• Quyết định 34/2021/QĐ-UBND

  Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  20/12/2021

  01/01/2022

 • Quyết định 35/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 tại tỉnh Yên Bái

  20/12/2021

  01/01/2022

 • Quyết định 33/2021/QĐ-UBND`

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

  17/12/2021

  27/12/2021

 • Quyết định 32/2021/QĐ-UBND

  Quy định về phân cấp, ủy quyền lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  15/12/2021

  25/12/2021

 • Quyết định 30/2021/QĐ-UBND

  Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  10/12/2021

  01/01/2022

 • Quyết định 31/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

  10/12/2021

  20/12/2021

 • Quyết định 29/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái

  09/12/2021

  20/12/2021

 • Quyết định 28/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

  03/12/2021

  15/12/2021

 • Quyết định 27/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

  04/11/2021

  15/11/2021

 • Quyết định 26/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định Giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  20/10/2021

  01/11/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.