Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Quyết định số 438/QĐ-UBND (Công bố Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2015)
Số ký hiệu 438/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/01/2016
Nội dung

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 08/TTr-STP ngày 18/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2015 (thời gian hết hiệu lực từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015) gồm:

1. Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ: 67 văn bản (18 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 49 Quyết định của UBND tỉnh);

2. Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực một phần: 16 văn bản (09 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 07 Quyết định của UBND tỉnh).

(Chi tiết theo Danh mục đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.