• Nghị quyết 42/2018/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  08/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 41/2018/NQ-HĐND

  Quy định thời hạn giao dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  08/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 40/2018/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 – 2020.

  08/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐND

  Quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  08/12/2018

  01/01/2019

 • Nghị quyết 38/2018/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định mức chi đối với một số nội dung: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội; bảo đảm đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

  08/12/2018

  01/01/2019

 • Quyết định 16/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  31/10/2018

  15/11/2018

 • Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

  Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

  16/08/2018

  01/09/2018

 • Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Yên bái

  08/08/2018

  20/08/2018

 • Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020

  02/08/2018

  12/08/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.