• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/02/2017
UBND TỈNH VĨNH LONG
Số: 02/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 15 tháng 2 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND,

ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh quy định mức đất xây dựng phần mộ, nhà tang lễ,

tượng đài, bia tưởng niệm, trong nghĩa trang nhân dân thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

_____________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND, ngày 03/12/2004,

Căn cứ Luật Đất đai, ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 189/TTr-STNMT, ngày 19/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 của Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND, ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức đất xây dựng phần mộ, nhà tang lễ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang nhân dân thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 1

“1. Mức diện tích sử dụng ất cho một phần mộ trong nghĩa trang - không tính đến đường đi và khoảng cách giữa các ngôi mộ là:

- Mộ hung táng, chôn cất 1 lần:  người lớn ≤ 5m2/mộ, trẻ em: ≤3,5 m2/mộ;

- Mộ cát táng: ≤ 3m2/mộ;

- Thể tích ô để lọ tro hỏa táng tối đa là 0,125m3/ô”.

2. Bãi bỏ Điểm c Khoản 3 Điều 1

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vĩnh Long; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và được đăng công báo tỉnh./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Quang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.