• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/10/2019
HĐND TỈNH VĨNH LONG
Số: 204/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 17 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

và Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 về quy định mức chi

cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13 ( BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dân việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước;

Xét Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 và Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Lý do: Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 20/10/2012 của Bộ Tài chính là căn cứ để ban hành Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 và Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 đã hết hiệu lực.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnhVĩnh Long khóa IX, Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 10 năm 2019./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Văn Nghiêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.