Thông tin quyết định hệ thống hóa

Tên quyết định Quyết định số 538/QĐ-UBND (CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016)
Số ký hiệu 538/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/02/2017
Nội dung

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 09/TTr-STP ngày 10/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2016, gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, gồm 58 văn bản

(Phụ lục 1 kèm theo);

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần, gồm 09 văn bản (Phụ lục 2 kèm theo);

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2016, gồm 03 văn bản (Phụ lục 3 kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Tài liệu đính kèm:
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.