Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Mẫu số 04.

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

  tỉnh Thanh Hóa trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  _____________________

   

   

   

  STT

   

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

   

  Nội dung, quy định

  hết hiệu lực

   

  Lý do hết hiệu lực

   

  Ngày hết hiệu lực

   

   

  1

   

   

  Quyết định

  484/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 về Phân công, phân cấp, ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

   

  Điều 3 Quyết định số  484/2017/QĐ-UBND

   

   

  Theo quy định tại QĐ số 1245/2017/QĐ-UBND

   

   

  05/5/2017

   

   

   

  2

   

   

   

  Nghị quyết

  151/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 Về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020

   

  Một số nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 151/2015/NQ-HĐND

   

  Theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 124/2018/NQ-HĐND

   

   

   

  24/12/2018

   

   

   

  3

   

   

   

  Quyết định

  202/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 ban hành “Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”

  Điều 6 Quyết định số 202/2015/QĐ-UBND

   

  Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 2219/2017/QĐ-UBND

   

   

   

  10/7/2017

   

   

   

  4

   

   

   

  Quyết định

  4574/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 ban hành quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa

  Sửa đổi Điều 4; khoản 1 Điều 5; khoản 2 Điều 6; Điều 7; khoản 1 Điều 8; Bãi bỏ khoản 2 Điều 5 Quyết định 4574/2014/QĐ-UBND

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 1; khoản 3 Điều 2 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND

   

   

   

   

  15/6/2018

   

   

   

  5

   

   

   

  Quyết định

  204/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Sửa đổi Khoản 1, Điều 6 Quyết định số 204/2015/QĐ-UBND

  Theo quy định tại Quyết định số 2218/2017/QĐ-UBND

   

   

   

  10/7/2017

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

  Quyết định

  4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Bãi bỏ điểm 7, khoản 1, Điều 1, điểm 1, khoản 2 Điều 1 và điểm 7 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND

  Theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 2850/2017/QĐ-UBND

   

   

   

  18/8/2017

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: