Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng hệ thống hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đến hết ngày 21/12/2013

  Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng hệ thống hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đến hết ngày 21/12/2013

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu;

  ngày, tháng, năm

  ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản/

  Trích yếu nội dung của văn bản

  Thời điểm có

  hiệu lực

  Ghi chú

  I. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP[1]

  I.1. LĨNH VỰC LUẬT SƯ, TƯ VẤN PHÁP LUẬT

  1.  

  Luật

  Số 65/2006/QH11

  ngày  29/6/2006

  Luật sư

  01/01/2007

  Hết hiệu lực

  một phần

  1.  

  Luật

  Số 20/2012/QH13

  ngày 20/11/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

  01/7/2013

   

  1.  

  Nghị quyết

  Số 65/2006/NQ-QH11

  ngày 29/6/2006

  Về việc thi hành Luật Luật sư

  12/7/2006

  (Kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố)

   

  1.  

  Nghị định

  Số 77/2008/NĐ-CP

  ngày 16/7/2008

  Về tư vấn pháp luật

  11/8/2008

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 77/2008/NĐ-CP đăng Công báo)

  Hết hiệu lực

  một phần

  1.  

  Nghị định

  Số 05/2012/NĐ-CP[2]

  ngày 02/02/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

  01/4/2012

  Hết hiệu lực

  một phần

  1.  

  Nghị định

  Số 123/2013/NĐ-CP

  ngày 14/10/2013

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

  28/11/2013

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 66/2007/TTLT-BTC-BTP

  ngày 19/6/2007

  Hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

  24/7/2007

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 66/2007/TTLT-BTC-BTP đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư

  Số 01/2010/TT-BTP

  ngày 09/02/2010

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

  26/3/2010

  (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư số 01/2010/TT-BTP ký ban hành)

  Hết hiệu lực

  một phần

  1.  

  Thông tư

  Số 21/2010/TT-BTP

  ngày  01/12/2010

  Ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư

  01/7/2011

  Hết hiệu lực kể từ ngày 15/01/2014 do được thay thế bằng Thông tư số 19/2013/TT-BTP

  ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp

  1.  

  Thông tư

  Số 17/2011/TT-BTP

  ngày 14/10/2011

  Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

  01/12/2011

   

  1.  

  Thông tư

  Số 19/2011/TT-BTP[3]

  ngày 31/10/2011

   

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

  14/12/2011

   

  1.  

  Thông tư

  Số 19/2013/TT-BTP

  ngày 28/11/2013

  Hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư

  15/01/2014

   

  Chưa có

   hiệu lực

  I. 2. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

  1.  

  Luật

  Số 82/2006/QH11

  ngày 29/11/2006

   Công chứng

  01/7/2007

   

  1.  

  Nghị định

  Số 75/2000/NĐ-CP[4] ngày 08/12/2000

  Về công chứng, chứng thực

  01/4/2001

  Hết hiệu lực

  một phần

  1.  

  Nghị định

  Số 04/2013/NĐ-CP

  ngày 07/01/2013

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

  25/02/2013

   

  1.  

  Quyết định của TTgCP

  Số 27/2012/QĐ-TTg

  ngày  11/6/2012

  Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án

  01/8/2012

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 02/2002/TTLT-NHNN-BTP

  ngày 05/02/2002

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 05/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về thủ tục bán tài sản bảo đảm, công chứng, chứng thực văn bản bán tài sản và giao tài sản cho các ngân hàng thương mại theo bản án, quyết định của tòa án

  20/02/2002

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-NHNN-BTP ký)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC

  ngày 23/5/2006

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

  18/6/2006

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC đăng Công báo)

  Văn bản được hướng dẫn thực hiện là Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/8/2012

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT

  ngày 13/6/2006

  Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

  02/8/2006

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 08/2012/TTLT-BTC-BTP

  ngày 19/01/2012

  Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

  15/3/2012

   

  1.  

  Thông tư

  Số 03/2001/TP-CC

  ngày 14/3/2001

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

  01/4/2001

   

  1.  

  Thông tư

  Số 11/2011/TT-BTP

  ngày 27/6/2011

  Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng

  15/8/2011

   

  1.  

  Thông tư

  Số 11/2012/TT-BTP

  ngày 30/10/2012

  Ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

  20/12/2012

   

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng BTP

  Số 01/2008/QĐ-BTP

  ngày 20/02/2008

  Về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng

  18/3/2008

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số  01/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

  I.3. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

  1.  

  Luật

  Số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012

  Giám định tư pháp

  01/01/2013

  Các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính về giám định tư pháp có nội dung khác với Luật này thì áp dụng quy định của Luật này

  1.  

  Nghị định

  Số 85/2013/NĐ-CP

  ngày 29/7/2013

  Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

  15/9/2013

   

  1.  

  Quyết định của TTgCP

  Số 74/2009/QĐ-TTg

  ngày 07/5/2009

  Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

  01/7/2009

  Hết hiệu lực kể từ ngày 14/3/2014, được thay thế bằng Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV

  ngày 04/5/2010

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

  18/6/2010

  (Sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch Số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV ký)

   

  1.  

  Thông tư

  Số 02/2009/TT-BTP

  ngày 17/9/2009

  Quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp

  01/01/2009

  (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư số 02/2009/TT-BTP ký ban hành)

   

  I.4. LĨNH VỰC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  1.  

  Nghị định

  Số 17/2010/NĐ-CP

  ngày 04/3/2010

  Về bán đấu giá tài sản

  01/7/2010

   

  1.  

  Thông tư

  Số 23/2010/TT-BTP

  ngày 06/12/2010

  Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

  24/01/2011

   

  I.5. LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

  1.  

  Luật

  Số 54/2010/QH12

  ngày 17/6/2010

  Trọng tài thương mại

   

  01/01/2011

   


  1.  

  Nghị định

  Số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

  20/9/2011

   

  1.  

  Thông tư

  Số 12/2012/TT-BTP

  ngày 07/11/2012

  Ban hành một số biếu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

  25/12/2012

   

  II. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

  1.  

  Luật

  Số 35/2009/QH12 ngày 18/6/2009

  Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

  01/01/2010

   

  1.  

  Nghị định

  Số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

  20/4/2010

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

  10/01/2011

  (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP  ký)

  Hết hiệu lực

  một phần

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 18/2011/TTLT-BTP-BNV

  ngày 19/10/2011

  Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về bồi thường nhà nước

  03/12/2011

  (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV ký ban hành)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 24/2011/TTLT-BTP-BQP

  ngày 15/12/2011

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

  30/01/2012

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 71/2012/TTLT-BTC-BTP

  ngày 09/5/2012

  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

  25/6/2012

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 18/9/2012

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

  12/11/2012

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT

  ngày 02/11/2012

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

  17/12/2012

  (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ký ban hành)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 04/2013/TTLT-BTP-BQP

  ngày 01/02/2013

  Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

  16/3/2013

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

  14/4/2013

   

  1.  

  Thông tư

  Số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013

  Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

  15/3/2013

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

   ngày 06/11/2013

  Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự

  21/12/2013

   

  III. LĨNH VỰC DÂN SỰ - KINH TẾ

  1.  

  Luật

  Số 22/2000/QH10[5]

  ngày 09/6/2000

  Hôn nhân và gia đình

  01/01/2001

  Hết hiệu lực

  một phần

  1.  

  Bộ luật

  Số 33/2005/QH11

  ngày 14/6/2005

  Dân sự

  01/01/2006

   

  1.  

  Luật

  Số 73/2006/QH11

  ngày 29/6/2006

  Bình đẳng giới

  01/7/2007

   

  1.  

  Nghị quyết

  Số 35/2000/NQ-QH10

  ngày 09/6/2000

  Về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

  Kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố

   

  1.  

  Nghị định

  Số 70/2001/NĐ-CP

  ngày 03/10/2001

  Quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

  18/10/2001

   

  1.  

  Nghị định

  Số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001

  Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

  06/11/2001

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ký)

  Hết hiệu lực

  một phần

  1.  

  Nghị định

  Số 138/2006/NĐ-CP

  ngày 15/11/2006

  Quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

  13/12/2006

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 138/2006/NĐ-CP đăng Công báo)

   

  1.  

  Nghị định

  Số 144/2006/NĐ-CP

  ngày 27/11/2006

  Về họ, hụi, biêu, phường

  22/12/2006

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Nghị định số 144/2006/NĐ-CP đăng Công báo)

   

  1.  

  Nghị định

  Số 70/2008/NĐ-CP

  ngày 04/6/2008

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới

  03/7/2008

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 70/2008/NĐ-CP đăng Công báo)

   

  IV. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

  1.  

  Nghị định

  Số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006

  Giao dịch bảo đảm

  27/01/2007

  Hết hiệu lực

  một phần

  1.  

  Nghị định

  Số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010

  Đăng ký giao dịch bảo đảm 

  09/9/2010   

  Hết hiệu lực

  một phần

  1.  

  Nghị định

  Số 05/2012/NĐ-CP

  ngày 02/02/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

  01/4/2012

  Hết hiệu lực

  một phần

  1.  

  Nghị định

  Số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012

  Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

  10/4/2012

   

  1.  

  Quyết định của TTgCP

  Số 104/2001/QĐ-TTg

  ngày 10/7/2001

  Về việc thành lập Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  25/7/2001

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 104/2001/QĐ-TTg ban hành)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 05/2007/TTLT/BTP-BXD-BTNMT-NHNN

  ngày 21/5/2007

  Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở

  22/6/2007

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT/BTP-BXD-BTNMT-NHNN được đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP

  ngày 11/07/2007

  Hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

  10/8/2007

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT

  ngày 18/11/2011

  Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  15/01/2012

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 69/2011/TTLT-BTC-BTP

  ngày 18/5/2011

  Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên

  02/7/2011

   

  1.  

  Thông tư

  liên tịch

  Số 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT

  ngày 30/3/2012

  Hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển

  15/5/2012

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA

  ngày 05/11/2013

  Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản

  25/02/2014

  Chưa có

  hiệu lực

  1.  

  Thông tư

  Số 22/2010/TT-BTP

  ngày 06/12/2010

  Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

  01/3/2011

   

  1.  

  Thông tư

  Số 05/2011/TT-BTP

  ngày 16/02/2011

  Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

  20/4/2011

   

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng BTP

  Số 172/2005/QĐ-BTP

  24/3/2005

  Về việc thành lập Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tại thành phố Hà Nội

  15/4/2005

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 172/2005/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng BTP

  Số 173/2005/QĐ-BTP

  24/3/2005

  Về việc thành lập Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tại thành phố Hồ Chí Minh

  15/4/2005

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 173/2005/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng BTP

  Số 174/2005/QĐ-BTP

  24/3/2005

  Về việc thành lập Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tại thành phố Đà Nẵng

  15/4/2005

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 174/2005/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

  V. LĨNH VỰC HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

  1.  

  Bộ luật

  Số 15/1999/QH10

  ngày 21/12/1999

  Hình sự

  01/7/2000

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Luật

  Số 37/2009/QH12

  ngày 19/6/2009

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

  01/01/2010

   

  1.  

  Luật

  Số 15/2012/QH13

  ngày 20/6/2012

  Xử lý vi phạm hành chính

  01/7/2012

  Các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014

  1.  

  Nghị quyết

  Số 32/1999/NQ-QH10

  ngày 21/12/1999

  Về việc thi hành Bộ luật Hình sự

  Kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố

   

  1.  

  Nghị định

  Số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

  01/8/2009

   

  1.  

  Nghị định

  Số 81/2013/NĐ-CP

  ngày 19/7/2013

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

  19/7/2013

   

  1.  

  Nghị định

  Số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

  11/11/2013

   

  1.  

  Nghị định

  Số 111/2013/NĐ-CP

  ngày 30/9/2013

   

  Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

  15/11/2013

   

  1.  

  Quyết định của TTgCP

  Số 05/2007/QĐ-TTg

  ngày 10/01/2007

  Về quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  06/02/2007

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 05/2007/QĐ-TTg đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 06/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTC-BTP

  ngày 24/10/1998

  Hướng dẫn một số vấn đề về bảo quản và xử lý tài sản là vật chứng, tài sản bị kê biên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự

  10/11/1998

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN ngày 31/3/2000

  Hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp,cụm dân cư

  15/4/2000

  (Theo nguyên tắc xác định hiệu lực văn bản quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 1996)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA

  ngày 05/7/2000

  Hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Quốc hội

  20/7/2000

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN- UBQGDS-KHHGĐ

  ngày 09/7/2001

  Hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

  24/7/2001

  (Theo nguyên tắc xác định hiệu lực văn bản quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 1996)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC

  ngày 25/9/2001

  Hướng dẫn áp dụng các quy định tai chương XV “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình” của Bộ luật Hình sự năm 1999

  10/10/2001

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP

  ngày 11/8/2003

  Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XXIII "Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân" của Bộ luật Hình sự năm 1999

  21/9/2003

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP

  đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP

  ngày 10/8/2005

  Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

  10/9/2005

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP

  đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC

  ngày 08/3/2007

  Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

  02/5/2007

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP

  ngày 24/12/2007

  Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “ Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999

  18/01/2008

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP

  ngày 29/02/2008

  Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

  02/4/2004

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN

  ngày 06/11/2008

  Hướng dẫn thi hành khoản 2 Điều 47 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

  07/12/2008

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH

  ngày 12/7/2011

  Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên

  26/10/2011

  (Sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC[6]

  ngày 22/02/2013

  Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù

  15/4/2013

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG[7]

  ngày 16/8/2013

  Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự của người phạm tội

  01/11/2013

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC

  ngày 26/6/2013

  Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán

  15/8/2013

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

  ngày 28/8/2013

  Hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông

  06/11/2013

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC

  ngày 14/11/2013

  Hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Tố tụng hình sự

  15/01/2014

  Chưa có

  hiệu lực

  1.  

  Thông tư

  Số 03/2010/TT-BTP

  ngày 03/3/2010

  Hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  17/4/2010

  (Sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư số 03/2010/TT-BTP ký)

   

  1.  

  Thông tư

  Số 25/2011/TT-BTP

  ngày 27/12/2011

  Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch

  01/3/2012

   

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng BTP

  Số 280/1999/QĐ-BTP

  ngày 27/9/1999

  Về Quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

  Không được quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực

  Ngày 08/4/2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1048/QĐ-BTP về thẩm định dự án, dự thảo văn bản QPPL, nhưng không có quy định xử lý Quyết định số 280/1999/QĐ-BTP ngày 27/9/1999

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng BTP

  Số 04/2006/QĐ-BTP ngày 12/6/2006

  Về việc ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của ngành Tư pháp và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của ngành Tư pháp trong năm 2006

  09/7/2006

  (Sau 15 ngày  kể từ ngày Quyết định số 04/2006/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

  VI. LĨNH VỰC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC

  1.  

  Luật

  Số 22/2000/QH10

  ngày 09/6/2000

  Hôn nhân và gia đình

  01/01/2001

  Hết hiệu  lực một phần

  1.  

  Luật

  Số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008

  Quốc tịch Việt Nam

  01/7/2009

   

  1.  

  Nghị quyết

  Số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000

  Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình

  Kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố

   

  1.  

  Nghị định

  Số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000

  Nghị định về công chứng, chứng thực

  01/4/2001

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Nghị định

  Số 77/2001/NĐ-CP

  ngày 22/10/2001

  Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

  06/11/2001

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ký)

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Nghị định

  Số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/3/2002

  Quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số

  11/4/2002

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày 32/2002/NĐ-CP Nghị định số  ký)

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Nghị định

  Số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005

  Về đăng ký và quản lý hộ tịch

  01/4/2006

  - Hết hiệu lực một phần

  - Các quy định về đăng ký, quản lý hộ tịch trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

   

  1.  

  Nghị định

  Số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007

  Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

  03/6/2007

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Nghị định số  79/2007/NĐ-CP  đăng Công báo)

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Nghị định

  Số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009

  Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

  10/11/2009

   

  1.  

  Nghị định

  Số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012

  Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

  05/3/2012

   

  1.  

  Nghị định

  Số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012

   Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

  01/4/2012

   

  1.  

  Nghị định

  Số 24/2013/NĐ-CP

  ngày 28/3/2013

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

  15/5/2013

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 09/1998/TTLT-BGDĐT-BTP

  ngày 31/12/1998

  Hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam

  01/01/1999

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

  ngày 03/01/2001

  Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 9 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội “Về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình”

  18/01/2001

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT

   ngày 13/6/2006

  Hướng dẫn công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

  02/8/2006

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 92/2008/TTLT-BTC-BTP

  ngày 17/10/2008

  Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

  02/11/2008

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 11/2008/TTLT-BTP-BNG

  ngày 31/12/2008

  Hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

  01/3/2009

  Hết hiệu lực

  một phần

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA

  ngày 01/3/2010

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

  15/4/2010

  Hết hiệu lực

  một phần

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 06/2012/TTLT-BTP-BNG

  ngày 19/6/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

  03/8/2012

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA

   ngày 31/01/2013

  Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

  16/3/2013

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 62/2013/TTLT-BTC-BTP

  ngày 13/5/2013

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch

  01/7/2013

   

  1.  

  Thông tư

  Số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

  01/4/2001

   

  1.  

  Thông tư

  Số 07/2001/TT-BTP

  ngày 10/12/2001

  Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội

  25/12/2001

  (Sau 15 ngày kể từ ngày  Thông tư số 07/2001/TT-BTP ký)

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Thông tư

  Số 01/2008/TT-BTP

  ngày 02/6/2008

  Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

  09/7/2008

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư số 01/2008/TT-BTP đăng Công báo)

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Thông tư

  Số 03/2008/TT-BTP

  ngày 25/8/2008

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

  28/9/2008

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư số 03/2008/TT-BTP đăng Công báo)

   

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Thông tư

  Số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010

  Hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch

  10/5/2010

   

  1.  

  Thông tư

  Số 08.a/2010/TT-BTP

  ngày 25/3/2010

  Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

  10/5/2010

  - Hết hiệu lực một phần;

  - Thay thế những quy định về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch trước đây trái với Thông  tư  này.

  1.  

  Thông tư

  Số 16/2010/TT-BTP ngày 08/10/2010

   

  Hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

  01/12/2010

   

  1.  

  Thông tư

  Số 16.a /2010/TT-BTP

  ngày 08/10/2010

   Về việc sửa đổi biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

  01/12/2010

   

  1.  

  Thông tư

  Số 19/2011/TT-BTP

  ngày 31/10/2011

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

  14/12/2011

   

  1.  

  Thông tư

  Số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

  10/7/2012

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Thông tư

  Số 09b/2013/TT-BTP

  ngày 20/5/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP

  05/7/2013

   

  1.  

  Thông tư

  Số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ và gia đình có yếu tố nước ngoài

  17/02/2014

  Chưa có

  hiệu lực

  VII. LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ

  1.  

  Nghị định

  Số 78/2008/NĐ-CP

  ngày 17/7/2008

  Về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

  11/8/2008

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 78/2008/NĐ-CP đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư

  Số 10/2008/TT-BTP

  ngày 31/12/2008

  Huớng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

  15/02/2009

  (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư số 10/2008/TT-BTP ký ban hành)

   

  VIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

  1.  

  Thông tư

  Số 03/2011/TT-BTP

  ngày 17/01/2011

  Phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

  08/3/2011

  Những quy định trước đây của Bộ trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ

  1.  

  Thông tư

  Số 08/2011/TT-BTP

  ngày 05/4/2011

  Hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp

  20/5/2011

  Sắp hết hiệu lực (Hết hiệu lực kể từ ngày 16/01/2014 do được thay thế bởi Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp)

  1.  

  Thông tư

  Số 16/2011/TT-BTP

  ngày 28/9/2011

  Quy định về phân cấp và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

  15/11/2011

   

  1.  

  Thông tư

  Số 20/2013/TT-BTP

  ngày 03/12/2013

  Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

  16/01/2014

  Chưa có

  hiệu lực

  IX. LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  1.  

  Nghị định

  Số 20/2008/NĐ-CP

  ngày 14/02/2008

  Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

  03/3/2008

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Nghị định

  Số 63/2010/NĐ-CP

  ngày 08/6/2010

  Về kiểm soát thủ tục hành chính

  14/10/2010

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Nghị định

  Số 48/2013/NĐ-CP

  ngày 14/5/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

  01/7/2013

   

  1.  

  Quyết định của TTgCP

  Số 74/2010/QĐ-TTg

  ngày 22/11/2010

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ

  06/01/2011

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV

  ngày 26/01/2011

  Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, Cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  15/3/2011

   

  X. LĨNH VỰC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA, HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  1.  

  Pháp lệnh

  Số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22/3/2012

  Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

  01/7/2012

   

  1.  

  Pháp lệnh

  Số 03/2012/UBTVQH13

  ngày 16/4/2012

  Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

  01/7/2013

   

  1.  

  Nghị định

  Số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010

  Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

  01/6/2010

   

  1.  

  Nghị định

  Số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013

  Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

  01/7/2013

   

  1.  

  Nghị định

  Số 63/2013/NĐ-CP

  ngày 27/6/2013

  Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

  15/8/2013

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 122/2011/TTLT-BTC-BTP

  ngày 17/8/2011

  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

  15/10/2011

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 192/2013/TTLT-BTC-BTP

  ngày 13/12/2013

  Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

  30/01/2014

  Chưa có

  hiệu lực

  1.  

  Thông tư

  Số 20/2010/TT-BTP 

  ngày 30/11/2010

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

  15/01/2011

  Quyết định đính chính số 2837/QĐĐC-BTP ngày 09/12/2010

  1.  

  Thông tư

  Số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013

  Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

  01/8/2013

   

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng BTP

  Số 336/2003/QĐ-BTP

  ngày 05/8/2003

  Về việc thành lập Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp

  05/8/2003

   

   

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng BTP

  Số 1523/2005/QĐ-BTP

  ngày 15/8/2005

  Ban hành “Quy chế tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành”

  14/9/2005

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 1523/2005/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

   

   

   

   

   

  XI. LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

  1.  

  Luật

  Số 28/2009/QH12

  ngày 17/6/2009

  Lý lịch tư pháp

  01/7/2010

   

  1.  

  Nghị định

  Số 111/2010/NĐ-CP

  ngày 23/11/2010

   

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

  10/01/2011

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP

  ngày 10/5/2012

  Hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

  28/6/2012

   

  1.  

  Thông tư

  Số 13/2011/TT-BTP

  ngày  27/6/2011

   

  Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

  12/8/2011

  Hết hiệu lực một phần kể từ ngày 10/01/2014 (do được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013)

  1.  

  Thông tư

  Số 06/2013/TT-BTP

  ngày 06/02/2013

  Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

  01/4/2013

   

  1.  

  Thông tư

  Số 16/2013/TT-BTP

  ngày 11/11/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 26/7/2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

  10/01/2014

  Chưa có

  hiệu lực

   

  XII. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

  1.  

  Luật

  Số 52/2010/QH12 ngày 17/6/2010

  Luật Nuôi con nuôi

  01/01/2011

   

  1.  

  Nghị định

  Số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

  08/5/2011

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 146/2012/TTLT-BTC-BTP

  ngày 07/9/2012

  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài

  25/10/2012

   

  1.  

  Thông tư

  Số 12/2011/TT-BTP

  ngày 27/6/2011

  Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

  15/8/2011

   

  1.  

  Thông tư

  Số 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011

  Về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

  05/01/2012

   

  XIII. LĨNH VỰC PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

  1.  

  Luật

  Số 08/2007/QH12

  ngày 21/11/2007

  Tương trợ tư pháp

  01/7/2008

   

  1.  

  Nghị định

  Số 92/2008/NĐ-CP

  ngày 22/8/2008

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tương trợ tư pháp

  23/9/2008

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 92/2008/NĐ-CP đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC

  ngày 15/9/2011

  Hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ Tư pháp

   

  01/12/2011

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC

  ngày 22/02/2013

  Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù

  15/4/2013

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG

  ngày 16/8/2013

  Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự của người phạm tội

  01/11/2013

   

  1.  

  Quyết định

  của Bộ trưởng BTP

  Số 06/2006/QĐ-BTP

  ngày 24/7/2006

  Về việc ban hành Quy chế thẩm định điều ước quốc tế

   

  15/8/2006

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 06/2006/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

  XIV. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

  1.  

  Luật

  Số 14/2012/QH13

  ngày 20/6/2012

  Phổ biến, giáo dục pháp luật

  01/01/2013

   

  1.  

  Luật

  Số 35/2013/QH13

  ngày 20/6/2013

  Về hòa giải ở cơ sở

  01/01/2014

  Chưa có

  hiệu lực

  1.  

  Pháp lệnh

  Số 09/1998/PL-UBTVQH10

  ngày 25/12/1998

  Về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở

  05/01/1999

  (Có hiệu lực kể từ ngày công bố Pháp lệnh)

  - Hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.

  - Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

  1.  

  Nghị định

  Số 160/1999/NĐ-CP

  ngày 18/10/1999

  Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở

  03/11/1999

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 160/1999/NĐ-CP được ký ban hành)

   

  1.  

  Nghị định

  Số 28/2013/NĐ-CP

  ngày 04/4/2013

  Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

  27/5/2013

   

  1.  

  Nghị quyết

  Số 61/2007/NQ-CP

  ngày 07/12/2007

  Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

  29/12/2007

   (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP  đăng Công báo)

   

  1.  

  Quyết định của TTgCP

  Số 37/2008/QĐ-TTg

  ngày 12/3/2008

  Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012

  02/4/2008

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số  37/2008/QĐ-TTg đăng Công báo)

  Hết hiệu lực một phần

   

  1.  

  Quyết định của TTgCP

  Số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010

  Về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật 

  02/4/2010

   

  1.  

  Quyết định của TTgCP

  Số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

  Ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

  31/3/2013

   

  1.  

  Quyết định của TTgCP

  Số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013

  Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

  05/7/2013

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/6/2008

  Hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với cựu chiến binh

  09/7/2008

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 73/2010/TTLT-BTC-BTP

  ngày 14/5/2010

  Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

  28/6/2010

  (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ký)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP

  ngày 16/11/2010

  Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

  31/12/2010

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT

  ngày 06/02/2012

  Hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân

  26/3/2012

   

  1.  

  Thông tư

  Số 339/1998/TT-BTP

  ngày 19/3/1998

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ

  03/4/1998

   

  1.  

  Thông tư

  Số 18/2010/TT-BTP ngày 05/11/2010

  Quy định về Báo cáo viên pháp luật

  20/12/2010

  (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư số 18/2010/TT-BTP ký)

  Hết hiệu lực kể từ ngày 01/02/2014, do được thay thế bởi Thông tư số 21/2013/TT-BTP.

  1.  

  Thông tư

  Số 21/2013/TT-BTP

  ngày 18/12/2013

  Quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

  01/02/2014

  Chưa có

  hiệu lực

  1.  

  Nghị quyết liên tịch của Bộ Tư pháp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  Số 04/1985/NQLT-BTP-TNCSHCM

  ngày 16/11/1985

   

  Về phổ biến giáo dục cho thanh thiếu niên

  16/11/1985

   

  1.  

  Nghị quyết liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban Dân tộc và Hội Nông dân Việt Nam

  Số 01/1999/NQLT/TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND

   ngày 07/9/1999

  Về phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.

  22/9/1999

   

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng BTP

  Số 06/2008/QĐ-BTP ngày 26/5/2008

  Về việc ban hành Biểu mẫu thống kê về tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở

  22/6/2008

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 06/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

   

   

   

   

   

  XV. LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 02/2010/TTLT-BTP-BNV

  ngày 11/02/2010

  Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Tư pháp

  28/3/2010

  (Sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV ký)

   

  1.  

  Thông tư

  Số 06/2011/TT-BTP

  ngày 07/3/2011

  Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp

  20/4/2011

   

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng BTP

  Số 101/2005/QĐ-BTP

  ngày 02/3/2005

  Về việc ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

  27/3/2005

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 101/2005/QĐ-BTP  đăng Công báo)

   

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng BTP

  Số 04/2008/QĐ-BTP

  ngày 19/3/2008

  Về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

  12/4/2008

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

  XVI. LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

  1.  

  Luật

  Số 26/2008/QH12

  ngày 14/11/2008

  Thi hành án dân sự

  01/7/2009

   

  1.  

  Nghị quyết

  Số 24/2008/QH12

  ngày 14/11/2008

  Về thi hành Luật THADS

  Không được quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực

   

  1.  

  Nghị quyết

  Số 36/2012/QH13

  ngày 23/11/2012

  Về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

  Không được quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực

   

  1.  

  Nghị định

  Số 173/2004/NĐ-CP

  ngày 30/9/2004

  Về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

  21/10/2004

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 173/2004/NĐ-CP đăng Công báo)

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Nghị định

  Số 58/2009/NĐ-CP

  ngày 13/7/2009

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

  24/8/2009

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Nghị định

  Số 61/2009/NĐ-CP

  ngày 24/7/2009

  Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

  09/9/2009

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Nghị định

  Số 74/2009/NĐ-CP

  ngày 09/9/2009

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

  01/11/2009

  Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định tại Nghị định này.

  1.  

  Nghị định

  Số 125/2013/NĐ-CP

  ngày 14/10/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

  01/12/2013

   

  1.  

  Nghị định

  Số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013

  Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

  05/12/2013

   

  1.  

  Quyết định của TTgCP

  Số 73/2007/QĐ-TTg

  ngày 25/5/2007

  Về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  22/6/2007

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 73/2007/QĐ-TTg đăng Công báo)

   

  1.  

  Quyết định của TTgCP

  Số 27/2012/QĐ-TTg

  ngày 11/6/2012

  Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án

  01/8/2012

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 15/2002/TTLT-BTC-BTP

  ngày 08/02/2002

  Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự, kinh phí để lại cho Uỷ ban nhân dân xã, phường tham gia thực hiện công tác thi hành án đã thu được nộp vào ngân sách Nhà nước

  23/02/2002

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 15/2002/TTLT-BTC-BTP đăng Công báo)

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 08/2005/TTLT-BTP-BTC

  ngày 16/9/2005

  Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý, cấp phát thẻ chấp hành viên trang phục, phù hiệu của công chức làm công tác thi hành án dân sự

  15/10/2005

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BTP-BTC đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC

  ngày 23/5/2006

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

  18/6/2006

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC đăng Công báo)

  Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg đã hết hiệu lực.

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 05/2006/TTLT-BTP-BCA

  ngày 29/8/2006

  Hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự

  28/9/2006

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 05/2006/TTLT-BTP-BCA đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2007/TTLT-BTP-BNV

  ngày 29/3/2007

  Hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  17/8/2007

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTP-BNV đăng Công báo)

  Một số nội dung văn bản không còn phù hợp:

  - Nghị định số 74/2009/NĐ-CP;

  - Thông tư số 13/2012/TT-BTP.

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC

  ngày 27/11/2008

  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

  29/12/2008

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC đăng Công báo)

  Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg đã hết hiệu lực.

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 04/2009/TTLT-BTP-BTC

  ngày 15/10/2009

  Hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án

  29/11/2009

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 07/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

  ngày 25/3/2010

  Hướng dẫn thủ tục miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng

  10/5/2010

  (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ký ban hành)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC

  ngày 25/5/2010

  Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

  01/8/2010

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 12/2010/TTLT-BTP-BTC-TANDTC

  ngày 24/6/2010

  Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại và chế độ tài chính đối với văn phòng Thừa phát lại

  10/8/2010

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

  ngày 07/7/2010

  Hướng dẫn thủ tục thực hiện một số công việc của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

  30/8/2010

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

  ngày 26/7/2010

  Hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

  15/9/2010

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 141/2010/TTLT-BQP-BTP

  ngày 19/10/2010

  Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong Quân đội

  03/12/2010

  (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 141/2010/TTLT-BQP-BTP được ký ban hành)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 144/2010/TTLT-BTC-BTP

  ngày 22/9/2010

  Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

  06/11/2010

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 02/2011/TTLT-BNV-BTP

  ngày 15/4/2011

  Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự

  01/6/2011

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC

  ngày 11/7/2011

  Hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

  30/9/2011

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 184/2011/TTLT-BTC-BTP

  ngày 19/12/2011

  Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

  10/02/2012

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 03/2012/TTLT-BTP-BCA

  ngày 30/3/2012

  Quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự

  15/5/2012

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 136/2012/TTLT-BTC-BTP

  ngày 16/8/2012

  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

  02/10/2012

   

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC

  ngày 06/02/2013

  Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân

  01/4/2013

  Những văn bản hướng dẫn trước đây của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

  1.  

  Thông tư

  Số 04/1999/TT-BTP

  ngày 11/01/1999

  Về chế độ sử dụng máy điện thoại trong các tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự địa phương

  26/01/1999

   

  1.  

  Thông tư

  Số 06/2005/TT-BTP

  ngày 24/6/2005

  Hướng dẫn tuyển chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh chấp hành viên

  Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư số 06/2005/TT-BTP đăng Công báo

   

  1.  

  Thông tư

  Số 03/2009/TT-BTP

  ngày 30/9/2009

  Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

  16/11/2009

   

  1.  

  Thông tư

  Số 17/2010/TT-BTP

  ngày 11/10/2010

  Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

  01/12/2010

   

  1.  

  Thông tư

  Số 01/2011/TT-BTP

  ngày 10/01/2011

  Quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự

  25/02/2011

   

  1.  

  Thông tư

  Số 03/2011/TT-BTP

  ngày 17/01/2011

  Phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

  08/3/2011

  Những quy định trước đây của Bộ trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

  1.  

  Thông tư

  Số 09/2011/TT-BTP

  ngày 30/5/2011

  Về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

  15/7/2011

   

  1.  

  Thông tư

  Số 22/2011/TT-BTP

  ngày 02/12/2011

  Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự

  20/01/2012

   

  1.  

  Thông tư

  Số 09/2012/TT-BTP

  ngày 01/9/2012

  Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức công chức lãnh đạo cấp Vụ thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự

  15/10/2012

   

  1.  

  Thông tư

  Số 10/2012/TT-BTP

  ngày 15/10/2012

  Quy định tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp

  01/12/2012

   

  1.  

  Thông tư

  Số 13/2012/TT-BTP

  ngày 26/11/2012

  Quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

  15/01/2013

   

   

  1.  

  Thông tư

  Số 01/2013/TT-BTP

  ngày 03/01/2013

  Hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

  20/02/2013

   

  1.  

  Thông tư

  Số 13/2013/TT-BTP ngày 13/9/2013

  Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục THADS và Chi cục THADS

  01/11/2013

   

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng BTP

  Số 1145/2005/QĐ-BTP

  ngày 18/5/2005

  Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự

  15/6/2005

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 1145/2005/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

  XVII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

  1.  

  Nghị định

  Số 55/2011/NĐ-CP

  ngày 04/7/2011

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

  25/8/2011

   

  1.  

  Nghị định

  Số 22/2013/NĐ-CP

  ngày 13/3/2013

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

  01/5/2013

   

  1.  

  Thông tư

  liên tịch

  Số 01/2005/TTLT/BTP-BNV

  ngày 24/01/2005

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/05/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước

  24/02/2005

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT/BTP-BNV đăng Công báo)

  Văn bản được hướng dẫn là Nghị định 122/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực.

   

  1.  

  Thông tư

  liên tịch

  Số 01/2009/TTLT-BTP-BNV

  ngày 28/4/2009

  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Uy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện và Công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã

  12/6/2009

  (Sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ký ban hành)

   

  1.  

  Thông tư

  liên tịch

  Số 02/2010/TTLT-BTP-BNV

   ngày 11/02/2010

  Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp

  28/3/2010

  (Sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTP-BNV ký ban hành)

   

  1.  

  Thông tư

  liên tịch

  Số 11/2010/TTLT-BTP-BNV

  ngày 17/6/2010

  Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp

  01/7/2010

  (Sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV ký ban hành)

   

  1.  

  Thông tư

  liên tịch

  Số 18/2011/TTLT-BTP-BNV

  ngày 19/10/2011

  Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về bồi thường nhà nước

  04/12/2011

  (Sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số  18/2011/TTLT-BTP-BNV ký ban hành)

   

  1.  

  Thông tư

  Số 1611/TT

  ngày 27/11/1996

  Hướng dẫn thực việc chia tách tỉnh đối với các cơ quan tư pháp địa phương

  12/12/1996

   

  1.  

  Thông tư

  Số 07/2005/TT-BTP

  ngày 31/8/2005

  Hướng dẫn thi hành Nghị định 122/2004/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tư pháp ban hành

  02/10/2005

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư số 07/2005/TT-BTP đăng Công báo)

  Văn bản được hướng dẫn là Nghị định 122/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực.

   

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng BTP

  Số 127/QĐ-TC

  ngày 04/8/1983

  Về việc thành lập Viện nghiên cứu khoa học pháp lý thuộc Bộ Tư pháp

  04/8/1983

  (Có hiệu lực kể từ ngày Quyết định số 127/QĐ-TC ký ban hành)

   

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng BTP

  Số 483/TCCB-QĐ

  ngày 26/7/1993

  Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức hành chính trong Ngành Tư pháp

  26/7/1993

  (Có hiệu lực kể từ ngày Quyết định số 483/TCCB-QĐ ký ban hành)

   

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng BTP

  Số 07/2006/QĐ-BTP

  ngày 01/8/2006

  Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp

  23/8/2006

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số  07/2006/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng BTP

  Số 02/2007/QĐ-BTP

  ngày 17/5/2007

  Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp

  19/6/2007

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 02/2007/QĐ-BTP

  đăng Công báo)

   

  XVIII. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

  1.  

  Luật

  Số 69/2006/QH11

  ngày 29/6/2006

  Trợ giúp pháp lý

  01/01/2007

   

  1.  

  Nghị định

  Số 07/2007/NĐ-CP

  ngày 12/01/2007

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

  08/02/2007

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số 07/2007/NĐ-CP đăng Công báo)

  - Hết hiệu lực một phần.

  - Những quy định trước đây trái với Nghị định này bị bãi bỏ.

  1.  

  Nghị định

  Số 05/2012/NĐ-CP

  ngày 02/02/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

  01/4/2012

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Nghị định

  Số 14/2013/NĐ-CP

  ngày 05/02/2013

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

  31/3/2013

   

  1.  

  Quyết định của TTgCP

  Số 734/TTg

  ngày 06/9/1997

  Về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách

  21/9/1997

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 734/TTg ký ban hành)

   

  1.  

  Quyết định của TTgCP

  Số 10/2008/QĐ-BTP

  ngày 10/12/2008

  Về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015”

  13/01/2009

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 10/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

  1.  

  Quyết định của TTgCP

  Số 84/2008/QĐ-TTg

  ngày 30/6/2008

  Về việc thành lập Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam

  26/7/2008

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 84/2008/QĐ-TTg đăng Công báo)

   

  1.  

  Quyết định của TTgCP

  Số 52/2010/QĐ-TTg

  ngày 18/8/2010

  Về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011-2020

  02/10/2010

   

  1.  

  Quyết định của TTgCP

  Số 59/2012/QĐ-TTg

  ngày 24/12/2012

  Về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020

  15/02/2013

   

  1. ư

  Thông tư liên tịch

  Số 08/2008/TTLT-BTP-BNV

  ngày 07/11/2008

  Hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

  13/12/2008

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BTP-BNV đăng Công báo)

  Các quy định trước đây trái với Thông tư liên tịch này đều bị bãi bỏ.

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP

  ngày 06/6/2011

  Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

  01/8/2011

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 23/2011/TTLT-BTP-BNV

  ngày 08/12/2011

  Hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý

  15/02/2012

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT

     ngày 17/01/2012 

  Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số

  10/3/2012

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 209/2012/TTLT-BTC-BTP

  ngày 30/11/2012

  Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước

  15/01/2013

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC

  ngày 04/7/2013

  Hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

  21/8/2013

   

  1.  

  Thông tư

  05/2008/TT-BTP

  ngày 23/9/2008

  Hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý

  29/10/2008

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư 05/2008/TT-BTP được đăng Công báo)

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Thông tư

  Số 15/2010/TT-BTP

  ngày 04/10/2010

  Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý

  18/11/2010

  (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư số 15/2010/TT-BTP kể từ ngày ký)

   

  1.  

  Thông tư

  Số 02/2011/TT-BTP

  ngày 13/01/2011

  Hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý

  01/3/2011

  Hết hiệu lực kể từ ngày 16/01/2014 do được thay thế bởi Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.

  1.  

  Thông tư

  Số 07/2011/TT-BTP

  ngày 31/3/2011

  Hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý

  01/5/2011

   

  1.  

  Thông tư

  Số 19/2011/TT-BTP

  ngày 31/10/2011

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP  ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

  14/12/2011

   

  1.  

  Thông tư

  Số 07/2012/TT-BTP

  ngày 30/7/2012

  Hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

  15/9/2012

   

  1.  

  Thông tư

  Số 02/2013/TT-BTP

  ngày 05/01/2013

  Ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

  01/3/2013

   

   

  1.  

  Thông tư

  Số 18/2013/TT-BTP

  ngày 20/11/2013

  Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

  10/01/2014

  Chưa có

  hiệu lực

  1.  

  Quyết định

  của Bộ trưởng BTP

  Số 03/2007/QĐ-BTP

  ngày 01/6/2007

  Về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý

  27/7/2007

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

  1.  

  Quyết định

  của Bộ trưởng BTP

  Số 02/2008/QĐ-BTP

  ngày 28/02/2008

  Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

  25/3/2008

  (Sau  15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 02/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

  1.  

  Quyết định

  của Bộ trưởng BTP

  Số 03/2008/QĐ-BTP

  ngày 28/02/2008

  Ban hành điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý

  25/3/2008

  (Sau  15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

  1.  

  Quyết định

  của Bộ trưởng BTP

  Số 07/2008/QĐ-BTP

  ngày 05/12/2008

  Ban hành Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

  13/01/2009

  (Sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định số 07/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

  Hết hiệu lực  một phần

  1.  

  Quyết định

  của Bộ trưởng BTP

  Số 08/2008/QĐ-BTP

  ngày 08/12/2008

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam

  13/01/2009

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP đăng Công báo)

   

  1.  

  Quyết định

  của Bộ trưởng BTP

  Số 09/2008/QĐ-BTP

  ngày 08/12/2008

  Ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý

  13/01/2009

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Quyết định số 09/2008/QĐ-BTPđăng Công báo)

   

  XIX. LĨNH VỰC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT,

  THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ

  1.  

  Luật

  Số 31/2004/QH11

  ngày 03/12/2004

  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

  01/4/2005

   

  1.  

  Luật

  Số 17/2008/QH12

  ngày 03/6/2008

  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  01/01/2009

   

  1.  

  Nghị định

  Số 91/2006/NĐ-CP

  ngày 06/9/2006

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

  04/10/2006

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Nghị định số  91/2006/NĐ-CP đăng Công báo)

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Nghị định

  Số 24/2009/NĐ-CP

  ngày 05/3/2009

  Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  20/4/2009

  Hết hiệu lực một phần

  1.  

  Nghị định

  Số 55/2011/NĐ-CP

  ngày 04/7/2011

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

  25/8/2011

   

  1.  

  Nghị định

  Số 59/2012/NĐ-CP

  ngày 23/7/2012

  Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  01/10/2012

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP

  ngày 02/12/2010

  Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

  16/01/2011

  (Sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ký)

   

  1.  

  Thông tư liên tịch

  Số 47/2012/TTLT-BTC-BTP

  ngày 16/3/2012

  Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

  01/5/2012

   

  1.  

  Thông tư

  Số 07/2005/TT-BTP

  ngày 31/8/2005

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/05/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước

  02/10/2005

  (Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư số 07/2005/TT-BTP đăng Công báo)

   

  1.  

  Thông tư

  Số 03/2010/TT-BTP ngày 03/3/2010

  Hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

  17/4/2010

  (Sau 45 ngày, kể từ ngày Thông tư số 03/2010/TT-BTP ký)

   

  1.  

  Thông tư

  Số 25/2011/TT-BTP

  ngày 27/12/2011

  Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch

  01/3/2012

   

   

   

   

   

   

   

   

  XX. LĨNH VỰC KHÁC

  1.  

  Thông tư

  Số 12/2013/TT-BTP

  ngày 07/8/2013

  Quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

  23/9/2013

   

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng BTP

  Số 03/2006/QĐ-BTP

  ngày 29/5/2006

  Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  25/6/2006

   

  1.  

  Quyết định của Bộ trưởng  BTP

  Số 10/2007/QĐ-BTP

  ngày 07/12/2007

  Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp

  11/01/2008

   

  Tổng số: 290 văn bản  [1] Bao gồm: Luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại.

  [2] Nghị định số 05/2012/NĐ-CP có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực: Đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý.

  [3] Thông tư số 19/2011/TT-BTP liên quan đến nhiều lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý, chứng thực.

  [4] Nghị định số 75/2000/NĐ-CP còn có nội dung liên quan đến lĩnh vực chứng thực.

   

  [5] Luật Hôn nhân và gia đình liên quan đến lĩnh vực: Hộ tịch.

  [6] Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC liên quan đến lĩnh vực pháp luật quốc tế.

  [7] Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG liên quan đến lĩnh vực pháp luật quốc tế.

   

   

  Tài liệu đính kèm: