Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Mẫu số 03.

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh

  Thanh Hóa trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  ______________________

   

   

   

  STT

   

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

   

  Tên gọi của văn bản

   

  Lý do hết hiệu lực

   

  Ngày hết hiệu lực

   

   

  1

   

   

  Quyết định

   

  979/2010/QĐ-UBND; 29/3/2009

  Phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

   

  Bị thay thế bằng QĐ số 21/2018/QĐ-UBND

   

   

  01/8/2018

   

   

  2

   

   

  Quyết định

   

  2261/2010/QĐ-UBND; 28/6/2010

  Ban hành Quy chế tạm thời về việc: “Đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh”

   

  Bị bãi bỏ bằng QĐ số 98/2016/QĐ-UBND

   

   

  18/01/2016

   

   

  3

   

   

  Quyết định

   

  1040/2011/QĐ-UBND; 04/4/2011

  Quy định tạm thời trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm để đấu giá và giá giao cấp quyền khai thác mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị bãi bỏ bằng QĐ số 98/2016/QĐ-UBND

   

   

  18/01/2016

   

   

   

  4

   

   

   

  Quyết định

   

   

  466/2012/QĐ-UBND; 17/02/2012

  Về việc sửa đổi Quy chế Đấu giá quyền khai thác cát, sỏi, đất và đá làm vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2261/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND tỉnh

   

   

  Bị bãi bỏ bằng QĐ số 98/2016/QĐ-UBND

   

   

   

  18/01/2016

   

  5

   

  Quyết định

   

  1349/2012/QĐ-UBND; 10/5/2012

   

  Về việc quy định Danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng QĐ số 3968/2015/QĐ-UBND

   

  19/10/2015

   

   

   

  6

   

   

   

  Quyết định

   

   

  2182/2012/QĐ-UBND;13/7/2012

  Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 3350/2007/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015

   

   

  HHL do văn bản quy định

   

   

   

  31/12/2015

   

   

  7

   

   

  Quyết định

   

  2264/2012/QĐ-UBND; 20/7/2012

  Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND

   

   

  23/7/2017

   

   

  8

   

   

  Quyết định

   

  2703/2012/QĐ-UBND; 22/8/2012

  Về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm sang khoáng sản nguyên khai làm cơ sở để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

   

  Bị thay thế bằng QĐ số 3952/2017/QĐ-UBND

   

   

  01/11/2017

   

   

  9

   

   

  Quyết định

   

  731/2013/QĐ-UBND; 01/3/2013

  Phê duyệt điều chỉnh đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

   

  Bị thay thế bằng QĐ số 21/2018/QĐ-UBND

   

   

  01/8/2018

   

  10

   

  Nghị quyết

  30/2016/NQ-HĐND; 08/12/2016

  Về việc thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017

   

  HHL do văn bản quy định

   

  31/12/2017

   

   

  11

   

   

  Quyết định

   

  77/2010/QĐ-UBND; 11/01/2010

  Quy định mức thu lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND

   

  01/01/2017

   

  12

   

  Quyết định

   

  3534/2011/QĐ-UBND; 26/10/2011

  Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát quy định, công bố thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh

  Bị thay thế bằng Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND

   

  02/5/2018

   

   

   

  13

   

   

   

  Quyết định

   

   

  4765/2013/QĐ-UBND; 31/12/2013

  V/v sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát quy định, công bố thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh

   

  Bị thay thế bằng Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND

   

   

   

  02/5/2018

   

   

  14

   

   

  Quyết định

   

  4569/2013/QĐ-UBND; 23/12/2013

  Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh

  Bị thay thế bằng Quyết định số 4129/2014/QĐ-UBND

   

   

  05/12/2014

   

  15

   

  Quyết định

  4455/2010/QĐ-UBND; 13/12/2010

  Về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2015

   

   

  16

   

   

  Quyết định

   

  2866/2010/QĐ-UBND; 16/8/2010

   

  Về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Thanh Hóa thực hiện

  Bị thay thế bằng Quyết định số 2895/2015/QĐ-UBND

   

   

  15/8/2015

   

   

  17

   

   

  Quyết định

   

  4549/2010/QĐ-UBND; 17/12/2010

  Về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011-2015

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

   

  31/12/2015

   

   

   

  18

   

