• Quyết định 20/2021/QĐ-UBND

  Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  23/07/2021

  23/07/2021

 • Quyết định 18/2021/QĐ-UBND

  Ban hành đơn giá đặt hàng đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo chính sách hỗ trợ tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng

  13/07/2021

  30/07/2021

 • Quyết định 19/2021/QĐ-UBND

  Ban hành giá dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với 16 ngành nghề thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  13/07/2021

  30/07/2021

 • Quyết định 17/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nƣớc trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  13/07/2021

  30/07/2021

 • Quyết định 16/2021/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Quy định về quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, người có công với Cách mạng tại UBND xã, phường, thị trấn thuộc huyện Trà Ôn và thành phố Vĩnh Long

  08/07/2021

  19/07/2021

 • Quyết định 15/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về cơ chế thu hút doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025

  01/07/2021

  15/07/2021

 • Quyết định 14/2021/QĐ-UBND

  Ban hành giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  14/06/2021

  24/06/2021

 • Quyết định 13/2021/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  04/06/2021

  15/06/2021

 • Quyết định 12/2021/QĐ-UBND

  Bãi bỏ khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 của Quy định giá của các dịch vụ được chuyển từ phí sang cơ chế giá theo quy định của Luật phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

  14/05/2021

  27/05/2021

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.