Lên đầu trang
    • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của thành phố Hải Phòng trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

    Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của thành phố Hải Phòng trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

    Tài liệu đính kèm: