• Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

  Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

  04/08/2020

  15/08/2020

 • Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

  Quy định định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  27/07/2020

  15/08/2020

 • Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi đối với một số nội dung: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

  04/07/2020

  14/07/2020

 • Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND

  Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

  04/07/2020

  14/07/2020

 • Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND

  Về việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  04/07/2020

  14/07/2020

 • Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  04/07/2020

  14/07/2020

 • Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND

  Về việc giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  04/07/2020

  14/07/2020

 • Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định mức trích kinh phí, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  15/06/2020

  01/07/2020

 • Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 tại tỉnh Yên Bái

  15/05/2020

  15/05/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.