  Quyết định

  4554/2010/QĐ-UBND; 20/10/2010

  Về việc sửa đổi, bổ sung ban hành mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

  Bị thay thế bằng Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND

   

   

  01/01/2017

   

   

   

  19

   

   

   

  Quyết định

   

   

  1740/2011/QĐ-UBND; 02/10/2011

  Ban hành Quy trình lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN cấp huyện, thị xã, thành phố và Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn theo niên độ ngân sách hàng năm

   

  Bị thay thế bằng Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND

   

   

   

  02/4/2018

   

   

  20

   

   

  Quyết định

   

  2413/2011/QĐ-UBND; 25/9/2011

  Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính nhà nước thời kỳ 2011-2015

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

   

  31/12/2015

   

   

  21

   

   

  Quyết định

   

  2414/2011/QĐ-UBND; 25/7/2011

  Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quản lý thời kỳ 2011-2015

   

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

   

  31/12/2015

   

   

  22

   

   

  Quyết định

   

  924/2014/QĐ-UBND; 05/4/2012

   

  Về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt do Công ty TNHH một thành viên cấp nước Thanh Hóa sản xuất, cung cấp

  Bị thay thế bằng Quyết định số 2132/2014/QĐ-UBND

   

   

  18/7/2014

   

   

  23

   

   

  Quyết định

   

  1212/2012/QĐ-UBND; 02/5/2012

   

  Quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao

  Bị thay thế bằng Quyết định số 3787/2015/QĐ-UBND

   

   

  01/01/2016

   

   

  24

   

   

  Quyết định

   

  3663/2012/QĐ-UBND; 06/11/2012

   

  Về việc Ban hành đơn giá bồi thường cây Cao su trồng tập trung trong bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 830/2015/QĐ-UBND

   

   

  23/3/2015

   

   

  25

   

   

  Quyết định

   

  4095/2013/QĐ-UBND; 21/11/2013

  Ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh

   

  Bị thay thế bằng Quyết định số 3363/2017/QĐ-UBND

   

   

  01/10/2017

   

   

  26

   

   

  Quyết định

   

  4489/2013/QĐ-UBND; 16/12/2013

  Giao dự toán thu Ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

   

  31/12/2014

   

   

  27

   

   

  Quyết định

   

  4514/2013/QĐ-UBND; 18/12/2013

   

  Về việc sửa đổi, bổ sung phí đấu giá trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND

   

   

  01/01/2017

   

   

   

  28

   

   

   

  Quyết định

   

   

  679/2013/QĐ-UBND; 25/02/2013

  Ban hành quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và chế độ miễn, giảm, chế độ hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

   

  Bị thay thế bằng Quyết định số 4652/2015/QĐ-UBND

   

   

   

  21/11/2015

   

   

   

  29

   

   

   

  Quyết định

   

   

  1495/2017/QĐ-UBND; 09/5/2017

  Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

   

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

   

  31/12/2017

   

  30

   

  Quyết định

  2545/2009/QĐ-UBND; 06/8/2009

  Về việc ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2015

   

   

  31

   

   

  Quyết định

   

  2581/2012/QĐ-UBND; 14/8/2012

   

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND

   

   

  01/9/2018

   

   

  32

   

   

  Quyết định

   

  4508/2012/QĐ-UBND; 28/12/2012

   

  Về việc ban hành về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND

   

   

  01/4/2018

   

   

  33

   

   

  Quyết định

   

  1304/2009/QĐ-UBND; 08/5/2009

  Về việc ban hành cơ chế chính sách xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả của tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2009-2013

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

   

  31/12/2013

   

  34

   

  Quyết định

   

  269/2011/QĐ-UBND; 21/01/2011

  Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ, phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2015

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2015

   

  35

   

  Quyết định

   

  270/2011/QĐ-UBND; 21/01/2011

  Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất hạt giống lúa lai F1 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2015

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2015

   

  36

   

  Quyết định

   

  271/2011/QĐ-UBND; 21/01/2011

  Ban hành cơ chế chính sách phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2015

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2015

   

  37

   

  Quyết định

  1745/2011/QĐ-UBND; 03/6/2011

   

  Ban hành mức hỗ trợ giống vật nuôi giai đoạn 2011-2015

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2015

   

   

  38

   

   

  Quyết định

   

   

  2009/2012/QĐ-UBND; 28/6/2012

  Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ, phát triển trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2012-2015

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

   

  31/12/2015

   

  39

   

  Quyết định

   

  618/2013/QĐ-UBND; 19/02/2013

  Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ, phát triển sản xuất rau an toàn tập trung tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2013-2015

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2015

   

  40

   

  Quyết định

   

  728/2013/QĐ-UBND; 01/3/2013

  Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2015

   

  41

   

  Quyết định

  915/2013/QĐ-UBND; 21/3/2013

  Ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2013-2015

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2015

   

   

  42

   

   

  Quyết định

   

  3655/2013/QĐ-UBND; 17/10/2013

   

  Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND

   

   

  09/01/2015

   

   

  43

   

   

  Quyết định

   

  4296/2013/QĐ-UBND; 04/12/2013

   

  Ban hành tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 1415/2017/QĐ-UBND

   

   

  15/5/2017

   

   

  44

   

   

  Quyết định

   

  1040/2013/QĐ-UBND; 01/4/2013

   

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thí điểm xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thị xã Sầm Sơn năm 2013 và 2014

  Bị thay thế bằng Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND

   

   

  20/3/2018

   

   

  45

   

   

  Quyết định

   

  3434/2011/QĐ-UBND; 19/10/2011

  Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

  Bị thay thế bằng Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND

   

   

  01/01/2017

   

   

  46

   

   

  Quyết định

   

  4268/2011/QĐ-UBND; 20/12/2011

   

  Mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị bãi bỏ theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND

   

   

  23/7/2017

   

   

  47

   

  Quyết định

   

  2582/2013/QĐ-UBND; 26/7/2013

   

  Mức thu, nộp, quản lý và sử dùng phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 4765/2016/QĐ-UBND

   

   

  19/12/2016

   

   

  48

   

   

  Quyết định

   

  3525/2009/QĐ-UBND; 09/10/2009

   

  Về chế độ, chính sách đối với học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh và giáo viên, cán bộ quản lý trường THPT chuyên Lam Sơn

  Bị thay thế bằng Quyết định số 563/2017/QĐ-UBND

   

   

  10/3/2017

   

   

  49

   

  Quyết định

   

  4267/2011/QĐ-UBND; 20/12/2011

   

  Ban hành quy định mức thu và sử dụng học phí trong cơ sở giáo dục đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND

   

   

  10/3/2017

   

   

  50

   

   

  Quyết định

   

  4670/2010/QĐ-UBND; 27/12/2010

  Ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2013-2015

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

   

  31/12/2015

   

   

  51

   

  Quyết định

  364/2012/QĐ-UBND; 04/02/2012

  Quy định giá trần dịch vụ nhà chung cư thu nhập thấp tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 2502/2017/QĐ-UBND

   

   

  01/8/2017

   

   

  52

   

   

  Quyết định

   

  1339/2012/QĐ-UBND; 09/5/2012

   

  Ban hành Quy định, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch trên địa bàn tỉnh

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 2639/2015/QĐ-UBND

   

   

  30/7/2015

   

   

  53

   

   

  Quyết định

   

  1350/2013/QĐ-UBND; 04/02/2012

   

  Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 699/2017/QĐ-UBND

   

   

  18/3/2017

   

   

  54

   

   

  Quyết định

   

  3788/2009/QĐ-UBND; 23/10/2009

   

  Về việc Quy định chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND

   

   

  06/10/2014

   

   

  55

   

   

  Quyết định

   

  4366/2009/QĐ-UBND; 09/12/2009

   

  Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong Khu kinh tế Nghi Sơn

  Bị thay thế bằng Quyết định số 3161/2014/QĐ-UBND

   

   

  06/10/2014

   

   

   

  56

   

   

   

  Quyết định

   

   

  2033/2010/QĐ-UBND; 09/6/2010

  Về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 4366/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong Khu kinh tế Nghi Sơn

   

  Bị thay thế bằng Quyết định số 3161/2014/QĐ-UBND

   

   

   

  06/10/2014

   

   

  57

   

   

  Quyết định

   

  2374/2011/QĐ-UBND; 22/7/2011

   

   

  Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 1928/2014/QĐ-UBND

   

   

  30/6/2014

   

   

  58

   

   

  Quyết định

   

  359/2012/QĐ-UBND; 03/02/2012

   

  Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 4949/2015/QĐ-UBND

   

   

  07/12/2015

   

   

  69

   

   

  Quyết định

   

  599/2013/QĐ-UBND; 12/02/2013

  Ban hành quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 999/2015/QĐ-UBND

   

   

  05/4/2015

   

   

   

  60

   

   

   

  Quyết định

   

  1440/2013/QĐ-UBND; 06/5/2013

  Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 27 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 359/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh

  Bị thay thế bằng Quyết định số 4949/2015/QĐ-UBND

   

   

   

  07/12/2015

   

  61

   

  Quyết định

  4515/2013/QĐ-UBND; 18/12/2013

   

  Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2014

   

  62

   

  Quyết định

  2292/2011/QĐ-UBND; 15/7/2011

   

  Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011-2016

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2016

   

   

  63

   

   

  Quyết định

   

  2792/2010/QĐ-UBND; 12/8/2010

   

  Về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 163/2016/QĐ-UBND

   

   

  24/01/2016

   

   

  64

   

   

  Quyết định

   

  3166/2010/QĐ-UBND; 09/9/2010

   

  Về việc “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh”

  Bị thay thế bằng Quyết định số 204/2015/QĐ-UBND

   

   

  31/01/2015

   

   

  65

   

   

  Quyết định

   

  3170/2010/QĐ-UBND; 09/9/2010

   

  Ban hành quy định về việc xác định các nhiệm vụ khoa học, công nghệ hàng năm của tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 205/2015/QĐ-UBND

   

   

  31/01/2015

   

   

  66

   

   

  Quyết định

   

  3171/2010/QĐ-UBND; 09/9/2010

   

   

  Về việc quy định đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

  Bị thay thế bằng Quyết định số 205/2015/QĐ-UBND

   

   

  31/01/2015

   

   

  67

   

   

  Quyết định

   

  266/2011/QĐ-UBND; 21/01/2011

  Phê duyệt danh mục các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

   

  31/12/2015

   

  68

   

  Quyết định

   

  2237/2011/QĐ-UBND; 13/7/2011

  Ban hành quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ do tỉnh quản lý

  Bị hủy bỏ bằng Quyết định số 1592/2015/QĐ-UBND

   

  14/5/2015

   

  69

   

  Quyết định

  4534/2013/QĐ-UBND; 19/12/2013

   

  Phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển Thanh Hóa năm 2014

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2014

   

   

  70

   

   

  Quyết định

   

  2382/2011/QĐ-UBND; 22/7/2011

  Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng đối với Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi; Hộ nông dân tổ chức phong trào giỏi, giai đoạn 2011-2016

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

   

  31/12/2016

   

   

  71

   

   

  Quyết định

   

  4479/2011/QĐ-UBND; 30/12/2011

   

   

  Ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND

   

   

  13/11/2018

   

  72

   

  Nghị quyết

  19/2016/NQ-HĐND; 08/12/2016

   

  Về việc thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2017

   

  73

   

  Nghị quyết

  20/2016/NQ-HĐND; 08/12/2016

   

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2017

   

  74

   

  Nghị quyết

  22/2016/NQ-HĐND; 08/12/2016

   

  Về Kế hoạch đầu tư công năm 2017

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2017

   

  75

   

  Nghị quyết

  30/2016/NQ-HĐND; 08/12/2016

  Về việc thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2017

   

   

  76

   

   

  Nghị quyết

   

  35/2016/NQ-HĐND; 08/12/2016

  Về việc giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

   

  31/12/2017

   

  77

   

  Quyết định

   

  98/2016/QĐ-UBND; 08/01/2016

   

  Ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 3029/2017/QĐ-UBND

   

  01/9/2017

   

   

  78

   

   

  Quyết định

   

  1455/2015/QĐ-UBND; 28/4/2015

   

  Quy định danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND

   

   

  01/4/2018

   

   

  79

   

   

  Quyết định

   

  2242/2016/QĐ-UBND; 27/6/2016

   

   

  Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 4440/2017/QĐ-UBND

   

   

  01/12/2017

   

   

  80

   

   

  Quyết định

   

  2286/2016/QĐ-UBND; 29/6/2016

  Phân công, phân cấp về quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 3912/2016/QĐ-UBND

   

   

  20/10/2016

   

   

  81

   

   

  Quyết định

   

  2280/2016/QĐ-UBND; 29/6/2016

   

  Sửa đổi, bổ sung quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh

  Bị thay thế bằng Quyết định số 3029/2017/QĐ-UBND

   

   

  01/9/2017

   

   

  82

   

   

  Quyết định

   

  3039/2016/QĐ-UBND; 12/8/2016

   

  Điều chỉnh giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với nan thanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND

   

   

  01/4/2018

   

   

  83

   

   

  Quyết định

   

  3505/2016/QĐ-UBND; 13/9/2016

   

  Quy định phân công, phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

  Bị thay thế bằng Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND

   

   

  10/8/2018

   

   

  84

   

   

  Quyết định

   

  4353/2016/QĐ-UBND; 07/11/2016

  Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

   

  31/12/2016

   

  85

   

  Quyết định

  4896/2016/QĐ-UBND; 19/12/2016

   

  Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Thanh Hóa

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2017

   

   

  86

   

   

  Quyết định

   

  5129/2016/QĐ-UBND; 30/12/2016

   

  Ban hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận chợ an toàn thực phẩm và trách nhiệm trong quản lý chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND

   

   

  25/5/2018

   

  87

   

  Nghị quyết

  159/2015/NQ-HĐND; 11/12/2015

   

  Về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2016

   

  88

   

  Nghị quyết

  158/2015/NQ-HĐND; 11/12/2015

  Về việc thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2016

   

  89

   

  Nghị quyết

  160/2015/NQ-HĐND; 11/12/2015

   

  Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2016

   

  90

   

  Nghị quyết

  147/2015/NQ-HĐND; 11/12/2015

  Về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2016

   

  91

   

  Nghị quyết

  148/2015/NQ-HĐND; 11/12/2015

   

  Về kế hoạch đầu tư công năm 2016

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2016

   

   

  92

   

   

  Nghị quyết

   

  123/2015/NQ-HĐND; 17/7/2015

  Về tổng biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 và năm 2016 của tỉnh Thanh Hóa

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

   

  31/12/2016

   

   

  93

   

   

  Nghị quyết

   

  118/2015/NQ-HĐND; 17/7/2015

   

  Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND

   

   

  01/8/2017

   

  94

   

  Nghị quyết

  116/2015/NQ-HĐND; 17/7/2015

  Về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2015

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2015

   

   

  95

   

   

  Quyết định

   

  4949/2015/QĐ-UBND; 27/11/2015

   

  Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND

   

   

  20/3/2018

   

   

  96

   

   

  Quyết định

   

  4538/2015/QĐ-UBND; 03/11/2015

   

  Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 3952/2015/QĐ-UBND

  Bị thay thế bằng Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND

   

   

  08/02/2018

   

   

  97

   

   

  Quyết định

   

  3968/2015/QĐ-UBND; 09/10/2015

   

  Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 1455/2016/QĐ-UBND

   

   

  28/4/2016

   

   

  98

   

   

  Quyết định

   

  3952/2015/QĐ-UBND; 08/10/2015

   

  Về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ học nghề cho người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND

   

   

  08/02/2018

   

   

  99

   

   

  Quyết định

   

  3196/2015/QĐ-UBND; 21/8/2015

  Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

   

  Bị thay thế bằng Quyết định số 2286/2016/QĐ-UBND

   

   

  09/7/2016

   

   

  100

   

   

  Quyết định

   

  3085/2015/QĐ-UBND; 17/8/2015

   

  Về việc quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại khu công nghiệp Lễ Môn

  Bị thay thế bằng Quyết định số 928/2017/QĐ-UBND

   

   

  10/4/2017

   

   

  101

   

   

  Quyết định

   

  2894/2015/QĐ-UBND; 05/8/2015

   

  Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 2286/2016/QĐ-UBND

   

   

  09/7/2016

   

   

   

   

  102

   

   

   

   

  Quyết định

   

   

   

  1658/2015/QĐ-UBND; 08/5/2015

  Đính chính nội dung trong Quy định về thực hiện trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 999/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa

   

   

  Bị thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND

   

   

   

   

  20/7/2018

   

   

  103

   

   

  Quyết định

   

  999/2015/QĐ-UBND; 26/3/2015

  Ban hành Quy định về thực hiện trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương, địa điểm thực hiện đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

  Bị thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND

   

   

  20/7/2018

   

   

  104

   

   

  Quyết định

   

  936/2015/QĐ-UBND; 19/3/2015

   

  Ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

  Bị thay thế bằng Quyết định số 3965/2017/QĐ-UBND

   

   

  30/10/2017

   

  105

   

  Quyết định

  5472/2015/QĐ-UBND; 28/12/2015

  Công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2016

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2016

   

  106

   

  Quyết định

  5345/2015/QĐ-UBND; 18/12/2015

   

  Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thanh Hóa năm 2016

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2016

   

  107

   

  Nghị quyết

  116/2014/NQ-HĐND; 31/12/2014

  Về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2015

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2015

   

  108

   

  Nghị quyết

  95/2014/NQ-HĐND; 16/12/2014

   

  Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2015

   

  109

   

  Nghị quyết

  94/2014/NQ-HĐND; 16/12/2014

  Về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2015

   

   

  110

   

   

  Nghị quyết

   

  85/2014/NQ-HĐND; 16/12/2014

  Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và chấp thuận các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

   

  31/12/2014

   

  111

   

  Quyết định

  4736/2014/QĐ-UBND; 27/12/2015

   

  Phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2015

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

  31/12/2015

   

   

  112

   

   

  Quyết định

   

  4660/2014/QĐ-UBND; 24/12/2015

   

  Điều chỉnh, bổ sung danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 3968/2015/QĐ-UBND

   

   

  19/10/2015

   

   

  113

   

   

  Quyết định

   

  4129/2014/QĐ-UBND; 25/11/2014

  Ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh

  Bị thay thế bằng Quyết định số 221/2016/QĐ-UBND

   

   

  28/01/2016

   

  114

   

  Quyết định

   

  4098/2014/QĐ-UBND; 24/11/2014

  Ban hành quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND

   

  15/10/2018

   

   

   

  115

   

   

   

  Quyết định

   

   

  4097/2014/QĐ-UBND; 24/11/2014

  Về việc quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

   

  Bị thay thế bằng Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND

   

   

   

  15/10/2018

   

   

  116

   

   

  Quyết định

   

  2132/2014/QĐ-UBND; 08/7/2014

   

  Về việc điều chỉnh giá bán nước sạch sinh hoạt do Công ty TNHH một thành viên cấp nước Thanh Hóa sản xuất, cung cấp

  Bị thay thế bằng Quyết định số 5198/2015/QĐ-UBND

   

   

  01/01/2016

   

   

  117

   

   

  Quyết định

   

  1967/2014/QĐ-UBND; 25/6/2014

   

  Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 484/2017/QĐ-UBND

   

   

  01/3/2017

   

   

  118

   

   

  Quyết định

   

  1451/2014/QĐ-UBND; 16/5/2014

  Về việc kéo dài thời gian thực hiện cơ chế chính sách xây dựng vùng thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

   

  HHL theo quy định tại văn bản

   

   

  31/12/2015

   

   

  119

   

   

  Quyết định

   

  717/2014/QĐ-UBND; 17/3/2014

   

  Ban hành quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và tổ chức công bố “Thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định số 2392/2017/QĐ-UBND

   

   

  20/7/2017

   

   

  120

   

   

  Quyết định

   

  178/2014/QĐ-UBND; 14/01/2014

  Sửa đổi, bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 558/2006/QĐ-UBND ngày 03/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh

   

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND

   

   

  22/12/2014

   

   

  121

   

   

  Quyết định

   

  829/2015/QĐ-UBND; 13/3/2015

   

  Ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bị thay thế bằng Quyết định 4925/2016/QĐ-UBND

   

   

  01/01/2017

  122

  Nghị quyết

  130/2015/NQ-HĐND; 17/7/2015

  Về phương án bố trí vốn cho dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn I đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - chuyển giao (BT).

  Bị thay thế bằng Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND

  23/7/2017

  123

  Quyết định

  2132/2014/QĐ-UBND; 08/7/2014

  Về việc điều chỉnh giá bán nước sinh hoạt do Công ty TNHH một thành viên cấp nước Thanh Hóa sản xuất, cung cấp

  Bị thay thế bằng Quyết định số 5198/QĐ-UBND ngày 10/12/2015

  10/12/2015

  124

  Quyết định

  830/2015/QĐ-UBND;

  13/03/2015

  Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  Bị thay thế bằng 4437/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016

  25/11/2016

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: