Lên đầu trang
    • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố Hải Phòng trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

    Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của thành phố Hải Phòng trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

    Tài liệu đính kèm: