bổ trợ tư pháp)

  Dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2014 (sau khi Luật Công chứng sửa đổi được Quốc hội thông qua)

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC;

  ngày 23/5/2006.

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

  Bãi bỏ

  (hoặc Thay thế)

  Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên hết hiệu lực từ ngày 01/8/2012 do được thay thế bằng Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg ngày 11/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án.

  Bộ Tư pháp

  (Cục Bổ trợ

  tư pháp)

  Thực hiện năm 2014

  1.  

  Thông tư liên tịch

   

  Hướng dẫn việc bán đấu giá quyền sử dụng đất

  Ban hành mới

  - Thực hiện theo Chương trình xây dựng văn bản, đề án của Bộ Tư pháp năm 2013;

  - Nội dung: Hướng dẫn  việc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

  Bộ Tư pháp

  (Cục Bổ trợ tư pháp)

  Phối hợp:

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Năm 2013, đã xây dựng dự thảo văn bản. Tuy nhiên, để bảo đảm tính ổn định sau khi ban hành Thông tư trong tình hình Luật Đất đai năm 2013 vừa được Quốc hội thông qua, Lãnh đạo Bộ Tư  pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhất trí tiếp tục rà soát chỉnh lý để phù hợp với Luật Đất đai mới được ban hành.

  1.  

  Thông tư

  Số 03/2001/TP-CC

  ngày 14/3/2001

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

  Bãi bỏ (hoặc thay thế)

  - Lý do bãi bỏ hoặc thay thế: Nội dung của văn bản đã không còn phù hợp khi các quy định về công chứng được hướng dẫn tại Nghị định số 75/2000/NĐ-CP đã hết hiệu lực.

  - Thời điểm hết hiệu lực: Hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực hết hiệu lực.

  Bộ Tư pháp

  (Cục Bổ trợ

  tư pháp)

  Thực hiện năm 2014

   

  1.  

  Thông tư

   

  Hướng dẫn nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư

  Ban hành mới

  Lý do ban hành: Để triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012

  Bộ Tư pháp

  (Cục Bổ trợ tư pháp)

  Đã trình Lãnh đạo Bộ Dự thảo Thông tư. Dự kiến Thông tư sẽ được ban hành vào tháng 02/2014

  II. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

  1.  

  Thông tư liên tịch

   

  TTLT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng

  Ban hành mới

  TTLT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng về xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường, theo dõi, đôn đốc, thống kê, tổng hợp báo cáo về công tác bồi thường nhà nước

  Bộ Tư pháp

  (Cục BTNN)

  Phối hợp: TANDTC, VKSNDTC, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

   

  Cục BTNN đã tổ chức họp Tổ chỉnh lý lần cuối. Hiện nay, Cục BTNN đang chỉnh lý trước khi trình ký liên ngành. Dự kiến ký ban hành vào giữa tháng 01 năm 2014.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

   

  TTLT hướng dẫn khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

  Ban hành mới

  TTLT hướng dẫn về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

  Bộ Tư pháp

  (Cục BTNN)

  Phối hợp: Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng

  Cục BTNN đang phối hợp với Vụ Pháp chế-Bộ Quốc phòng và Thanh tra Chính phủ để chỉnh lý lần cuối trước khi trình Lãnh đạo liên ngành ký ban hành. Dự kiến ký ban hành vào tháng 01/2014.

  1.  

  Thông tư liên tịch

   

  TTLT hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ

  Ban hành mới

  TTLT hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật TNBTCNN về trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

  Bộ Tư pháp

  (Cục BTNN)

  Phối hợp: VKSNDTC, TANDTC

  Cục BTNN đang đôn đốc các đơn vị gửi ý kiến góp ý và tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị. Dự kiến trình kýban hành TTLT trong tháng 01/2014.

  III. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  1.  

  Nghị định

   

  Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

  Ban hành mới

  - Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ.

  - Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định:

  + Xây dựng, quản lý, thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng văn bản pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các quy định trên.

  + Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng văn bản pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

  + Thống nhất cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc.

  Bộ Tư pháp

  (Cục CNTT)

  - Kế hoạch trình Chính phủ: Tháng 3/2014;

  - Đã tổ chức 02 phiên họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập;

  - Đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương; chuẩn bị thẩm định Dự thảo Nghị định.

   

   

  IV. LĨNH VỰC DÂN SỰ - KINH TẾ

  1.  

  Bộ  luật

  Số 33/2005/QH11

  ngày 14/6/2005

  Dân sự

  Sửa đổi,

  bổ sung

  Theo Chương trình xây dựng Luật.

   

  Bộ Tư pháp

  (Vụ PL Dân sự-Kinh tế)

  Kế hoạch trình Quốc hội: Tháng 10/2014

   

  1.  

  Luật

  Số 22/2000/QH10

  ngày 09/6/2000

  Hôn nhân và gia đình

  Sửa đổi,

  bổ sung

  Theo Chương trình xây dựng Luật.

   

  Bộ Tư pháp

  (Vụ PL Dân sự-Kinh tế)

  Kế hoạch:

  - Tháng 6/2013 trình Chính phủ;

  - Tháng 8/2013 trình Uy ban thường vụ Quốc hội;

  - Tháng 10/2013 trình Quốc hội)

  1.  

  Nghị định

   

  Hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi)

  Ban hành mới

   

   

   Kế hoạch trình CP: Tháng 11/2014.

  V. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

  1.  

   

   

  Quyết định của TTgCP

   

  Quy định về việc tích hợp, quản lý và vận hành Hệ thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm

  Ban hành mới

  1. Lý do ban hành:

  1.1. Tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và thực hiện việc quản lý một hệ thống thông tin thống nhất về tình trạng pháp lý của tài sản.

  1.2. Sau 10 năm triển khai thực hiện (2002 - 2012), hệ thống cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm đối với từng loại tài sản tuy đã được các Bộ, ngành, địa phương đầu tư tạo lập, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập lớn:

  a) Việc quản lý, lưu giữ thông tin về giao dịch bảo đảm phân tán theo từng loại tài sản và chưa có sự kết nối thông tin giữa các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.

  b) Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm còn hạn chế, chưa đồng bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền đăng ký.

  c) Thông tin về giao dịch bảo đảm chưa được đầu tư, hiện đại hóa nên đã ảnh hưởng nhiều đến khả năng tiếp cận, tra cứu và khai thác thông tin về giao dịch bảo đảm, từ đó dẫn đến những rủi ro pháp lý cho các bên có liên quan.

  2. Nội dung cơ bản của Quyết định:

   - Nguyên tắc, và quy trình kết nối, tích hợp dữ liệu về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển, quyền sử dụng đất vào Hệ thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm;

  - Lưu trữ, bảo vệ, khai thác và sử dụng Hệ thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm;

  - Trách nhiệm của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng các giải pháp kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, quy định về việc quản lý, vận hành, lưu giữ và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân;

  - Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm.

   (Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 19/7/2013 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc)

  Bộ Tư pháp

  (Cục ĐK QGGDBĐ)

   

  Kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ: Tháng 07/2014.

   

  1.  

  Thông tư

  liên tịch

   

   

  Hướng dẫn về đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

  Ban hành mới

  1. Theo Chương trình ban hành văn bản năm 2013.

  2. Nội dung cơ bản:

  1. Hướng dẫn về hồ sơ thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng)

  2. Hướng dẫn thủ tục công chứng và đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai và thủ tục chuyển tiếp thời điểm đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với thời điểm đăng ký thế chấp nhà ở được hình thành (nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường).

  Ngân hàng Nhà nước

   Phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng.

   

  Cục Đăng ký và Cục Bổ trợ tư pháp là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ tham mưu, xây dựng nội dung hướng dẫn về thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai và đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (là đơn vị chủ trì) tổng hợp.

  1.  

  Thông tư liên tịch

   

  Hướng dẫn một số vấn đề về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  Ban hành mới

  TTLT dự kiến hướng dẫn một số vấn đề sau đây:

  1. Hướng dẫn cách xác định chủ thể của hợp đồng thế chấp: chủ thể là hộ gia đình, vợ chồng, chủ thể của hợp đồng trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc thế chấp;

  2. Hướng dẫn việc giải quyết một số tranh chấp liên quan đến hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: bên nhận thế chấp là bên ngay tình, thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác.

  Bộ Tư pháp

  (Cục ĐK QGGDBĐ)

  Phối hợp: Tòa án NDTC, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Năm 2014

  Cục Đăng ký đã phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tòa án nhân dân tối cao xây dựng dự thảo. Trên cơ sở ý kiến của Tổ biên tập, Ban soạn thảo về đề cương và nội dung hướng dẫn, Cục Đăng ký đang gửi Dự thảo 1 xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

  1.  

  Thông tư

  liên tịch

   

  Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm

  Ban hành mới

  1. Theo Chương trình ban hành văn bản năm 2013.

  2. Nội dung cơ bản: Dự thảo văn bản hướng dẫn một số nội dung sau đây:

  - Thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm;

  - Xử lý tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ;

  - Bán tài sản bảo đảm không qua đấu giá, nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm;

   - Trách nhiệm hỗ trợ của cơ quan liên quan trong việc thu giữ tài sản;

  - Quy định về thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm cho người mua, người nhận chính tài sản bảo đảm.

  Bộ Tư pháp

  (Cục ĐK QGGDBĐ)

  Phối hợp: Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải.

  - Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định Dự thảo, hiện đang chỉnh lý dự thảo trên cơ sở góp ý lần cuối của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng.

  - Dự kiến trình Lãnh đạo các bộ, ngành ký ban hành trong tháng 01/2014.

  1.  

  Thông tư

  liên tịch

  Số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN

  ngày 21/5/2007

  Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở

  Bãi bỏ

  Nội dung đăng ký thế chấp nhà ở đã được điều chỉnh tại Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011. Do đó, khi 04 bộ (Ngân hàng nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và môi trường) ban hành TTLT hướng dẫn thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thì sẽ có một quy định ở điều khoản chuyển tiếp để bãi bỏ Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN

   

  Thời điểm Thông tư liên tịch hướng dẫn một số vấn đề về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì) có hiệu lực pháp luật.

  1.  

  Thông tư

  Số 22/2010/TT-BTP

  ngày 06/12/2010

  Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

  Sửa đổi,

  bổ sung

  Một số quy định của 02 Thông tư không còn phù hợp, cụ thể là:

  - Chưa xác định các loại quyền quyền cụ thể phát sinh từ hợp đồng và từ căn cứ pháp lý thuộc thẩm quyền đăng ký của các Trung tâm; - Thông tư chưa có quy định hướng dẫn việc mô tả chung đối với tài sản bảo đảm;

  - Thiếu quy định để điều chỉnh một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn như các căn cứ từ chối đăng ký và chưa có hướng dẫn cụ thể cách thức mô tả tài sản trên giao diện đăng ký trực tuyến;

   - Việc quản lý khách hàng thường xuyên và và cấp mã số khách hàng thường xuyên là nội dung quan trọng nhưng chưa được quy phạm hóa vào trong văn bản quy phạm pháp luật.

  Bộ Tư pháp

  (Cục ĐK

  QGGDBĐ)

   

  Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2010/TT-BTP05/2011/TT-BTP đang được chỉnh lý lần cuối,  dự kiến trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành trong tháng 01/2014.

   

  1.  

  Thông tư

  Số 05/2011/TT-BTP

  ngày 16/02/2011

  Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  Sửa đổi,

  bổ sung

  VI. LĨNH VỰC HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  1.  

  Bộ luật

  Số 15/1999/QH10

  ngày 21/12/1999

  Hình sự

  Sửa đổi,

  bổ sung

  - Theo Chương trình xây dựng văn bản năm 2013 (Chương trình chuẩn bị)

   

  Bộ Tư pháp

  (Vụ PL Hình sự - Hành chính)

  Kế hoạch trình Chính phủ: Tháng 12/2014

  1.  

  Luật

   

  Ban hành quyết định hành chính

  Ban hành mới

  - Theo Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII

   

  Bộ Tư pháp

  (Vụ PL Hình sự - Hành chính)

  Kế hoạch trình Chính phủ: Tháng 08/2014

  1.  

  Nghị định

   

  Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

  Ban hành mới

  Chuyển từ năm 2013 sang

   

  Bộ Tư pháp

  (Vụ PL Hình sự - Hành chính)

  Kế hoạch trình Chính phủ: Tháng 04/2014

  VII. LĨNH VỰC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC

  1.  

  Luật

   

  Hộ tịch

  Ban hành mới

  Thực hiện Nghị quyết số 07/2011/QH13 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011

  Bộ Tư pháp

  (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực)

  Ngày 15/10/2013, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết số 685/2013/UBTVQH3 quyết nghị đưa dự thảo Luật Hộ tịch ra khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, 2014 của Quốc hội. Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 8796/VPCP-PL, với tinh thần chủ động, Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) vẫn đang tích cực chỉnh lý, hoàn thiện Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thời hạn, tình hình xây dựng (xử lý) văn bản.

  1.  

  Luật

   

  Chứng thực

  Ban hành mới

  Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 13

  Bộ Tư pháp

  (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực)

  Dự án Luật đang trong quá trình chuẩn bị, dự kiến sẽ đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 của Quốc hội. 

  1.  

  Nghị định

   

  Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, hợp đồng, giao dịch

  Ban hành mới

  Thay thế các Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000  của Chính phủ về công chứng, chứng thực, Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007

  Bộ Tư pháp

  (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực)

  Đang xây dựng, dự kiến trình Chính phủ tháng 07/2014.

  1.  

  Nghị đinh

  Số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009

  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

  Sửa đổi,

  bổ sung

  Nghị định cần sửa đổi, bổ sung một số điều cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc tịch như:

  - Hướng dẫn chi tiết hơn các điều kiện xin nhập quốc tịch Việt Nam;

  - Mở rộng các tiêu chí, căn cứ, cơ sở, khả năng để xác định quốc tịch Việt Nam (ngoài tiêu chí về giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam như pháp luật hiện hành), nhất là đối với người di cư tự do về Việt Nam, không có giấy tờ tùy thân, nguy cơ rơi vào tình trạng không quốc tịch; hướng dẫn chi tiết, rõ ràng hơn về hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

  - Cụ thể hơn đối với những trường hợp đặc biệt được phép giữ quốc tịch nước ngoài khi xin nhập, xin trở lại quốc tịch Việt Nam…

  Bộ Tư pháp

  (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực)

  Đang xây dựng, dự kiến trình Chính phủ tháng 10/2014.

  1.  

  Thông tư

  Số  03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

  Thay thế

  Thông tư 03/2001/TP-BTP hướng dẫn chung về công chứng và chứng thực mà hiện tại công chứng đã có Luật Công chứng điều chỉnh.

  Bộ Tư pháp

  (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực)

  Đã họp tư vấn thẩm định, đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo thông tư. Hiện đã trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành.

   

  1.  

  Thông tư

  Số  03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

  Thay thế

  Thù lao dịch thuật không còn phù hợp vì thù lao dịch thuật không phải là loại hình dịch vụ để nhà nước quy định giá.

  Bộ Tư pháp

  (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực)

  1.  

  Thông tư

  Số  19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

  Sửa đổi,

  bổ sung

  Sửa đổi quy định về việc điểm chỉ trong văn bản tiếng nước ngoài (Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 2)

  Bộ Tư pháp

  (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực)

  1.  

  Thông tư

   

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

  Ban hành mới

   Tại Nghị định số 24/2013/NĐ-CP, Chính phủ giao Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc bổ sung vào hồ sơ đăng ký kết hôn Giấy xác nhận của Trung tâm về việc công dân Việt Nam đã được tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (khoản 3 Điều 7) và quy định chi tiết thủ tục phỏng vấn đối với công dân Việt Nam cư trú trong nước yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài (khoản 6 Điều 15).

  - Ngoài ra trong quá trình triển khai thực hiện, qua phản ánh của các địa phương, thấy có một số nội dung cần quy định chi tiết và hướng dẫn để triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc, bao gồm:

  + Thời hạn có giá trị của giấy tờ; thẩm quyền cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch của Giám đốc Sở Tư pháp; trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con.

  + Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn của phía người nước ngoài, đặc biệt là đối với công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài đồng thời có quốc tịch nước ngoài; người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

  + Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn như về cách thức, nội dung phỏng vấn hai bên nam, nữ; những trường hợp cần trao đổi với cơ quan công an xác minh; cách thức xử lý đối với Giấy chứng nhận kết hôn trong trường hợp hết thời hạn quy định mà đương sự không có mặt để tổ chức lễ đăng ký kết hôn ...

  + Cách thức, nội dung thẩm tra, xác minh hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, ghi vào sổ việc kết hôn; các trường hợp từ chối giải quyết.

  + Hướng dẫn kết hợp giải quyết hồ sơ nhận cha, mẹ, con với hồ sơ đăng ký khai sinh; cách thức xử lý hồ sơ nhận cha, mẹ, con trong trường hợp một trong hai bên hoặc cả hai bên chết sau khi nộp hồ sơ; khi có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc xác định cha, mẹ, con.

  + Một số nội dung liên quan đến điều kiện thành lập; phạm vi, trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ, cấp Giấy xác nhận sau khi tư vấn, hỗ trợ của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; quy định chuyển tiếp đối với các Trung tâm hỗ trợ kết hôn thành lập và hoạt động theo quy định của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP.

  Bộ Tư pháp

  (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực)

  Đã họp tư vấn thẩm định, hiện đang chỉnh lý, hoàn thiện. Dự kiến sẽ ban hành tháng 01, 02/2014.

   

  1.  

  Thông tư

   

  Hướng dẫn một số quy định về chứng thực

  Ban hành mới[2]

   Quy định trách nhiệm đối với giấy tờ văn bản được chứng thực chữ ký, hợp đồng giao dịch được chứng thực; hướng dẫn trình tự, thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch; chứng thực chữ ký trong giấy tờ ủy quyền, chứng thực chữ ký trong giấy tờ bán cho, tặng xe của cá nhân

  (Thực hiện theo Quyết định số 1024/QĐ- BTP ngày 03/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

  Bộ Tư pháp

  (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực)

  Đang tổng hợp ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ và Sở Tư pháp lần 02 trước khi trình Bộ trưởng  ký ban hành.

  VIII. LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ

  1.  

  Nghị định

  Số 78/2008/NĐ-CP

  ngày 17/7/2008

  Về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

  Sửa đổi,

  bổ sung

  Nghị định số 78/2008/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, đòi hỏi phải được sửa đổi, bổ sung kịp thời để phù hợp với quy định tại một số văn bản liên quan như: Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

  Đồng thời, sau năm năm thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP cũng đã bộc lộ một số hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước đối với hợp tác với nước ngoài về pháp luật (thiếu một số quy định cần thiết, một số quy định chưa cụ thể, dẫn đến việc khó thực hiện trên thực tế ...).

  Bộ Tư pháp

  (Vụ Hợp tác quốc tế)

  Năm 2014

   

  1.  

  Thông tư

  Số 10/2008/TT-BTP

  ngày 31/12/2008

  Huớng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/07/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

  Thay thế

  Quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2008/NĐ-CP

  Bộ Tư pháp

  (Vụ Hợp tác quốc tế)

  Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2008/NĐ-CP được ban hành.

  IX. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

  1.  

  Thông tư

  Số 16/2011/TT-BTP

  ngày 28/9/2011

  Quy định về phân cấp và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

  Sửa đổi,

  bổ sung

  Một số nội dung của Thông tư số 16/2011/TT-BTP cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của văn bản mới ban hành, cụ thể:

  1. Bổ sung nội dung phân cấp và ủy quyền về thẩm quyền phê duyệt các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

  2. Sửa đổi nội dung phân cấp và ủy quyền vè quản lý tài sản đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tại Mục 3 Thông tư số 16/2011/TT-BTP bảo đảm phù hợp với phân loại đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06/02/2012  của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

  Bộ Tư pháp

  (Vụ Kế hoạch – Tài chính )

  Năm 2014, Vụ Kế hoạch – Tài chính sẽ chủ trì xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều

  của Thông tư số 16/2011/TT-BTP.

   

  X. LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  1.  

  Quyết định của TTgCP

  Số 74/2010/QĐ-TTg

  ngày 22/11/2010

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ

  Bãi bỏ

  Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013,  Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 đã điều chỉnh Cục Kiểm soát TTHC là đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Như vậy, nội dung quy định tại Quyết định số 74/2010/QĐ-TTg quy định Cục Kiểm soát TTHC trực thuộc Văn phòng Chính phủ đã được điều chỉnh. Mặt khác, sau khi Cục Kiểm soát TTHC được chuyển giao về Bộ Tư pháp và căn cứ quy định tại Điều 3 về việc giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Bộ trong đó có Cục Kiểm soát TTHC; ngày 06/9/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 2245/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát TTHC. Như vậy, đối tượng điều chỉnh tại Quyết định 74/2010/QĐ-TTg không còn phù hợp với những quy định hiện hành.

  Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

  Thực hiện năm 2014.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV

  ngày 26/01/2011

  Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, Cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung

  Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013,  Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 đã điều chỉnh Cục Kiểm soát TTHC là đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Theo đó, chức năng kiểm soát thủ tục hành chính cũng được chuyển từ Văn phòng Bộ, Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về các tổ chức pháp chế (Theo quy định của Nghị định số 48/2013/NĐ-CP). Vì vậy, quy định của Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV không còn phù hợp

  Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính), Bộ Nội vụ

  Thực hiện năm 2014.

   

  XI. LĨNH VỰC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA, HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT,

  PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 122/2011/TTLT-BTC-BTP

  ngày 17/8/2011

  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

  Sửa đổi,

  bổ sung

  Một số hoạt động có tính chất đặc thù trong công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL được quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2013/TT-BTP hiện nay vẫn chưa được bảo đảm về kinh phí để thực hiện do Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP chưa có quy định hoặc đã có quy định nhưng không còn phù hợp với yêu cầu, tính chất của hoạt động rà soát, hệ thống hóa VBQPPL được quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP (cụ thể là bổ sung và cụ thể đối tượng được ngân sách nhà nước cấp kinh phí bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; các nội dung và định mức chi cần được bổ sung và nâng lên để phù hợp với thực tế).

  Bộ Tài chính

  Phối hợp:

  Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

  Thực hiện năm 2014

  Bộ Tư pháp đã gửi Bộ Tài chính Công văn đề nghị cho ý kiến về việc xử lý kết quả rà soát Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP .

   

   

  1.  

  Thông tư

   

  Hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

  Ban hành mới

  Hướng dẫn cụ thể một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

  Bộ Tư pháp

  (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật)[3]

  Thực hiện năm 2014. Đã  thành lập Tổ soạn thảo Dự thảo Thông tư, đang tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư.

  XII. LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

  1.  

  Luật

  Số 28/2009/QH12

  ngày 17/6/2009

  Lý lịch tư pháp

  Sửa đổi,

  bổ sung

   Việc sửa đổi, bổ sung  Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 nhằm giải quyết triệt để những hạn chế, bất cập của Luật này, đồng thời bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ của Luật Lý lịch tư pháp với các đạo luật có liên quan

  Bộ Tư pháp (Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia)

  Đang đề xuất để đưa vào chương trình xây dựng.

   

  XIII. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

  1.  

  Thông tư liên tịch

   

   

  Hướng dẫn thủ tục tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt

  Ban hành mới

  - Để thực hiện Luật Nuôi con nuôi (Theo Chương trình xây dựng văn bản năm 2013 và nội dung của Đề án Lahay);

  - Thông tư xác định đối tượng trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt và quy định trình tự, thủ tục giải quyết tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho nhóm đối tượng nêu trên.

  Bộ Tư pháp

  (Cục Con nuôi)

  Phối hợp: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế

  - Hiện nay Thông tư đang trong quá trình chỉnh lý theo ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ ngành và địa phương;

  - Dự kiến ban hành tháng 02/2014.

   

   

   

   

   

  XIV. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

  1.  

  Nghị định

  Số 160/1999/NĐ-CP

  ngày 18/10/1999

  Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở

  Thay thế

  Do Pháp lệnh 09/1998/ PL-UBTVQH hòa giải đã được thay thế bởi Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 nên cần xây dựng một Nghị định mới hướng dẫn thi hành các quy định về hòa giải ở cơ sở phù hợp với nội dung của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

  Bộ Tư pháp (Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật)

  Hiện nay Nghị định thay thế 160/1999/NĐ-CP là Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở đang  Hoàn thiện dự thảo chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định để trình Bộ trưởng ký tờ trình và các tài liệu liên quan, trình Chính phủ ban hành.

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 73/2010/TTLT-BTC-BTP

  ngày 14/5/2010

  Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

  Thay thế

  Để bảo đảm phù hợp với thực tiễn và yêu cầu triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật  thì cần xây dựng Thông tư thay thế  Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

  Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật)

  Bộ Tư pháp (Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật) đang phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP trước khi trình lãnh đạo hai Bộ ký ban hành.

  1.  

  Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

   

  Về phối hợp quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở

  Ban hành mới

  Thực hiện quy định tại Điều 30 Luật hòa giải ở cơ sở

   

  Bộ Tư pháp (Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật)

  Đang soạn thảo Dự thảo Nghi quyết, dự kiến ban hành tháng 08/2014.

   

  XV. LĨNH VỰC THANH TRA

  1.  

  Nghị định

  Số 74/2006/NĐ-CP

  ngày 01/8/2006.

  Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tư pháp

  Thay thế

  - Theo Chương trình xây dựng văn bản trình Chính phủ năm 2013;

  - Nội dung cơ bản của Dự thảo: quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tổ chức của các cơ quan thanh tra ngành tư pháp, hoạt động thanh tra ngành Tư pháp, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh thuộc các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

  Bộ Tư pháp

  (Thanh tra Bộ)

  - Kế hoạch: Trình Chính phủ Tháng 11/2013;

  - Tình hình xây dựng văn bản: đã tham mưu thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập; gửi công văn yêu cầu các Sở Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ tổng kết việc thi hành nghị định. Ngày 27/12/2013 trình Bộ trưởng Dự thảo Nghị định và hồ sơ, tài liệu kèm theo để xem xét, ký trình Chính phủ.

  1.  

  Nghị định

  Số 110/2013/NĐ-CP

  ngày 24/9/2013

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

  Sửa đổi,

  bổ sung

  - Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) và Luật Công chứng (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7;

  - Nội dung kiến nghị sửa đổi: một số hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công chứng và hôn nhân gia đình cho phù hợp với nội dung của Luật Công chứng (sửa đổi) và Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

  Bộ Tư pháp

  (Thanh tra Bộ)

  Kế hoạch: Trình Chính phủ Tháng 10/2014.

   

  XVI. LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng BTP

  Số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19/3/2008.

  Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”

  Thay thế

  Thay đổi hình thức văn bản (Thông tư) và sửa đổi một số nội dung không phù hợp.

  Bộ Tư pháp

  (Vụ Thi đua - Khen thưởng)

   

  - Đang xây dựng dự thảo

  - Đã được lãnh đạo Bộ nhất trí lùi thời hạn ban hành sang năm 2014.

  XVII. LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

  1.  

  Nghị quyết

   

  Về việc miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước không có điều kiện thi hành

  Ban hành mới

  Theo Chương trình xây dựng văn bản năm 2013.

   

   

  Bộ Tư pháp

  (Tổng cục THADS)

  Kế hoạch: Năm 2014.

   

  1.  

  Luật

  Số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008

  Thi hành án dân sự

  Sửa đổi,

  bổ sung

  Sau 05 năm triển khai thực hiện, Luật Thi hành án dân sự đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

  Những quy định của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi:

  - Quy định về việc ra quyết định thi hành án dân sự

  - Quy định về thẩm quyền kiểm sát việc thi hành án của Viện kiểm sát nhân dân

  - Quy định đơn yêu cầu thi hành án phải có thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án

  - Về xác minh điều kiện thi hành án

  - Quy định về đình chỉ thi hành án

  - Quy định về trả đơn yêu cầu thi hành án

  - Chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án đối với doanh nghiệp nhà nước giải thể, cổ phần hóa

  - Việc thi hành án có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án

  - Điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án

  - Chi phí thông báo về thi hành án dân sự và chi phí xác minh điều kiện thi hành án

  - Biện pháp bảo đảm tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương dự và tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản

  - Kê biên, xử  lý tài sản của người phải thi hành án gắn liền với tài sản của người khác

  - Bảo đảm quyền ưu tiên mua tài sản chung

  - Định giá tài sản đã kê biên

  - Xử lý tài sản bán đấu giá không thành

  - Cưỡng chế đối với tài sản kê biên là quyền sở hữu trí tuệ

  - Thứ tự thanh toán tiền thi hành án

  - Lãi chậm thi hành án

  - Cưỡng chế buộc nhận người lao động trở lại làm việc

  - Về thủ tục tạm ngững thi hành án để giải quyết khiếu nại, tố cáo

  - Cơ chế phối hợp giữa cơ quan, tổ chức được giao theo dõi, quản lý người đang chấp hành án hình sự với cơ quan thi hành án dân sự trong việc thu tiền thi hành án

  - Tương trợ tư pháp về thi hành án dân sự

  - Về Thừa phát lại

  Những quy định bổ sung:

  - Các quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh

  - Quy định cụ thể về kê biên, xử lý tài sản phù hợp với đặc thù vùng miền, chính sách như ao cá ở đồng bằng sông Cửu Long, quyền sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số…

  - Quy đinh về cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá trong trường hợp bản án, quyết định của Tòa án bị kháng nghị, tạm đình chỉ hoặc bị hủy để xét xử  lại hoặc bị khởi kiện hợp đồng mua đấu giá tài sản chưa cụ thể

  - Quy định về thi hành án trong một số trường hợp cụ thể

  Bộ Tư pháp

  (Tổng cục THADS)

  Kế hoạch trình Quốc hội: Tháng 5/2014

  - Tháng 3/2014: Thẩm định dự án Luật và trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến về dự thảo Luật

  - Tháng 4/2014: Trình Ủy ban tư pháp và Ủy ban thường vụ Quốc Hội xem xét, cho ý kiến về dự thảo Luật

  - Tháng 5/2014: Trình Quốc hội cho ý kiến

  - Tháng 9/2014: Trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật.

  1.  

  Thông tư liên tịch

   

  Hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án

  Ban hành mới

  Theo Chương trình xây dựng văn bản năm 2013

  Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa tài khoản, khấu trừ tiền trong tài khoản, trừ vào thu nhập của người phải thi hành án để thi hành án dân sự

  Bộ Tư pháp

  (Tổng cục THADS)

  Phối hợp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Kế hoạch: trình các Bộ, ngành ký ban hành Thông tư tháng 01/2014

  1.  

  Thông tư

  Số 03/2009/TT-BTP

  ngày 30/9/2009

  Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

  Thay thế

  Theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội, việc thí điểm thừa phát lại được thực hiện từ ngày Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành (01/7/2009) đến ngày 01/7/2012. Theo kế hoạch, Bộ Tư pháp đang đề nghị Chính phủ, Quốc hội cho phép thực hiện chính thức hoặc kéo dài thời gian thí điểm Thừa phát lại, mở rộng tại một số tỉnh, thành phố khác, nên Nghị định số 61/2009/NĐ-CP sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

  Một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung:

  - Tên gọi của Thông tư

  - Về xác minh điều kiện thi hành án

  - Về trực tiếp thi hành bản án, quyết định

  - Các nội dung của Thừa phát lại

  - Về biểu mẫu nghiệp vụ của Văn phòng Thừa phát lại

  Bộ Tư pháp

  (Tổng cục THADS)

  Sau khi Nghị định số 61/2009/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung.

   

  1.  

  Thông tư

  Số 01/2011/TT-BTP

  ngày 10/01/2011

  Quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên THA và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống THADS

  Sửa đổi

  Theo Chương trình xây dựng văn bản năm 2013

  - Bổ sung cho đối tượng được hưởng trang phục hợp đồng 68 không thời hạn

  - Bổ sung trang phục được hưởng theo Hợp đồng 68

  Bộ Tư pháp

  (Tổng cục THADS)

  Kế hoạch ban hành:

  Quý I/2014

  XVIII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2009/TTLT-BTP-BNV

  ngày 28/4/2009

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã

  Thay thế

  Theo Chương trình xây dựng văn bản năm 2013.

   

  Bộ Tư pháp

  (Vụ Tổ chức

  cán bộ)

  Phối hợp:

  Bộ Nội vụ

  Dự kiến, dự thảo Thông tư liên tịch sẽ được xem xét, trình hai Bộ ký ban hành ngay sau khi các Nghị định thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP và Nghị định số 16/2009/NĐ-CP được ban hành.

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng BTP

  Số 483/QĐ-BTP

  ngày 26/7/1993

  Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch chuyên công chức hành chính trong ngành Tư pháp

  Sửa đổi,

  bổ sung

  - Lý do sửa đổi: Quy định phù hợp hơn về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch chuyên công chức hành chính trong ngành tư pháp;

  - Hiện nay, chưa có nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới

  Bộ Tư pháp

  (Vụ Tổ chức

    cán bộ)

  Đang nghiên cứu để xây dựng dự thảo văn bản.

   

  XIX. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

  1.  

  Nghị định

  Số 14/2013/NĐ-CP

  ngày 05/02/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

  Sửa đổi,

  bổ sung

  - Sửa đổi mức bồi dưỡng vụ việc tham gia tố tụng của cộng tác viên và luật sư cho phù hợp;

  - Xây dựng cơ chế khuyến khích sự tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật...;

  - Sửa đổi các quy định về Chi nhánh và Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý cho phù hợp với thực tiễn.

  Bộ Tư pháp

  (Cục Trợ giúp pháp lý)

  Kế hoạch trình Chính phủ: Năm 2014

  1.  

  Thông tư liên tịch

   

   

  Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý

  Ban hành mới

  - Để thực hiện Nghị định số 14/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

  - Phạm vi điều chỉnh: Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của trợ giúp viên pháp lý;

  - Đối tượng được cấp trang phục để sử dụng khi thi hành nhiệm vụ sự nghiệp là trợ giúp viên pháp lý đang làm việc trong Trung tâm trợ giúp pháp lý;

  - Các quy định về tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát trang phục; lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí may sắm trang phục...

  Bộ Tài chính

  Phối hợp: Bộ Tư pháp

  - Theo Kế hoạch năm 2013;

  - Thời gian ban hành: Dự kiến tháng 01/2014.

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

   

   

  Quy định lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng  bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020

  Ban hành mới

  Để triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012

  Bộ Tài chính

  Phối hợp: Bộ Tư pháp

  - Theo Chương trình xây dựng văn bản năm 2013.

  - Thời gian ban hành: Dự kiến tháng 01/2014.

   

   

  1.  

  Thông tư

   

  Hướng dẫn về trang phục của Trợ giúp viên pháp lý

  Ban hành mới

  Để thực hiện Nghị định số 14/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

  Bộ Tư pháp

  (Cục Trợ giúp pháp lý)

  - Đang xây dựng;

  - Thời gian ban hành: Quý I/2014 (Thông tư này ban hành sau Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý)

  1.  

  Thông tư

  Số 07/2011/TT-BTP

  ngày 31/3/2011

  Hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động TGPL

  Thay thế

  - Để phù hợp với quy định của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và Nghị định số 14/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP;

  - Phù hợp với Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/01/2010;

  - Sửa đổi, bổ sung đối tượng được trợ giúp pháp lý cho phù hợp với Nghị định số 07/2007/NĐ-CP và Nghị định số 14/2013/NĐ-CP;

  - Quy định các biện pháp bảo vệ và hỗ trợ người mẹ, trẻ em gái, nạ nhân bạo lực gia đình, nạn nhân bị mua bán, nạn nhân bị xâm hại tình dục.

  Bộ Tư pháp

  (Cục Trợ giúp pháp lý)

  Đã trình Lãnh đạo Bộ xem xét.

   

   

  XX. LĨNH VỰC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT, THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ

  1.  

  Luật

   

  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất)

  Ban hành mới

  Thay thế, hợp nhất Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương thực hiện theo Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày ngày 18/6/2013 của Quốc hội

  Bộ Tư pháp

  (Vụ Các vấn đề chung về XDPL)

  Thực hiện năm 2014.

  Đang trong quá trình xây dựng, vừa thông qua Đề cương sơ bộ.  

  1.  

  Quyết định của TTgCP

   

  Về chế độ phụ cấp theo nghề đối với người làm công tác pháp chế 

  Ban hành mới

  Hướng dẫn, quy định về chế độ phụ cấp theo nghề đối với người làm công tác pháp chế

   

  Bộ Tư pháp

  (Vụ Các vấn đề chung về XDPL)

  Thực hiện năm 2014.

  Đã trình Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tích hợp với quy định cải cách tiền lương chung.

  1.  

  Quyết định của TTgCP

   

  Ban hành chỉ tiêu thống kê quốc gia về tình hình thi hành pháp luật 

  Ban hành mới

  Thực hiện theo Chương trình xây dựng văn bản năm 2013

   

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp

  (Vụ Các vấn đề chung về XDPL)

  Thực hiện năm 2014.

  Sau khi Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành.

  1.  

  Thông tư liên tịch

   

  Hướng dẫn về tổ chức, biên chế, tiêu chuẩn của người làm công tác pháp chế

  Ban hành mới

  Thực hiện theo Chương trình xây dựng văn bản, đề án của Chính phủ năm 2013

   

   

  Bộ Tư pháp

  (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng PL)

  Phối hợp:

   Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính

  Thực hiện năm 2014.

  Đã xây dựng và đang chờ Bộ Nội vụ có ý kiến. 

  1.  

  Thông tư

  Số 03/2010/TT-BTP

  ngày 03/3/2010

  Hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  Thay thế

  Bảo đảm phù hợp với các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật (theo Quyết định số 1024/QĐ- BTP ngày 03/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

  Bộ Tư pháp

  (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng PL)

  Hiện nay, Dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 03/2010/TT-BTP

  ngày 03/3/2010 đã trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành.

  1.  

  Thông tư

   

  Hướng dẫn lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

  Ban hành mới

  Thực hiện theo Quyết định số 1024/QĐ- BTP ngày 03/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

   

  Bộ Tư pháp

  (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng PL)

  Đã báo cáo Lãnh đạo Bộ, chuẩn bị gửi lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương.

  1.  

  Thông tư

   

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP về nghiệp vụ của các tổ chức pháp chế

  Ban hành mới

  Thực hiện theo Quyết định số 1024/QĐ- BTP ngày 03/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

   

  Bộ Tư pháp

  (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng PL)

  Thực hiện năm 2014.

  Đang chỉnh lý, hoàn thiện để báo cáo Lãnh đạo Bộ ký ban hành.

  Tổng số: 68 văn bản  [1] Bổ trợ tư pháp bao gồm: Luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, trọng tài thương mại.

  [2] Hiện nay Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) đang chủ trì soạn thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về chứng thực để thay thế 02 (hai) Thông tư là Thông tư số  03/2001/TP-CC, Thông tư số 03/2008/TT-BTP và sửa đổi Điều 2 Thông tư số 19/2011/TT-BTP.

  [3] Hiện nay, nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đã được chuyển giao từ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật sang Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

   

  Tài liệu đính kèm: