Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Quyết định 256/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực một phần trong kỳ công bố năm 2021

  Quyết định 256/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực một phần trong kỳ công bố năm 2021

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực một phần trong kỳ công bố năm 2021

   (kèm theo Quyết định số  256 /QĐ-UBND ngày  27 tháng 01 năm 2022

  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

  Nội dung quy định hết hiệu lực

  Lý do hết hiệu

  Ngày hết hiệu lực

  I

  NGHỊ QUYẾT

  01

  Nghị quyết

  Nghị quyết số 119/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 quy định nâng hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng thuộc hộ nghèo và chế độ tiền ăn ngày lễ, tết, khi ốm đau cho đối tượng nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  điểm a khoản 1 Điều 3

  Bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  01/01/2022

  02

  Nghị quyết

  Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 ban hành Quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  khoản 1 và khoản 2 Điều 4; khoản 2 Điều 7; điểm a và b tại khoản 1 Điều 1 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định.

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  01/9/2021

  03

  Nghị quyết

  Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  Các nội dung liên quan đến mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  23/12/2020

  04

  Nghị quyết

  Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh

  Các nội dung liên quan đến mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

  Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  01/01/2021

  II

  QUYẾT ĐỊNH

  01

  Quyết định

  Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  điểm a khoản 2 Điều 4; điểm c khoản 2 Điều 6; điểm a khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 7; khoản 4 Điều 8; điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 10; Điều 12; khoản 1 Điều 13 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định.

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  10/6/2021

  02

  Quyết định

  Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  khoản 2 Điều 7; khoản 1 Điều 8; khoản 5 Điều 8; điểm b, điểm c khoản 1 Điều 10; khoản 1, tên của khoản 2 Điều 11; Điều 14 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định.

  Được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  31/5/2021

  03

  Quyết định

  Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014  Ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  điểm a khoản 1 Điều 3

  Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  01/10/2020

   
  Tài liệu đính kèm: