Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 (bổ sung Điều 1 của Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018)
Số ký hiệu 1413/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/06/2019
Nội dung

 

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung Điều 1 của Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

về Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

__________________

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1168/TTr-STP ngày 10 tháng 5 năm 2019 về việc đề nghị ban hành Quyết định bổ sung Điều 1 của Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018,                                                                      

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ sung khoản 3 và khoản 4 vào Điều 1 của Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 như sau:

“3. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 gồm: 70 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 174 Quyết định và 186 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh (chi tiết tại Danh mục mẫu số 03 kèm theo).

4. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 gồm: 13 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 17 Quyết định và 02 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh (chi tiết tại Danh mục mẫu số 04 kèm theo).”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Tư pháp thực hiện việc in ấn, phát hành bổ sung trong Tập hệ thống hóa văn bản trong kỳ hệ thống 2014 - 2018 bằng hình thức văn bản giấy.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

 

   

 

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.