• Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND

  Ban hành quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  09/04/2021

  07/04/2021

 • Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, ổn định giai đoạn 2017-2020; kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh đến hết năm 2021

  11/12/2020

  19/12/2020

 • Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ đối với cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  11/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 -2025

  11/12/2020

  19/12/2020

 • Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND

  Về chính sách cho vay vốn hỗ trợ ngưòi lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 – 2025

  11/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND

  Ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  11/12/2020

  19/12/2020

 • Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND ngày 17/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  11/12/2020

  19/12/2020

 • Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao khi tham gia các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc do ngành văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức

  11/12/2020

  21/12/2020

 • Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND

  Bổ sung khoản 5, khoản 6 vào Điều 1 của Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt chỉ tiêu đào tạo và mức hỗ trợ từ ngân sách cho từng hệ đào tạo của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng nghề công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020

  15/09/2020

  25/09/2020

 • Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  07/07/2020

  17/07/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.