Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 DANH MỤC Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ công bố năm 2020

  Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 DANH MỤC Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ công bố năm 2020

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ công bố năm 2020

  (kèm theo Quyết định số  160/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021

  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; Ngày, tháng, năm ban hành

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực

  I

   

  Nghị quyết

  01

  Nghị quyết

  34/2011/NQ-HĐND

  ngày 22/7/2011

  Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, ấp, khu phố

  Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, ấp, khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (văn bản thay thế)

  01/01/2021

  02

  Nghị quyết

  25/2012/NQ-HĐND

  ngày 07/12/2012

  Về việc phê chuẩn Đề án quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  03

  Nghị quyết

  22/2014/NQ-HĐND

  ngày 17/7/2014

  Về việc phê chuẩn tiếp tục thực hiện "Chính sách trợ cấp đối với công chức, viên chức trực tiếp phục vụ chuyên môn trong ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2016-2020"

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  04

  Nghị quyết

  48/2014/NQ-HĐND

  ngày 18/12/2014

  Về việc phê chuẩn Đề án chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  05

  Nghị quyết

  29/2015/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2015

  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  06

  Nghị quyết

  35/2015/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2015

  Phê duyệt mức hỗ trợ người cao tuổi sửa chữa nhà ở theo chương trình hành động quốc gia người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  07

  Nghị quyết

  44/2015/NQ-HĐND

  ngày 11/12/2015

  Về việc phê duyệt Đề án Nâng cao Thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016 – 2020

   

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  08

  Nghị quyết

  48/2016/NQ-HĐND

  ngày 04/8/2016

  Thông qua Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn II (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  09

  Nghị quyết

  53/2016/NQ-HĐND

  ngày 04/8/2016

  Phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí trang bị đồng phục cho công chức, viên chức và hỗ trợ kinh phí cho viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí trang bị đồng phục cho công chức, viên chức và hỗ trợ kinh phí cho viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (văn bản bãi bỏ)

  23/12/2020

  10

  Nghị quyết

  67/2016/NQ-HĐND

  ngày 09/12/2016

   

  Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2017 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  11

  Nghị quyết

  71/2016/NQ-HĐND

  ngày 09/12/2016

  Phê duyệt đề án điều trị nghiện ma túy tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị cai nghiện ma túy tỉnh

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  12

  Nghị quyết

  15/2017/NQ-HĐND

  ngày 13/7/2017

  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Côn Đảo

  Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo và Bảo tàng Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (van bản thay thế)

  14/8/2020

  13

  Nghị quyết

  18/2017/NQ-HĐND

  ngày 13/7/2017

  Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử đặc biệt Nhà tù Côn Đảo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo và Bảo tàng Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (văn bản thay thế)

  14/8/2020

  14

  Nghị quyết

  42/2017/NQ-HĐND

  ngày 07/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn II (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  15

  Nghị quyết

  03/2018/NQ-HĐND

  ngày 29/3/2018

  Ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2018-2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  16

  Nghị quyết

  05/2018/NQ-HĐND

  ngày 29/3/2018

  Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  17

  Nghị quyết

  25/2018/NQ-HĐND

  Ngày 20/7/2018

  Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nhà nước phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  18

  Nghị quyết

  39/2018/NQ-HĐND

  ngày 14/12/201

  Ban hành chính sách hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phát triển Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019 – 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  19

  Nghị quyết

  42/2018/NQ-HĐND

  ngày 14/12/2018

  Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2019

  20

  Nghị quyết

  22/2019/NQ-HĐND

  ngày 18/7/2019

  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND và một số nội dung của Đề án ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê duyệt Đề án điều trị nghiện ma tuý tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma tuý tỉnh

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  21

  Nghị quyết

  23/2019/NQ-HĐND

  ngày 18/7/2019

  Quy định mức chi hỗ trợ một số nội dung của hoạt động Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  II

  Quyết định

  01

  Quyết định

  32/2008/QĐ-UBND

  ngày 06/6/2008

  Về việc phê duyệt chiến lược truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2008 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  02

  Quyết định

  57/2013/QĐ-UBND

  ngày 31/12/2013

  Về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

  Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (văn bản thay thế)

  01/8/2020

  03

  Quyết định

  31/2014/QĐ-UBND

  ngày 10/7/2014

  Ban hành chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

   

  04

  Quyết định

  14/2015/QĐ-UBND

  ngày 06/3/2015

  Ban hành Đề án Chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2015-2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  05

  Quyết định

  16/2015/QĐ-UBND

  ngày 10/3/2015

  Về việc tập trung nuôi dưỡng các đối tượng là người lang thang, người xin ăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 Ủy ban nhân dân Tỉnh quy định biện pháp giải quyết tình trạng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (văn bản thay thế)

  19/6/2020

  06

  Quyết định

  37/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015

  Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (văn bản thay thế)

  02/3/2020

  07

  Quyết định

  38/2015/QĐ-UBND

  ngày 25/9/2015

  Về việc Ban hành chính sách trợ cấp đối với công chức, viên chức trực tiếp phục vụ chuyên môn trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  08

  Quyết định

  42/2015/QĐ-UBND

  ngày 28/12/2015

  Ban hành đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  09

  Quyết định

  44/2015/QĐ-UB ngày 30/12/2015

  Ban hành bộ đơn giá Lưu trữ tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bộ đơn giá Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (văn bản thay thế)

  21/9/2020

  10

  Quyết định

  29/2016/QĐ-UBND

  ngày 30/8/2016

  Về việc ban hành Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn II (2016 – 2020) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

   

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  11

  Quyết định

  13/2018/QĐ-UBND ngày 10/5/2018

  Ban hành Quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh  Ban hành Quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (văn bản thay thế)

  20/4/2020

  12

  Quyết định

  21/2018/QĐ-UBND

  ngày 02/8/2018

  Quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phục vụ phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, giai đoạn 2018 – 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2020

  13

  Quyết định

  10/2019/QĐ-UBND

  ngày 12/6/2019

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019

  Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2020 (văn bản thay thế)

  01/8/2020

   

  Tài liệu đính kèm: