Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Quyết định 737/QĐ-UBND (Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam, kỳ 2014-2018)
Số ký hiệu Quyết định 737/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/03/2019
Nội dung

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
thuộc lĩnh vực quản lý của HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam, kỳ 2014-2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Kế hoạch số 1384/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014- 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 12/BC-STP ngày 06 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam, kỳ 2014-2018, bao gồm:

1.   Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực (361 văn bản) và Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực.

2.   Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ (269 văn bản).

3.   Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần (45 văn bản).

4.   Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới (29 văn bản).

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1:

1. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của

UBND tỉnh; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định pháp luật;

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại Khoản 4, Điều 1, Quyết định này, các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp, khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

Trường hợp các văn bản chưa được Chủ tịch UBND tỉnh phân công soạn thảo thì các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm đề xuất phân công soạn thảo.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.