• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/08/1994
UBND TỈNH VĨNH PHÚ
Số: 1159/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 26 tháng 8 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚ

Về việc cấm nuôi ốc biêu vàng (Pomaceasp)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ tính chất và khả năng gây hại của ốc biêu vàng đối với cây trồng theo tinh thần công điện ngày 28/1/1993 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Công văn số 705/NN-BVTV ngày 10/5/1994 của Bộ Nông nghiệp - Công nghiệp thực phẩm về chủ trương biện pháp cụ thể nhằm nhanh chóng xóa bỏ việc nuôi ốc biêu vàng;

Căn cứ văn bản số 1749/NC-TK ngày 17/8/1994 của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường "cấm nuôi ốc biêu vàng";

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cấm các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nuôi loại ốc biêu vàng (Pomaceasp) một loại ốc nhập nội tự phát gây tác hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Sở khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chi cục bảo vệ thực vật và Trung tâm thủy sản Vĩnh Phú hướng dẫn biện pháp phòng trị loại ốc này và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành, thị các ngành liên quan chỉ đạo thực hiện tốt quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành chủ tịch UBND các huyện, thành thị căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Lâm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.