• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/05/2022
UBND TỈNH VĨNH LONG
Số: 14/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 19 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông

thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

____________________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động này trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Tuyến đường và thời gian vận chuyển

1. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý

a) Việc vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trong đường thuộc khu vực đô thị (đường đô thị) được thực hiện từ 19 giờ đến 22 giờ.

b) Việc vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trong đường ngoài khu vực đô thị (đường tỉnh, đường huyện,..) được thực hiện từ 19 giờ ngày hôm trước đến 04 giờ ngày hôm sau.

2. Đối với chất thải nguy hại

a) Việc vận chuyển chất thải nguy hại trong đường thuộc khu vực đô thị (đường đô thị) được thực hiện từ 19 giờ ngày hôm trước đến 04 giờ ngày hôm sau.

b) Việc vận chuyển chất thải nguy hại trong đường ngoài khu vực đô thị (đường tỉnh, đường huyện,..) không quy định thời gian.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm các cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải

Chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi tham gia vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên đường bộ.

Cung cấp lộ trình và thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại cho các cơ quan chuyên môn khi có yêu cầu phối hợp. Dữ liệu, thông tin từ thiết bị giám sát hành trình phải được chia sẽ khi có yêu cầu của cơ quan chuyên môn để cùng phối hợp.

Có trách nhiệm quản lý các phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại đi theo đúng lộ trình và thời gian vận chuyển theo kế hoạch.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2022.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Liệt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.